Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    cp - kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

    cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

    Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    -a, --archive
       stejné jako -dpR

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    --copy-contents
       kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu

    -d   stejné jako --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       pokud existující cílový soubor nelze otevřít pro zápis, smaže jej a zkusí operaci
       otevření znovu

    -i, --interactive
       vyžaduje potvrzení před přepsáním

    -H   Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce

    -l, --link
       vytváří pevné odkazy místo kopírování jiných objektů než adresářů

    -L, --dereference
       následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi

    -P, --no-dereference
       nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi

    -p   stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=SEZNAM_ATRIBUTŮ]
       zachová  vybrané  atributy  (výchozí  jsou:  mode  (práva),  ownership
       (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context
       (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)

    --no-preserve=SEZNAM_ATRIBUTŮ
       nezachová vybrané atributy

    --parents
       v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru

    -R, -r, --recursive
       kopíruje adresáře rekurzivně

    --remove-destination
       maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od
       --force)

    --sparse=KDY
       řídí tvorbu řídkých (sparse) souborů

    --strip-trailing-slashes
       odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

    -s, --symbolic-link
       místo kopírování vytváří symbolické odkazy

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -u, --update
       kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor
       neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje prováděné operace

    -x, --one-file-system
       nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a
    odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí
    --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový
    soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření
    řídkých souborů zakáže.

    Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix  nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

    Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména
    pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro cp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud  jsou  správně
    nainstalovány programy info a cp, měl by příkaz

       info coreutils 'cp invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.