Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - Funkce POSIXu pro
    praci se signaly.

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

    int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

    int sigpending(sigset_t *set);

    int sigsuspend(const sigset_t *mask);

POPIS

    Systemovym volanim sigaction se uruje, jakou akci ma proces provest pi
    obdreni uriteho signalu.

    Parametrem signum je uren signal a lze zadat kterykoli platny signal
    krom SIGKILL a SIGSTOP.

    Je-li hodnota act nenulova, je pro signal signum nainstalovana akce
    act. Je-li hodnota oldact nenulova, pedchozi akce je uloena do oldact.

    Struktura sigaction je definovana jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    sa_handler uruje akci, ktera ma byt piazena signalu signum a me
    obsahovat SIG_DFL pro implicitni akci, SIG_IGN pro ignorovani signalu,
    nebo ukazatel na funkci oetujici signal.

    sa_mask je maska signal, ktere maji byt zablokovany pi obsluze signalu.
    Navic je zablokovan signal, ktery vyvolal akci, nejsou-li nastaveny
    piznaky SA_NODEFER nebo SA_NOMASK .

    sa_flags je mnoina piznak, ktere ovlivuji obsluhu signalu.  Je to
    logicky souet nasledujicich bitovych konstant:

       SA_NOCLDSTOP
           Je-li signum SIGCHLD, negeneruje se signal pi zastaveni
           dtskeho procesu (tj. dostane-li tento proces signal
           SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN nebo SIGTTOU).

       SA_ONESHOT nebo SA_RESETHAND
           Pote, co je zavolana obsluna funkce, se obsluha signalu
           vraci do implicitniho stavu. (Takto se normaln chova
           systemove volani signal(2) .)

       SA_RESTART
           Nastavi kompatibilni chovani s BSD: urita systemova
           volani pak jsou po zpracovani signalu restartovana.

       SA_NOMASK neboli SA_NODEFER
           Umoni pichod daliho signalu bhem jeho vlastni obslune
           funkce.

    Pole sa_restorer je neaktualni a nemlo by byt pouivano.

    Systemovym volanim sigprocmask lze mnit seznam momentaln blokovanych
    signal. Zalei na parametru how, jaka zmna nastane:

       SIG_BLOCK
           Novy seznam blokovanych signal bude obsahovat dosud
           blokovane signaly a signaly v parametru set .

       SIG_UNBLOCK
           Signaly  v parametru set jsou odstranny ze seznamu
           blokovanych signal. Je pipustne uvest v parametru set
           signal, ktery neni blokovan.

       SIG_SETMASK
           Seznam blokovanych signal je nastaven na set.

    Je-li hodnota parametru oldset nenulova, je pedchozi seznam blokovanych
    signal uloen do oldset.

    Systemove volani sigpending dovoluje zjistit nevyizene signaly (ktere
    pily pi zablokovani). Maska nevyizenych signal je uloena do parametru
    set.

    Volani sigsuspend pechodn nahradi masku signal maskou zadanou v
    parametru mask a pote pozdri provadni procesu do obdreni signalu.

N'AVRATOV'E HODNOTY

    Funkce sigaction, sigprocmask, sigpending a sigsuspend vraci 0 pi
    uspnem provedeni a -1 pi chyb.

CHYBOV'E HODNOTY

    EINVAL Byl zadan neplatny signal. Tato chyba je take generovana pi
       pokusu zmnit obsluhu signal SIGKILL nebo SIGSTOP, ktere nemohou
       byt zachyceny.

    EFAULT act, oldact, set nebo oldset ukazuji do oblasti pamti, ktera
       nepati do adresniho prostoru procesu.

    EINTR Systemove volani bylo perueno.

POZN'AMKY

    Signaly SIGKILL or SIGSTOP nelze blokovat volanim sigprocmask. Pokusy o
    to budou v tichosti ignorovany.

    Podle normy POSIX neni definovano chovani procesu pote, co ignoruje
    signal SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, ktery nebyl generovan funkcemi
    kill() nebo raise(). Celoiselne dleni nulou dava nedefinovany vysledek
    a na nkterych architekturach generuje signal SIGFPE. Ignorovani tohoto
    signalu me zpsobit zacykleni procesu.

    Nastaveni akce pro signal SIGCHLD na SIG_IGN zpsobi automaticky zanik
    dtskych proces po jejich ukoneni.

    Norma POSIX definuje pouze piznak SA_NOCLDSTOP. Pouivani jinych piznak
    v sa_flags je nepenositelne.

    Piznak SA_RESETHAND je kompatibilni se stejnojmennym piznakem  v
    systemech SVr4.

    Piznak SA_NODEFER je kompatibilni se stejnojmennym piznakem v SVr4 ve
    verzich jadra 1.3.9 a vyich. Ve starich verzich jadra linuxova
    implementace dovolovala pijeti libovolneho signalu, nejen toho ktery
    byl instalovan (co zpsobovalo ignorovani nastaveni sa_mask ).

    Jmena SA_RESETHAND and SA_NODEFER jsou urena pro kompatibilitu se SVr4
    a byla zavedena ve verzi knihovny libc 3.0.9.

    Pro zjitni momentalniho stavu obsluhy signal lze volat funkci sigaction
    s parametrem act rovnym nule. Zadate-li nulove parametry act a oldact,
    lze ji pouit ke kontrole, je-li dany signal na tom kterem systemu
    pouitelny.

    Pro podrobnosti o manipulaci se skupinami signal viz sigsetops(3)

SPLUJE STANDARDY

    POSIX, SVr4. Dokumentace SVr4 se nezmiuje o chybove hodnot EINTR.

DAL'I INFORMACE

    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3),  siginterrupt(3),
    signal(2), signal(7), sigsetops(3), sigvec(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.3            18.unora 1997          SIGACTION(2)