Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    socket - vytvo soket

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socket(int domain, int type, int protocol);

POPIS

    Socket vytvoi soket a vrati jeho deskriptor.

    Parametr  domain  specifikuje jmenny prostor, ve kterem se bude
    komunikace odehravat; tim je zvolena i rodina protokol, ktere mohou byt
    pouity. Tyto rodiny jsou definovany v hlavikovem souboru sys/socket.h.
    V souasne dob jsou podporovany tyto formaty:

       AF_UNIX (interni protokol UNIXu)

       AF_INET (Internetovy jmenny prostor)

       AF_ISO  (protokoly ISO)

       AF_NS  (protokoly Xerox Network Systems)

       AF_IMPLINK
            (IMP "host at IMP" link layer)

    Soket ma typ type, ktery specifikuje komunikani styl. Podporovane typy
    jsou:

       SOCK_STREAM
       SOCK_DGRAM
       SOCK_RAW
       SOCK_SEQPACKET
       SOCK_RDM

    A SOCK_STREAM poskytuje sekvenni, spolehlivou a dvoustrannou proudovou
    komunikaci. Me byt podporovan mechanismus penosu out-of-band dat.
    SOCK_DGRAM soket podporuje datagramy (nespojovane, nespolehlive zpravy
    pevne (typicky male) maximalni delky). SOCK_SEQPACKET soket poskytuje
    sekvenni,  spolehlivy, dvojstranny penos dat pro datagramy pevne
    maximalni delky; konzument me ist tato data volanim jadra. Tento typ je
    v souasne dob implementovan pouze pro AF_NS. SOCK_RAW poskytuje pistup
    k internim siovym protokolm a rozhranim. Typy SOCK_RAW, ktery je k
    dispozici pouze superuivateli a SOCK_RDM, ktery je planovan, ale jet
    neni implementovan, zde nejsou popsany.

    Argument protocol specifikuje, ktery konkretni protokol ma byt pouit.
    Normaln existuje pouze jeden protokol, ktery se da pouit u soketu
    konkretniho typu a dane rodiny protokol. Ale je samozejm mone, aby
    existovalo protokol vice. islo protokolu zavisi na pouitem jmennem
    prostoru, blii informace naleznete v protocols(5).

    Sokety typu SOCK_STREAM jsou pln duplexni proudy dat podobne rouram.
    Proudovy soket musi byt spojen ped tim, ne pijme nebo pole jakakoliv
    data. Spojeni s jinym soketem se provadi volanim connect(2).  Jestlie
    bylo spojeni navazano, mohou byt penaena data pomoci volani read(2) a
    write(2) nebo nkterou variantou volani send(2) a recv(2). Je-li sezeni
    ukoneno, mete zavolat funkci close(2).  Out-of-band data mohou byt
    poslana. Konkretni informace najdete v send(2). Out-of-band data mohou
    byt pijata volanim recv(2).

    Komunikani protokoly, ktere implementuji SOCK_STREAM zaruuji, e data se
    neztrati a ani nebudou duplikovana. Je-li ast dat, pro kterou je k
    dispozici prostor ve vyrovnavaci pamti, nedoruena po rozumnou dobu, je
    spojeni prohlaeno za peruene a volani budou vracet chyby (-1) a
    globalni promnna errno bude nastavena na ETIMEDOUT .

    Nktere protokoly uchovavaji sokety v innosti tim, e piblin kadou minutu
    posilaji packet, nevyskytuje-li se jina aktivita. Neobjevi-li se odpov
    po deli dobu (nap. 5 minut), je opt indikovana chyba. Signal SIGPIPE je
    poslan procesu, jestlie proces pole data do "rozbiteho" proudu.  To
    zpsobi, e "naivni" procesy, ktere neobsluhuji tento signal skoni.

    SOCK_SEQPACKET sokety pouivaji stejna volani jako SOCK_STREAM sokety.
    Jedinym rozdilem je, e volani read(2) vraci pouze poadovane mnostvi dat
    a ostatni data budou zniena.

    SOCK_DGRAM  a  SOCK_RAW  sokety povoluji posilani paket adresatm
    specifikovanym ve volani send(2).  Datagramy jsou obvykle pijimany
    pomoci volani recvfrom(2), ktere vraci dali datagram s jeho navratovou
    adresou.

    Volani fcntl(2) me byt pouito ke specifikovani skupiny proces, ktere
    obdri signal SIGURG pi pichodu out-of-band dat. Me take povolit
    neblokujici vstupn-vystupni operace pipadn asynchronni hlaeni vstupn-
    vystupnich udalosti signalem SIGIO.

    Operace soketu jsou izeny volbami soket. Tyto volby jsou specifikovany
    v hlavikovem souboru sys/socket.h. Setsockopt(2) a getsockopt(2) se
    pouivaji pro jejich nastaveni a k ziskani jejich aktualniho stavu.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    -1 je vracena, jestlie nastala chyba, jinak je vracen deskriptor
    soketu.

CHYBY

    EPROTONOSUPPORT
        Komunikani styl nebo protokol neni podporovan specifikovanym
        jmennym prostorem.

    EMFILE Tabulka deskriptor procesu je zaplnna.

    ENFILE Tabulka otevenych soubor systemu je zaplnna.

    EACCESS Nemate  pravo  vytvoit  soket specifikovaneho typu a/nebo
        protokolu.

    ENOBUFS Nedostatek vyrovnavacich pamti. Soket neme byt vytvoen, dokud
        nedojde k uvolnni zdroj.

SPLUJE STANDARDY

    4.4BSD  (volani jadra socket se objevilo v 4.2BSD). Obvykle je
    kompatibilni s ne-BSD systemy, ktere podporuji BSD Sokety (vetn variant
    Systemu V).

DAL'I INFORMACE

    accept(2),  bind(2),  connect(2),  getprotoent(3),  getsockname(2),
    getsockopt(2), ioctl(2), listen(2), read(2),  recv(2),  select(2),
    send(2), shutdown(2), socketpair(2), write(2)

    "An Introductory 4.3 BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu
    vydano v UNIX Programmer's Supplementary Documents Volume 1

    "BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu vydano v UNIX
    Programmer's Supplementary Documents Volume 1

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/