Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    wget - neinteraktivní nástroj k stahování souborů

POUŽITÍ

    wget [volba]... [URL]...

POPIS

    GNU Wget je nástroj pro neinteraktivní stahování souborů z WWW. Podporuje protokoly HTTP,
    HTTPS a FTP, i stahování přes HTTP proxy.

    Wget je neinteraktivní program, což znamená, že dovede pracovat na pozadí, i když není
    uživatel přihlášen. Lze tedy spustit program, odhlásit se a počkat, až dodělá určenou
    práci. Naopak většina www prohlížečů vyžaduje neustálou přítomnost uživatele, což může být
    v případě přenosu většího množství dat na obtíž.

    Wget umí následovat odkazy z HTML a XHTML stránek a vytvářet lokální verze vzdálených
    serverů tak, že vytvoří přesnou kopii jejich adresářové struktury. Tomu se někdy říká
    “rekurzívní stahování”. Wget přitom respektuje Robot Exclusion Standard (/robots.txt).
    Wget je možné nastavit, aby odkazy ve stažených HTML souborech konvertoval na odkazy na
    lokální soubory pro offline prohlížení.

    Wget byl navržen pro robustnost na pomalých nebo nestabilních sítových připojeních; pokud
    stahování selže kvůli problému v síti, bude to zkoušet znovu, dokud jej nestáhne celý.
    Pokud server podporuje obnovení stahování (regetting), požádá jej o obnovení stahování v
    místě, kde předtím skončil.

VOLBY

Syntaxe voleb

    Protože Wget používá ke zpracování argumentů příkazové řádky GNU getopt, má každá volba
    dlouhou a krátkou formu. Dlouhé se lépe pamatují, ale zdržují při psaní. Je možné obě
    formy libovolně kombinovat nebo uvádět volby za argumenty příkazové řádky. Tak je možné
    napsat:

    wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log

    Mezeru mezi volbou, která akceptuje argument, a argumentem lze vypustit. Namísto -o log
    lze napsat -olog.

    Volby, které argument nevyžadují, je možné sloučit, jako:

    wget -drc <URL>

    To je rovnocenné zápisu:

    wget -d -r -c <URL>

    Protože volby je možné uvést za argumenty, můžete argumenty ukončit s --. Tj. následující
    zápis se pokusí stáhnout URL -x, selhání zapíše do log:

    wget -o log -- -x

    Volby, které akceptují seznamy oddělené čárkou respektují konvenci, že určení prázdného
    seznamu vymaže jeho hodnotu. To lze využít pro zrušení nastavení z .wgetrc. Například
    pokud .wgetrc nastavuje "exclude_directories" na /cgi-bin, následující příklad je nejprve
    vymaže a potom nastaví na vyloučení /~nobody a /~somebody. Seznamy je také možno vymazat
    ve .wgetrc.

    wget -X ” -X /~nobody,/~somebody

    Většina voleb, které neakceptují argumenty, jsou booleovské volby, protože jejich stav lze
    zachytit jako ano nebo ne (“booleovskou proměnnou”). Například --follow-ftp nastaví Wget,
    aby následoval FTP odkazy z HTML souborů a na druhou stranu --no-glob mu přikazuje
    neprovádět globbing souborů na FTP URLs. Booleovská volba je buďto kladná nebo záporná
    (začínající na --no). Všechny takové volby mají některé vlastnosti společné.

    Pokud není řečeno jinak, předpokládá se, že výchozí chování je opačné k uvedené volbě.
    Například z toho, že existuje volba --follow-ftp, vyplývá, že výchozím chováním je
    nenásledovat FTP odkazy z HTML stránek.

    Kladné volby mohou být negovány připsáním --no- před název volby; Záporné volby mohou být
    negovány vypuštěním --no-. To se může zdát nadbytečným ---pokud je výchozím chováním
    kladné volby nedělat něco, proč potom poskytovat možnost jejího explicitního vypnutí?
    Protože .wgetrc může výchozí chování změnit. Například uvedení "follow_ftp = off" ve
    .wgetrc způsobí, že Wget nebude následovat FTP odkazy a použití --no-follow-ftp je jediná
    možnost, jak z příkazové řádky obnovit výchozí nastavení.

Základní volby

    -V
    --version
      Zobrazí se verze Wget.

    -h
    --help
      Vypíše nápovědu, popisující všechny volby příkazové řádky programu Wget.

    -b
    --background
      Okamžitě po spuštění se přepne na pozadí. Pokud není volbou -o určen žádný soubor pro
      výstup, je výstup přesměrován do wget-log.

    -e příkaz
    --execute příkaz
      Spustí se příkaz, jako kdyby to byla část souboru .wgetrc. Příkaz vyvolaný touto
      cestou bude mít přednost před příkazy z .wgetrc. Pokud je třeba určit více příkazů,
      použije se více instancí volby -e.

Logování a volby vstupních souborů

    -o logfile
    --output-file=logfile
      Zapisuj všechny zprávy do logfile. Tyto zprávy jsou normálně zapisovány na standardní
      chybový výstup.

    -a logfile
    --append-output=logfile
      Připoj do logfile. To samé jako -o, ale logfile pouze připojuje, starý soubor nesmaže.
      Pokud logfile neexistuje, vytvoří nový.

    -d
    --debug
      Zapne ladící výstup, tj. různé informace důležité pro vývojáře Wget v případě, že
      nefunguje dle očekávání. Podpora ladícího výstupu je k dispozici pouze pokud byla
      zapnuta při kompilaci. Všimněte si, že i když je program zkompilovaný s ladícím
      výstupem, nevypisuje žádné ladící informace, dokud o ně není požádán volbou
      -d.

    -q
    --quiet
      Tichý režim, žádný výstup.

    -v
    --verbose
      Upovídaný výstup, se všemi dostupnými daty. Když je použit běžný výstup, upovídanost
      je standardně nastavena.

    -nv
    --no-verbose
      Vypne upovídanost, aniž by byl zcela tichý (k tomu slouží -q), takže jsou tištěna
      chybová hlášení a základní informace.

    -i soubor
    --input-file=soubor
      Čte URL z přímo ze souboru. Pokud je jako soubor určeno -, čtou se URL ze standardního
      vstupu. (Pro čtení ze souboru, jehož jméno je -, použijte ./-)

      Není třeba zadávat žádná URL z příkazové řádky. Pokud jsou zadána URL z příkazové
      řádky i ze souboru, provede se nejdříve stažení souboru zadaného z příkazové řádky.
      Soubor nemusí být dokument typu HTML (nic se nestane, když je) ---stačí, když jsou
      URL vypsány po sobě.

      Nicméně, když určíte --force-html, na dokument se bude pohlížet jako na HTML. V tomto
      případě můžou nastat problémy s relativními odkazy, což lze vyřešit buď přidáním
      "<base href="url">" do dokumentu nebo blíže určit --base=url v příkazové řádce.

    -F
    --force-html
      Když je použit vstup ze souboru, je soubor považován za HTML. Tato možnost povolí
      získání relativních odkazů z existujících HTML souborů na vašem pevném disku přidáním
      "<base href="url">" do HTML nebo použitím volby --base.

    -B URL
    --base=URL
      Přidá URL před relativní odkazy čtené ze souboru určeného volbou -i.

Volby pro stahování

    --bind-address=ADRESA
      When making client TCP/IP connections, bind to ADDRESS on the local machine. ADDRESS
      may be specified as a hostname or IP address. This option can be useful if your
      machine is bound to multiple IPs.

    -t počet
    --tries=počet
      Nastaví počet pokusů na počet. Pro nekonečno zadejte 0 nebo inf. Výchozí nastavení je
      20 pokusů, s výjimkou závažných chyb jako “connection refused” nebo “not found” (404),
      u nichž se nové pokusy nekonají.

    -O soubor
    --output-document=soubor
      Dokumenty nebudou zapisovány do příslušných souborů, ale všechny budou připojeny do
      jediného souboru se jménem, určeným v parametru. Když je jméno souboru určeno jako -,
      budou dokumenty zapisovány na standardní výstup. (Pro zápis do souboru pojmenovaného -
      použijte ./-.)

      Pozor, kombinace s -k je jasně definována pouze pro stahování jediného souboru.

    -nc
    --no-clobber
      Pokud je soubor ukládán do stejného adresáře více než jednou, závisí chování Wgetu na
      několika volbách, včetně -nc. V některých případech je lokální soubor přepsán
      (clobbered), jindy je zachován.

