Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    connect - inicializuj spojení soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen );

POPIS

    Parametr sockfd je soket. Je-li jeho typ SOCK_DGRAM, potom toto volání
    specifikuje, kam má tento soket standardně posílat data. Tato adresa je
    jediným místem, odkud a kam budou přijímány, resp. posílány datagramy.
    Je-li typ soketu SOCK_STREAM , potom se toto volání pokusí navázat
    spojení s jiným soketem, který je specifikován v serv_addr, což je
    adresa v jmenném prostoru soketu. Každý jmenný prostor interpretuje
    adresu v serv_addr podle svého. Obvykle se mohou proudové sokety spojit
    pouze jednou; datagramové sokety mohou použít volání connect vícekrát.
    Datagramové sokety mohou zrušit asociovaný soket tak, že se pokusí
    spojit s nějakou neplatnou adresou (nebo s adesou NULL).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Je-li spojení navázáno, je vrácena 0, jinak -1 a externí proměnná errno
    je příslušně nastavena.

CHYBY

    Tento seznam je pouze všeobecný. Mohou existovat další specifické chyby
    pro použitý jmenný prostor.

    EBADF Špatný deskriptor.

    EFAULT Adresa soketu je mimo adresový prostor procesu.

    ENOTSOCK
       Deskriptor není platným deskriptorem soketu.

    EISCONN
       Soket je již spojen.

    ECONNREFUSED
       Spojení bylo serverem odmítnuto.

    ETIMEDOUT
       Časový limit pro spojení vypršel.

    ENETUNREACH
       Síť není dosažitelná.

    EADDRINUSE
       Adresa je již používána.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volání connect se poprvé objevilo v BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje další chybové kódy: EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT,
    EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE, ENOSR.

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/