Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Embolcall de KDE al voltant dels connectors de
    servei de Nepomuk.

SINOPSIS

    nepomukservicestub [--help] [Opcions generiques]
             [Opcions generiques de Qt(TM)]
             [Opcions generiques de KDE] {nom_servei}

DESCRIPCI'o

    nepomukservicestub ofereix un connector de servei de Nepomuk en el seu
    propi proces.

    Aquest es usat per nepomukserver per executar tots els serveis de
    Nepomuk configurats.

OPCIONS GEN`eRIQUES

    --author
      Mostra informacio de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions especifiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions especifiques de Qt(TM).

    --license
      Mostra informacio de llicencia.

    -v --version
      Mostra informacio de la versio

OPCIONS D'APLICACI'o

    nom_servei
      Nom del connector de servei a executar

VEURE TAMB'e

    nepomukserver(8)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org