Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    signal - prace se signaly v ANSI C

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);

POPIS

    Systemove volani signal instaluje novou obslunou funkci pro signal s
    islem signum. Obsluha signalu je nastavena na handler, co me byt
    uivatelsky definovana funkce, nebo jedna z nasledujicich konstant:

       SIG_IGN
           Signal bude ignorovan.

       SIG_DFL
           Nastavi se standardni obsluha signalu.

    Obsluna funkce dostane pi zavolani jako parametr islo signalu. To
    umouje pouit jednu obslunou funkci pro vice signal.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce signal vraci pedchozi hodnotu obsluhy signalu, nebo SIG_ERR ,
    nastane-li chyba.

POZN'AMKY

    Nelze nastavit obsluhu signal SIGKILL a SIGSTOP.

    V Linuxu se na rozdil od system BSD obsluha signalu vraci pi pichodu
    signalu  na  standardni  hodnotu.  Kdy  ale  pouijete  #include
    <bsd/signal.h> misto <signal.h> , je funkce signal pedefinovana na
    __bsd_signal a chova se jako v BSD.  Ob verze funkce signal jsou
    knihovni funkce, ktere pouivaji systemove volani sigaction(2).

    Neni-li Vam jasna syntaxe uvedena na zaatku teto manualove stranky,
    mona Vam pome tento ekvivalentni zapis:

    typedef void (*sighandler_t)(int);
    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

    Podle normy POSIX neni definovano chovani procesu pote, co ignoruje
    signal SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, ktery nebyl generovan funkcemi
    kill() nebo raise(). Celoiselne dleni nulou dava nedefinovany vysledek
    a na nkterych architekturach generuje signal SIGFPE. Ignorovani tohoto
    signalu me zpsobit zacykleni procesu.

SPLUJE STANDARDY

    ANSI C

DAL'I INFORMACE

    kill(1), kill(2),  killpg(2),  pause(2),  raise(3),  sigaction(2),
    signal(7), sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2).

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux 2.0            18. unora 1997            SIGNAL(2)