Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF)

POUŽITÍ

    gs [ volby ] [ soubory ] ... (Unix, VMS)
    gswin32c [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows)
    gswin32 [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows 3.1)
    gsos2 [ volby ] [ soubory ] ... (OS/2)

POPIS

    Příkaz gs (gswin32c, gswin32, gsos2)  vyvolá Ghostscript, interpreter jazyka Adobe
    Systems' PostScript(tm) a Portable Document Format (PDF). gs čte "soubory" jeden po
    druhém a spouští je jako Ghostscript programy. Poté čte ještě navíc ze standardního vstupu
    (obvykle klávesnice) a každý řádek interpretuje samostatně. Interpretr se ukončí, pokud
    narazí na příkaz "quit" (ať už v některém ze souborů nebo ze standardního vstupu), na
    konci souboru, nebo přijme-li signál přerušení (jako například při stisknutí Control-C na
    klávesnici).

    Interpretr rozlišuje mnoho přepínačů, z nichž některé jsou popsány níže. Jejich úplný
    popis je obsažen v uživatelské dokumentaci. Přepínače se mohou objevit kdekoli na
    příkazové řádce a ovlivní všechny soubory, které jsou jmenovány za nimi. Vyvoláním
    programu Ghostscript s přepínačem -h nebo -? se získá výpis několika užitečných přepínačů,
    všech zařízení, která ovládá daná verze programu a nastavení cest, na kterých jsou hledány
    fonty. V systému Unix také zobrazí umístění podrobné dokumentace.

    Ghostscript může být zkompilován tak, aby spolupracoval s množstvím výstupních zařízení.
    Pro zobrazení všech výstupních zařízení podporovaných aktuálním sestavením programu,
    spusťte "gs -h". Pokud není zadáno jméno konkrétního zařízení, Ghostscript otevře první z
    nich a směruje na něj výstup, takže pokud je na první pozici to zařízení, které chcete
    použít, zadejte příkaz

      gs soubor.ps

    Dostupná zařízení je také možné zjistit přímo z programu Ghostscript:  spuštěním
    Ghostscriptu a zadáním

      devicenames ==

    ale první zařízení z takto získaného seznamu nemusí být výchozí zařízení, které zjistíte
    pomocí "gs -h". Zadání určitého zařízení "AbcXyz" jako výchozího výstupního zařízení se
    provede přidáním přepínače

      -sDEVICE=AbcXyz

    Například pro výstup na tiskárnu Epson je možné použít příkazu

      gs -sDEVICE=epson soubor.ps

    Přepínač "-sDEVICE=" musí předcházet prvnímu výskytu jména zpracovávaného souboru a jedině
    jeho první použití má nějaký účinek.

    Je možné také specifikovat výchozí zařízení pomocí proměnné prostředí GS_DEVICE. Pořadí
    priorit těchto alternativ je od nejvyšší do nejnížší takovéto (Ghostscript používá
    zařízení s nejvyšší prioritou v seznamu):

    Některé tiskárny umí tisknout v různých rozlišeních (hustotách tisku). K výběru rozlišení
    takové tiskárny se používá přepínač "-r":

      gs -sDEVICE=<zařízení> -r<xres>x<yres>

    Například na devítijehličkové Epson kompatibilní tiskárně je možné získat mód s nejnižší
    hustotou (nejrychlejší mód) pomocí

      gs -sDEVICE=epson -r60x72

    a mód s nejvyšší hustotou (nejlepší výstupní kvalita) za použití

      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Pokud je jako výstupní zařízení vybrána tiskárna, Ghostscript také umožňuje zvolit, kam se
    má poslat výstup -- v systémech na bázi Unixu obvykle do dočasného souboru. K přesměrování
    výstupu do souboru "něco.xyz", se použije přepínač

      -sOutputFile=něco.xyz

    Někdy je potřeba tisknout jednotlivé strany odděleně. To je možné udělat pomocí
    přesměrování výstupu do řady souborů "něco1.xyz, něco2.xyz, ..." pomocí přepínače
    "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v šabloně pro jméno souboru:

      -sOutputFile=něco%d.xyz

    Každý výsledný soubor bude obsahovat jednu stranu výstupu a soubory budou očíslovány
    popořadě. "%d" je zde standartní formátovací značka funkce printf. Je možné také použít
    jiné její varianty jako např. "%02d".

    V Unixových systémech a MS Windows je také možné přesměrovat výstup do roury. Například
    lze výstup přes rouru směrovat do programu "lpr" (který jej na mnoha Unixových systémech
    předá tiskárně), pomocí přepínače

      -sOutputFile=%pipe%lpr

    V MS Windows musejí být znaky '%' zdvojeny, aby je neměnil interpretr příkazového řádku.

    Také je možné výstup směrovat na standardní výstup přepínačem

      -sOutputFile=-
    nebo
        -sOutputFile=%stdout%

    V takovém případě je nutné použít zároveň přepínač -q, aby Ghostscript nevypisoval zprávy
    na standardní výstup.

