Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    signal - práce se signály v ANSI C

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);

POPIS

    Systémové volání signal instaluje novou obslužnou funkci pro signál s číslem signum.
    Obsluha signálu je nastavena na handler, což může být uživatelsky definovaná funkce, nebo
    jedna z následujících konstant:

       SIG_IGN
           Signál bude ignorován.

       SIG_DFL
           Nastaví se standardní obsluha signálu.

    Obslužná funkce dostane při zavolání jako parametr číslo signálu. To umožňuje použít jednu
    obslužnou funkci pro více signálů.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce signal vrací předchozí hodnotu obsluhy signálu, nebo SIG_ERR , nastane-li chyba.

POZNÁMKY

    Nelze nastavit obsluhu signálů SIGKILL a SIGSTOP.

    V Linuxu se na rozdíl od systémů BSD obsluha signálu vrací při příchodu signálu na
    standardní hodnotu. Když ale použijete #include <bsd/signal.h> místo <signal.h> , je
    funkce signal předefinována na __bsd_signal a chová se jako v BSD. Obě verze funkce signal
    jsou knihovní funkce, které používají systémové volání sigaction(2).

    Není-li Vám jasná syntaxe uvedená na začátku této manuálové stránky, možná Vám pomůže
    tento ekvivalentní zápis:

    typedef void (*sighandler_t)(int);
    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

    Podle normy POSIX není definováno chování procesu poté, co ignoruje signál SIGFPE, SIGILL,
    nebo SIGSEGV, který nebyl generován funkcemi kill() nebo raise(). Celočíselné dělení nulou
    dává nedefinovaný výsledek a na některých architekturách generuje signál  SIGFPE.
    Ignorování tohoto signálu může způsobit zacyklení procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

    ANSI C

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), sigaction(2), signal(7), sigsetops(3),
    sigvec(2), alarm(2).

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/