Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    qtoptions - Opcions comuns de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en el
    joc d'eines de Qt

SINOPSI

    Aplicació de Qt [Opcions genèriques de Qt]

OPCIONS

    Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):

    --display nom_pantalla
      Usa la pantalla del servidor X nom_pantalla.

    --session ID_de_sessió
      Restaura l'aplicació per l'ID_de_sessió donat.

    --cmap
      Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8-bits

    --ncols compte
      Limita el número de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8-bits, si
      l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Li diu a Qt(TM) de no capturar mai el ratolí o el teclat.

    --dograb
      L'execució sota un depurador pot causar un --nograb implícit, useu --dograb per a no
      fer cas.

    --sync
      Canvia a mode síncron per a la depuració.

    --fn,--font nom_tipus_lletra
      Defineix el tipus de lletra de l'aplicació.

    --bg,--background color
      Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les
      ombres suaus i fosques).

    --fg,--foreground color
      Estableix el color de primer pla per omissió

    --btn,--button color
      Estableix el color de botó per omissió.

    --name nom
      Estableix el nom de l'aplicació.

    --title títol
      Estableix el títol de l'aplicació (capçalera).

    --visual TrueColor
      Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits.

    --inputstyle estil_d'entrada
      Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot,
      overthespot, offthespot i root.

    --im servidor XIM
      Estableix el servidor XIM.

    --noxim
      Deshabilita XIM

    --reverse
      emmiralla tota la disposició dels estris

    --stylesheet file.qss
      aplica els fulls d'estils de les Qt als estris de les aplicacions

VEURE TAMBÉ

    kdeoptions(7)

AUTORS

    Pàgina de manual escrita per en Watts, Lauri lauri@kde.org

AUTOR

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.