Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kded4 - Dimoni KDE - provoca l'actualitzacio de la base de dades Sycoca
    quan cal.

SINOPSIS

    kded4 [--help] [Opcions-generiques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE]
       [--check]

DESCRIPCI'o

    kded4 es responsable de crear el fitxer de sycoca, p.ex. el cau binari
    dels tipus de servei, tipus mime i servei per a cada usuari.

    Efectuara un seguiment dels directoris que contenen fitxers .desktop.
    Quan s'afegeix o elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una
    serie d'actualitzacions) i, a continuacio, llanca kbuildsycoca4 per
    actualitzar sycoca.

    Comprova fitxers d'actualitzacio instal.lats recentment, p.ex. els
    fitxers *.upd usats per actualitzar els fitxers de configuracio quan
    canvien els formats dels fitxers de configuracio. Es llanca l'ordre
    kconf_update per a realitzar les actualitzacions.

    Quan el nom del sistema canvia, efectuara els canvis necessaris en
    l'entorn KDE i el servidor X per a permetre que continuin funcionant
    adequadament, llancant l'ordre kdontchangethehostname per a efectuar
    els canvis.

    Aquestes tasques tambe es realitzen sempre que s'inicia kded4 per
    assegurar que la configuracio d'usuari esta actualitzada.

    Tambe es responsable de llancar els moduls de kded4 sota demanda i
    iniciar els moduls activats per kded4 com:

    Precarregador del navegador Konqueror
      Redueix el temps d'inici del Konqueror.

    Vigilant de directori
      Controla els canvis en els directoris.

    Detecci'o de maquinari
      Proporciona una interficie d'usuari pels esdeveniments del
      maquinari.

    Pol'itica de certificats SSL
      Proporciona la politica de certificats SSL configurada per l'usuari
      a les aplicacions.

    Configuraci'o del servidor intermediari de xarxa
      Configuracio automatica de l'intermediari.

    'Us de mem`oria cau de contrasenyes
      Cau temporal de contrasenyes, per exemple: en els cas que una
      pagina web amb autenticacio HTTP no us demani la contrasenya per a
      cada enllac i cada imatge de la pagina. Aquestes contrasenyes
      s'obliden en sortir de KDE (no com KWallet).

    Pol'itica de so
      Proporciona la politica del sistema de so a les aplicacions.

    Icones de web
      Emmagatzema les icones dels llocs web.

    Gesti'o de la pantalla
      Gestiona les pantalles i les sortides de video.

    Repositori de galetes
      Emmagatzema les galetes de la xarxa.

    Vigilant de la xarxa
      Fa un seguiment de la xarxa i actualitza els llistats de directoris
      de l'esclau KIO network:/.

    M`odul de Subversion
      Proporciona diverses accions de subversion per al gestor de fitxers
      i altres programes.

    Estat de la xarxa
      Fa un seguiment de l'estat de les interficies de xarxa i
      proporciona notificacio a les aplicacions usant la xarxa.

    Dimoni d'escriptura
      Fes atencio als missatges dels usuaris locals enviats amb write(1)
      o wall(1).

    Observador de l'`area de notificacions
      Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar l'area de
      notificacions basada en D-Bus.

    KMixD
      Servei de mesclador KMixD

    Dimoni de la safata del sistema
      Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar la safata
      del sistema basada en D-Bus.

    Dimoni del teclat
      Realitza un seguiment dels canvis de teclat (teclat nou, canvi
      d'esquema).

    Notificador de canvi d'URL remot
      Proporciona notificacions de canvi en carpetes de xarxa

    Gestor d'activitats
      El dorsal del gestor d'activitats de Nepomuk.

    Control del canvi de gesti'o de la pantalla
      Notifica com s'ha rotat la pantalla (a on estigui disponible).

    Notificador d'espai lliure
      Avisa quan s'exhaureix l'espai de la carpeta personal.

    Muntador autom`atic de dispositius extra"ibles
      Munta automaticament els dispositius quan es necessita.

    M`odul de cerques del Nepomuk
      Modul ajudant per al KIO que assegura les actualitzacions
      automatiques dels llistats del Nepomuk.

    Gesti'o d'energia
      Gestio d'energia i notificacio de la bateria, pantalla i CPU.

    Dimoni K de comandaments a dist`ancia
      Gestiona les ordres rebudes pel control remot.

    Gestor del notificador d'estat
      Gestiona els serveis que proporcionen notificacions d'estat a les
      interficies d'usuari.

    Controlador de descobriment de serveis DNS-SD
      Controla la xarxa cercant serveis DNS-SD.

    Expulsor d'unitats
      Allibera unitats automaticament quan es prem el seu boto
      d'expulsio.

    Zona hor`aria
      Proporciona acces a les aplicacions al sistema de les zones
      horaries.

    Accions d'entrada
      Servei d'accions d'entrada que porta a terme accions configurades
      en premer tecles.

    Els moduls d'inici es poden activar/desactivar usant l'ordre
    systemsettings, en <<Administracio del sistema>> > <<Engegada i
    aturada>> > <<Gestor del servei>>.

OPCIONS GEN`eRIQUES

    --author
      Mostra informacio de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions especifiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions especifiques de Qt.

    --license
      Mostra informacio de llicencia.

    -v --version
      Mostra informacio de la versio

OPCIONS D'APLICACI'o

    --check
      Comprova nomes un cop la base de dades Sycoca.

'US

    Si es crida kded4 sense parametres i ja s'esta executant, es mostrara
    el missatge:

      KDE Daemon (kded) already running. <<Els dimoni KDE (kded) ja esta en execucio>>.

    Si es crida a kded4 amb kded4 --check, s'actualitzara sycoca de KDE
    usant kbuildsycoca4.

VEURE TAMB'e

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org