Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ssh - secure shell klient (program pro remote login)

POUŽITÍ

    ssh [-l přihlašovací_jméno] počítač [příkaz]

    ssh [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_znak] [-i soubor_identit]
    [-l přihlašovací_jméno] [-n] [-k] [-V] [-o volba] [-p port] [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C]
    [-L port:počítač:vzdálport] [-R port:počítač:vzdálport] počítač [příkaz]

POPIS

    Příkaz ssh (secure shell, bezpečný shell) slouží pro přihlašování na vzdálené počítače a
    pro spouštění příkazů na vzdálených počítačích. Je navržen jako náhrada příkazů rlogin a
    rsh a umožňuje bezpečnou zašifrovanou komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes
    nezabezpečenou síť. Umožňuje také forwardování X11 spojení nebo libovolných TCP/IP portů
    bezpečným kanálem.

    Program ssh slouží k připojení a přihlášení uživatele na zadaný počítač. Uživatel musí
    prokázat svoji identitu na tomto vzdáleném stroji použitím jedné z následujících
    autentizačních metod:

    První metoda je převzata z protokolu rsh/rlogin; normálně nebývá ssh serverem povolena,
    protože představuje ohrožení jeho bezpečnosti. Pokud je počítač, z něhož se uživatel
    hlásí, uveden v souboru /etc/hosts.equiv nebo /etc/ssh/shosts.equiv na vzdáleném stroji, a
    přihlašovací jména jsou na obou stranách stejná, uživateli je okamžitě  povoleno
    přihlášení. Stejně funguje, jestliže uživatel má ve svém domovském adresáři na vzdáleném
    stroji soubor .rhosts nebo .shosts, v němž je řádek tvořený jménem klientského stroje,
    mezerou a jménem uživatele na klientském počítači.

    Druhá (preferovaná) autentizační metoda používá soubor rhosts nebo hosts.equiv ve spojení
    s RSA autentizací počítače. To znamená, že přihlášení bude možné, jestliže by bylo
    povoleno podle souborů .rhosts, .shosts, /etc/hosts.equiv, nebo /etc/ssh/shosts.equiv, a
    zároveň server zná a zkontroluje klíč klientského počítače (viz $HOME/.ssh/known_hosts a
    /etc/ssh/ssh_known_hosts v části SOUBORY). Tato autentizační metoda uzavírá bezpečnostní
    díry využívající IP spoofingu, DNS spoofingu a routing spoofingu. [Poznámka pro správce:
    /etc/hosts.equiv, .rhosts, a protokol rlogin/rsh obecně jsou ze své podstaty nebezpečné a
    pokud je požadována bezpečnost, musí být zakázány.]

    Jako třetí autentizační metodu používá ssh autentizaci založenou na RSA. Toto schéma je
    založeno na šifrování s veřejným klíčem, což je šifrovací systém, v němž jsou pro
    šifrování a dešifrování použity dva různé klíče, přičemž ze šifrovacího klíče nelze
    odvodit dešifrovací klíč. Jedním z těchto systémů je RSA. Myšlenka je taková, že si každý
    uživatel pro účely autentizace vytvoří dvojici klíčů; jeden veřejný a druhý soukromý.
    Server  zná  veřejný  klíč,  soukromý  klíč  zná  pouze  uživatel.  Soubor
    $HOME/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam veřejných klíčů, které je možné použít pro
    přihlášení. Když se uživatel přihlásí, program ssh oznámí serveru, kterou dvojici klíčů
    chce použít pro autentizaci. Server zkontroluje, zdali mu je daný klíč známý, a pokud ano,
    pošle uživateli (přesněji ssh programu spuštěnému uživatelem) výzvu -- náhodné číslo,
    zašifrované uživatelovým veřejným klíčem. Výzva může být dešifrována pouze použitím
    odpovídajícího soukromého klíče. Uživatelův klient dešifrováním výzvy prokáže, že zná
    soukromý klíč, aniž by jej prozradil serveru.

    Program ssh implementuje RSA autentizační protokol automaticky. Uživatel vytvoří svůj pár
    RSA  klíčů  spuštěním programu ssh-keygen(1). Ten uloží soukromý klíč do souboru
    .ssh/identity a veřejný klíč do souboru .ssh/identity.pub v uživatelově domovském
    adresáři. Uživatel potom musí přidat obsah souboru identity.pub do .ssh/authorized_keys ve
    svém domovském adresáři na vzdáleném stroji (soubor authorized_keys odpovídá konvenčnímu
    souboru .rhosts a obsahuje jeden klíč na každém řádku -- jeho řádky mohou být velmi
    dlouhé). Poté se uživatel může přihlašovat bez zadávání přihlašovacího hesla. RSA
    autentizace je mnohem bezpečnější než autentizace pomocí souboru rhosts. Soubor s
    uživatelovým soukromým klíčem je chráněn právy v operačním systému Unix (neúčinné jako
    ochrana před superuživatelem) a navíc přístupovým heslem (passphrase).

