Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    proc - pseudo souborový systém informací o procesech

POPIS

    Souborový systém proc je pseudo souborový systém, který je používán jako interface k
    datovým strukturám jádra. Obvykle se připojuje do /proc. Většina jeho obsahu je pouze ke
    čtení, ale některé soubory umožňují změnit proměnné jadra.

    Následující shrnutí rychle provede hierarchií /proc.

    /proc/[pid]
       Pro každý běžící proces existuje číselný podadresář pojmenovaný podle ID procesu.
       Každý podadresář obsahuje následující pseudosoubory a adresáře.

    /proc/[pid]/auxv (od 2.6.0-test7)
       Obsahuje informaci o ELF interpretu, která byla procesu při spuštění předána. Její
       formát je jedno unsigned long ID a jedna unsigned long hodnota pro každou položku.
       Poslední položka obsahuje dvě nuly.

    /proc/[pid]/cmdline
       Obsahuje celou příkazovou řádku procesu, pokud tedy proces není zombie. V takovém
       případě tento soubort neobsahuje nic, tj. čtení tohoto souboru vrátí 0 znaků.
       Argumenty příkazové řádky se v tomto souboru objevují jako sada řetězců oddělených
       pomocí null, která je ukončena dalším bajtem null po posledním řetězci.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od jádra 2.6.23)
       Viz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od jádra 2.6.12)
       Viz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Toto je symbolický odkaz na aktuální pracovní adresář (current working directory)
       procesu. Např. pro zjištění aktuálního pracovního adresáře procesu 20 lze provést:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Prosím všimněte si, že příkaz pwd je často zabudovaným příkazem shellu a nemusí
       fungovat správně. V bashi lze použít pwd -P.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo (obvykle voláním
       pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/environ
       Tento soubor obsahuje proměnné prostředí procesu. Jednotlivé údaje jsou odděleny
       znakem null ('\0')  a znaky null mohou být i na konci. Takže pro vytištění
       proměnných prostředí procesu 1 se provede:

         $ (cat /proc/1/environ; echo) | tr '\000' '\n'

    /proc/[pid]/exe
       V Linuxu 2.2 a novějším je tento soubor symbolickým odkazem, který obsahuje
       skutečnou cestu ke spuštěnému příkazu. Tento symbolický odkaz lze normálně
       dereferencovat; při pokusu jej otevřít je otevřen spustitelný soubor, na který
       odkazuje. Je dokonce možné napsat /proc/[pid]/exe a spustit tak další kopii
       stejného spustitelného souboru, který je již spuštěn procesem [pid]. V případě
       vícevláknového  procesu,  jehož hlavní vlákno již skončilo (obvykle voláním
       pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto symbolického odkazu dostupný.

       V Linuxu do verze 2.0 včetně byl soubor /proc/[pid]/exe ukazatelem na spuštěný
       program a vypadal jako symbolický odkaz. Volání readlink(2) na tento soubor v
       Linuxu 2.0 vracelo řetězec ve tvaru:

         [zařízení]:inoda

       Například [0301]:1502 znamená inoda 1502 v zařízení s major číšlem 03 (IDE, MFM, a
       jiné disky) a minor číslem 01 (první oddíl prvního disku).

       K nalezení souboru lze použít příkaz find(1) s volbou -inum.

    /proc/[pid]/fd
       Toto je podadresář, který obsahuje pro každý soubor, který proces otevřel, jednu
       položku, pojmenovanou po jeho deskriptoru souboru, který je zároveň symbolickým
       odkazem na onen soubor. Tudíž 0 odpovídá standardnímu vstupu, 1 standardnímu
       výstupu, 2 standardnímu chybovému výstupu atd.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo (obvykle voláním
       pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto adresáře dostupný.

       Programy, které vyžadují jméno souboru, ale nedokáží bez zvláštní volby pracovat se
       standardním vstupem anebo ty, které zapisují do souboru zadaného na příkazové
       řádce, ale pokud není zadán, neposílají výstup na standardní výstup tak mohou být
       přesvědčeny k použití standardního vstupu a/nebo výstupu pomocí /proc/[pid]/fd.
       Např. pokud je -i přepínač označující vstupní soubor a -o přepínač označující
       výstupní soubor:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       a máte funkční filtr.

       /proc/self/fd/N je v některých UNIXových a UNIX-like systémech zhruba to samé jako
       /dev/fd/N. Většina Linuxových MAKEDEV skriptů ve skutečnosti vytváří /dev/fd jako
       symbolický odkaz na /proc/self/fd.

