Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    meinproc4 - Traductor KDE per a XML

SINOPSIS

    meinproc4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [--cache fitxer]
         [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param clau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer]
         [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

DESCRIPCIó

    meinproc4 converteix fitxers DocBook a HTML.

OPCIONS GENèRIQUES

    --author
      Mostra informació de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt.

    --license
      Mostra informació de llicència.

    -v--version
      Mostra informació de la versió

OPCIONS D'APLICACIó

    --cache fitxer
      Crea un fitxer de cau per al document

    --check
      Comprova la validesa del document

        La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors.
        El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu meinproc4 de nou.

    --htdig
      Crea un índex compatible amb ht://dig

    -o, --output fitxer
      Envia tot el document cap a un fitxer.

    --stdout
      Envia tot el document cap a stdout.

    --stylesheet xsl
      Full d'estil a usar

    --srcdir dir
      Estableix el directori arrel per a la cerca de kdelibs

    --param clau=valor
      Estableix els paràmetres a passar a la fulla d'estil.

ÚS

    La manera més habitual d'executar meinproc4 és simplement com

      meinproc4 fitxer-docbook

    a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines HTML del
    fitxer DocBook. Tingueu en compte que aquestes pàgines només són visibles en els
    navegadors basats en KDE (com Konqueror).

    Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu
    disponible en línia), utilitzeu

      meinproc4 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

    a on nom-full-estil serà la ruta completa cap a un dels fulls d'estil XSL en
    $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Per a generar una sortida adequada per a la
    web, podeu usar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Veure el fitxer README en aquest
    directori per a més detalls.

VEURE TAMBé

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org