Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    socket - vytvoř soket

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socket(int domain, int type, int protocol);

POPIS

    Socket vytvoří soket a vrátí jeho deskriptor.

    Parametr domain specifikuje jmenný prostor, ve kterém se bude komunikace odehrávat; tím je
    zvolena i rodina protokolů, které mohou být použity. Tyto rodiny jsou definovány v
    hlavičkovém souboru sys/socket.h. V současné době jsou podporovány tyto formáty:

       AF_UNIX (interní protokol UNIXu)

       AF_INET (Internetový jmenný prostor)

       AF_ISO  (protokoly ISO)

       AF_NS  (protokoly Xerox Network Systems)

       AF_IMPLINK
            (IMP “host at IMP” link layer)

    Soket má typ type, který specifikuje komunikační styl. Podporované typy jsou:

       SOCK_STREAM
       SOCK_DGRAM
       SOCK_RAW
       SOCK_SEQPACKET
       SOCK_RDM

    A SOCK_STREAM poskytuje sekvenční, spolehlivou a dvoustrannou proudovou komunikaci. Může
    být podporován mechanismus přenosu out-of-band dat. SOCK_DGRAM soket podporuje datagramy
    (nespojované, nespolehlivé zprávy pevné (typicky malé) maximální délky). SOCK_SEQPACKET
    soket poskytuje sekvenční, spolehlivý, dvojstranný přenos dat pro datagramy pevné
    maximální délky; konzument může číst tato data voláním jádra. Tento typ je v současné době
    implementován pouze pro AF_NS. SOCK_RAW poskytuje přístup k interním síťovým protokolům a
    rozhraním. Typy SOCK_RAW, který je k dispozici pouze superuživateli a SOCK_RDM, který je
    plánován, ale ještě není implementován, zde nejsou popsány.

    Argument protocol specifikuje, který konkrétní protokol má být použit. Normálně existuje
    pouze jeden protokol, který se dá použít u soketu konkrétního typu a dané rodiny
    protokolů. Ale je samozřejmě možné, aby existovalo protokolů více. Číslo protokolu závisí
    na použitém jmenném prostoru, bližší informace naleznete v protocols(5).

    Sokety typu SOCK_STREAM jsou plně duplexní proudy dat podobné rourám. Proudový soket musí
    být spojen před tím, než přijme nebo pošle jakákoliv data. Spojení s jiným soketem se
    provádí voláním connect(2). Jestliže bylo spojení navázáno, mohou být přenášena data
    pomocí volání read(2) a write(2) nebo některou variantou volání send(2) a recv(2). Je-li
    sezení ukončeno, můžete zavolat funkci close(2). Out-of-band data mohou být poslána.
    Konkrétní informace najdete v send(2). Out-of-band data mohou být přijata voláním recv(2).

    Komunikační protokoly, které implementují SOCK_STREAM zaručují, že data se neztratí a ani
    nebudou duplikována. Je-li část dat, pro kterou je k dispozici prostor ve vyrovnávací
    paměti, nedoručena po rozumnou dobu, je spojení prohlášeno za přerušené a volání budou
    vracet chyby (-1) a globální proměnná errno bude nastavena na ETIMEDOUT .

    Některé protokoly uchovávají sokety v činnosti tím, že přibližně každou minutu posílají
    packet, nevyskytuje-li se jiná aktivita. Neobjeví-li se odpověď po delší dobu (např. 5
    minut), je opět indikována chyba. Signál SIGPIPE je poslán procesu, jestliže proces pošle
    data do "rozbitého" proudu. To způsobí, že "naivní" procesy, které neobsluhují tento
    signál skončí.

    SOCK_SEQPACKET sokety používají stejná volání jako SOCK_STREAM sokety. Jediným rozdílem
    je, že volání read(2) vrací pouze požadované množství dat a ostatní data budou zničena.

    SOCK_DGRAM a SOCK_RAW sokety povolují posílání paketů adresátům specifikovaným ve volání
    send(2). Datagramy jsou obvykle přijímány pomocí volání recvfrom(2), které vrací další
    datagram s jeho návratovou adresou.

    Volání fcntl(2) může být použito ke specifikování skupiny procesů, které obdrží signál
    SIGURG při příchodu out-of-band dat. Může také povolit neblokující vstupně-výstupní
    operace případně asynchronní hlášení vstupně-výstupních událostí signálem SIGIO.

    Operace soketu jsou řízeny volbami soketů. Tyto volby jsou specifikovány v hlavičkovém
    souboru sys/socket.h. Setsockopt(2) a getsockopt(2) se používají pro jejich nastavení a k
    získání jejich aktuálního stavu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    -1 je vrácena, jestliže nastala chyba, jinak je vrácen deskriptor soketu.

CHYBY

    EPROTONOSUPPORT
        Komunikační styl nebo protokol není podporován specifikovaným jmenným prostorem.

    EMFILE Tabulka deskriptorů procesu je zaplněna.

    ENFILE Tabulka otevřených souborů systému je zaplněna.

    EACCESS Nemáte právo vytvořit soket specifikovaného typu a/nebo protokolu.

    ENOBUFS Nedostatek vyrovnávacích pamětí. Soket nemůže být vytvořen, dokud nedojde k
        uvolnění zdrojů.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD (volání jádra socket se objevilo v 4.2BSD). Obvykle je kompatibilní s ne-BSD
    systémy, které podporují BSD Sokety (včetně variant Systému V).

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2), bind(2), connect(2), getprotoent(3), getsockname(2), getsockopt(2), ioctl(2),
    listen(2), read(2), recv(2), select(2), send(2), shutdown(2), socketpair(2), write(2)

    "An Introductory 4.3 BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu vydáno v UNIX
    Programmer's Supplementary Documents Volume 1

    "BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu  vydáno  v  UNIX  Programmer's
    Supplementary Documents Volume 1

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/