      Při spuštění Wgetu bez voleb -N, -nc nebo -r bude při ukládání stejného souboru do
      stejného adresáře původní kopie souboru zachována a jeho druhá kopie pojmenována
      soubor.1. Pokud je tento soubor ukládán ještě jednou, je třetí kopie pojmenována
      soubor.2, atd. Pokud je použita volba -nc, je toto chování potlačeno a Wget nové kopie
      souboru odmítne stáhnout. Takže “"no-clobber"” ve skutečnosti nezabraňuje přepsání,
      nýbrž ukládání vícenásobných verzí.

      Při spuštění Wget s volbou -r, ale bez -N nebo -nc, bude výsledkem dalšího stažení
      souboru přepsání staré kopie novou. Přidáním -nc bude původní soubor zachován a nové
      kopie na serveru budou ignorovány.

      Při spuštění Wgetu s -N, ať už s nebo bez -r, bude rozhodnutí, zda stáhnout novou
      kopii, záviset na datech změny a velikostech souborů. Volba -nc nesmí být použita.

      Pozor, pokud je použita volba -nc, budou soubory s příponou .html nebo .htm nahrány z
      lokálního disku a zpracovány jako by byly staženy z webu.

    -c
    --continue
      Pokračování v příjmu částečně staženého souboru. To se hodí, pokud chcete dokončit
      stahování započaté předchozí instancí Wgetu nebo jiným programem. Např.:

      wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Pokud je v aktuálním adresáři soubor s názvem ls-lR.Z, Wget bude předpokládat, že se
      jedná o první část vzdáleného souboru a požádá server o pokračování v přenosu od
      offsetu rovnému délce lokálního souboru.

      Všimněte si, že tento parametr není nutné zadávat, pokud pouze chcete, aby Wget
      pokračoval ve stahování souboru po přerušení spojení. To je jeho výchozí chování. -c
      má vliv pouze na obnovení stahování započatých před spuštěním aktuální instance Wgetu,
      a pokud stále ještě jsou k dispozici lokální soubory.

      Bez volby -c by předchozí příklad pouze stáhnul vzdálený soubor jako ls-lR.Z.1 a
      zkrácený soubor ls-lR.Z by nechal být.

      Od verze 1.7 Wget při použití volby -c na neprázdném souboru a v případě, že server
      nepodporuje obnovení stahování, odmítne začít stahování od začátku, což by mohlo
      přemazat dosud získaný obsah. Pokud opravdu chcete začít stahovat od začátku, smažte
      soubor.

      Rovněž od verze 1.7 Wget při použití volby -c na souboru se stejnou délkou jako soubor
      na serveru odmítne soubor stáhnout a vypíše vysvětlení. To samé se stane pokud je
      soubor na serveru menší než lokální soubor (pravděpodobně proto, že od posledního
      pokusu o stažení byl soubor na serveru změněn)---protože pokračování nemá smysl, ke
      stažení nedojde.

      Na druhou stranu při použití -c je jakýkoliv soubor, který je na serveru větší než
      soubor lokální, považován za nedokončené stahování a bude staženo a připojeno na konec
      lokálního souboru pouze "(délka(vzdálený) - délka(lokální))" bajtů. To se může někdy
      hodit---například při použití wget -c ke stažení pouze nové části připojené k souboru
      dat nebo logu.

      Nicméně pokud je soubor na serveru větší, protože byl změněn, na rozdíl od pouhého
      připojení, vznikne pokažený soubor. Wget nemá žádnou možnost ověřit, že lokální soubor
      je skutečně platnou částí vzdáleného souboru. Zvláštní pozornost je potřeba při
      použití -c spolu s -r, protože každý soubor bude považován za potenciální "nedokončené
      stahování".

      Dalším případem, kdy dojde s volbou -c k poškození souboru je hloupá HTTP proxy
      vkládající do lokálního souboru řetězec “transfer interrupted”. V budoucnu může být
      pro tyto případy přidána volba “rollback”.

      Pozor, -c funguje pouze s FTP servery a s HTTP servery, které podporují hlavičku
      "Range".

    --progress=druh
      Vybere druh ukazatele postupu, který má být použit. Platné druhy jsou “dot” a “bar”.

      Jako výchozí je nastaven “bar” (čárový). Vykresluje ASCII čáru postupu (alias
      “teploměr”), který ukazuje stav stahování.Pokud výstup není TTY, je jako výchozí
      použit “dot” (tečkový).

      Pro přepnutí na “tečkový” použijte --progress=dot. Při stahování vypisuje na obrazovku
      tečky; každá tečka reprezentuje fixní objem stažených dat.

      Při použití tečkového druhu je též možné nastavit styl určením druhu jako dot:styl.
      Různé styly znamenají různé významy pro jednu tečku. Ve výchozím stylu ("default")
      reprezentuje každá tečka 1 KB, v jedné skupině je 10 teček a na řádku je 50 teček.
      Binární styl ("binary") je spíše “počítačově” orientován ---8 KB na tečku, 16 tečkové
      skupiny a 48 teček na řádek (takže 384 KB na řádek). Styl "mega" je vhodný pro
      stahování obrovských souborů---každá tečka reprezentuje 64K, 8 teček ve skupině a 48
      teček na řádek (tj. 3 MB na řádek).

      Všimněte si, že výchozí styl je možno nastavit příkazem "progress" v souboru .wgetrc.
      Toto nastavení může být z příkazové řádky potlačeno, s výjimkou výstupu na jiné
      zařízení než TTY, v tom případě bude “dot” upřednostněno před “bar”. Pro vynucení
      čárového výstupu se použije --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Zapne časové označení (timestamping).

    -S
    --server-response
      Vypíše hlavičky odeslané HTTP serverem a odpovědi odeslané FTP serverem.

    --spider
      Při spuštění s touto volbou se bude Wget chovat jako Web spider, tj. nebude stránky
      stahovat, jenom kontrolovat, jestli existují. Např. je možné použít wget na kontrolu
      záložek:

      wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Na této funkcionalitě se ještě musí zapracovat, aby se alespoň přiblížila skutečným
      web spiders.

    -T vteřin
    --timeout=vteřin
      Nastavení časového limitu sítě na zadaný počet vteřin. Je ekvivalentní společnému
      nastavení --dns-timeout, --connect-timeout a --read-timeout.

      Kdykoliv probíhá síťová operace, Wget může ověřovat prodlevu a operaci přerušit, pokud
      trvá příliš dlouho. Tak lze zabránit zamrznutí nebo nekonečným spojením. Jediným
      časovým limitem, který je jako výchozí nastaven, je 900 vteřin na čtení. Nastavením na
      0 se vyřadí. Výchozí hodnotu je záhodno měnit pouze v případě, že skutečně víte, co
      děláte.

      Všechny volby týkající se časových limitů akceptují hodnoty v desítkové soustavě,
      včetně hodnot pod vteřinu. Např. 0.1 vteřin je platnou (ačkoliv nevhodnou) hodnotou.
      Hodnoty pod vteřinu se hodí při testování časů odpovědi serveru nebo latence sítě.

    --dns-timeout=vteřin
      Nastaví časový limit pro DNS dotaz na zadaný počet vteřin. DNS dotazy, které nejsou ve
      stanoveném čase dokončeny, selžou. Jako výchozí není pro DNS dotazy stanoven žádný
      časový limit nad rámec implementace knihovnami systému.

    --connect-timeout=vteřin
      Nastaví časový limit na zadaný počet vteřin. TCP spojení, která se za tu dobu nepodaří
      sestavit budou přerušena. Jako výchozí není pro sestavení spojení stanoven žádný
      časový limit nad rámec implementace knihovnami systému.

    --read-timeout=vteřin
      Nastaví časový limit pro čtení (a zápis) na zadaný v počet vteřin. “Čas” v tomto
      případě znamená nečinný čas: pokud v jakékoliv fázi stahování nejsou přijata žádná
      data po více než zadaný počet vteřin, čtení selže a stahování začne znovu. Tato volba
      neovlivňuje přímo trvání celého stahování.

      Samozřejmě vzdálený server se může rozhodnout ukončit spojení dříve než stanoví tato
      volba. Výchozí hodnotou časového limitu pro čtení je 900 vteřin.

    --limit-rate=počet
      Omezí rychlost stahování na počet bajtů za vteřinu. Počet může být vyjádřen v bajtech,
      s příponou k v kilobajtech nebo s příponou m v megabajtech. Např. --limit-rate=20k
      omezí rychlost stahování na 20KB/s. To se hodí pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete,
      aby Wget zabral celé přenosové pásmo.

