Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    pgrep, pkill - vyhledava procesy, nebo posila procesm signaly, podle
    jmena a jinych vlastnosti

POUIT'I

    pgrep [-flvx] [-d oddlova] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
      [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
      [-t termin'al,...] [vzor]

    pkill [-sign'al] [-fvx] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
      [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
      [-t termin'al,...] [vzor]

POPIS

    pgrep prohledava bici procesy a vypisuje ID proces, ktere vyhovuji
    zadanym kriteriim. Musi souhlasit vechna kriteria. Nap.

    pgrep -u root sshd

    vypie jenom procesy ktere se jmenuji sshd a zarove je jejich vlastnikem
    root. Na druhou stranu,

    pgrep -u root,daemon

    vypie procesy vlastnne uivatelem root nebo uivatelem daemon.

    pkill posila zadany signal (standartn SIGTERM) kademu vyhovujicimu
    procesu misto vypisovani na standartni vystup.

VOLBY

    -d oddlova
       Nastavuje pouity oddlova mezi isly proces na vystupu (standartn
       je pouit znak noveho adku). (Dostupne pouze v pgrepu.)

    -f   Vzor je normaln vyhledavan pouze ve jmenech proces. S pepinaem
       -f se vyhledava v celem pikazu, kterym byly sputny.

    -g skupina-proces,...
       Vyhovi procesy, ktere jsou souasti skupiny-proces. Skupina
       proces 0 je pgrep nebo pkill sam.

    -G id-skupiny,...
       Vyhovi procesy, jejich GID (identifikani islo skupiny) odpovida
       vzoru. Me byt zadan jak iseln, tak symbolicky.

    -l   Krom ID proces vypie i jejich jmena. (Dostupne pouze v pgrepu.)

    -n   Vybere pouze nejnovji (naposledy sputny) proces, ktery vyhovuje
       podminkam.

    -o   Vybere pouze nejstari (nejdive sputny) proces, ktery vyhovuje
       podminkam.

    -P id-rodiovsk'eho-procesu,...
       Vyhovi pouze procesy, jejih rodi je id-rodiovsk'eho procesu.

    -s id-relace,...
       Vyhovi jenom procesy, ktere jsou souasti dane relace. Ralace 0
       je interpretovana jako relace samotneho pgrepu nebo pkillu.

    -t termin'al,...
       Vyhovi pouze procesy, ktere jsou sputny na danem terminalu.
       Jmeno terminalu me byt specifikovano s prefixem "/dev/".

    -u euid,...
       Vyhovi pouze procesy s odpovidajicim efektivnim uivatelskym ID.
       Me byt pouita iselna i symbolicka hodnota.

    -U uid,...
       Vyhovi pouze procesy s odpovidajicim uivatelskym ID.  Me byt
       pouita iselna i symbolicka hodnota.

    -v   Vypie vechny procesy, ktere neodpov'idaj'i zadani.

    -x   Vyhovi pouze procesy, jejich jmeno (nebo, pokud je pouito -f,
       pikaz) pesn odpovida vzoru.

    -sign'al
       Definuje signal, ktery je poslan vem vyhovujicim procesm.  Me
       byt pouita jak iselna, tak symbolicka hodnota. (Dostupne pouze
       v pkillu.)

OPERANDY

    vzor  Specifikuje rozieny regularni vyraz, ktery je porovnavan se
       jmeny proces, nebo jejich pikazy.

P'IKLADY

    Piklad 1: Vyhleda procesy jmenem jm'eno vlastnne uivatelem root:

    unix$ pgrep -u root jmeno

    Piklad 2: Pinuti syslog znovu naist svj konfigurani soubor:

    unix$ pkill -HUP syslogd

    Piklad 3: Vypie detailni informace o vech procesech xterm:

    unix$ ps -fp $(pgrep -d, -x xterm)

    Piklad 4: Vechny procesy netscape pinuti bet lepe:

    renice +4 `pgrep netscape`

N'AVRATOV'A HODNOTA

    0   Podminkam vyhovuje alespo jeden proces.

    1   adny proces nevyhovuje zadanym podminkam.

    2   Chyba v syntaxi na pikazovem adku.

    3   Zavana chyba: nedostatek pamti apod.

POZN'AMKY

    Jmena proces pro porovnani jsou maximaln 15 znak dlouha, protoe se
    berou ze suboru /proc/pid/stat. Pro deli jmena pouijte parametr -f,
    ktery bere informace ze souboru /proc/pid/cmdline.

    Bici pgrep nebo pkill nikdy nevrati sam sebe jako vysledek.

CHYBY

    Pepinae -n, -o a -v nemohou byt kombinovany. Pokud to budete potebovat,
    dejte mi vdt.

    Vypisuje i zanikle procesy (zombie).

DAL'I INFORMACE

    ps(1) regex(7) signal(7) killall(1) skill(1) kill(1) kill(2)

STANDARDY

    pkill a pgrep se poprve objevily v Solarisu 7. Tato implementace je pln
    kompatibilni.

AUTOR

    Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@ifi.uio.no>

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> je udrba baliku procps.

    Chyby   tykajici   se   programu   prosim   zasilejte   na
    <procps-feedback@lists.sf.net>