Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukserver - Dimoni de KDE - L'aplicació servidor de Nepomuk.

SINOPSIS

    nepomukserver [--help] [Opcions genèriques] [Opcions genèriques de Qt(TM)]
           [Opcions genèriques de KDE]

DESCRIPCIó

    nepomukserver inicia el servidor Nepomuk que gestiona tots els serveis de Nepomuk i
    proporciona una API de DBus.

    Aquest usa nepomukservicestub configurat per executar tots els serveis de Nepomuk.

OPCIONS GENèRIQUES DEL K

    --author
      Mostra informació de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt(TM).

    --license
      Mostra informació de llicència.

    -v --version
      Mostra informació de la versió

VEURE TAMBé

    nepomukservicestub(8)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org