       Většina systémů poskytuje symbolické odkazy /dev/stdin, /dev/stdout a /dev/stderr,
       které ukazují na soubory 0, 1 a 2 v /proc/self/fd. Tudíž výše uvedený příklad lze
       zapsat i jako:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od jádra 2.6.22)
       Toto je podadresář, který obsahuje pro každý soubor, který proces otevřel, jednu
       položku, pojmenovanou po svém popisovači souboru. Obsah každého souboru lze číst
       pro získání informací o příslušném popisovači souboru, např.:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002

       Pole pos je desítkové číslo ukazující aktuální offset souboru. Pole flags je
       osmičkové číslo ukazující přístupová práva souboru a stavové vlajky souboru (viz
       open(2)).

       Soubory v tomto adresáři jsou čitelné pouze vlastníkem procesu.

    /proc/[pid]/limits (od jádra 2.6.24)
       tento soubor ukazuje soft limit, hard limit a jednotky měření každého limitu zdrojů
       procesu (viz getrlimit(2)). Soubor je chráněn, aby jej mohlo číst pouze skutečné
       UID procesu.

    /proc/[pid]/maps
       Soubor obsahující aktuálně namapované oblasti paměti a jejich přístupová práva.

       Jeho formát je:

       adresa      práva ofset  dev  inoda   cesta
       08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
       40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
       bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

       kde adresa je obsazený adresový prostor v procesu, práva jsou sada práv:

          r = čtení (read)
          w = zápis (write)
          x = spuštění (execute)
          s = sdílení (shared)
          p = soukromý (private) (copy on write)

       ofset znamená ofset v souboru/kdekoliv, dev je zařízení (major:minor) a inoda je
       inoda v tomto zařízení. 0 znamená, že s oblastí paměti není asociována žádná inoda,
       což je třeba v případě BSS (neinicializovaná data).

       V Linuxu 2.0 žádné pole pro cestu neexistuje.

    /proc/[pid]/mem
       tento soubor může být použit pro přístup je stránkám paměti procesu pomocí open(2),
       read(2), a lseek(2).

    /proc/[pid]/mountinfo (od jádra 2.6.26)
       Tento soubor obsahuje informace o přípojných bodech. Obsahuje řádky ve tvaru:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       Čísla v závorkách jsou značky pro níže uvedené popisky:

       (1) mount ID: unikátní identifikátor připojení (po umount(2) může být znovu
          použit).

       (2) parent ID: ID rodičovského připojení (nebo vlastní v případě, že se jedná o
          vrchol připojovacího stromu).

       (3) major:minor: hodnota st_dev pro soubory v systému souborů (viz stat(2)).

       (4) root: kořen připojení v rámci systému souborů.

       (5) mount point: přípojný bod relativní ke kořeni procesu.

       (6) mount options: volby specifické pro připojení.

       (7) volitelné položky: nula nebo véce položek ve tvaru "tag[:hodota]".

       (8) oddělovač: označuje konec volitelných položek.

       (9) typ systému souborů: jméno systému souborů ve tvaru "typ[.podtyp]".

       (10) mount source: informace specifická pro systém souborů nebo "none".

       (11) super options: volby pro superblok.

       Parsery by měly ignorovat všechny nerozeznané volitelné položky. V současnosti jsou
       možné tyto volitelné položky:

          shared:X     připojení je sdílené skupinou X

          master:X     skupina X je master-em připojení

          propagate_from:X připojení je slave a dědí nastavení (FIXME - ověřit překlad)
                   ze skupiny X (*)

          unbindable    mount is unbindable

       (*)  X  je  nejbližší dominantní skupina pod kořenem procesu. Pokud je X
       bezprostředním master-em připojení nebo pokud pod kořenem procesu není žádná
       dominantní  skupina,  pak  je  přítomna pouze položka "master:X" a nikoliv
       "propagate_from:X".

       Více   informací   o   dědění   připojení   je   uvedeno    v:
       Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt ve zdrojovém kódu jádra.

