Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    socket - vytvoř soket

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socket(int domain, int type, int protocol);

POPIS

    Socket vytvoří soket a vrátí jeho deskriptor.

    Parametr  domain  specifikuje jmenný prostor, ve kterém se bude
    komunikace odehrávat; tím je zvolena i rodina protokolů, které mohou
    být  použity. Tyto rodiny jsou definovány v hlavičkovém souboru
    sys/socket.h. V současné době jsou podporovány tyto formáty:

       AF_UNIX (interní protokol UNIXu)

       AF_INET (Internetový jmenný prostor)

       AF_ISO  (protokoly ISO)

       AF_NS  (protokoly Xerox Network Systems)

       AF_IMPLINK
            (IMP “host at IMP” link layer)

    Soket má typ type, který specifikuje komunikační styl. Podporované typy
    jsou:

       SOCK_STREAM
       SOCK_DGRAM
       SOCK_RAW
       SOCK_SEQPACKET
       SOCK_RDM

    A SOCK_STREAM poskytuje sekvenční, spolehlivou a dvoustrannou proudovou
    komunikaci. Může být podporován mechanismus přenosu out-of-band dat.
    SOCK_DGRAM soket podporuje datagramy (nespojované, nespolehlivé zprávy
    pevné (typicky malé) maximální délky). SOCK_SEQPACKET soket poskytuje
    sekvenční, spolehlivý, dvojstranný přenos dat pro datagramy pevné
    maximální délky; konzument může číst tato data voláním jádra. Tento typ
    je v současné době implementován pouze pro AF_NS. SOCK_RAW poskytuje
    přístup k interním síťovým protokolům a rozhraním. Typy SOCK_RAW, který
    je k dispozici pouze superuživateli a SOCK_RDM, který je plánován, ale
    ještě není implementován, zde nejsou popsány.

    Argument protocol specifikuje, který konkrétní protokol má být použit.
    Normálně existuje pouze jeden protokol, který se dá použít u soketu
    konkrétního typu a dané rodiny protokolů. Ale je samozřejmě možné, aby
    existovalo protokolů více. Číslo protokolu závisí na použitém jmenném
    prostoru, bližší informace naleznete v protocols(5).

    Sokety typu SOCK_STREAM jsou plně duplexní proudy dat podobné rourám.
    Proudový soket musí být spojen před tím, než přijme nebo pošle
    jakákoliv data. Spojení s jiným soketem se provádí voláním connect(2).
    Jestliže bylo spojení navázáno, mohou být přenášena data pomocí volání
    read(2) a write(2) nebo některou variantou volání send(2) a recv(2).
    Je-li sezení ukončeno, můžete zavolat funkci close(2). Out-of-band data
    mohou být poslána. Konkrétní informace najdete v send(2). Out-of-band
    data mohou být přijata voláním recv(2).

    Komunikační protokoly, které implementují SOCK_STREAM zaručují, že data
    se neztratí a ani nebudou duplikována. Je-li část dat, pro kterou je k
    dispozici prostor ve vyrovnávací paměti, nedoručena po rozumnou dobu,
    je spojení prohlášeno za přerušené a volání budou vracet chyby (-1) a
    globální proměnná errno bude nastavena na ETIMEDOUT .

    Některé protokoly uchovávají sokety v činnosti tím, že přibližně každou
    minutu posílají packet, nevyskytuje-li se jiná aktivita. Neobjeví-li se
    odpověď po delší dobu (např. 5 minut), je opět indikována chyba. Signál
    SIGPIPE je poslán procesu, jestliže proces pošle data do "rozbitého"
    proudu. To způsobí, že "naivní" procesy, které neobsluhují tento signál
    skončí.

    SOCK_SEQPACKET sokety používají stejná volání jako SOCK_STREAM sokety.
    Jediným rozdílem je, že volání read(2) vrací pouze požadované množství
    dat a ostatní data budou zničena.

    SOCK_DGRAM a SOCK_RAW sokety povolují posílání paketů  adresátům
    specifikovaným ve volání send(2). Datagramy jsou obvykle přijímány
    pomocí volání recvfrom(2), které vrací další datagram s jeho návratovou
    adresou.

    Volání fcntl(2) může být použito ke specifikování skupiny procesů,
    které obdrží signál SIGURG při příchodu out-of-band dat. Může také
    povolit  neblokující vstupně-výstupní operace případně asynchronní
    hlášení vstupně-výstupních událostí signálem SIGIO.

    Operace soketu jsou řízeny  volbami  soketů.  Tyto  volby  jsou
    specifikovány v hlavičkovém souboru sys/socket.h. Setsockopt(2) a
    getsockopt(2) se používají pro jejich nastavení a k získání jejich
    aktuálního stavu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    -1 je vrácena, jestliže nastala chyba, jinak je vrácen deskriptor
    soketu.

CHYBY

    EPROTONOSUPPORT
        Komunikační styl nebo protokol není podporován specifikovaným
        jmenným prostorem.

    EMFILE Tabulka deskriptorů procesu je zaplněna.

    ENFILE Tabulka otevřených souborů systému je zaplněna.

    EACCESS Nemáte  právo  vytvořit soket specifikovaného typu a/nebo
        protokolu.

    ENOBUFS Nedostatek vyrovnávacích pamětí. Soket nemůže být vytvořen,
        dokud nedojde k uvolnění zdrojů.

SPLŇUJE STANDARDY

    4.4BSD  (volání jádra socket se objevilo v 4.2BSD). Obvykle je
    kompatibilní s ne-BSD systémy, které podporují BSD Sokety (včetně
    variant Systému V).

DALŠÍ INFORMACE

    accept(2),  bind(2),  connect(2),  getprotoent(3),  getsockname(2),
    getsockopt(2), ioctl(2), listen(2), read(2),  recv(2),  select(2),
    send(2), shutdown(2), socketpair(2), write(2)

    "An Introductory 4.3 BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu
    vydáno v UNIX Programmer's Supplementary Documents Volume 1

    "BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu vydáno v UNIX
    Programmer's Supplementary Documents Volume 1

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/