    Nejpříjemnější způsob použití RSA autentizace je s použitím autentizačního agenta.
    Podrobnější informace viz ssh-agent(1).

    Jako čtvrtou autentizační metodu program ssh podporuje autentizaci uživatele pomocí TIS
    autentizačního serveru authsrv(8). V některých případech není vhodné, aby byla uživatelská
    jména v TIS databázi shodná se jmény lokálních uživatelů. Může k tomu například dojít,
    pokud se uživatel autentizuje pomocí karty smartcard nebo Digipass. V tomto případě je v
    databázi jako uživatelské jméno obvykle uvedeno sériové číslo autentizačního zařízení.
    Mapování  mezi  jmény  v  TIS  databázi  a  uživatelskými jmény zajišťuje soubor
    /etc/ssh/sshd_tis.map. Jestliže tento soubor neexistuje, nebo v něm uživatel není uveden,
    předpokládá se, že obě jména jsou shodná.

    Jestliže všechny autentizační metody selžou, ssh se zeptá uživatele na přihlašovací heslo.
    Heslo je posláno na vzdálený počítač pro obvyklé ověření. Nicméně protože veškerá
    komunikace je šifrovaná, nelze odposlechem provozu v síti přihlašovací heslo zjistit.

    Jestliže byla uživatelova identita serverem akceptována, server buď provede zadaný příkaz,
    nebo zajistí přihlášení uživatele a spustí pro něj normální shell. Přitom veškerá
    komunikace se vzdáleným počítačem je automaticky šifrována.

    Jestliže byl vytvořen pseudoterminál (pro normální login session), může uživatel zadáním
    "~." ukončit spojení, zadáním "~^Z" suspendovat ssh, zadáním "~#" vypsat všechna
    forwardovaná spojení, a pokud se session čekáním na ukončení forwardovaného X11 nebo
    TCP/IP spojení zablokuje, může být převedena do pozadí zadání "~&" (nesmí být použito,
    dokud je aktivní uživatelský shell, protože by mohlo dojít k jeho zamrznutí). Všechny
    dostupné escape posloupnosti lze vypsat pomocí "~?".

    Aby byl escape znak interpretován jako speciální, musí být použit na začátku session nebo
    po znaku konec řádku (newline). Samotný znak vlnka je nutné vkládat zdvojený "~~" (nebo
    následovaný jiným znakem než je popsáno výše). V konfiguračním souboru nebo volbou v
    příkazovém řádku lze escape znak změnit.

    Pokud nebyl alokován žádný pseudoterminál, session bude transparentní a může být použita
    pro spolehlivý přenos binárních dat. Na většině systemů nastavení escape znaku na ``none''
    také způsobí, že session bude transparentní i při použití tty.

    Session skončí, pokud skončí příkaz nebo shell na vzdáleném stroji a spojení není
    používáno žádnými X11 a TCP/IP spojeními. Návratový kód vzdáleného programu je vrácen jako
    návratový kód příkazu ssh.

    Jestliže uživatel používá X11, je nastavena proměnná prostředí DISPLAY tak, jako kdyby
    program komunikoval s X serverem na stejném stroji (tj. na ssh serveru). Číslo displeje
    však bude větší než nula, protože se nejedná o skutečný X server na ssh serveru, ale pouze
    o "proxy" X server, který zajišťuje forwardování X11 spojení bezpečným kanálem vytvořeným
    programem ssh na skutečný X server běžící na stejném stroji jako ssh klient. Aby vše
    fungovalo, jak je zde popsáno, uživatel nesmí ručně nastavovat proměnnou prostředí
    DISPLAY. Pro konfiguraci forwardování X11 spojení lze použít parametry na příkazovém řádku
    nebo v konfiguračním souboru.

    Program ssh umožňuje automatické nastavování Xauthority dat na serveru. K tomuto účelu
    vygeneruje náhodné autorizační cookie, uloží jej v souboru Xauthority na serveru, a
    zajistí, že všechna forwardovaná spojení ponesou toto cookie a při otevření spojení jej
    nahradí opravdovým cookie. Skutečné autentizační cookie není nikdy posíláno na server (a
    žádné cookies nejsou nikdy posílány nezašifrovaně).

    Jestliže uživatel používá autentizačního agenta, spojení s agentem bude automaticky
    forwardováno na vzdálenou stranu, pokud to není zakázáno volbou na příkazovém řádku nebo v
    konfiguračním souboru.

    Forwardování libovolného TCP/IP spojení přes bezpečný kanál může být vyžádáno buď z
    příkazového řádku nebo v konfiguračním souboru. Jednou z možných aplikací TCP/IP
    forwardingu je bezpečné spojení s elektronickou peněženkou; druhou je zajištění průchodu
    firewallem.