    /proc/[pid]/mounts (od jádra 2.4.19)
       Toto je seznam všech souborových systémů aktuálně připojených ve jmenném prostory
       procesu. Formát tohoto souboru je dokumentován v fstab(5). Od verze jádra 2.6.15 je
       tento soubor pollable: po otevření souboru ke čtení způsobí změna v tomto souboru
       (např. připojení nebo odpojení souborového systému), že select(2) označí deskriptor
       souboru jako čitelný a volání poll(2) a epoll_wait(2) označí soubor jako mající
       chybovou podmínku. (pozn. překl. pokud to někdo dokážete přeložit lépe, pošlete
       opravu)

    /proc/[pid]/mountstats (od jádra 2.6.17)
       Tento soubor zpřístupňuje informace (statistiky, informace o konfiguraci) o
       přípojných bodech ve jmenném prostoru procesu. Obsahuje řádky ve tvaru:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Položky v každém řádku jsou:

       (1) Jméno připojeného zařízení (nebo "nodevice", pokud není žádné odpovídající
          zařízení).

       (2) Bod připojení v rámci stromu systému souborů.

       (3) Typ systému souborů.

       (4) Volitelné statistiky a informace o konfiguraci. Aktuálně (jádro 2.6.26),
          používá tuto položku jen sytém souborů NFS.

       Tento soubor je čitelný pouze vlastníkem procesu.

    /proc/[pid]/numa_maps (od jádra 2.6.14)
       viz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od jádra 2.6.11)
       Tento soubor se používá k upravení skóre použitého pro určení procesu, který má být
       zabit v případě, že dojde paměť (out-of-memory (OOM)). Jádro použije tuto hodnotu k
       bitovému posunu hodnoty oom_score procesu: platné hodnoty jsou v rozsahu -16 až
       +15, plus speciální hodnota -17, která OOM-zabití tohoto procesu zakáže. Kladné
       skóre zvyšuje pravděpodobnost zabití procesu OOM-zabijákem, negativní skóre ji
       snižuje. Výchozí hodnotou pro tento soubor je 0; nový proces dědí nastavení oom_adj
       svého rodiče. Proces musí být privilegovaný (CAP_SYS_RESOURCE), aby mohl tento
       soubor měnit.

    /proc/[pid]/oom_score (od jádra 2.6.11)
       tento soubor ukazuje aktuální skóre přidělené procesu jádrem za účelem výběru
       procesu pro OOM-zabijáka. Vyšší skóre znamená vyšší pravděpodobnost  zabití
       OOM-zabijákem. Základem pro toto skóre je množství paměti zabrané procesem; skóre
       se zvyšuje (+) nebo snižuje (-) v závislosti na faktorech zahrnujících:

       * jestli proces vytváří mnoho potomků pomocí fork(2) (+);

       * jestli proces běží dlouhou dobu nebo zabíral hodně času CPU (-);

       * jestli má proces nízkou hodnotu nice (tj. > 0) (+);

       * jestli je proces privilegovaný (-); a

       * jestli proces provádí přímý přístup k hardware (-).

       oom_score také odráží bitový posun určený hodnotou oom_adj procesu.

    /proc/[pid]/root
       Unix a Linux podporují ideu vlastního kořenového adresáře souborového systému pro
       každý proces, nastaveného systémovým voláním chroot(2). Tento soubor je symbolickým
       odkazem na kořenový adresář procesu a chová se stejně jako exe, fd/*, atd.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo (obvykle voláním
       pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/smaps (od jádra 2.6.14)
       Tento soubor obsahuje spotřebu paměti pro každé namapování procesu. Pro každé
       namapování jsou přítomny řádky jako:

         08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
         Size:        464 kB
         Rss:        424 kB
         Shared_Clean:    424 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:    0 kB
         Private_Dirty:    0 kB

       První řádek ukazuje stejnou informaci jako  je  uvedená  v  namapování  v
       /proc/[pid]/maps. Zbývající řádky ukazují velikost tohoto namapování, velikost
       namapování, které je aktuálně rezidentní v RAM, počet clean a dirty sdílených
       stránek v namapování a počet clean a dirty privátních stránek v namapování.

       Tento  soubor je přítomen pouze pokud je zapnuta konfigurační volba jádra
       CONFIG_MMU.

