Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    access - kontroluje pistupova prava k souboru

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    int access(const char *pathname, int mode);

POPIS

    access kontroluje, zda proces me ist i zapisovat do souboru (nebo
    jineho objektu souboroveho systemu) se jmenem pathname . Lze jej take
    pouit ke zjitni existence pathname . Pokud je pathname symbolicky
    odkaz, pak jsou testovana pistupova prava souboru, na ktery odkaz
    smuje.

    mode je maska obsahujici jednu i vice tchto monosti: R_OK, W_OK, X_OK a
    F_OK.

    R_OK, W_OK a X_OK provede testovani, zda soubor existuje a ma pro bici
    proces nastavena prava ke teni (Read), psani (Write) a vykonani
    (eXecute). F_OK kontroluje pouze existenci souboru.

    Vysledek testu zavisi na pistupovych pravech adresa, je nalei cest k
    souboru pathname, a na pistupovych pravech adresa a soubor, na ktere
    smuji symbolicke odkazy na cest.

    Kontrola je provedena se skuten'ym uid a gid procesu. Nebere se zetel na
    efektivni id, ktere se projevi pi souborove operaci. Tak mohou setuid
    programy snadno zjistit skutena prava uivatele.

    Kontroluji se pouze piznakove bity; ne typ souboru i jeho obsah. Pokud
    je adresa "zapisu schopny", lze v nm pravdpodobn tvoit soubory - nememe
    do nj zapisovat, jako do bneho souboru. Zrovna tak DOSovy soubor me byt
    "spustitelny", ale execve(2) bude stale protestovat.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Pi uspchu (vechna kontrolovana prava jsou dostupna) vraci nulu. Pi
    neuspchu (alespo jeden druh pistupu reprezentovany pislunym bitem z
    mode je odepen, nebo nastane jina chyba), vraci -1, a promnna errno je
    nastavena.

CHYBY

    EACCES Poadovany pistup by byl odepen.

    EFAULT pathname odkazuje nkam mimo pistupny adresovatelny diskovy
       prostor.

    EINVAL mode je zadan chybn.

    ENAMETOOLONG
       pathname je pili dlouhy.

    ENOENT Adresae v pathname by mohly byt pistupne, ale neexistuji, nebo
       jsou to volne symbolicke odkazy.

    ENOTDIR
       asti pathname pouite jako adresae ve skutenosti nejsou adresae

    ENOMEM Malo pamti jadra.

    ELOOP pathname obsahuje cyklicky symbolicky odkaz, nap. symbolicky
       odkaz odkazuje sam na sebe.

OMEZEN'I

    access vraci chybu i kdyby jeden jediny druh pistupu byl odepen a
    vechny ostatni umonny.

    access me zlobit na NFS souborovych systemech, ktere maji zapnute
    mapovani UID, protoe mapovani UID je provadno na serveru a je skryto
    ped klienty.

SPLUJE STANDARDY

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2).

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.2.13           4. zai 1998            ACCESS(2)