    Program ssh umí automaticky udržovat a používat databázi obsahující RSA identifikace
    všechny počítačů, se kterými dosud komunikoval. Databáze je  uložena  v  souboru
    .ssh/known_hosts v uživatelově domovském adresáři. Pro kontrolu je používán i soubor
    /etc/ssh/ssh_known_hosts. Při nastavení volby StrictHostKeyChecking na "no" budou jakékoli
    nové počítače automaticky přidány do uživatelského souboru. Jestliže se změní identifikace
    počítače, ssh na to upozorní a zakáže autentizaci přihlašovacím heslem, aby se zabránilo
    trojským koním získat uživatelovo přihlašovací heslo. Dalším účelem tohoto mechanismu je
    zabránění útokům typu man-in-the-middle, který by jinak mohl být použit na obejití
    šifrování. Volba StrictHostKeyChecking (viz dále) může být použita na zabránění přihlášení
    na stroje, jejichž klíč není známý nebo byl změněn.

VOLBY

    -a   Zakáže forwardování spojení s autentizačním agentem. V konfiguračním souboru lze
       nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       Vybere šifru použitou pro šifrování session. Implicitně je použita šifra idea,
       která je pokládána za bezpečnou. des je sice standard pro šifrování dat, ale s
       dostatečným technickým zázemím (kterým mohou disponovat vlády, velké korporace a
       velké kriminální organizace) jej lze rozluštit. 3des (triple-des) je trojice
       šifrování-dešifrování-šifrování  se  třemi  různými  klíči.  Je pravděpodobně
       bezpečnější než DES. Pokud některý z konců nepodporuje šifru IDEA, je implicitně
       použita šifra 3des. blowfish je šifrovací algoritmus objevený Brucem Schneierem.
       Používá 128 bitový klíč. arcfour je algoritmus publikovaný v roce 1995 v Usenet
       News. Věří se, že je stejně silný jako šifra RC4 od RSA Data Security (RC4 je
       ochranná značka firmy RSA Data Security). V současnosti je to nejrychlejší
       používaný algoritmus. none zcela zakáže šifrování; je určeno pouze pro ladící
       účely, není bezpečné.

    -e ch|^ch|none
       Nastaví escape znak pro session používající pty (implicitně: ~). Escape znak je
       rozpoznán pouze na začátku řádku. Escape znak následovaný znakem tečka (.) uzavře
       spojení, následovaný znakem control-Z suspenduje spojení, a následovaný sebou samým
       pošle jeden escape znak. Nastavení znaku na 'none' zakáže jakékoli escape znaky a
       způsobí, že spojení bude plně transparentní.

    -f   Požaduje, aby ssh po provedení autentizace a zahájení forwardování přešel do
       pozadí. Tato volba je vhodná, pokud uživatel chce, aby ssh běžel v pozadí, ale ssh
       bude ještě ptát na přihlašovací nebo přístupová hesla. Může být vhodná také ve
       skriptech. Implikuje volbu -n. Doporučený způsob pro start X11 programů na
       vzdáleném počítači je "ssh -f počítač xterm".

    -i soubor_identit
       Udává jméno soubor, z něhož se čtou identity (soukromé klíče) pro RSA autentizaci.
       Implicitně je .ssh/identity v uživatelově domovském adresáři. V konfiguračním
       souboru může být zadáno více souborů identit, pro každý počítač jeden. Lze použít
       více voleb -i.

    -k   Zakáže forwardování kerberos tiketů. V konfiguračním souboru lze nastavit i pro
       jednotlivé počítače.

    -l login_name
       Určuje uživatelské jméno na přihlášení vzdáleném počítači. V konfiguračním souboru
       lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -n   Přesměruje stdin na /dev/null (zabraňuje čtení ze stdin). Musí být použito,
       jestliže je ssh spuštěn na pozadí. Obvyklým trikem je použít tuto volbu pro
       spuštění X11 programů na vzdáleném stroji. Příkaz "ssh -n shadows.cs.hut.fi emacs
       &" odstartuje emacs na shadows.cs.hut.fi, a X11 spojení  bude  automaticky
       forwardováno přes zašifrovaný kanál. Program ssh bude spuštěn na pozadí. (Toto
       nebude fungovat jestliže ssh se bude ptát na přihlašovací nebo přístupové heslo;
       pak je třeba použít volbu -f.)

    -o 'volba'
       Může být použito pro zadání voleb ve formátu použitém v konfiguračním souboru. Lze
       použít pro zadání parametrů, pro které neexistuje žádná volba v příkazovém řádku.
       Volba má stejný formát jako řádka v konfiguračním souboru.

    -p port
       Port, na který se připojit na vzdáleném počítači. V konfiguračním souboru lze
       nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -q   Tichý režim. Potlačí výpis varování a diagnostických zpráv. Jsou vypisovány pouze
       fatální chyby.

