Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

       mouse - rozhrani pro seriovou my

KONFIGURACE

       Seriove myi jsou pipojeny na seriova rozhrani RS232/V24, viz ttyS(4).

POPIS

   'Uvod
       Zapojeni 9 pinoveho konektoru seriove myi:

                          pin   jmeno   pouiti

                            2    RX     Data
                            3    TX     -12 V, Imax = 10 mA

                            4    DTR    +12 V, Imax = 10 mA

                            7    RTS    +12 V, Imax = 10 mA

                            5    GND    Zem

       To je specifikace, ve skutenosti vystai vtina myi s 9 V.

       Ovlada myi rozpozna typ myi tak, e na RTS nasadi logickou nulu a vzapti
       jedniku.  Po asi 14 ms pole my na datovy pin 0x4D ('M'). Po  dalich  63
       ms pole Microsoft kompatibilni titlaitkova my 0x33 ('3').

       Relativni pohyb myi je posilan jako dx (kladne znamena pohyb vpravo)  a
       dy (kladne znamena dol). Rzne myi mohou fungovat na rznych rychlostech.
       Chcete-li  vybrat  rychlost  (jednu z 9600, 4800, 2400 nebo 1200 bit/s,
       zapite vdy dva znaky z  nasledujici  tabulky  a  pokejte  0.1  sekundy.
       Nasledujici tabulka udava dostupne rychlosti a etzce, ktere je vyberou:

                                    bit/s   etzec

                                    9600    *q

                                    4800    *p

                                    2400    *o

                                    1200    *n

       Prvni bajt z datoveho paketu me byt uren k synchronizanim uelm.

   Microsoft protokol
       Microsoft  protokol  pouiva 1 start bit, 7 datovych bit, adny paritni a
       jeden stop bit na rychlosti 1200 bit/sec. Data jsou posilana na  RxD  v
       3-bajtovych  paketech.  dx  a dy jsou posilany jako dvojkove doplky, lb
       (rb) jsou poslany, je-li stisknuto leve (prave) tlaitko:

                    bajt   d6   d5    d4    d3    d2    d1    d0
                       1   1    lb    rb    dy7   dy6   dx7   dx6
                       2   0    dx5   dx4   dx3   dx2   dx1   dx0
                       3   0    dy5   dy4   dy3   dy2   dy1   dy0

   3-tla'itkov'y Microsoft protokol
       Pvodni my Microsoft mla pouze dv tlaitka. Nyni jsou  ji  i  titlaitkove
       myi,  ktere  komunikuji  timto protokolem. Stisk prostedniho tlaitka je
       poslan jako paket, kde  se  my  nepohla  a  ani  jedno  tlaitko  nebylo
       stisknuto.    (Take,   narozdil  od  leveho  a  praveho  tlaitka,  stav
       prostedniho tlaitka neni vysilan v kadem paketu.)

   Logitech protokol
       Seriove  3-tlaitkove  myi  Logitech  pouivaji  jine  rozieni  protokolu
       Microsoft:  Pokud  neni  prostedni  tlaitko  stisknuto,  posila  se vye
       popsany 3-bajtovy paket.   Pokud  stisknuto  je,  posila  se  4-bajtovy
       paket,  jeho  tvrty  bajt ma hodnotu 0x20 (nebo ma alespo nastaveny bit
       0x20). Konkretn, stisk  prostedniho  tlaitka  (pokud  nejsou  stisknuta
       ostatni tlaitka) se posila jako 0,0,0,0x20.

   Mousesystems protokol
       Protokol  Mousesystems pouiva 1 start bit, 8 datovych bit, adny paritni
       a dva stop bity na rychlosti 1200 bit/sec. Data jsou posilana na RxD  v
       5-bajtovych  paketech. dx je posilano jako souet dvou dvojkovych doplk,
       dy je posilano jako invertovany souet dvou dvojkovych  doplk.  lb  (mb,
       rb) jsou vymazany, je-li stisknuto leve (prostedni, prave) tlaitko:

             bajt   d7    d6     d5     d4     d3     d2     d1     d0
                1   1     0      0      0      0      lb     mb     rb
                2   0    dxa6   dxa5   dxa4   dxa3   dxa2   dxa1   dxa0
                3   0    dya6   dya5   dya4   dya3   dya2   dya1   dya0
                4   0    dxb6   dxb5   dxb4   dxb3   dxb2   dxb1   dxb0
                5   0    dyb6   dyb5   dyb4   dyb3   dyb2   dyb1   dyb0

       Bajty 4 a 5 popisuji zmny, ktere nastaly od vyslani bajt 2 a 3.

   Sun protokol
       Protokol  Sun  je  3-bajtova  verze 5-bajtoveho protokolu Mousesystems:
       posledni dva bajty se neposilaji.

   MM protokol
       Protokol MM pouiva 1 start bit, 8 datovych bit, lichou paritu  a  jeden
       stop  bit  na  rychlosti  1200  bit/sec.  Data  jsou  posilana na RxD v
       3-bajtovych paketech. dx a dy jsou posilany jako samostatne hodnoty  se
       znamenkem.  Nastaveni  bitu  pro znamenko znamena zapornou hodnotu.  lb
       (mb, rb)  jsou  nastaveny,  je-li  stisknuto  leve  (prostedni,  prave)
       tlaitko:

                 bajt   d7   d6    d5    d4    d3    d2    d1    d0
                    1   1     0     0    dxs   dys   lb    mb    rb
                    2   0    dx6   dx5   dx4   dx3   dx2   dx1   dx0
                    3   0    dy6   dy5   dy4   dy3   dy2   dy1   dy0

SOUBORY

       /dev/mouse
              asto pouivany symbolicky odkaz na skutene zaizeni myi.

DAL'I INFORMACE

       ttyS(4), gpm(8)

TIR'A

       Tato  stranka  je  souasti  projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
       informace        o        hlaeni        chyb         najdete         na
       http://www.kernel.org/doc/man-pages/.