Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    send, sendto, sendmsg - poli zpravu do soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int send(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags);

    int sendto(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags, const
    struct sockaddr *to, int tolen);

    int sendmsg(int s, const struct msghdr *msg, unsigned int flags);

POPIS

    Send, sendto, a sendmsg se pouivaji k zasilani zprav do jinych soket.
    Send me byt pouito pouze, je-li soket spojen'y zatimco sendto a sendmsg
    mohou byt pouity kdykoliv.

    Adresa ciloveho soketu je zadana parametrem to a tolen specifikuje jeho
    velikost. Adresa zpravy je zadana v argumentu len. Je-li zprava pili
    dlouha, aby mola byt poslana atomicky, je vracena chyba EMSGSIZE a
    zprava neni poslana.

    Funkce send neposkytuje adnou monost indikace spravneho dorueni.
    Lokaln detekovane chyby jsou indikovany navratovou hodnotou -1.

    Pokud neni k dispozici adne volne misto pro zpravu ped jejim penosem,
    send se normaln zablokuje, pokud soket neni v neblokujicim modu.
    Volani select(2) me byt pouito k zjitni, je-li mono poslat dali data.

    Parametr flags me obsahovat jednu nebo vice z nasledujicich hodnot:

       #define  MSG_OOB    0x1 /* zpracuj out-of-band data */
       #define  MSG_DONTROUTE 0x4 /* obejdi routing, pouij pime rozhrani*/

    Flag MSG_OOB je pouit pro posilani out-of-band dat do soketu, ktery to
    podporuje (nap.  SOCK_STREAM); pouity protokol musi take podporovat
    out-of-band  data.  MSG_DONTROUTE  je  normaln  pouivano  pouze
    diagnostickymi a routovacimi programy.

    V recv(2) je obsaen popis struktury msghdr

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Volani vraci poet poslanych znak, nebo -1 pokud se objevila chyba.

CHYBY

    EBADF  Byl specifikovan neplatny deskriptor.

    ENOTSOCK
        Argument s neni soket

    EFAULT Parametr je v neplatne asti adresoveho prostoru procesu.

    EMSGSIZE
        Soket poaduje, aby tato zprava byla poslana atomicky, ale
        velikost teto zpravy toto znemouje.

    EWOULDBLOCK
        Soket je oznaen jako neblokujici a poadovana operace by
        blokovala.

    ENOBUFS System neni schopen alokovat interni buffery. Operace me byt
        uspna a budou buffery k dispozici.

    ENOBUFS Vystupni fronta pro siove rozhrani je zaplnna. To obvykle
        znamena, e rozhrani pestalo posilat, ale me to byt take
        zpsobeno obasnym petienim rozhrani.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD, SVr4 (tato volani se poprve objevila ve 4.2BSD).  SVr4
    dokumentuje dali chyby EINVAL, EINTR, EMSGSIZE, ENOSR, ENOMEM.

DAL'I INFORMACE

    fcntl(2), recv(2), select(2), getsockopt(2), socket(2), write(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/