    -P   Použije neprivilegovaný port. S touto volbou nelze použít autentizaci pomocí rhosts
       nebo rsarhosts, ale může být použito na překonání některých firewallů, které
       nedovolují používat privilegované zdrojové porty.

    -t   Vynutí přidělení pseudo-tty. Může být použito pro provádění libovolného obrazovkově
       orientovaného programu na vzdáleném stroji, což může být velmi užitečné například
       pro programy ovládané pomocí menu.

    -v   Upovídaný režim. Způsobí, že program ssh bude vypisovat ladící zprávy o své
       činnosti. Lze použít při ladění spojení a při autentizačních a konfiguračních
       problémech.

    -V   Vypíše pouze číslo verze a skončí.

    -g   Povolí vzdáleným strojům připojování na lokální forwardované porty. Implicitně se
       může na tyto porty připojovat pouze localhost.

    -x   Zakáže X11 forwardování. V konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé
       počítače.

    -C   Bude komprimovat všechna data (včetně stdin, stdout, stderr, a dat pro forwardované
       X11 a TCP/IP spojení). Komprimační algoritmus je týž jako v programu gzip. Úroveň
       komprese může být zadána volbou CompressionLevel volba (viz dále). Komprese je
       žádoucí na modemových linkách a pro jiná pomalá spojení, ale přes rychlou síť bude
       zpomalovat činnost. Implicitní hodnota může být nastavenu pro jednotlivé počítače v
       konfiguračním souboru; viz volba Compress dále.

    -L port:počítač:vzdálport
       Určuje, že zadaný port na lokálním počítači (tj. ssh klientovi) má být forwardován
       přes bezpečný kanál na ssh server a z něj má být navazováno TCP spojení na zadaný
       vzdálený počítač a port. Alokuje soket, který bude naslouchat na zadaném portu na
       lokálním  počítači,  a kdykoli bude vytvořeno spojení na tento port, bude
       forwardováno přes bezpečný kanál, a ze vzdáleného stroje bude navázáno spojení na
       zadaný  počítač:vzdálport.  Forwardování  portu  může  být také nastaveno v
       konfiguračním souboru. Privilegované port může forwardovat pouze root.

    -R port:počítač:vzdálport
       Určuje, že zadaný port na vzdáleném počítači (tj. serveru) má být forwardován na
       lokální počítač a odtud na další zadaný počítač a port. Alokuje soket, který bude
       naslouchat na zadaném portu na vzdálené straně, a kdykoli je navázáno spojení na
       tento port, spojení bude forwardováno přes bezpečný kanál na lokální stroj, a z něj
       bude navázáno spojení na zadaný počítač:vzdálport. Forwardování portů může být
       zadáno v konfiguračním souboru. Privilegované porty mohou být forwardovány pouze
       při přihlášení jako root na vzdáleném stroji.

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

    Program ssh získává konfigurační informace postupně z následujících zdrojů (v uvedeném
    pořadí): volby v příkazovém řádku, uživatelský konfigurační soubor ($HOME/.ssh/config), a
    hlavní konfigurační soubor (/etc/ssh/ssh_config) pro celý počítač. Pro každý parameter
    bude použita první získaná hodnota. Konfigurační soubory obsahují sekce uvozené řádkem
    "Host", a každá sekce platí pouze pro počítače, které vyhovují jednomu ze vzorků zadaných
    v řádku "Host". Jméno počítače se porovnává v tom tvaru, v jakém je uvedeno na příkazovém
    řádku.

    Protože se použije první získaná hodnota pro každý parameter, musí být na začátku souboru
    hodnoty specifické pro jednotlivé počítače, a obecné implicitní hodnoty na konci.

    Konfigurační soubor má následující formát:

       Prázdné řádky a řádky začínající znakem '#' jsou komentáře.

       Ostatní  řádky  mají formát "klíčové-slovo argumenty" nebo "klíčové-slovo =
       argumenty". V konfiguračních souborech se rozlišují malá a velká písmena, ale v
       klíčových slovech nikoli.

    Host  Omezuje následující deklarace (až po další řádek s klíčovým slovem Host) pouze pro
       počítače, které vyhovují jednomu ze vzorků zadaných za klíčovým slovem. Vzorky
       mohou obsahovat žolíkové znaky '*' a '?'. Vzorek '*' vyhovuje všem počítačům.
       Vzorek se porovnává s parametrem hostname zadaným v příkazovém řádku (t.j., jméno
       není konvertováno na kanonické před porovnáním se vzorkem).

    BatchMode
       Je-li nastaveno na "yes", program se nebude ptát na přístupové nebo přihlašovací
       heslo. Vhodné pro skripty a jiné dávkové úlohy, kde není žádný uživatel, který by
       zadal přihlašovací heslo. Argument musí být "yes" nebo "no".

    Cipher Určuje druh šifry použité pro šifrování session. V současnosti jsou podporovány
       šifry idea, des, 3des, blowfish, arcfour, a none. Implicitní je "idea" (nebo "3des"
       jestliže "idea" není podporována oběma stroji). Použití "none" (bez šifrování) je
       určeno pouze pro účely ladění, a výsledné spojení není bezpečné.