    /proc/[pid]/stat
       Stavová  informace  o  procesu.  Používá  ji  ps(1).  Je  definována  v
       /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Její položky, v pořadí a formátu určeném ve scanf(3) jsou:

       pid %d   ID procesu.

       comm %s   Jméno spuštěného souboru, v závorkách. Je viditelné i pokud je spuštěný
             soubor odswapován.

       stav %c   Jeden ze znaků "RSDZTW", kde R znamená běžící (running), S je
             přerušitelně spící (sleeping), D znamená čekající v nepřerušitelném
             diskovém spánku, Z je zombie, T znamená trasovaný (traced) nebo
             zastavený (signálem) a W znamená swapovaný (paging).

       ppid %d   ID rodičovského procesu.

       pgrp %d   ID skupiny procesu daného procesu.

       session %d Session ID procesu.

       tty_nr %d  Ovládací terminál procesu. (minor číslo zařízení je obsaženo v bitech
             31 až 20 a 7 až 0; major číslo zařízení je v bitech 15 až 8.)

       tpgid %d  The ID of the foreground process group of the controlling terminal of
             the process.

       flags %u (%lu před jádrem 2.6.22)
             Slovo obsahující příznaky jádra (flags) procesu. Významy jednotlivých
             bitů jsou uvedeny v definicích PF_* v <linux/sched.h>. Podrobnosti
             závisí na verzi jádra.

       minflt %lu Počet méně závažných chyb, kterých se proces dopustil, a které si
             nevyžádaly načtení stránky paměti z disku.

       cminflt %lu Počet méně závažných chyb, které provedli potomci procesu, na které
             proces čekal.

       majflt %lu Počet závažných chyb, kterých se proces dopustil, a které si vyžádaly
             načtení stránky paměti z disku.

       cmajflt %lu Počet závažných chyb, které provedli potomci procesu, na které proces
             čekal.

       utime %lu  Množství času, který proces strávil v uživatelském režimu, měřené v
             clock ticks (nutno vydělit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK). To zahrnuje
             guest time, guest_time (čas strávený během virtuálního CPU, viz níže),
             takže aplikace, které nepočítají s položkou guest time zahrnou tento
             čas do svých výpočtů.

       stime %lu  Množství času, které proces strávil v jaderném režimu, měřené v clock
             ticks (nutno vydělit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cutime %ld Množství času, strávené potomky, na které proces čekal, v uživatelském
             režimu,  měřené  v  clock  ticks  (nutno  vydělit  hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK). (Viz též times(2).) To zahrnuje guest time,
             cguest_time (čas strávený během virtuálního CPU, viz níže).

       cstime %ld Množství času, strávené potomky, na které proces čekal, v jaderném
             režimu,  měřené  v  clock  ticks  (nutno  vydělit  hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       priority %ld
             (Vysvětlení pro Linux 2.6) Pro procesy s real-time plánovací politikou
             (policy níže; viz sched_setscheduler(2)) je toto negovaná plánovací
             priorita mínus jedna - tj. číslo od -2 do -100, odpovídající real-time
             prioritiám 1 až 99. Pro procesy s ne-rel-time plánovací politikou je
             toto surová hodnota nice (setpriority(2)) tak, jak je reprezentovaná v
             jádru. Jádro skladuje hodnoty nice jako čísla v rozsahu 0 (vysoká) až
             39 (nízká), odpovádající rozsahu -20 až 19, která je prezentován
             uživateli.

             Před jádrem 2.6 to byla hodnota založená na váze přidělené procesu
             plánovačem.

       nice %ld  Hodnota  nice (viz setpriority(2)), hodnota v rozsahu 19 (nízká
             priorita) až -20 (vysoká priorita).

       num_threads %ld
             Počet vláken v tomto procesu (od jádra 2.6). Před jádrem 2.6 bylo toto
             pole pevně dané jako 0 jako zástupce dříve odstraněného pole.

       itrealvalue %ld
             Čas v jednotkách jiffies před odesláním dalšího SIGALRM procesu, na
             základě intervalového časovače. Od jádra 2.6.17 není toto  pole
             udržováno a je pevně dáno jako 0.

       starttime %llu (bylo %lu před jádrem 2.6)
             Čas v jednotkách jiffies kdy byl proces po spuštění systému spuštěn.

       vsize %lu  Velikost virtuální paměti v bajtech.

       rss %ld   Resident Set Size: počet stránek, které má proces ve fyzické paměti.
             Toto jsou pouze stránky obsahující text, data nebo stack. Nejsou
             zahrnuty  stránky, které byly načteny na základě požadavku nebo
             odswapované stránky.

       rsslim %lu Aktuální soft limit na rss procesu v bajtech. Viz popis RLIMIT_RSS v
             getpriority(2).

       startcode %lu
             Adresa, nad kterou může text programu běžet.