      Tato volba umožňuje použít desetiny, obvykle spolu s příponami; např.
      --limit-rate=2.5k je platné nastavení.

      Všimněte si, že Wget implementuje omezování nečinností po určitý čas, v případě, že
      čtení ze sítě trvalo méně nežli je určeno limitem. Tato strategie způsobí, že TCP
      přenos se zpomalí zhruba na rychlost danou limitem. Nicméně dosažení rovnováhy může
      chvíli trvat, takže v případě velmi malých souborů to moc dobře nefunguje.

    -w vteřin
    --wait=vteřin
      Čekat zadaný počet vteřin mezi jednotlivými staženími. Použití této volby se
      doporučuje, protože se tak snižuje zatížení serveru. Namísto v sekundách může být
      určeno v minutách pomocí přípony "m", v hodinách s příponou "h" nebo dnech s příponou
      "d".

      Nastavení velké hodnoty se hodí v případě, že je síť nebo server nedostupný, takže
      Wget může čekat dostatečně dlouho aby se dalo očekávat, že bude chyba na síti mezitím
      opravena.

    --waitretry=vteřin
      Pokud nechcete, aby Wget čekal mezi každým stažením, ale jen mezi staženími, která
      selhala, použijte tuto volbu. Wget použije lineární ústup (linear backoff), tj. čekání
      1 vteřinu po prvním selhání u souboru, 2 vteřiny po druhém selhání u stejného souboru,
      až po zadaný počet vteřin. Tj. hodnota 10 způsobí, že Wget bude čekat až (1 + 2 + ...
      + 10) = 55 vteřin u každého souboru.

      Tato volba je zapnuta jako výchozí v globálním souboru wgetrc.

    --random-wait
      Některé www servery mohou provádět analýzu záznamů za účelem identifikace programů
      jako je Wget hledáním statisticky podobných časů mezi požadavky. Tato volba způsobí,
      že čas mezi požadavky se bude pohybovat mezi 0 a 2 * wait vteřinami, kde wait je
      hodnota daná volbou --wait, aby nemohl být Wget identifikován.

      Nedávno byl v článku v publikaci věnované vývoji pro populárního OS zveřejněn kód,
      který tuto analýzu provádí za běhu. Jeho autor navrhoval blokování celého C rozsahu,
      aby programy pro automatické stahování byly blokovány i při změně adresy poskytnuté
      DHCP.

      Volba --random-wait byla tímto zlomyslným návrhem inspirována.

    --no-proxy
      nepoužívat proxy, i pokud je příslušná proměnná prostředí *_proxy definována.

      Pro další informace o používání proxy s Wgetem,

    -Q kvóta
    --quota=kvóta
      Nastaví kvótu pro automatická stahování. Hodnota může být určena v bajtech (výchozí),
      kilobajtech (s příponou k) nebo megabajtech (s příponou m).

      Všimněte si, že kvóta nikdy neovlivní stažení jediného souboru. Takže pokud napíšete
      wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, stáhne se soubor ls-lR.gz celý. To samé
      platí i pokud je na příkazovém řádku určeno několik URL. Nicméně kvóta platí v
      případě, že se stahuje buďto rekurzivně nebo ze zadaného vstupního souboru. Tj. v
      případě wget -Q2m -i sites bude stahování přerušeno jakmile bude převýšena kvóta.

      Zadáním kvóty na 0 nebo inf se kvóta nastaví na nekonečno.

    --no-dns-cache
      Vypne vyrovnávací paměť DNS dotazů. Za normálních okolností si Wget pamatuje IP
      adresy, které získal z DNS, takže nemusí pravidelně kontaktovat DNS server pro stejnou
      (obvykle malou) sadu hostitelů, z nichž stahuje. Tato vyrovnávací paměť existuje pouze
      v paměti a nová instance Wgetu musí DNS kontaktovat znovu.

      Nicméně jsou případy, kdy není žádoucí udržovat jména hostitelů ve vyrovnávací paměti,
      a to ani po krátkou dobu. S touto volbou Wget pro každé nové spojení použije nový DNS
      dotaz (přesněji nové volání "gethostbyname" nebo "getaddrinfo"). Tato volba neovlivní
      cachování, které může provádět DNS knihovna nebo externí vyrovnávací vrstva, jako je
      třeba NSCD.

      Pokud přesně nerozumíte, k čemu tato volba slouží, pravděpodobně ji nepotřebujete.

    --restrict-file-names=režim
      Nastaví, které znaky z URL se mohou objevit v názvech lokálních souborů získaných z
      těchto URL. Znaky, které jsou touto volbou zakázány jsou uvozeny, tj- nahraženy %HH,
      kde HH je hexadecimální číslo odpovídající zakázanému znaku.

      Jako výchozí Wget uvozuje znaky, které nejsou platné pro názvy souborů operačního
      systému, stejně jako kontrolní znaky, které jsou většinou netisknutelné. Tato volba se
      hodí pro změnu výchozího nastavení v případě, že stahujete na nenativní diskový oddíl
      nebo chcete vypnout uvozování kontrolních znaků.

      Když je režim nastaven na “unix”, Wget uvozuje znak / a kontrolní znaky v rozahu 0--31
      a 128--159. To je výchozí nastavení pro Unix-like OS'.

      Když je režim nastaven na “windows”, Wget uvozuje znaky \, |, /, :, ?, ", *, <, > a
      kontrolní znaky v rozsahu 0--31 a 128--159. V režimu windows Wget navíc používá +
      namísto : pro oddělení hostitele a portu v názvech lokálních souborů a používá @
      namísto ? pro oddělení dotazovací části názvu souboru od zbytku. Takže URL, které by
      bylo v unix režimu uloženo jako www.xemacs.org:4300/search.pl?input=blah, bude v
      režimu windows uloženo jako www.xemacs.org+4300/search.pl@input=blah. Tento režim je
      na Windows nastaven jako výchozí.

      Pokud k režimu připojíte ,nocontrol, např. unix,nocontrol, bude uvozování kontrolních
      znaků vypnuto. Pro vypnutí uvozování kontrolních znaků bez vlivu na výběr OS lze
      použít --restrict-file-names=nocontrol.

    -4
    --inet4-only
    -6
    --inet6-only
      Vynutí připojování k IPv4 nebo IPv6 adresám. S --inet4-only nebo -4 se Wget bude
      připojovat pouze k IPv4 hostitelům, ignorujíc AAAA záznamy v DNS a odmítne se připojit
      k IPv6 adresám určeným v URL. Naopak s --inet6-only nebo -6 se Wget bude připojovat
      pouze k IPv6 hostitelům a bude ignorovat A záznamy a IPv4 adresy.

      Žádnou z těchto voleb by nemělo být nutné nastavovat ručně. Jako výchozí Wget, který
      IPv6 umí, použije druh adres, určený DNS záznamem hostitele. Pokud DNS odpoví IPv4 i
      IPv6 adresou, Wget je postupně zkusí, dokud nenajde tu, ke které se dá připojit. (Také
      viz volba "--prefer-family" popsaná níže.)

      Tyto volby mohou být použity k vynucení užití IPv4 nebo IPv6 adres na systémech, které
      podporují obě možnosti, obvykle za účelem ladění nebo řešení rozbité konfigurace sítě.
      Najednou může být použita pouze jedna z voleb --inet6-only a --inet4-only. Pokud nebyl
      Wget zkompilován s podporou IPv6, nejsou tyto volby dostupné.

    --prefer-family=IPv4/IPv6/none
      Je-li na výběr více adres, bude preferovat určený druh adres. Jako výchozí jsou
      preferovány IPv4 adresy.

      Tím se vyhne falešným chybám a pokusům o spojení, při přístupu z IPv4 sítí k
      hostitelům, kteří mají jak IPv6 tak IPv4 záznam. Například www.kame.net se překládá na
      2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 a na 203.178.141.194. Je-li preferováno "IPv4",
      poižije se IPv4 adresa jako první; je-li preferováno "IPv6", použije se jako první
      IPv6 adresa; je-li zadána hodnota "none", je pořadí adres vrácených DNS použito beze
      změny.

      Na rozdíl od -4 a -6 tato volba neomezuje používání na jediný druh adres, pouze mění
      pořadí, ve kterém je k adresám přistupováno. Také si všimněte, že provedená změna
      pořadí je stabilní---neovlivnuje pořadí adres stejného druhu, tj. relativní pořadí
      všech IPv4 adres a všech IPv6 adres zůstává ve všech případech nedotčeno.