    ClearAllForwardings
       Po načtení všech konfiguračních souborů a zpracování příkazového řádku zruší
       veškeré forwardování. Lze použít pro zákaz forwardování uvedených v konfiguračním
       souboru při navazování druhého spojení na počítač, který má forwardování nastaveno
       v konfiguračním souboru. Program scp nastavuje tuto volbu implicitně na "on", takže
       i kdyby forwardování bylo vyžádáno v konfiguračním souboru, k chybě nedojde.

    Compression
       Určuje, zda použít kompresi. Argument musí být "yes" nebo "no".

    CompressionLevel
       Určuje úroveň komprese, je-li povolena. Argument musí být celé číslo od 1 (nízká
       komprese,  největší  rychlost) do 9 (největší komprese, nejnižší rychlost).
       Implicitní úroveň, vhodná pro většinu aplikací, je 6. Hodnota má stejný význam jako
       v programu GNU gzip.

    ConnectionAttempts
       Určuje počet pokusů o spojení, které se provedou (s opakováním po sekundě), než ssh
       použije rsh nebo ukončením programu ssh. Argument musí být celé číslo. Vhodné pro
       použití ve skriptech, pokud se ne vždy podaří navázat spojení.

    EscapeChar
       Nastaví escape znak (implicitně ~). Escape znak může být také nastaven na
       příkazovém řádku. Argument musí být jediný znak (aby bylo spojení transparentní pro
       binární data), je třeba použít hodnotu ``none''.

    FallBackToRsh
       Pokud se nepodaří navázat spojení pomocí ssh a spojení bude odmítnuto (protože na
       vzdáleném počítači neběží sshd), použije se automaticky rsh (přitom se vypíše
       varování, že komunikace nebude šifrovaná). Argument musí být "yes" nebo "no".

    ForwardAgent
       Určuje, zda spojení s autentizačním agentem (pokud existuje) má být forwardováno na
       vzdálený stroj. Argument musí být "yes" nebo "no".

    ForwardX11
       Určuje, zda X11 spojení má být automaticky přesměrováno přes bezpečný kanál a
       nastavena proměnné prostředí DISPLAY. Argument musí být "yes" nebo "no".

    GatewayPorts
       Určuje, že také vzdálené stroje se mohou připojovat na lokálně forwardované porty.
       Argument musí být "yes" nebo "no".

    GlobalKnownHostsFile
       Definuje, jaký soubor použít místo /etc/ssh/ssh_known_hosts.

    HostName
       Definuje skutečné jméno vzdáleného počítače. Umožňuje používání přezdívek nebo
       zkratek pro jména počítačů. Implicitně je jméno počítače shodné se jménem zadaný v
       příkazovém řádku. Jsou povoleny i numerické IP adresy (jak i příkazovém řádku, tak
       jako argument HostName).

    IdentityFile
       Definuje  soubor,  ze kterého se čte uživatelova RSA autentizační identita
       (implicitně .ssh/identity v uživatelově domovském adresáři). Navíc budou pro
       autentizaci použity i všechny identity známé autentizačnímu agentu. Ve jméně
       souboru lze použít znak vlnka pro označení uživatelova domovského adresáře.
       Konfigurační soubory mohou obsahovat více identit; tyto identity budou zkoušeny
       postupně.

    KeepAlive
       Určuje, zda systém má posílat protistraně udržovací zprávy (keepalive messages).
       Tyto zprávy umožňují zjistit přerušení spojení nebo havárii jednoho ze strojů.
       Ovšem i při dočasném přerušení komunikace bude spojení ukončeno. Řadě lidí se toto
       chování nelíbí, je však vhodné při dávkovém zpracování.

       Implicitní  hodnota je "yes" (posílat udržovací zprávy), takže klient bude
       informován, pokud dojde k přerušení spojení nebo havárii vzdáleného počítače.

       Pro zákaz zasílání udržovacích zpráv musí být nastaveno "no" jak v konfiguraci
       serveru, tak klienta.

    KerberosAuthentication
       Určuje, zda má být použita autentizace Kerberos V5.

    KerberosTgtPassing
       Určuje, zda má být Kerberos V5 TGT forwardováno na server.

    LocalForward
       Určuje, že TCP/IP port na lokálním stroji má být forwardován přes bezpečný kanál na
       vzdálený stroj a odtud na další zadaný počítač:port. První argument musí být číslo
       portu, druhý počítač:port. Lze zadat více forwardování a další forwardování mohou
       být zadána v příkazovém řádku. Privilegované porty může forwardovat pouze root.

    NumberOfPasswordPrompts
       Určuje počet výzev na zadání přihlašovacího hesla. Argument musí být celé číslo.
       Pamatujte, že také server omezuje počet pokusů (implicitně na 5), takže nastavení
       tohoto parametru na větší hodnotu nemá význam. Implicitní hodnota je 1.