       endcode %lu Adresa, pod kterou může text programu běžet.

       startstack %lu
             Adresa začátku (tj. spodku) zásobníku.

       kstkesp %lu Aktuální hodnota ESP (stack pointer), jak je uvedena ve stránce s
             jaderným zásobníkem pro proces.

       kstkeip %lu Aktuální EIP (instruction pointer).

       signal %lu Bitmapa nezpracovaných signálů, zobrazená jako  desítkové  číslo.
             Zastaralé,  protože  neposkytuje informaci o real-time signálech;
             použijte raději /proc/[pid]/status.

       blocked %lu Bitmapa blokovaných signálů, zobrazená jako desítkové číslo. Zastaralé,
             protože neposkytuje informaci o real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       sigignore %lu
             Bitmapa ignorovaných signálů,  zobrazená  jako  desítkové  číslo.
             Zastaralé,  protože  neposkytuje informaci o real-time signálech;
             použijte raději /proc/[pid]/status.

       sigcatch %lu
             Bitmapa zachycených signálů, zobrazená jako desítkové číslo. Zastaralé,
             protože neposkytuje informaci o real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       wchan %lu  Toto je "kanál" ("channel"), ve kterém proces čeká. Je to adresa
             systémového volání a může být nalezena v seznamu názvů, pokud je její
             textový název potřeba. (Pokud máte aktuální /etc/psdatabase, tak zkuste
             ps -l a uvidíte položku WCHAN v akci.)

       nswap %lu  Počet odswapovaných stránek (not maintained).

       cnswap %lu Kumulativní nswap pro procesy potomků (not maintained).

       exit_signal %d (od jádra 2.1.22)
             Signál, který se pošle rodiči, když proces zemře.

       processor %d (od jádra 2.2.8)
             Číslo procesoru na kterém byl naposledy spuštěn.

       rt_priority %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
             Real-time plánovací priorita, číslo v rozsahu 1 až 99 pro procesy
             plánované real-time politikou, nebo 0, pro ne-real-time procesy (viz
             sched_setscheduler(2)).

       policy %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
             Plánovací  politika  (viz sched_setscheduler(2)). Dekódujte pomocí
             konstant SCHED_* v linux/sched.h.

       delayacct_blkio_ticks %llu (od jádra 2.6.18)
             Agregovaná zpoždění blokových I/O (měřená v clock ticks (setiny
             vteřiny)).

       guest_time %lu (od jádra 2.6.24)
             Guest time procesu (množství času, strávené během virtuálního CPU pro
             hostovaný operační systém), měřené v clock ticks (nutno vydělit
             hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cguest_time %ld (od jádra 2.6.24)
             Guest time potomků procesu, měřené v clock ticks (nutno vydělit
             hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

    /proc/[pid]/statm
       Poskytuje informaci o využití paměti, měřeno ve stránkách. Sloupce jsou:

         size    celková velikost programu (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         resident  resident set size (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         share   sdílené stránky (from shared mapping)
         text    text (kód)
         lib    knihovna (v jádře 2.6 se nepoužívá)
         data    data +stack
         dt     dirty pages (v jádře 2.6 se nepoužívá)

    /proc/[pid]/status
       Poskytuje většinu informací z /proc/[pid]/stat a /proc/[pid]/statm v lidštějším
       formátu. Příklad:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPTE:    20 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Položky jsou:

       * Name: Příkazy spuštěné tímto procesem.

       * State: Aktuální stav procesu. Jeden ze znaků "RSDTZX", kde R znamená běžící
        (running), S je přerušitelně spící (sleeping),  D  znamená  čekající  v
        nepřerušitelném diskovém spánku, T znamená trasovaný (traced) nebo zastavený
        (signálem), Z je zombie a X znamená mrtvý.

       * Tgid: ID skupiny vláken (tj. ID procesu).

       * Pid: ID vlákna (viz gettid(2)).

       * TracerPid: PID procesu kterým je tento proces trasuován (0 pokud není trasován).

       * Uid, Gid: Real, effective, saved set, and file system UIDs (GIDs).

       * FDSize: Počet aktuálně alokovaných slotů popisovače souboru.

       * Groups: Doplňkový seznam skupin.

       * VmPeak: Maximální velikost virtuální paměti.

       * VmSize: Velikost virtuální paměti.

       * VmLck: Velikost Locked memory.

       * VmHWM: Maximální resident set size ("high water mark").