    --retry-connrefused
      Považuj “connection refused” za dočasnou chybu a zkoušej znovu. Normálně Wget pokus o
      stažení URL vzdá, pokud se k serveru nedokáže připojit, protože takové selhání se bere
      jako znamení, že server vůbec neběží a další pokusy by nikam nevedly. Tato volba se
      hodí k zrcadlení nespolehlivých serverů, které na krátké časové úseky vypadávají.

    --user=uživatel
    --password=heslo
      Nastaví uživatele a heslo heslo pro stahování přes FTP i HTTP. Tyto parametry lze
      potlačit použitím voleb --ftp-user a --ftp-password pro FTP přenosy a --http-user a
      --http-password pro HTTP přenosy.

Volby pro adresáře

    -nd
    --no-directories
      Při rekurzivním stahování nevytvářet adresářovou hierarchii. Všechny soubory budou
      uloženy do aktuálního adresáře, bez přepisování (pokud existuje více souborů se
      stejným jménem, jsou uloženy s příponami .n).

    -x
    --force-directories
      Opak -nd---vytvoří adresářovou hierarchii, i v případě, že by jinak vytvořena nebyla.
      Např. wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt uloží stažený soubor do
      fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Nebude vytvářet adresáře začínající názvem hostitele. Jako výchozí bude při spuštění
      Wget s volbou -r http://fly.srk.fer.hr/ vytvořena adresářová struktura začínající
      fly.srk.fer.hr/. Tato volba toto chování vypne.

    --protocol-directories
      Použije název protokolu v cestě k lokálnímu souboru. Např. (s touto volbou) wget -r
      http://host bude ukládat do http/host/... a ne do host/....

    --cut-dirs=počet
      Bude ignorovat zadaný počet podadresářů. To se hodí pro detailní kontrolu nad
      adresářem, kam se ukládá.

      Viz např. adresář ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Při jeho stažení s -r bude uložen
      lokálně v ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Zatímco volba -nH může odstranit podadresář
      ftp.xemacs.org/, ale pořád zbývá pub/xemacs. Tady se --cut-dirs hodí; způsobí, že Wget
      nebude “vidět” počet podadresářů vzdáleného adresáře. Následuje několik příkladů
      fungování volby --cut-dirs.

      No options -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/ -nH -> pub/xemacs/
      -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/ -nH --cut-dirs=2 -> .
      --cut-dirs=1 -> ftp.xemacs.org/xemacs/ ...

      Pokud je pouze potřeba zbavit se adresářové struktury, lze podobného výsledku
      dosáhnout kombinací -nd a -P. Nicméně narozdíl od -nd volba --cut-dirs neruší
      podadresáře---např. při použití -nH --cut-dirs=1 bude podadresář beta/ podle očekávání
      umístěn do xemacs/beta.

    -P prefix
    --directory-prefix=prefix
      Nastaví prefix pro adresáře na prefix. Adresář prefix je adresář, kam se budou všechny
      soubory a podadresáře ukládat. Výchozí hodnotou je . (aktuální adresář).

HTTP Options

    -E
    --html-extension
      Pokud je stažen soubor typu application/xhtml+xml nebo text/html a jeho URL nekončí
      příponou odpovídající regulárnímu výrazu \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, způsobí tato volba
      připojení přípony .html k názvu lokálního souboru. To se hodí např. při zrcadlení
      serveru používajícího .asp, když mají být zrcadlené stránky zprostředkovány serverem
      Apache. Nebo také při stahování obsahu, generovaného CGI. URL typu
      http://site.com/article.cgi?25 bude uloženo jako article.cgi?25.html.

      Všimněte si, že soubory, jejichž jména byla takto změněna, budou při každém dalším
      zrcadlení stahovány znovu, protože Wget nedokáže určit, že lokální soubor X.html
      odpovídá vzdálenému URL X (protože zatím neví, že výstup této URL je typu text/html
      nebo application/xhtml+xml. Zabránit se tomu dá použitím voleb -k a -K, takže je
      originální verze souboru uložena jako X.orig.

    --http-user=uživatel
    --http-password=heslo
      Nastaví uživatele uživatel a heslo heslo pro HTTP server. V závislosti na typu výzvy
      je Wget zakóduje autentizačním schématem "basic" (nezabezpečené) nebo "digest".

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalším způsobem zadání uživatele a hesla je samotné URL.
      Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze
      zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před
      ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu
      důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat,
      smažte je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Další možností pro určení jména a hesla je
      samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit
      "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto
      souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o
      opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal
      stahovat, smažte je.

    --no-cache
      Vypne vyrovnávací paměť na straně serveru - Wget pošle serveru příslušnou direktivu
      (Pragma: no-cache), aby získal vzdálený soubor přímo a ne jeho verzi z vyrovnávací
      paměti. To se zvláště hodí při stahování souborů, jejichž zastaralá verze visí ve
      vyrovnávací paměti proxy serveru.

      Používání vyrovnávací paměti je ve výchozím stavu povoleno.

    --no-cookies
      Zakáže používání cookies. Cookies slouží k udržování o stavu na serveru. Server pošle
      klientovi cookie pomocí hlavičky "Set-Cookie" a klient touto cookie odpovídá na další
      dotazy. Protože cookie umožňuje vlastníkovi serveru sledovat návštěvníky, může být
      jejich užití považováno za narušování soukromí. Jako výchozí je používání cookies
      povoleno, nicméně skladování cookies je vypnuto.

    --load-cookies soubor
      Nahraje cookies ze souboru před prvním HTTP stahováním. soubor je textový soubor ve
      formátu původního souboru cookies.txt v Netscape.

      Tato volba je typicky používána v případech zrcadlení serverů, které vyžadují
      přihlášení pro přístup k části nebo celému obsahu. Přihlašovací proces obvykle probíhá
      tak, že web server na základě přijatých a ověřených přihlašovacích informací vydá HTTP
      cookie. Tuto cookie potom prohlížeč při přístupu do vyhrazené části posílá serveru,
      čímž prokazuje svou identitu.

      Zrcadlení takového serveru vyžaduje, aby Wget posílal stejné cookies, jako posílá váš
      prohlížeč. Toho se dosáhne volbou --load-cookies---prostě se Wgetu předá umístění
      souboru cookies.txt a bude posílat stejné cookies, jako by v dané situaci posílal váš
      prohlížeč. Různé prohlížeče udržují textové cookie soubory na různých místech:

      Netscape 4.x.
        Cookies jsou v ~/.netscape/cookies.txt.

      Mozilla a Netscape 6.x.
        Cooki soubor Mozilly se také jmenuje cookies.txt a je umístěn někde v ~/.mozilla,
        v adresáři vašeho profilu. Úplná cesta obvykle vypadá podobně jako
        ~/.mozilla/default/some-weird-string/cookies.txt.

      Internet Explorer.
        Pro vytvoření cookie souboru použitelného Wgetem zvolte v menu Soubor Import a
        Expert, Exportovat cookies. Testováno s Internet Explorerem 5; Není zaručeno, že
        bude fungovat s dřívějšími verzemi.

      Ostatní prohlížeče.
        Pokud používáte jiný prohlížeč, --load-cookies fungovat pouze v případě, že
        dokážete najít nebo vytvořit cookie soubor ve formátu Netscape.

      Pokud není možné použít --load-cookies, je tu ještě jedna alternativa. Pokud prohlížeč
      podporuje “správu cookie”, je možné použít jej pro zobrazení cookies, které jsou
      používány k přístupu k zrcadlenému serveru. Opište si název a hodnotu cookie a ručně
      nařiďte Wgetu, aby je posílal, čímž “oficiální” podporu cookies obejdete:

      wget --no-cookies --header "Cookie: <název>=<hodnota>"

    --save-cookies soubor
      Před ukončením uloží cookies do souboru. Takto nebudou uloženy cookies, které vypršely
      nebo nemají nastaven čas vypršení (tzv. “session cookies”), viz též
      --keep-session-cookies.

    --keep-session-cookies
      Pokud je použito, způsobí, že volba --save-cookies bude také ukládat session cookies.
      Ty za normálních okolností ukládány nejsou, protože mají být uchovávány pouze v paměti
      a zapomenuty při zavření prohlížeče. Jejich uložení se hodí u serverů, které požadují
      přihlášení nebo návštěvu home page před umožněním přístupu na některé stránky. S touto
      volbou je pro daný server vícero spuštění Wgetu považováno za jedinou session
      prohlížeče.

