Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    signal - práce se signály v ANSI C

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);

POPIS

    Systémové volání signal instaluje novou obslužnou funkci pro signál s
    číslem signum. Obsluha signálu je nastavena na handler, což může být
    uživatelsky definovaná funkce, nebo jedna z následujících konstant:

       SIG_IGN
           Signál bude ignorován.

       SIG_DFL
           Nastaví se standardní obsluha signálu.

    Obslužná funkce dostane při zavolání jako parametr číslo signálu. To
    umožňuje použít jednu obslužnou funkci pro více signálů.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce signal vrací předchozí hodnotu obsluhy signálu, nebo SIG_ERR ,
    nastane-li chyba.

POZNÁMKY

    Nelze nastavit obsluhu signálů SIGKILL a SIGSTOP.

    V Linuxu se na rozdíl od systémů BSD obsluha signálu vrací při příchodu
    signálu na  standardní  hodnotu.  Když  ale  použijete  #include
    <bsd/signal.h> místo <signal.h> , je funkce signal předefinována na
    __bsd_signal a chová se jako v BSD. Obě verze funkce signal jsou
    knihovní funkce, které používají systémové volání sigaction(2).

    Není-li Vám jasná syntaxe uvedená na začátku této manuálové stránky,
    možná Vám pomůže tento ekvivalentní zápis:

    typedef void (*sighandler_t)(int);
    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

    Podle normy POSIX není definováno chování procesu poté, co ignoruje
    signál SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, který nebyl generován funkcemi
    kill() nebo raise(). Celočíselné dělení nulou dává  nedefinovaný
    výsledek  a  na některých architekturách generuje signál SIGFPE.
    Ignorování tohoto signálu může způsobit zacyklení procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    ANSI C

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1), kill(2),  killpg(2),  pause(2),  raise(3),  sigaction(2),
    signal(7), sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2).

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/