    K volbě určité velikosti papíru se z příkazové řádky používá přepínač

      -sPAPERSIZE=<známá_velikost_papíru>

    například

      -sPAPERSIZE=a4

    nebo
      -sPAPERSIZE=legal

    Ghostscript umí rozeznává většinu ISO a US velikostí papíru. Další informace jsou v
    uživatelské dokumentaci nebo v inicializačním souboru "gs_statd.ps".

    Ghostscript umí mnoho dalších věcí než jen tisk nebo prohlížení souborů formátu PostScript
    nebo PDF. Například, pokud je potřeba zjistit velikost ohraničujícího obdélníku nějakého
    souboru formátu PostScript (nebo EPS), nabízí program Ghostscript speciální "zařízení",
    které nedělá nic jiného, než že vypíše tuto informaci.

    Například použití s jedním vzorovým souborem dodávaným v balíku Ghostscript,

      gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

    vypíše toto:

      %%BoundingBox: 0 25 583 732
      %%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

VOLBY

    -- soubor arg1 ...
       Použije  další  argument jako jméno souboru obvyklým způsobem, ale všechny
       následující argumenty (i když mají syntaxi přepínačů) vezme a definuje jméno
       "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v "systemdict") jako pole řetězců s jednotlivými
       argumenty. To provede ještě před spuštěním daného souboru. Po zpracování souboru se
       Ghostscript ukončí.

    -Djméno=token
    -djméno=token Definuje "jméno" v "systemdict" podle dané
       definice. Token musí být právě jeden token (jak je definováno operátorem "token") a
       nesmí obsahovat žádné prázdné znaky (mezery, tabelátory ...).

    -Djméno
    -djméno Definuje "jméno" v "systemdict" s hodnotou=null.

    -Sjméno=řetězec
    -sjméno=řetězec Definuje "jméno" v "systemdict" s daným
       řetězcem jako hodnotou. Toto se liši od -d. Například -djméno=35 je stejné jako
       takováto část programu
         /jméno 35 def
       zatímco -sname=35 představuje
         /jméno (35) def

    -q   Tichý start: potlačí obvyklé počáteční zprávy. Je stejné jako -dQUIET.

    -gčíslo1xčíslo2
       Stejné jako -dDEVICEWIDTH=číslo1 a -dDEVICEHEIGHT=číslo2. Slouží jako podpora
       zařízení (jako např. X11 windows), která požadují (nebo povolují) nastavení šírky a
       výšky.

    -rčíslo
    -rčíslo1xčíslo2 Stejné jako
       -dDEVICEXRESOLUTION=číslo1  a  -dDEVICEYRESOLUTION=číslo2. Slouží jako podpora
       takových zařízení jako např. tiskárny, které podporují vícero rozlišení v ose X a
       Y. Pokud je zadáno jen jedno číslo, bude použito pro nastavení rozlišení v obou
       směrech, X i Y.

    -Iadresáře
       Přídá dvojtečkou oddělený seznam adresářů na začátek seznamu cest pro soubory
       knihoven.

    -   Toto není skutečný přepínač, ale značí pro GhostScript, že standartní vstup
       přichází ze souboru nebo roury a není tedy interaktivně zadáván z příkazové řádky.
       Ghostscript čte standartní vstup, dokud nedosáhne konce souboru a zpracovává jej
       jako každý jiný soubor. Poté pokračuje se zpracováním ostatních parametrů zadaných
       z příkzové řádky. Když jsou všechny parametry zpracovány, Ghostscript se ukončí a
       nepřepíná se už do svého interaktivního módu.

    Standartní inicializační soubor "gs_init.ps" nastaví "systemdict" pouze pro čtení, takže
    hodnoty klíčů definované pomocí -D, -d, -S nebo -s nemohou být změněny (přestože mohou být
    samozřejmě nahrazeny definicemi v "userdict" nebo jiných slovnících)

SPECIÁLNÍ JMÉNA

    -dDISKFONTS
       Způsobí, že definice jednotlivých znaků se budou nahrávat z disku a to teprve
       tehdy, kdy bude zaznamenán první takový znak. (Normálně Ghostscript nahraje tvary
       všech znaků, když nahrává font.) To může dovolit nahrát více fontů do operační
       paměti za cenu pomalejšího renderingu.

    -dNOCACHE
       Zakáže používání vyrovnávací paměťi pro znaky. Užitečné pouze pro ladění a
       odstraňování chyb.

    -dNOBIND
       Zakáže operátor "bind". Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.

    -dNODISPLAY
       Potlačí normální inicializaci výstupního zařízení. Užitečné pouze pro ladění a
       odstraňování chyb.

    -dNOPAUSE
       Zakáže čekání na konci každé strany. To může být žádoucí v aplikacích kde jiný
       program řídí Ghostscript.

