Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    bind - přiřazení adresy (jména) soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen);

POPIS

    bind přiřadí soketu sockfd, lokální adresu my_addr. my_addr je addrlen bajtů dlouhá.
    Tradičně je tato operace nazývána "přiřazení jména soketu" (když je soket vytvořen voláním
    socket(2), tak existuje v jmenném prostoru (rodině adres), ale není mu přiřazeno jméno.)

POZNÁMKY

    Přiřazení jména v doméně UNIX vytvoří soket na souborovém systému, který musí být smazán,
    jestliže již nebude dále využíván (voláním unlink(2)).

    Pravidla používaná při přiřazování jména soketu závisí na komunikační doméně (jmenném
    prostoru). Bližší informace naleznete v sekci 4 manuálových stránek.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Je-li volání úspěšné, je vrácena 0. Při chybě je vrácena -1 a proměnná errno je nastavena.

CHYBY

    EBADF  sockfd není platným deskriptorem.

    EINVAL Soket už má přidělenu adresu.

    EACCES Adresa je chráněna a uživatel není super uživatelem.

    ENOTSOCK
        Argument je souborovým deskriptorem, není to soket.

    Následující chyby jsou specifické pro UNIXovou doménu (AF_UNIX):

    EINVAL Adresa addr_len je špatná nebo soket nebyl ve formátu AF_UNIX .

    EROFS  I-uzel soketu se má nacházet na souborovém systému určeném pouze pro čtení.

    EFAULT my_addr ukazuje mimo přístupný adresový prostor.

    ENAMETOOLONG
        my_addr je příliš dlouhá.

    ENOENT Soubor neexistuje.

    ENOMEM Nedostatek paměti v jádře.

    ENOTDIR Část cesty není adresář.

    EACCES Nemáte právo k přístupu do části cesty.

    ELOOP  my_addr obsahuje kruhový odkaz (např. přes symbolický odkaz)

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (funkce bind se poprvé objevila v BSD 4.2). SVr4 dokumentuje další chyby:
    EADDRNOTAVAIL, EADDRINUSE, ENOSR, a chyby specifické pro UNIXovou doménu EIO, EISDIR a
    EROFS.

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), connect(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/