    PasswordAuthentication
       Určuje, zda použít autentizaci přihlašovacím heslem. Argument musí být "yes" nebo
       "no".

    PasswordPromptHost
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo jméno vzdáleného stroje.
       Argument musí být "yes" nebo "no".

    PasswordPromptLogin
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo přihlašovací jméno na vzdáleném
       počítači. Argument musí být "yes" nebo "no".

    Port  Určuje číslo portu pro připojení na vzdálený počítač. Implicitně 22.

    ProxyCommand
       Definuje, jaký příkaz použít pro připojení na server. Příkazový řetězec může
       pokračovat do konce řádku, a bude prováděn shellem /bin/sh. V příkazovém řetězci
       bude %h nahrazeno jménem počítače, ke kterému se má připojovat a %p číslem portu.
       Příkaz může být v zásadě cokoli, ale musí číst z stdin a zapisovat na stdout. Musí
       se připojit na sshd server běžící na nějakém stroji, nebo někde provést "sshd -i".
       Správa klíčů počítačů bude prováděna užitím HostName počítače, ke kterému se
       připojuje (implicitně na jméno zadané uživatelem).

       Pamatujte,  že ssh může být také zkonfigurováno pro podporu SOCKS systémů
       používajících --s-socks4 nebo --s-socks5 konfigurační volbu při překladu.

    RemoteForward
       Požaduje, aby zadaný TCP/IP port na vzdáleném stroji byl přes bezpečný kanál
       forwardován na lokální počítač, na kterém vyvolá TCP spojení na další zadaný
       počítač:port. První argument musí být číslo portu na vzdáleném stroji, druhý
       argument libovolný počítač:port. Lze zadat více než jedno forwardování a další
       mohou být zadána z příkazového řádku. Privilegované porty může forwardovat pouze
       root.

    RhostsAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts. Pamatujte, že tato
       deklarace ovlivní pouze stranu klienta a nemá žádný efekt na bezpečnost. Zákaz
       rhosts autentizace může snížit dobu autentizace při pomalém spojení, když rhosts
       autentizace není použita. Většina serverů nedovoluje RhostsAuthentication, protože
       není bezpečná (viz RhostsRSAAuthentication). Argument této volby musí být "yes"
       nebo "no".

    RhostsRSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts s RSA autentizací
       počítačů, což bývá na většině uzlů primární autentizační metoda. Argument musí být
       "yes" nebo "no".

    RSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet RSA autentizaci. Argument musí být "yes" nebo "no". RSA
       autentizace  může  být  použita, pokud existuje soubor identity, nebo běží
       autentizační agent.

    StrictHostKeyChecking
       Jestliže je tento příznak nastaven na "yes", ssh nebude automaticky přidávat klíče
       počítačů do souboru $HOME/.ssh/known_hosts, a odmítne požadavek na připojení k
       počítači, jehož klíč byl změněn. Toto nastavení poskytuje maximální ochranu proti
       útokům typu trojského koně. Nicméně pokud není nainstalován aktuální soubor
       /etc/ssh/ssh_known_hosts obsahující klíče všech počítačů, na něž  se  často
       připojujete, je tato volba nepříjemná, protože nutí uživatele, aby všechny nové
       počítače přidával ručně. Kompromisem je nastavení na "ask", kdy budou nové klíče
       počítačů přidávány automaticky poté, co uživatel potvrdí že to opravdu chce.
       Jestliže je tato volba nastavena na "no", potom budou nové klíče počítačů přidávány
       do souboru $HOME/.ssh/known_hosts automaticky bez potvrzování. Klíče známých
       počítačů budou ověřovány automaticky ve všech případech.

       Argument musí být "yes", "no" nebo "ask".

    TISAuthentication
       Určuje, zda zkoušet TIS autentizaci. Argument této volby musí být "yes" nebo "no".

    UsePrivilegedPort
       Určuje, zda při připojování na vzdálený počítač použít privilegovaný port. Jestliže
       je povolena autentizace založená na rhosts nebo rsarhosts, je implicitní hodnota je
       "yes".

    User  Definuje uživatelské jméno na vzdáleném stroji. Lze použít, pokud má uživatel na
       různých strojích různá uživatelská jména. Odstraňuje problémy s nutností zadávání
       uživatelského jména na příkazovém řádku.

    UserKnownHostsFile
       Určuje, který soubor použít místo $HOME/.ssh/known_hosts.

    UseRsh Určuje, že pro přihlašování na tento počítač musí být použit nebezpečný protokol
       rlogin/rsh. Je možné, že počítač vůbec nepodporuje ssh protocol. Způsobí, že ssh
       okamžitě vyvolá rsh. Je-li zadána tato volba, budou všechny ostatní volby (kromě
       HostName) ignorovány. Argument musí být "yes" nebo "no".