    -dNOPLATFONTS
       Zakáže použití fontů nabízených danou platformou (například X Windows). To může být
       vhodné,  pokud  fonty  dané platformy vypadají příliš odlišně než fonty s
       nastavitelnou velikostí.

    -dSAFER
       Zakáže operátory "deletefile" a "renamefile" a schopnost otevírat soubory v
       jakémkoli jiném módu než jen pro čtení. To může být žádoucí pro citlivá prostředí a
       úlohy, kde musí být zamezeno špatně napsaným nebo zlým PostScriptovým programům
       měnit nebo mazat důležité soubory.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Nechá práva na zápis do "systemdict". To je nezbytné když se spouští zvláštní
       programy jako například font2c a pcharstr, které musí překonat normální ochranu
       přístupových práv PostScriptu.

    -sDEVICE=zařízení
       Vybere jiné počáteční výstupní zařízení, jak bylo popsáno výše.

    [přibližně] -sOutputFile=soubor
       Vybere výstupní soubor (nebo rouru) pro počáteční výstupní zařízení, jak bylo výše
       popsáno.

SOUBORY

    Umístění mnoha souborů potřebných pro správný běh programu Ghostscript bylo zakompilováno
    přímo do kódu programu. V systému Unix se nacházejí zpravidla v /usr/local, ale ve vašem
    systému tomu může být jinak. V systému DOS jsou obvykle umístěny v C:\GS, ale mohou být i
    jinde, zvláště jestli byl Ghostscript instalován s programem GSview. Spuštěním "gs -h" je
    možné zjistit umístění dokumentace programu Ghostscript ve vašem systému, která obsahuje
    více podrobností.

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/*
       Inicializační soubory, pomůcky a základní definice fontů

    /usr/local/share/ghostscript/fonts/*
       Další definice fontů

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/examples/*
       Ukázkové soubory používající Ghostscript

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/doc/*
       Rozličné soubory dokumentací

INICIALIZAČNÍ SOUBORY

    Když vyhledává inicializační soubory "gs_*.ps", soubory vztahující se k fontům nebo soubor
    pro operátor "run", Ghostscript se nejprve pokusí otevřít tyto soubory pod zadaným jménem
    v aktuálním pracovním adresáři (pokud nebyl zadán žádný adresář). Při neuspěchu a pokud
    soubor neudává určitý adresář nebo disk (tzn. v Unixových systémech neobsahuje "/" nebo
    neobsahuje "\" v systémech MS Windows), zkouší Ghostscript adresáře v tomto pořadí:

    1. adresáře udané přepínači -I z příkazové řádky (pokud byly nějaké zadány)

    2. adresáře udané v proměnné prostředí GS_LIB (pokud je nastavena)

    3. adresáře udané makrem GS_LIB_DEFAULT v souboru makefile v době kompilace programu
      GhostScript. Když byl gs kompilován pro systém Unix, makro GS_LIB_DEFAULT má obvykle
      hodnotu  "/usr/local/share/ghostscript/#.##:/usr/local/share/ghostscript/fonts"  kde
      "#.##" představuje číslo verze programu Ghostscript.

    Každý z těchto parametrů (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) může být buď jeden
    adresář, anebo seznam adresářů oddělených znakem ":".

PROSTŘEDÍ

    GS_OPTIONS
       Řetězec voleb, které se mají zpracovat před volbami z příkazové řádky.

    GS_DEVICE
       Používá se k zadání výstupního zařízení.

    GS_FONTPATH
       Cesty na kterých se mají hledat fonty.

    GS_LIB Cesty, na kterých se mají hledat inicializační soubory a fonty.

    TEMP  Kam se mají ukládat dočasné soubory.

X RESOURCES

    Ghostscript používá následující resources pod jménem "Ghostscript":

    borderWidth
       Šířka okraje udaná v bodech (default = 1).

    borderColor
       Jméno barvy okraje (default = black).

    geometry
       Velikost okna a jeho umístění, WxH+X+Y (default je NULL).

    xResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z WidthOfScreen a
       WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z HeightOfScreen a
       HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Rozhodne, jestli je použit backing store na uložení původního obsahu okna (default
       = true).

    Kompletní seznam resources je obsažen v uživatelské dokumentaci. Nastavení těchto
    parametrů  se  v Unixových systémech provádí přidáním do souboru, jako je např.
    "~/.Xresources", v následujícím tvaru:

        Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
        Ghostscript*xResolution: 72
        Ghostscript*yResolution: 72

    Poté je potřeba vmísit tato nastavení do X server's resource database:

        % xrdb -merge ~/.Xresources

DALŠÍ INFORMACE

    Různé soubory dokumentace programu Ghostscript (viz výše), zvláště soubor Use.htm.

CHYBY

    Viz Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli
    programu Ghostscript. Russell J. Lang, gsview at ghostgum.com.au, je autorem většiny MS
    Windows kódu Ghostscriptu.