Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    mouse - rozhrani pro seriovou my

KONFIGURACE

    Seriove myi jsou pipojeny na seriova rozhrani RS232/V24, viz ttyS(4).

POPIS

  'Uvod
    Zapojeni 9 pinoveho konektoru seriove myi:

             pin  jmeno  pouiti

              2  RX   Data
              3  TX   -12 V, Imax = 10 mA

              4  DTR  +12 V, Imax = 10 mA

              7  RTS  +12 V, Imax = 10 mA

              5  GND  Zem

    To je specifikace, ve skutenosti vystai vtina myi s 9 V.

    Ovlada myi rozpozna typ myi tak, e na RTS nasadi logickou nulu a vzapti
    jedniku. Po asi 14 ms pole my na datovy pin 0x4D ('M'). Po dalich 63
    ms pole Microsoft kompatibilni titlaitkova my 0x33 ('3').

    Relativni pohyb myi je posilan jako dx (kladne znamena pohyb vpravo) a
    dy (kladne znamena dol). Rzne myi mohou fungovat na rznych rychlostech.
    Chcete-li vybrat rychlost (jednu z 9600, 4800, 2400 nebo 1200 bit/s,
    zapite vdy dva znaky z nasledujici tabulky a pokejte 0.1 sekundy.
    Nasledujici tabulka udava dostupne rychlosti a etzce, ktere je vyberou:

                  bit/s  etzec

                  9600  *q

                  4800  *p

                  2400  *o

                  1200  *n

    Prvni bajt z datoveho paketu me byt uren k synchronizanim uelm.

  Microsoft protokol
    Microsoft protokol pouiva 1 start bit, 7 datovych bit, adny paritni a
    jeden stop bit na rychlosti 1200 bit/sec. Data jsou posilana na RxD v
    3-bajtovych paketech. dx a dy jsou posilany jako dvojkove doplky, lb
    (rb) jsou poslany, je-li stisknuto leve (prave) tlaitko:

          bajt  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
            1  1  lb  rb  dy7  dy6  dx7  dx6
            2  0  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
            3  0  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

  3-tla'itkov'y Microsoft protokol
    Pvodni my Microsoft mla pouze dv tlaitka. Nyni jsou ji i titlaitkove
    myi, ktere komunikuji timto protokolem. Stisk prostedniho tlaitka je
    poslan jako paket, kde se my nepohla a ani jedno tlaitko nebylo
    stisknuto.  (Take,  narozdil od leveho a praveho tlaitka, stav
    prostedniho tlaitka neni vysilan v kadem paketu.)

  Logitech protokol
    Seriove 3-tlaitkove myi Logitech pouivaji jine rozieni protokolu
    Microsoft: Pokud neni prostedni tlaitko stisknuto, posila se vye
    popsany 3-bajtovy paket.  Pokud stisknuto je, posila se 4-bajtovy
    paket, jeho tvrty bajt ma hodnotu 0x20 (nebo ma alespo nastaveny bit
    0x20). Konkretn, stisk prostedniho tlaitka (pokud nejsou stisknuta
    ostatni tlaitka) se posila jako 0,0,0,0x20.

  Mousesystems protokol
    Protokol Mousesystems pouiva 1 start bit, 8 datovych bit, adny paritni
    a dva stop bity na rychlosti 1200 bit/sec. Data jsou posilana na RxD v
    5-bajtovych paketech. dx je posilano jako souet dvou dvojkovych doplk,
    dy je posilano jako invertovany souet dvou dvojkovych doplk. lb (mb,
    rb) jsou vymazany, je-li stisknuto leve (prostedni, prave) tlaitko:

       bajt  d7  d6   d5   d4   d3   d2   d1   d0
        1  1   0   0   0   0   lb   mb   rb
        2  0  dxa6  dxa5  dxa4  dxa3  dxa2  dxa1  dxa0
        3  0  dya6  dya5  dya4  dya3  dya2  dya1  dya0
        4  0  dxb6  dxb5  dxb4  dxb3  dxb2  dxb1  dxb0
        5  0  dyb6  dyb5  dyb4  dyb3  dyb2  dyb1  dyb0

    Bajty 4 a 5 popisuji zmny, ktere nastaly od vyslani bajt 2 a 3.

  Sun protokol
    Protokol Sun je 3-bajtova verze 5-bajtoveho protokolu Mousesystems:
    posledni dva bajty se neposilaji.

  MM protokol
    Protokol MM pouiva 1 start bit, 8 datovych bit, lichou paritu a jeden
    stop bit na rychlosti 1200 bit/sec. Data jsou posilana na RxD v
    3-bajtovych paketech. dx a dy jsou posilany jako samostatne hodnoty se
    znamenkem. Nastaveni bitu pro znamenko znamena zapornou hodnotu. lb
    (mb, rb) jsou nastaveny, je-li stisknuto leve (prostedni, prave)
    tlaitko:

         bajt  d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
          1  1   0   0  dxs  dys  lb  mb  rb
          2  0  dx6  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
          3  0  dy6  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

SOUBORY

    /dev/mouse
       asto pouivany symbolicky odkaz na skutene zaizeni myi.

DAL'I INFORMACE

    ttyS(4), gpm(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.