    XAuthLocation
       Určuje cestu k programu xauth.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    Program ssh normálně nastavuje následující proměnné prostředí:

    DISPLAY
       Proměnná prostředí DISPLAY označuje umístění X11 serveru. Je automaticky nastavena
       programem ssh, tak že obsahuje hodnotu ve tvaru "hostname:n", kde hostname označuje
       počítač, kde běží shell, a n je celé číslo >= 1. Ssh používá tuto speciální hodnotu
       pro forwardování X11 spojení přes bezpečný kanál. Uživatel normálně nesmí ručně
       nastavovat proměnnou DISPLAY, protože pak by X11 spojení bylo nebezpečný (a bude
       vyžadovat, aby uživatel ručně kopíroval jakékoli požadované autorizační cookies).

    HOME  Bude nastavena na cestu do uživatelova domovského adresáře.

    LOGNAME
       Synonymum pro USER; nastavuje se pro kompatibilitu se systémy, které používají tuto
       proměnnou.

    MAIL  Bude nastavena na jméno uživatelova mailboxu.

    PATH  Bude nastavena na implicitní PATH zadanou při překladu programu ssh, nebo na
       některých systémech definovanou v /etc/environment nebo /etc/default/login.

    SSH_AUTH_SOCK
       Jestliže existuje, bude nastavena na jméno (včetně cesty) unix-domain soketu
       použitého pro komunikaci s autentizačním agentem (nebo jeho lokálním zástupcem).

    SSH_CLIENT
       Identifikuje klientský konec spojení. Tato proměnná obsahuje tři hodnoty oddělené
       mezerou: IP adresu klienta, číslo portu klienta, a číslo portu serveru.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Bude obsahovat původní příkazový řádek, jestliže je spuštěn zadaný příkaz. Může být
       použita pro získání argumentů apod. z opačného konce.

    SSH_TTY
       Bude nastavena na jméno tty (včetně cesty) spojeného s aktuálním shellem nebo
       příkazem. Jestliže aktuální session nemá žádné tty, proměnná nebude nastavena.

    TZ   Proměnná timezone bude nastavena, aby označovala aktuální časovou zónu, pokud byla
       nastavena při spuštění démona (tj., démon předává hodnota na nové spojení).

    USER  Bude nastavena na jméno přihlášeného uživatele.

    Navíc příkaz ssh čte soubor /etc/environment a $HOME/.ssh/environment, a přidává řádky
    tvaru PROMĚNNÁ=hodnota do prostředí. Některé systémy mohou mít další mechanismy pro
    nastavování prostředí, jako soubor /etc/default/login na systému Solaris.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Obsahuje klíče všech počítačů, na které se uživatel přihlásil (a které nejsou v
       /etc/ssh/ssh_known_hosts). Viz manuálová stránka k sshd.

    $HOME/.ssh/random_seed
       Použit jako hnízdo pro generátor náhodných čísel. Soubor obsahuje senzitivní data
       a proto musí mít práva read/write pro uživatele a žádná práva pro ostatní. Tento
       soubor je vytvořen při prvním spuštění programu a je automaticky aktualizován.
       Uživatel nikdy nemusí číst nebo modifikovat tento soubor ručně.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identitu uživatele. Tento soubor obsahuje senzitivní data
       a musí být čitelný uživatelem, ale nedostupný pro ostatní. Při generování klíče je
       možné specifikovat přístupové heslo. Přístupové heslo bude použito na zašifrování
       senzitivní části tohoto souboru použitím šifry IDEA.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veřejný klíč pro autentizaci (veřejnou část souboru identity v podobě
       čitelné   člověkem).  Obsah  tohoto  souboru  musí  být  přidán  do
       $HOME/.ssh/authorized_keys na všech strojích, na které se chcete přihlašovat s
       použitím RSA autentizace. Soubor neobsahuje citlivá data a může (ale nemusí) být
       čitelný pro kohokoli. Tento soubor není nikdy použit automaticky a není nezbytný;
       je použit pouze pro snazší práci uživatele.

    $HOME/.ssh/config
       Konfigurační soubor pro jednotlivé uživatele. Jeho formát je popsán výše. Soubor je
       používán ssh klientem. Obvykle neobsahuje jakákoli citlivé  informace,  ale
       doporučená práva jsou read/write pro uživatele, a žádná pro ostatní.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA klíčů, které mohou být použity pro přihlašování tohoto
       uživatele. Jeho formát je popsán v manuálové  stránce  programu  sshd.  V
       nejjednodušším případě je formát stejný jako formát .pub identity souboru (to jest
       každý řádek obsahuje počet bitů v modulu veřejný exponent, modulus, a komentářové
       pole, oddělené mezerami). Tento soubor neobsahuje zvláště citlivé informace, ale
       doporučená práva jsou read/write pro uživatele, a žádná práva pro ostatní.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Seznam známých klíčů počítačů pro celý systém. Tento soubor musí být připraven
       správcem systému tak, aby obsahoval veřejné klíče všech počítačů v organizaci.
       Soubor musí být čitelný pro všechny. Soubor obsahuje veřejné klíče, jeden na řádku,
       v následujícím formátu (pole jsou oddělena mezerami): jméno počítače, počet bitů v
       modulu, veřejný exponent, modulus, a nepovinný komentář. Používají-li se různá
       jména pro týž stroj, musí být v souboru uvedena všechna jeho jména oddělená
       čárkami. Formát je popsán na sshd manuálové stránce.

