Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    getpeername - vrať adresu vzdáleného konce soketu

SYNTAXE

    int getpeername(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);

POPIS

    Getpeername vrací jméno (adresu) počítače, který je na druhém konci soketu. s. Parametr
    namelen by měl být inicializován tak, aby indikoval velikost paměťového prostoru, na který
    ukazuje argument name. Po návratu bude obsahovat aktuální velikost vrácené adresy (v
    bajtech). Jméno je příslušně zkráceno, je-li velikost příliš malá.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    V případě úspěchu je vrácena 0, jinak -1 a proměnná errno je příslušně nastavena.

CHYBY

    EBADF  Argument s není platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s je deskriptorem souboru, není to soket.

    ENOTCONN
        Soket není spojen.

    ENOBUFS Systém nemá k dispozici dostatek vnitřních zdrojů, aby mohl tuto operaci provést.

    EFAULT Argument name ukazuje na paměť, která se nenachází v platné části adresového
        prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volání getpeername se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), bind(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/