Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Embolcall de KDE al voltant dels connectors de servei de Nepomuk.

SINOPSIS

    nepomukservicestub [--help] [Opcions genèriques] [Opcions genèriques de Qt(TM)]
             [Opcions genèriques de KDE] {nom_servei}

DESCRIPCIó

    nepomukservicestub ofereix un connector de servei de Nepomuk en el seu propi procés.

    Aquest és usat per nepomukserver per executar tots els serveis de Nepomuk configurats.

OPCIONS GENèRIQUES

    --author
      Mostra informació de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt(TM).

    --license
      Mostra informació de llicència.

    -v --version
      Mostra informació de la versió

OPCIONS D'APLICACIó

    nom_servei
      Nom del connector de servei a executar

VEURE TAMBé

    nepomukserver(8)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org