Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    listen - čekej na spojení na soketu

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>

    int listen(int s, int backlog);

POPIS

    K přijetí spojení na soketu je nejdříve třeba tento soket vytvořit
    funkcí socket(2), ochota akceptovat příchozí spojení a délka fronty
    čekajících požadavků je specifikována funkcí listen, a poté jsou
    požadavky na spojení akceptovány funkcí accept(2). Volání listen lze
    aplikovat pouze na sokety typů SOCK_STREAM nebo SOCK_SEQPACKET.

    Parametr backlog specifikuje délku fronty čekajících požadavků na
    spojení. Je-li fronta zaplněna, obdrží klient zprávu ECONNREFUSED.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    V případě úspěchu je vrácena nula, jinak -1 a je příslušně nastavena
    proměnná errno

CHYBY

    EBADF  Argument s není platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s není deskriptorem soketu.

    EOPNOTSUPP
        Typ soketu není podporován voláním listen.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volání listen se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

CHYBY

    Je-li soket typu AF_INET a argument backlog je větší než konstanta
    SOMAXCONN (128 v 2.0.29), je tiše zmenšen na SOMAXCONN. Budete-li psát
    přenositelné aplikace, tak si z této konstanty nic nedělejte, protože
    např. některé BSD systémy limitují backlog na 5.

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), connect(2), socket(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/