Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    dd - konvertuje a kopíruje soubor

POUŽITÍ

    dd [OPERAND]...
    dd VOLBA

POPIS

    Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.

    bs=BAJTŮ
       vynutí ibs=BAJTŮ a obs=BAJTŮ

    cbs=BAJTŮ
       určuje délku bloku, který bude konvertován najednou

    conv=CONVS
       Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    count=BLOKŮ
       Kopíruje pouze zadaný počet bloků

    ibs=BAJTŮ
       načítá bloky zadané délky

    if=SOUBOR
       čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu

    iflag=PŘÍZNAKY
       čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    obs=BAJTŮ
       zapisuje bloky zadané délky

    of=SOUBOR
       zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup

    oflag=PŘÍZNAKY
       zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    seek=BLOKŮ
       přeskočí zadaný počet bloků velikosti obs od začátku výstupního souboru

    skip=BLOKŮ
       přeskočí zadaný počet bloků velikosti ibs od začátku vstupního souboru

    status=noxfer
       potlačí přenosové statistiky

    Údaje označující počet BLOKŮ a BAJTŮ mohou být doplněny následujícími násobiteli: c =1, w
    =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M GB =1000*1000*1000, G
    =1024*1024*1024, atd. pro T, P, E, Z, Y.

    Platné symboly pro conv jsou:

    ascii z EBCDIC do ASCII

    ebcdic z ASCII do EBCDIC

    ibm  z ASCII do alternativního EBCDIC

    block doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs

    unblock
       nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline

    lcase mění velká písmena na malá

    nocreat
       nevytváří výstupní soubor

    excl  selže, pokud výstupní soubor už existuje

    notrunc
       nezkracuje výstupní soubor

    ucase mění malá písmena na velká

    swab  prohazuje sudé a liché bajty

    noerror
       ignoruje chyby při čtení

    sync  doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s
       block nebo unblock,doplňuje mezerami

    fdatasync
       fyzicky zapíše data před ukončením

    fsync to samé, ale zapíše také metadata

    PŘÍZNAKY mohou být:

    append režim přidávání na konec souboru (pouze  zápis; doporučuje se kombinovat s
       conv=notrunc)

    direct přímé čtení/zápis dat

    directory
       selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář

    dsync použije synchronizovaný vstup/výstup dat

    sync  to samé, ale platí i pro metadata

    fullblock
       akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)

    nonblock
       použije neblokující vstup/výstup

    noatime
       neaktualizuje čas posledního přístupu souboru

    noctty nepřiřazuje řídící terminál ze souboru

    nofollow
       nenásleduje symbolické odkazy

    Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu ‘dd' zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na
    standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

       $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
       $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid

       18335302+0 vstoupivších záznamů 18335302+0 vystoupivších záznamů 9 387 674 624
       bajtů (9,4 GB) zkopírováno, 34,6279 s, 271 MB/s

    Jeho volby jsou:

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná  dokumentace  pro dd je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a dd, měl by příkaz

       info coreutils 'dd invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.