       Program sshd používá kanonické jméno počítače (vrácené domain name servery) pro
       verifikaci klientských počítačů při přihlašování; ostatní jména jsou potřeba
       protože ssh nekonvertuje uživatelem zadané jméno na kanonické jméno před kontrolou
       klíče, aby osoba, která má přístup k domain name serveru, nemohla mást autentizaci
       počítačů.

    /etc/ssh/ssh_config
       Konfigurační soubor pro celý systém (pro všechny uživatele). Tento soubor poskytuje
       implicitní hodnoty, pro parametry, které nejsou zadány v uživatelově konfiguračním
       souboru, a pro uživatele, kteří nemají konfigurační soubor. Tento soubor musí být
       čitelný pro všechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento  soubor  je  použit  pro .rhosts autentizaci. Obsahuje seznam dvojic
       počítač/uživatel, pro které je povoleno přihlášení. (Pamatujte, že tento soubor je
       také používán programy rlogin a rsh, díky kterým je použití tohoto souboru
       nebezpečné.) Každý řádek v tomto souboru obsahuje jméno počítače (v kanonické formě
       vrácené domain name serverem) a jméno uživatele na tomto počítači, oddělené
       mezerou. Tento soubor musí být vlastněný uživatelem, a nesmí mít právo zápisu pro
       nikoho jiného. Doporučená práva jsou read/write pro uživatele a žádná pro ostatní.

       Pamatujte, že implicitně má být sshd instalován tak, že požaduje úspěšnou RSA
       autentizaci počítače před .rhosts autentizací. Jestliže  server  nemá  klíč
       klientského počítače v souboru /etc/ssh/ssh_known_hosts, může uživatel uložit klíč
       do souboru $HOME/.ssh/known_hosts. Nejsnazší způsob, jak toho dosáhnout, je spojit
       se zpět ze serveru na klienta pomocí ssh; tím se klíč počítače automaticky přidá do
       souboru $HOME/.ssh/known_hosts.

    $HOME/.shosts
       Tento soubor se používá přesně stejným způsobem jako .rhosts. Jeho účelem je
       umožnit rhosts autentizaci pro ssh, aniž by bylo povoleno přihlášení pomocí rlogin
       nebo rsh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor se používá při autentizaci pomocí souboru .rhosts. Obsahuje kanonická
       jména počítačů, na každém řádku jeden (formát je detailně popsán na manuálové
       stránce  programu  sshd).Jestližejeklientskýpočítačnalezenvtomto  souboru,  je
       automaticky povolené přihlášení, pokud je jméno uživatele na serveru i klientu
       stejné. Navíc je normálně nutná úspěšná RSA autentizace počítače. Tento soubor musí
       zapisovatelný pouze uživatelem root.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracováván přesně jako /etc/hosts.equiv. Může být užitečný na
       povolení přihlášení pomocí ssh, ale nikoli pro rsh/rlogin.

    /etc/ssh/sshrc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po přihlášení uživatele, ale
       před provedením uživatelova shellu (nebo příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro
       další informace.

    $HOME/.ssh/rc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po přihlášení uživatele, ale
       před provedením uživatelova shellu (nebo příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro
       další informace.

INSTALACE

    Program ssh je normálně instalován jako setuid root. Práva uživatele root potřebuje pouze
    pro autentizaci pomocí souboru rhosts (vyžaduje, aby spojení přicházelo z privilegovaného
    portu, a alokování takového portu vyžaduje práva uživatele root). Také musí být schopen
    číst soubor /etc/ssh/ssh_host_key pro RSA autentizaci počítačů. Program ssh lze použít bez
    oprávnění uživatele root, ale autentizace pomocí souboru rhosts bude zakázána. Program ssh
    se vzdá jakýchkoli zvláštních práv bezprostředně po navázání spojení se vzdáleným
    počítačem.

    Byla vynaložena značná práce, aby byl program ssh bezpečný. Nicméně pokud objevíte
    bezpečnostní problém, oznamte to prosím ihned na <ssh-bugs@cs.hut.fi>.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o nových verzích, mailing listech, a podobně můžete nalézt na domovské WWW
    stránce programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.

VIZ TAKÉ

    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1),  ssh-add(1),  scp(1),  make-ssh-known-hosts(1),
    rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/