Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    connect - inicializuj spojení soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen );

POPIS

    Parametr sockfd je soket. Je-li jeho typ SOCK_DGRAM, potom toto volání specifikuje, kam má
    tento soket standardně posílat data. Tato adresa je jediným místem, odkud a kam budou
    přijímány, resp. posílány datagramy. Je-li typ soketu SOCK_STREAM , potom se toto volání
    pokusí navázat spojení s jiným soketem, který je specifikován v serv_addr, což je adresa v
    jmenném prostoru soketu. Každý jmenný prostor interpretuje adresu v serv_addr podle svého.
    Obvykle se mohou proudové sokety spojit pouze jednou; datagramové sokety mohou použít
    volání connect vícekrát. Datagramové sokety mohou zrušit asociovaný soket tak, že se
    pokusí spojit s nějakou neplatnou adresou (nebo s adesou NULL).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Je-li spojení navázáno, je vrácena 0, jinak -1 a externí proměnná errno je příslušně
    nastavena.

CHYBY

    Tento seznam je pouze všeobecný. Mohou existovat další specifické chyby pro použitý jmenný
    prostor.

    EBADF Špatný deskriptor.

    EFAULT Adresa soketu je mimo adresový prostor procesu.

    ENOTSOCK
       Deskriptor není platným deskriptorem soketu.

    EISCONN
       Soket je již spojen.

    ECONNREFUSED
       Spojení bylo serverem odmítnuto.

    ETIMEDOUT
       Časový limit pro spojení vypršel.

    ENETUNREACH
       Síť není dosažitelná.

    EADDRINUSE
       Adresa je již používána.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volání connect se poprvé objevilo v BSD 4.2). SVr4 dokumentuje další chybové
    kódy: EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT, EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE, ENOSR.

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/