Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - prace s maskou signal

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigblock(int mask);

    int siggetmask(void);

    int sigsetmask(int mask);

    int sigmask(int signum);

POPIS

    Tyto funkce jsou zastarale a nahrazuje je funkce sigprocmask(2).

    Systemove volani sigblock pidava signaly uvedene v parametru mask k
    seznamu signal, ktere jsou momentaln zablokovany.

    Systemove volani sigsetmask nahrazuje seznam blokovanych signal novym
    seznamem dodanym v parametru mask. Signaly jsou zablokovany, je-li
    odpovidajici bit v parametru mask nastaven na 1.

    Aktualni seznam blokovanych signal  lze  ziskat  volanim  funkce
    siggetmask.

    Makro sigmask sloui k vytvoeni masky pro dany signal signum.

N'AVRATOV'E HODNOTY

    Funkce siggetmask vraci aktualni seznam blokovanych signal.

    Funkce sigsetmask a sigblock vraceji pedchozi seznam blokovanych
    signal.

POZN'AMKY

    Prototypy pro tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy,  je-li
    definovana konstanta __USE_BSD ped pouitim <signal.h>.

    Signaly SIGKILL a SIGSTOP nelze blokovat - toto omezeni je dano
    systemem.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD. Tyto funkce se objevily poprve v BSD 4.3 a jsou zastarale.  V
    novych programech pouivejte prostedky POSIXu pro praci se signaly.

DAL'I INFORMACE

    kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 1.3            18.unora 1997           SIGBLOCK(2)