Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - Funkce POSIXu pro
    práci se signály.

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

    int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

    int sigpending(sigset_t *set);

    int sigsuspend(const sigset_t *mask);

POPIS

    Systémovým voláním sigaction se určuje, jakou akci má proces provést
    při obdržení určitého signálu.

    Parametrem signum je určen signál a lze zadat kterýkoli platný signál
    kromě SIGKILL a SIGSTOP.

    Je-li hodnota act nenulová, je pro signál signum nainstalována akce
    act. Je-li hodnota oldact nenulová, předchozí akce je uložena do
    oldact.

    Struktura sigaction je definována jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    sa_handler určuje akci, která má být přiřazena signálu signum a může
    obsahovat SIG_DFL pro implicitní akci, SIG_IGN pro ignorování signálu,
    nebo ukazatel na funkci ošetřující signál.

    sa_mask je maska signálů, které mají být zablokovány při obsluze
    signálu. Navíc je zablokován signál, který vyvolal akci, nejsou-li
    nastaveny příznaky SA_NODEFER nebo SA_NOMASK .

    sa_flags je množina příznaků, které ovlivňují obsluhu signálu. Je to
    logický součet následujících bitových konstant:

       SA_NOCLDSTOP
           Je-li signum SIGCHLD, negeneruje se signál při zastavení
           dětského procesu (tj. dostane-li tento proces signál
           SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN nebo SIGTTOU).

       SA_ONESHOT nebo SA_RESETHAND
           Poté, co je zavolána obslužná funkce, se obsluha signálu
           vrací do implicitního stavu. (Takto se normálně chová
           systémové volání signal(2) .)

       SA_RESTART
           Nastaví kompatibilní chování s BSD: určitá systémová
           volání pak jsou po zpracování signálu restartována.

       SA_NOMASK neboli SA_NODEFER
           Umožní  příchod  dalšího signálu během jeho vlastní
           obslužné funkce.

    Pole sa_restorer je neaktuální a nemělo by být používáno.

    Systémovým voláním sigprocmask lze měnit seznam momentálně blokovaných
    signálů. Záleží na parametru how, jaká změna nastane:

       SIG_BLOCK
           Nový seznam blokovaných signálů bude obsahovat dosud
           blokované signály a signály v parametru set .

       SIG_UNBLOCK
           Signály v parametru set jsou odstraněny ze seznamu
           blokovaných signálů. Je přípustné uvést v parametru set
           signál, který není blokován.

       SIG_SETMASK
           Seznam blokovaných signálů je nastaven na set.

    Je-li hodnota parametru oldset  nenulová,  je  předchozí  seznam
    blokovaných signálů uložen do oldset.

    Systémové volání sigpending dovoluje zjistit nevyřízené signály (které
    přišly při zablokování). Maska nevyřízených signálů je uložena do
    parametru set.

    Volání sigsuspend přechodně nahradí masku signálů maskou zadanou v
    parametru mask a poté pozdrží provádění procesu do obdržení signálu.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Funkce sigaction, sigprocmask, sigpending a sigsuspend vrací 0 při
    úspěšném provedení a -1 při chybě.

CHYBOVÉ HODNOTY

    EINVAL Byl zadán neplatný signál. Tato chyba je také generována při
       pokusu změnit obsluhu signálů SIGKILL nebo SIGSTOP, které
       nemohou být zachyceny.

    EFAULT act, oldact, set nebo oldset ukazují do oblasti paměti, která
       nepatří do adresního prostoru procesu.

    EINTR Systémové volání bylo přerušeno.

POZNÁMKY

    Signály SIGKILL or SIGSTOP nelze blokovat voláním sigprocmask. Pokusy o
    to budou v tichosti ignorovány.

    Podle normy POSIX není definováno chování procesu poté, co ignoruje
    signál SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, který nebyl generován funkcemi
    kill()  nebo raise(). Celočíselné dělení nulou dává nedefinovaný
    výsledek a na některých architekturách generuje  signál  SIGFPE.
    Ignorování tohoto signálu může způsobit zacyklení procesu.

    Nastavení akce pro signál SIGCHLD na SIG_IGN způsobí automatický zánik
    dětských procesů po jejich ukončení.

    Norma POSIX definuje pouze příznak SA_NOCLDSTOP. Používání jiných
    příznaků v sa_flags je nepřenositelné.

    Příznak SA_RESETHAND je kompatibilní se stejnojmenným příznakem v
    systémech SVr4.

    Příznak SA_NODEFER je kompatibilní se stejnojmenným příznakem v SVr4 ve
    verzích jádra 1.3.9 a vyšších. Ve starších verzích jádra linuxová
    implementace dovolovala přijetí libovolného signálu, nejen toho který
    byl instalován (což způsobovalo ignorování nastavení sa_mask ).

    Jména SA_RESETHAND and SA_NODEFER jsou určena pro kompatibilitu se SVr4
    a byla zavedena ve verzi knihovny libc 3.0.9.

    Pro zjištění momentálního stavu obsluhy signálů lze volat funkci
    sigaction s parametrem act rovným nule. Zadáte-li nulové parametry act
    a oldact, lze ji použít ke kontrole, je-li daný signál na tom kterém
    systému použitelný.

    Pro podrobnosti o manipulaci se skupinami signálů viz sigsetops(3)

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX, SVr4. Dokumentace SVr4 se nezmiňuje o chybové hodnotě EINTR.

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1),  kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), siginterrupt(3),
    signal(2), signal(7), sigsetops(3), sigvec(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/