      Protože formát cookie souboru normálně neobsahuje session cookies, Wget je označí
      časem expirace 0. Volba --load-cookies je rozpozná jako session cookies, ale ostatní
      prohlížeče to může zmást. Také si všimněte, že s takto nahranými cookies bude
      zacházeno jako s ostatními session cookies, tj. pokud je má volba --save-cookies opět
      zachovat, je nutné znovu použít --keep-session-cookies.

    --ignore-length
      Některé HTTP servery (resp. CGI programy) bohužel posílají neplatné hlavičky
      "Content-Length", což Wget nesnáší dobře, protože si myslí, že dokument nebyl stažen
      úplně. Příznakem jsou opakované pokusy Wgetu o stažení stejného dokumentu, které
      pokaždé skončí hláškou, že (jinka normální) spojení bylo ukončeno na stejném bajtu.

      S touto volbou bude Wget hlavičku "Content-Length" ignorovat--- jako by nikdy
      neexistovala.

    --header=header-line
      Bude posílat header-line spolu s ostatními hlavičkami v každém HTTP požadavku. Dodaná
      hlavička je poslána tak, jak je, tzn. musí obsahovat název a hodnotu oddělené
      středníkem a nesmí obsahovat znak nového řádku.

      Pro definování více hlaviček je možné použít --header vícenásobně.

      wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
      --header='Accept-Language: hr' \ http://fly.srk.fer.hr/

      Nastavením hodnoty na prázdný řetězec se smažou všechny dříve definované hlavičky.

      Od verze 1.10 může být tato volba použita pro přepsání jinak automaticky generovaných
      hlaviček. Následující příkaz instruuje Wget, aby se připojil na localhost, ale použil
      foo.bar v hlavičce "Host":

      wget --header="Host: foo.bar" http://localhost/

      Ve verzích před 1.10 takové použití volby --header způsobovalo posílání duplicitních
      hlaviček

    --proxy-user=uživatel
    --proxy-password=heslo
      Nastaví uživatelské jméno uživatel a heslo heslo pro autentizaci na proxy serveru.
      Wget je zakóduje autentikačním schématem "basic".

      I zde platí bezpečnostní ohledy popsané u --http-password.

    --referer=url
      Zahrne do HTTP požadavku hlavičku `Referer: url'. Hodí se pro získávání dokumentů
      zpracovávaných na serveru, který očekává pouze stahování interaktivními prohlížeči, a
      které lze stáhnout v pořádku pouze pokud je hlavička Referer nastavena na jednu ze
      stránek, která na ně odkazuje.

    --save-headers
      Uloží hlavičky poslané HTTP serverem do souboru, před jeho současný obsah, záznamy
      jsou odděleny znakem nového řádku.

    -U agent-string
    --user-agent=agent-string
      Bude se HTTP serveru identifikovat jako agent-string.

      HTTP protokol umožňuje klientům identifikovat se pomocí hlavičky "User-Agent". Tak je
      možné odlišit WWW software, obvykle pro statistické účely nebo pro sledování
      porušování protokolu. Wget se normálně identifikuje jako Wget/verze, kde verze je
      aktuální číslo verze Wgetu.

      Nicméně některé servery uplatňují politiku výstupu na míru podle informací z
      "User-Agent". Zatímco teoreticky to není tak špatný nápad, bývá to zneužíváno servery
      k odepření informací klientům jiným než (historicky) Netscape nebo častěji Microsoft
      Internet Explorer. Tato volba umožňuje změnit řádek "User-Agent" posílaný Wgetem.
      Pokud nevíte, co děláte, nepoužívejte tuto volbu.

      Určením prázdného řetězce pomocí --user-agent="" způsobí, že Wget hlavičku
      "User-Agent" v HTTP požadavcích nepošle vůbec.

    --post-data=řetězec
    --post-file=soubor
      Jako metodu pro všechny HTTP požadavky použije POST a určená data pošle v těle
      požadavku. "--post-data" posílá jako data řetězec, zatímco "--post-file" posílá obsah
      souboru. Jinak fungují úplně stejně.

      Prosím všimněte si, že Wget potřebuje dopředu znát velikost dat. Proto musí být
      argument k "--post-file" obyčejným souborem; zadání FIFO nebo něco jako /dev/stdin
      nebude fungovat. Není jasné, jak toto omezení, vlastní pro HTTP/1.0 obejít. Ačkoliv
      HTTP/1.1 zavádí chunked transfer, který nevyžaduje znalost délky požadavku dopředu,
      klient nemůže chunked použít, pokud neví, že hovoří s HTTP/1.1 serverem. A dokud od
      něj nezíská odpověď, tak to vědět nemůže, což zase vyžaduje, aby byl požadavek
      dokončen -- problém slepice a vejce.

      Pozn.: pokud je Wget po dokončení POST požadavku přesměrován, nebude již na novou URL
      posílat POST. To proto, že URL, která zpracovávají POST, často odpoví přesměrováním na
      obyčejnou stránku, která POST nevyžaduje či neakceptuje. Není zcela jasné, jestli je
      toto chování optimální; pokud to nebude fungovat, lze jej v budoucnu změnit.

      Následující příklad ukazuje, jak se přihlásit na server pomocí POST a poté přistoupit
      ke stažení požadovaných stránek, které jsou přístupné pouze autorizovaným uživatelům:

      # Přihlášení na server; to lze udělat pouze jednou. wget
      --save-cookies cookies.txt \ --post-data 'user=foo&password=bar' \
      http://server.com/auth.php  # A teď stáhnout stránku, kterou
      potřebuji. wget --load-cookies cookies.txt \ -p
      http://server.com/interesting/article.php

      Pokud server používá ke sledování autentizace uživatelů session cookies, nebude tento
      příklad fungovat, protože --save-cookies je neuloží (ani prohlížeče je neuloží) a
      soubor cookies.txt bude prázdný V tom případě pro vynucené ukládání session cookies
      přidejte volbu --keep-session-cookies.

HTTPS (SSL/TLS) Options

    Pro podporu šifrovaného HTTP (HTTPS) stahování musí být Wget zkompilován a externí SSL
    knihovnou, což je v současné době OpenSSL. Pokud je Wget zkompilován bez podpory SSL,
    žádná z těchto voleb není dostupná.

    --secure-protocol=protokol
      Zvolí, který zabezpečený protokol bude použit. Platné hodnoty jsou auto, SSLv2, SSLv3
      a TLSv1. Pokud je použito auto, je výběr protokolu na knihovně SSL, což se uskuteční
      posláním SSLv2 pozdravu a oznámením podpory SSLv3 a TLSv1. To je výchozí nastavení.

      Určení SSLv2, SSLv3 nebo TLSv1 vynutí použití odpovídajícího protokolu. To se hodí při
      spojení se starými a chybnými implementacemi SSL serveru, které OpenSSL neumožňují
      vybrat správný protokol automaticky. Naštěstí jsou takové servery vzácné.

    --no-check-certificate
      Neověřuje certifikát serveru u dostupných certifikačních autorit. Také nebude
      vyžadovat, aby jméno hostitele v URL odpovídalo jménu v certifikátu

      Od verze 1.10 je jako výchozí nastaveno ověřování certifikátu serveru u známých
      certifikačních autorit s přerušením SSL handshake a zrušením stahování, pokud ověření
      selže. Ačkoliv je tak dosaženo bezpečnějšího stahování, spolupráce s některými
      servery, které s předchozími verzemi fungovaly, nebude fungovat, zvláště pokud
      používají certifikáty podepsané sebou samými, prošlé nebo jinak neplatné. Tato volba
      vynutí “nezabezpečený” režim, který změní chyby ověření certifikátu na varování a
      umožní pokračovat.

      Pokud se setkáte s chybami “certificate verification error” nebo “common name doesn't
      match requested host name”, můžete tuto volbu použít pro obejití ověřování a
      pokračování ve stahování. Používejte tuto volbu pouze pokud jste přesvědčeni o
      autenticitě serveru nebo pokud je vám opravdu jedno, že neplatný certifikát.
      Nekontrolovat certifikáty při přenosu důvěrných nebo důležitých dat je téměř vždy
      špatný nápad.

    --certificate=soubor
      Použij klientský certifikát uložený v souboru. to je potřeba pro servery, které po
      klientech, kteří se k nim připojují, požadují certifikát. Normálně to požadováno není
      a tato volba není povinná.

    --certificate-type=typ
      Určí typ klientského certifikátu. Platné hodnoty jsou PEM (výchozí) a DER, také známý
      jako ASN1.