       * VmRSS: Resident set size.

       * VmData, VmStk, VmExe: Size of data, stack, and text segments.

       * VmLib: Shared library code size.

       * VmPTE: Page table entries size (od jádra 2.6.10).

       * Threads: Počet vláken v procesu obsahujícím toto vlákno.

       * SigPnd, ShdPnd: Počet nezpracovaných signálů pro vlákno a pro celý proces (viz
        pthreads(7) a signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Masky udávající blokované, ignorované a zachytávané
        signály (viz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Masks of capabilities enabled in inheritable, permitted,
        and effective sets (see capabilities(7)).

       * CapBnd: Capability Bounding set (since kernel 2.6.26, see capabilities(7)).

       * Cpus_allowed: Mask of CPUs on which this process may run (since Linux 2.6.24, see
        cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Same as previous, but in "list format" (since Linux 2.6.26,
        see cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Mask of memory nodes allowed to this process (since Linux 2.6.24,
        see cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Same as previous, but in "list format" (since Linux 2.6.26,
        see cpuset(7)).

       * voluntary_context_switches, nonvoluntary_context_switches: Number of voluntary
        and involuntary context switches (since Linux 2.6.23).

    /proc/[pid]/task (od jádra 2.6.0-test6)
       Adresář obsahující pro každé vlákno procesu jeden podadresář. Jména podadresářů
       jsou číselná ID vlákna([tid]) (viz gettid(2)). V každém z těchto podadresářů je
       sada souborů s názvy a obsahem jako u adresářů /proc/[pid]. Pro atributy společné
       všem vláknům jsou obsahy všech souborů v podadresářích task/[tid] stejné jako v
       odpovídajícím souboru rodičovského adresáře /proc/[pid] (např. u vícevláknového
       procesu  obsahují všchny soubory task/[tid]/cwd stejnou hodnotu jako soubor
       /proc/[pid]/cwd v nadřazeném adresáři, jelikož všechna vlákna v procesu mají stejný
       pracovní adresář). U atributů, které se pro každé vlákno liší, mohou odpovídající
       soubory v task/[tid] obsahovat různé hodnoty (např.  položky  v  souborech
       task/[tid]/status se mohou pro každé vlákno lišit).

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo (obvykle voláním
       pthread_exit(3)), již nebude obsah adresáře /proc/[pid]/task dostupný.

    /proc/apm
       Pokud bylo při kompilaci jádra definováno CONFIG_APM, obsahuje číslo verze Advanced
       power managementu a informace o baterii.

    /proc/bus
       Obsahuje podadresáře pro instalované sběrnice.

    /proc/bus/pccard
       Podadresář  pro  pcmcia zařízení, pokud bylo při kompilaci jádra nastaveno
       CONFIG_PCMCIA.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Obsahuje různé podadresáře sběrnic a pseudo-soubory obsahující informace  o
       sběrnicích pci, instalovaných zařízeních a ovladačích zařízení. Některé z těchto
       souborů nejsou textové.

    /proc/bus/pci/devices
       Informace o pci zařízeních. Lze k nim přistupovat pomocí lspci(8) a setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty předané linuxovému jádru při jeho zavedení, často pomocí zaváděcího
       programu jako je třeba lilo(8) nebo grub(8).

    /proc/config.gz (od jádra 2.6)
       This file exposes the configuration options that were used to build the currently
       running kernel, in the same format as they would be shown in the .config file that
       resulted when configuring the kernel (using make xconfig, make config, or similar).
       The file contents are compressed; view or search them using zcat(1), zgrep(1), etc.
       As long as no changes have been made to the following file, the contents of
       /proc/config.gz are the same as those provided by :

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz  is  only  provided  if  the  kernel  is  configured  with
       CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/cpuinfo
       Toto je sbírka údajů závislých na CPU a systémové architektuře, každá podporovaná
       architektura obsahuje jiné položky. Obvyklými položkami jsou processor, který udává
       počet CPU a bogomips, což je systémová konstanta vypočtená při inicializaci jádra.
       Stroje s více jádry (SMP) mají údaje pro každé CPU.

    /proc/devices
       textový seznam hlavních čísel a skupin zařízení. Může být použit skripty MAKEDEV
       pro konzistenci s jádrem.

    /proc/diskstats (od jádra 2.5.69)
       tento soubor obsahuje vstupně-výstupní statistiky pro každé diskové zařízení. Další
       informace jsou uvedeny ve zdrojovém souboru jádra Documentation/iostats.txt.