    --private-key=soubor
      Načte privátní klíč ze souboru. Tak je možné poskytnout privátní klíč v souboru
      odděleně od certifikátu.

    --private-key-type=typ
      Určí typ privátního klíče. Povolené hodnoty jsou PEM (výchozí) a DER.

    --ca-certificate=soubor
      Použije soubor jako soubor s balíkem certifikačních autorit (“CA”) pro ověřování.
      Certifikáty musejí být ve formátu PEM.

      Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených systémem, vybraných při
      instalaci OpenSSH.

    --ca-directory=adresář
      --ca-directory=adresář

      Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených systémem, vybraných při
      instalaci OpenSSH.

    --random-file=soubor
      Použije soubor jako zdroj náhodných dat pro seeding generátoru pseudonáhodných čísel
      na systémech bez /dev/random.

      Na takových systémech knihovna SSL vyžaduje pro svou inicializaci externí zdroj
      náhodnosti. Náhodnost může poskytovat EGD (viz --egd-file níže) nebo může být čtena z
      externího zdroje určeného uživatelem. Pokud není tato volba určena, Wget hledá náhodná
      data v $RANDFILE nebo, pokud tato není nastavena, v $HOME/.rnd. Pokud ani jedno není
      dostupné, SSL šifrování nejspíš nebude použitelné.

      Pokud se objevuje chyba “Could not seed OpenSSL PRNG; disabling SSL.”, je třeba dodat
      náhodná data jednou z popsaných metod.

    --egd-file=soubor
      Použije soubor jako EGD soket. EGD znamená Entropy Gathering Daemon, program v
      uživatelském prostoru, který sbírá data z různých nepředpověditelných systémových
      zdrojů a zpřístupňuje je ostatním programům, které je mohou potřebovat. Šifrovací
      software, jako je knihovna SSL, potřebuje zdroje neopakující se náhodnosti, aby mohl
      seed generátor náhodných čísel používaný k tvorbě kryptograficky silných klíčů

      OpenSSL umožňuje uživateli zvolit vlastní zdroj entropie pomocí proměnné prostředí
      "RAND_FILE". Pokud není tato proměnná nastavena nebo pokud určený soubor neposkytuje
      dostatek náhodnosti, OpenSSL bude číst náhodná data z EGD soketu určeného touto
      volbou.

      Pokud není tato volba určena (a není použit ekvivalentní příkaz při startu), EGD není
      kontaktováno. EGD není na moderních Unixových systémech s podporou /dev/random nutné.

FTP Options

    --ftp-user=uživatel
    --ftp-password=heslo
      Nastaví uživatelské jméno uživatel a heslo heslo pro FTP server. Bez této volby, nebo
      odpovídající volby při startu, je jako výchozí heslo použito -wget@, normálně
      používané pro anonymní FTP.

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalším způsobem zadání uživatele a hesla je samotné URL.
      Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze
      zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před
      ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu
      důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat,
      smažte je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Další možností pro určení jména a hesla je
      samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit
      "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto
      souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o
      opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal
      stahovat, smažte je.

    --no-remove-listing
      Neodstraňovat dočasné soubory .listing generované při stahování z FTP. Obvykle tyto
      soubory obsahují surové výpisy adresářů získané z FTP serverů. Jejich ponechání se
      může hodit při ladění nebo pokud potřebujete mít možnost jednoduše ověřit obsah
      adresářů na vzdáleném serveru (např. pro ověření, že zrcadlo, které provozujete, je
      kompletní).

      Všimněte si, že ačkoliv Wget zapisuje do pevně daného jména souboru, nepředstavuje
      tato vlastnost bezpečností díru ve scénáři, kdy by uživatel vytvořil soubor .listing
      jako symbolický odkaz na /etc/passwd apod. a požádal "roota", aby v jeho adresáři
      spustil Wget. V závislosti na použitých volbách Wget buďto odmítne zapsat do .listing,
      čímž operace globbing/recursion/time-stamping selžou nebo symbolický odkaz smaže a
      nahradí opravdovým souborem .listing nebo zapíše výpis do souboru .listing.číslo.

      Ačkoliv takováto situace nepředstavuje problém, "root" by nikdy neměl spouštět Wget v
      adresáři nedůvěryhodného uživatele. Uživatel může udělat něco tak jednoduchého jako
      odkaz index.html na /etc/passwd a požádat "roota", aby spustil Wget s -N nebo -r,
      takže soubor by byl přepsán.

    --no-glob
      Vypne FTP globbing. Globbing znamená používání speciálních znaků shellu (žolíků), jako
      jsou *, ?, [ a ], pro získání více než jednoho souboru ze stejného adresáře najednou,
      např.:

      wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Jako výchozí je globbing v případě, že URL obsahuje nějaký speciální znak vypnut. Tato
      volba slouží k permanentnímu zapnutí nebo vypnutí globbingu.

      URL lze dát do uvozovek, a tak zabránit expanzi v shellu. Globbing způsobí, že Wget
      bude hledat výpis adresářů, který záleží na operačním systému. Proto v současnosti
      funguje pouze s Unixovými FTP servery (a těmi, které emulují výstup Unixového "ls").

    --no-passive-ftp
      Vypne používání pasivního FTP režimu přenosu. Pasivní FTP požaduje, aby se klient
      připojil k serveru pro sestavení datového spojení.

      Pokud je stroj připojen k Internetu přímo, pasivní i aktivní FTP by měly fungovat
      shodně. Za většinou konfigurací firewallů a NAT má pasivní FTP větší šanci fungovat.
      Nicméně v případě vzácných konfigurací firewallů aktivní FTP funguje a pasivní ne.
      Pokud máte podezření, že se jedná o tento případ, použijte tuto volbu nebo nastavte
      "passive_ftp=off" v init souboru.

    --retr-symlinks
      Při rekurzívním stahování FTP adresářů obvykle nejsou v případě symbolických odkazů
      staženy odkazované soubory. Místo toho je v lokálním souborovém systému vytvořen
      odpovídající symbolický odkaz. Soubor, na který je odkazováno, není stažen, ledaže na
      něj při rekurzívním stahování Wget narazí a stáhne jej tak jako tak.

      Pokud je ale použito --retr-symlinks, jsou symbolické odkazy následovány a soubory, na
      které odkazují, staženy. V současnosti tato volba nezpůsobuje následování odkazů na
      adresáře a rekurzivní stahování v nich, ale v budoucnu by to mělo být doplněno.

      Všimněte si, že když je stahován soubor (ne adresář), který byl určen na příkazové
      řádce, nemá tato volba žádný význam. Symbolické odkazy jsou v takovém případě
      následovány vždy.

    --no-http-keep-alive
      Vypne “keep-alive” pro HTTP stahování. Normálně Wget požádá server, aby ponechal
      spojení otevřené, takže při stahování více než jednoho dokumentu ze stejného serveru
      budou staženy v rámci stejného TCP spojení. Tak se ušetří čas a zároveň se sníží zátěž
      serveru.

      Tato volba se hodí v případě, kdy z nějakého důvodu, trvalá (keep-alive) spojení
      nefungují, např. díky chybě v serveru nebo neschopnosti skriptů na straně serveru
      vypořádat se se spojeními.

Volby pro rekurzívní stahování

    -r
    --recursive
      Zapne rekurzívní stahování.

    -l hloubka
    --level=hloubka
      Určí maximální depth rekurze. Výchozí hodnotou je 5.

    --delete-after
      Tato volba způsobí, že Wget smaže každý soubor poté, co jej stáhnul. To se hodí pro
      pre-fetching populárních stránek přes proxy, např.:

      wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Volby -r znamená rekurzívní stahování a -nd znamená nevytvářet adresáře.

      Všimněte si, že --delete-after maže soubory na lokálním počítači. Neposílá příkaz DELE
      vzdáleným FTP serverům. Také si všimněte, že když je zadáno --delete-after, je volba
      --convert-links ignorována, takže soubory .orig nejsou vůbec vytvářeny.

    -k
    --convert-links
      Jakmile je stáhnutí dokumentu dokončeno, konvertuje odkazy v něm obsažené, aby byly
      použitelné pro lokální prohlížení. To ovlivňuje nejen viditelné hypertextové odkazy,
      ale každou část dokumentu, která odkazuje na externí obsah, jako jsou vložené obrázky,
      odkazy na style sheets, odkazy na ne-HTML obsah atd.

      Každý odkaz bude změněn jedním ze dvou způsobů:

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
         choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
         choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# ·" 4 Odkazy na soubory, které Wget stáhnul, budou změněny na
         relativní odkaz ukazující na stažený soubor.

         Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na /bar/img.gif, který byl
         také stažen, bude odkaz v doc.html změněn, aby odkazoval na ../bar/img.gif.
         Tento druh konverze funguje spolehlivě pro libovolnou kombinaci adresářů.

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
         choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
         choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# ·" 4 Odkazy na soubory, které Wget nestáhnul, budou změněny tak, aby
         zahrnovaly jméno hostitele a absolutní cestu k umístění, na které ukazují.

         Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na /bar/img.gif (nebo na
         ../bar/img.gif), bude odkaz v doc.html změněn, aby ukazoval na
         http://hostname/bar/img.gif.

      Díky tomu lokální prohlížení spolehlivě funguje: pokud byl soubor stažen, odkazuje se
      na lokální soubor; pokud ne, odkazuje se na úplnou Internetovou adresu a ne na
      nefunkční odkaz. Také je možno přesunout celou staženou strukturu do jiného adresáře.

      Všimněte si, že Wget ví, které soubory byly staženy, až na konci stahování. Proto je
      veškerá práce prováděná volbou -k provedena až po stažení všech souborů.

    -K
    --backup-converted
      Při konverzi souborů zachová původní verzi s příponou .orig. Má vliv na chování podle
      volby -N.

    -m
    --mirror
      Zapne volby vhodné pro zrcadlení, tj. rekurzi, časové značky, nekonečnou hloubku
      rekurze a uchování výpisů FTP adresářů. Aktuálně je ekvivalentní -r -N -l inf
      --no-remove-listing.

    -p
    --page-requisites
      Tato volba způsobí, že Wget stáhne všechny soubory nezbytné pro správné zobrazení dané
      HTML stránky. To zahrnuje věci jako obrázky, zvuky a odkazované stylesheety.

      Normálně nejsou při stahování jediné HTML stránky dokumenty nezbytné pro její správné
      zobrazení stahovány. Volba -r spolu s -l může pomoci, ale protože Wget nerozlišuje
      mezi externími a inline dokumenty, obvykle zůstanou tzv. “leaf documents”, kterým
      potřebné soubory chybí.

      Například dokument 1.html obsahuje tag "<IMG>", který odkazuje na 1.gif a tag "<A>"
      odkazující na externí dokument 2.html. Řekněme že 2.html je podobný, ale jeho obrázek
      je 2.gif aa odkazuje na 3.html. A tak to může jít dál a dál.

      Pokud je spuštěn příkaz:

      wget -r -l 2 http://<site>/1.html

      budou staženy soubory 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif a 3.html. Jak vidíte souboru 3.html
      chybí pro správné zobrazení obrázek 3.gif, protože Wget, aby zjistil konec rekurze,
      jednoduše počítá počet skoků (nejvýše 2) od 1.html. Nicméně příkaz:

      wget -r -l 2 -p http://<site>/1.html

      způsobí stažení všech uvedených souborů a soubor 3.gif, který 3.html vyžaduje. Podobně

      wget -r -l 1 -p http://<site>/1.html

      způsobí stažení 1.html, 1.gif, 2.html a 2.gif. To svádí k domněnce, že:

      wget -r -l 0 -p http://<site>/1.html

      stáhne pouze 1.html a 1.gif, ale tak tomu bohužel není, protože -l 0 je ekvivalentní
      -l inf---tj. nekonečné rekurzi. Pro stažení jediné HTML stránky (případně více,
      jsou-li určeny na příkazovém řádku nebo ve vstupním souboru s URL určeném -i) a všech
      jejích nezbytných součástí prostě vynechejte -r a -l:

      wget -p http://<site>/1.html

      Všimněte si, že Wget se bude chovat, jakoby bylo použito -r, ale bude stažena pouze
      jediná stránka a její nezbytné součásti. Odkazy z této stránky nebudou následovány.
      Pro zajímavost - autor dokumentace používá pro stažení jediné stránky včetně všech
      nezbytností (i pokud jsou na různých serverech), aby byla při lokálním prohlížení
      zobrazena bezchybně, ještě několik voleb navíc k -p:

      wget -E -H -k -K -p http://<site>/<document>

      Na závěr: je dobré vědět, že Wget považuje za odkaz na externí dokument jakékoliv URL
      určené v tagu "<A>", tagu "<AREA>" nebo tagu "<LINK>" s výjimkou "<LINK
      REL="stylesheet">".

    --strict-comments
      Zapne striktní zpracování HTML komentářů. Výchozím chováním je ukončení komentářů při
      prvním výskytu -->.

      [přibližně] Podle specifikací jsou HTML komentáře vyjádřeny jako SGML deklarace.
      Deklarace je zvláštní značení, které začíná s <! a končí s >, jako např. <!DOCTYPE
      ...>, může obsahovat komentáře mezi párem oddělovačů --. HTML komentáře jsou “prázdné
      deklarace”, SGML deklarace bez jakéhokoliv textu mimo komentář. Tudíž <!--foo--> je
      platný komentář, stejně jako <!--one-- --two-->, ale <!--1--2--> už nikoliv.

      [přibližně] Na druhou stranu většina lidí, kteří píší HTML, považují cokoliv
      vymezeného <!-- a --> za komentář, což není úplně to samé. Například zápis typu
      <!------------> je platným komentářem jen pokud je počet pomlček násobkem čtyř(!).
      Pokud není, sahá komentář technicky až po další --, což může být až na druhém konci
      dokumentu. Proto mnoho populárních prohlížečů úplně ignoruje specifikaci a
      implementuje to, co uživatelé očekávají: komentáře oddělené <!-- a -->.

      Do verze 1.9 interpretoval Wget komentáře striktně, což mělo za důsledek chybějící
      odkazy v mnoha www stránkách, které se v prohlížečích zobrazovaly korektně, ale
      bohužel neobsahovaly vyhovující komentáře. Od verze 1.9 včetně se Wget připojil ke
      klientům implementujícím “naivní' komentáře, končící při prvním výskytu -->.

      Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu použít striktní zpracování komentářů, použijte tuto
      volbu.

Volby pro rekurzivní Accept/Reject

    -A acclist --accept acclist
    -R rejlist --reject rejlist
      Čárkou oddělené seznamy přípon souborů nebo vzorů, které mají být akceptovány (accept)
      nebo odmítnuty (reject) (více v @pxref{Types of Files}).

    -D seznam-domén
    --domains=seznam-domén
      Určí domény, které mají být následovány. seznam-domén je seznam domén oddělovaných
      čárkou. Všimněte si, že volba -H se tím nezapne.

    --exclude-domains seznam-domén
      Určí domény, které nemají být následovány.

    --follow-ftp
      Následovat FTP odkazy z HTML dokumentů. Bez této volby bude Wget všechny FTP odkazy
      ignorovat.

    --follow-tags=seznam
      Wget má interní tabulku párů HTML tagů / atributů, které bere v úvahu při hledání
      odkazovaných dokumentů během rekurzivního stahování. Pokud chce uživatel brát v úvahu
      pouze podmnožinu těchto tagů, měl by je určit touto volbou v seznamu s hodnotami
      oddělenými čárkou.

    --ignore-tags=seznam
      Opak k volbě --follow-tags. Pro přeskočení některých HTML tagů při rekurzivním
      vyhledávání dokumentů ke stažení je zadejte v seznamu s hodnotami oddělovanými čárkou.

      Kdysi byla tato volba nejlepší možností pro stažení jediné stránky a jejích součástí -
      v příkazu jako:

      wget --ignore-tags=a,area -H -k -K -r
      http://<site>/<document>

      Nicméně autor této volby narazil na stránku s tagy typu "<LINK REL="home" HREF="/">" a
      došlo mu, že určení ignorovaných tagů nestačí. Člověk prostě nemůže říct Wgetu, aby
      ignoroval "<LINK>", protože potom se nestáhnou stylesheets. Nyní je nejlepší možností
      pro stažení jediné stránky a jejích součástí zvláštní volba --page-requisites.

    -H
    --span-hosts
      Při rekurzívním stahování povolí spanning across hosts.

    -L
    --relative
      Bude následovat pouze relativní odkazy. Hodí se pro stažení určité homepage bez
      nerelevantních věcí, i kdyby byly u stejného hostitele.

    -I seznam
    --include-directories=seznam
      Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které mají být při stahování následovány (více
      viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat
      zástupné znaky (žolíky).

    -X seznam
    --exclude-directories=seznam
      Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které nemají být při stahování následovány
      (více viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat
      zástupné znaky (žolíky).

    -np
    --no-parent
      Při rekurzivním stahování nikdy nevstoupí do rodičovského adresáře. To je užitečné,
      neboť garantuje, že budou staženy pouze soubory pod určitou úrovní.

PŘÍKLADY

    Příklady jsou rozděleny do tří sekcí, volně založených na složitosti.

Jednoduché užití

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Řekněme, že potřebujete
       stáhnout nějaké URL. Prostě napište:

        wget http://fly.srk.fer.hr/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Ale co se stane, je-li
       připojení pomalé a soubor dlouhý? Spojení pravděpodobně více než jednou selže
       předtím, než bude soubor stažen. V tom případě se bude Wget pokoušet stáhnout
       soubor dokud se mu to buďto nepodaří anebo nepřesáhne výchozí počet pokusů (tj.
       20). Počet pokusů se dá jednoduše změnit na 45, aby se zajistilo bezpečné stažení:

        wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Nyní necháme Wget pracovat na
       pozadí a zapisovat postup do logovacího souboru log. Psát pořád --tries unavuje,
       takže použijeme -t.

        wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

       Ampersand na konci řádku způsobí, že Wget bude pracovat na pozadí. Počet pokusů se
       nastaví na nekonečno volbou -t inf.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Používání FTP je stejně
       jednoduché. Wget se postará o login a heslo.

        wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Pokud je zadán adresář, Wget
       stáhne výpis adresáře, zpracuje jej a zkonvertuje do HTML. Zkuste:

        wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/ links index.html

Pokročilé užití

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Máte soubor obsahující URL,
       která chcete stáhnout? Použijte přepínač -i :

        wget -i <soubor>

       Pokud určíte jako jméno souboru -, budou URL čtena ze standardního vstupu.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Vytvoř zrcadlo webové stránky
       GNU, hluboké 5 úrovní, se stejnou adresářovou strukturou jako originál, pouze s
       jedním pokusem na každý dokument a činnost zaznamenávej do gnulog:

        wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 To samé, ale odkazy v HTML
       souborech změň tak, aby ukazovaly na lokální soubory, takže je možné je prohlížet
       off-line:

        wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Stáhni pouze jednu HTML
       stránku, ale zajisti, že jsou staženy všechny elementy potřebné pro zobrazení
       stránky, jako jsou obrázky a externí style sheets. Také zajisti, aby odpovídaly
       odkazy na stažené soubory.

        wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/page.html

       HTML stránka bude uložena do www.server.com/dir/page.html a obrázky, stylesheets,
       atd. někde pod www.server.com/, v závislosti na jejich původním umístění na
       serveru.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 To samé, ale bez adresáře
       www.server.com/. Ve skutečnosti stejně nechci žádný z těch náhodných adresářů
       serveru ---pouze ulož všechny ty soubory do podadresáře download/ v aktuálním
       adresáři.

        wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \ http://www.server.com/dir/page.html

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Stáhni index.html z
       www.lycos.com a ukaž hlavičky serveru:

        wget -S http://www.lycos.com/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Ulož hlavičky serveru se
       souborem, třeba pro další zpracování.

        wget --save-headers http://www.lycos.com/ more index.html

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Stáhni první dvě úrovně
       wuarchive.wustl.edu a ulož je do /tmp.

        wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Chcete stáhnout všechny GIFy
       z adresáře na HTTP serveru. Zkusili jste wget http://www.server.com/dir/*.gif, ale
       to nefungovalo, protože stahování z HTTP nepodporuje globbing. V tom případě
       použijte:

        wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

       Delší, ale ve výsledku stejné. -r -l1 znamená rekurzivní stahování s maximální
       hloubkou 1. --no-parent znamená, že odkazy na rodičovský adresář se ignorují a
       -A.gif znamená, že mají být staženy pouze soubory GIF files. -A "*.gif" by
       fungovalo stejně.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Předpokládejme, že jste
       uprostřed stahování a Wget je přerušen. Nyní nechcete znovu stahovat soubory, které
       už byly staženy. Takže:

        wget -nc -r http://www.gnu.org/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Pokud chcete poslat HTTP nebo
       FTP jméno a heslo, použijte odpovídající syntaxi URL.

        wget ftp://hniksic:mojeheslo@unix.server.com/.emacs

       Pozor - takové užití není vhodné v případě víceuživatelských systémů, anžto vyjeví
       heslo každému, kdo použije "ps".

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Chcete výstupní dokumenty na
       standardní výstup a ne do souborů?

        wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/

       You can also combine the two options and make pipelines to retrieve the documents
       from remote hotlists:

        wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -

Velmi pokročilé užití

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Pokud chcete udržovat zrcadlo
       nějaké stránky (nebo FTP podadresářů), použijte volbu --mirror (-m), což je zkratka
       pro -r -l inf -N. Můžete do souboru crontab vložit kontrolu serveru každou neděli:

        crontab 0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o
       /home/me/weeklog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Navíc ještě chcete
       konvertovat odkazy na lokální. Ale po přečtení tohoto manuálu víte, že konverze
       odkazů se nesnáší s timestamping, takže také chcete, aby Wget udržoval zálohu
       originálních HTML souborů. Wget by se tedy spouštěl podobně jako:

        wget --mirror --convert-links --backup-converted \
       http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice
       #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# · #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# ·" 4 Ale lokální prohlížení
       nefunguje moc dobře, když jsou HTML soubory uloženy s příponou jinou než .html,
       možná proto, že byly poslány jako index.cgi. Takže chcete, aby Wget přejmenoval
       všechny soubory poslané s content-type text/html nebo application/xhtml+xml na
       jméno.html.

        wget --mirror --convert-links --backup-converted \ --html-extension
       -o /home/me/weeklog \ http://www.gnu.org/

       Nebo s použitím menšího množství písmenek:

        wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

SOUBORY

    /usr/local/etc/wgetrc
      Výchozí umístění globálního startovacího souboru.

    .wgetrc
      Startovací soubor uživatele.

CHYBY

    Chyby v GNU Wgetu prosím oznamujte na <bug-wget@gnu.org>.

    Před zasláním hlášení prosím postupujte podle následujících pravidel.

    1. Ujistěte se, že to, co se děje, je opravdu chyba. Když Wget spadne, je to chyba. Pokud
      se Wget nechová podle dokumentace, je to chyba. Pokud se dějí divné věci, ale nejste
      si jist, jestli to tak má být, může to také být chyba.

    2. Zkuste chybu zopakovat za co možná nejjednodušších okolností. Např. pokud Wget spadne
      při stahování wget -rl0 -kKE -t5 -Y0 http://yoyodyne.com -o /tmp/log, zkuste, jestli
      lze pád reprodukovat a pokud ano, zda k němu dojde při použití menšího počtu voleb.
      Můžete také spustit stahování na stránce, kde spadl, pro případ, že by pád způsobovala
      určitá stránka.

      Také, ačkoliv mne bude obsah vašeho souboru .wgetrc určitě zajímat, před tím, než mi
      jej přiložíte k hlášení, vyzkoušejte, jestli se chyba objeví i když jej odstraníte z
      dosahu. Relevantní části .wgetrc přiložte pouze pokud se ukáže, že nastavení .wgetrc
      mají na chybu vliv.

    3. Prosím spusťte Wget s volbou -d a pošlete výsledný výstup (nebo jeho relevantní
      části). Pokud byl Wget zkompilován bez podpory ladícího výstupu, překompilujte
      jej---hledání chyb je tak daleko jednodušší.

      Pozn.: Před odesláním se prosím ujistěte, že jsou z ladícího výstupu odstraněny
      veškeré potenciálně citlivé informace. Volba "-d" je nijak nevyhledává, ale záznam
      bude obsahovat téměř úplný přepis komunikace Wgetu se serverem, což může zahrnovat
      hesla a části stahovaných dat. Protože chyby jsou veřejně archivovány, můžete
      předpokládat, že všechna chybová hlášení jsou veřejná.

    4. Pokud Wget spadl, zkuste ho spustit v debuggeru, např. "gdb `which wget` core" a pro
      získání backtrace napište "where". To nemusí fungovat v případě, že administrátor
      zakázal soubory core, ale neškodí to zkusit.

DALŠÍ INFORMACE

    Zápis v GNU Info pro wget.

AUTOR

    Původně napsal Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1996--2005 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the
    copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of
    the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free
    Software Foundation; with the Invariant Sections being “GNU General Public License” and
    “GNU Free Documentation License”, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
    A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation
    License”.