    /proc/dma
       Seznam registrovaných ISA DMA (direct memory access) kanálů, které jsou používány.

    /proc/driver
       Prázdný podadresář.

    /proc/execdomains
       List of the execution domains (ABI personalities).

    /proc/fb
       Informace frame bufferu, pokud bylo při kompilaci jádra definováno CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Textový seznam souborových systémů podporovaných jádrem, tj. zakompilovaných do
       jádra nebo jejichž jaderné moduly jsou právě načteny (Viz též filesystems(5).)
       Pokud je souborový systém označen "nodev", znamená to, že nevyžaduje, aby bylo
       připojeno blokové zařízení (např. virtuální souborový systém, síťový souborový
       systém).

       Shodou okolností může být používán programem mount(8), pokud nebyl zadán žádný
       souborový systém a nepodařilo se mu určit druh souborového systému. V tom případě
       zkouší souborové systémy obsažené v tomto souboru (s výjimkou těch označených
       "nodev").

    /proc/fs
       Prázdný podadresář.

    /proc/ide
       Tento adresář je přítomen v systémech se sběrnicí ide. Pro každý ide kanál a
       připojené zařízení existuje adresář. Soubory jsou:

         cache       velikost vyrovnávací paměti v KB
         capacity      počet sektorů
         driver       verze ovladače
         geometry      fyzická a logická geometrie
         identify      v šestnáctkové soustavě
         media       druh média
         model       číslo modelu výrobce
         settings      nastavení jednotky
         smart_thresholds  v šestnáctkové soustavě
         smart_values    v šestnáctkové soustavě

       Příkaz hdparm(8) poskytuje přístup k těmto informacím v přístupnějším formátu.

    /proc/interrupts
       This is used to record the number of interrupts per CPU per IO device. Since Linux
       2.6.24, for the i386 and x86_64 architectures, at least, this also includes
       interrupts internal to the system (that is, not associated with a device as such),
       such as NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer interrupt), and for SMP
       systems, TLB (TLB flush interrupt), RES (rescheduling interrupt), CAL (remote
       function call interrupt), and possibly others. Very easy to read formatting, done
       in ASCII.

    /proc/iomem
       I/O mapa paměti v Linuxu 2.4.

    /proc/ioports
       Seznam aktuálně registrovaných oblastí I/O portů, které jsou používány.

    /proc/kallsyms (od jádra 2.5.71)
       Obsahuje exportované definice symbolů jádra používané nástroji modules(X)  k
       dynamickému odkazování a vázání načítaných modulů. V jádře 2.5.47 a dřívějších se
       podobný soubor s lehce odlišnou syntaxí jmenoval ksyms.

    /proc/kcore
       Tento soubor reprezentuje fyzickou paměť systému a je uložen ve formátu ELF core. S
       tímto pseudo-souborem a nestripovaným jádrem (/usr/src/linux/vmlinux) může být GDB
       použit ke zkoumání aktuálního stavu jakékoliv datové struktury jádra.

       Celková velikost souboru je rovna velikosti fyzické paměti (RAM) plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Tento soubor může být použit místo systémového volání syslog(2) ke čtení zpráv
       jádra. Proces, který chce číst tento soubor, musí mít práva superuživatele a tento
       soubor by měl být čten pouze jedním procesem. Tento soubor by neměl být čten, pokud
       je spuštěn proces syslog, který používá systémové volání syslog(2) k zaznamenávání
       zpráv jádra.

       Informace z tohoto souboru získává program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Viz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       První tři položky v tomto souboru jsou hodnoty průměrné zátěže (load average)
       udávající počet úkolů (jobs) čekajících ve frontě na spuštění (stav R) nebo
       čekajících na čtení/zápis disku (stav D), zprůměrované po 1, 5 a 15 minutách. Jsou
       to stejné hodnoty, jako poskytuje uptime(1)  a další programy. Čtvrté pole se
       skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem (/). První představuje počet současně
       vykonávaných entit plánovače jádra (procesů, vláken); bude menší nebo rovno počtu
       CPU. Hodnota za lomítkem je počet entit plánovače jádra, aktuálně přítomných v
       systému. Páté pole je PID systémem naposledy vytvořeného procesu.

    /proc/locks
       Tento soubor ukazuje aktuální zámky souborů (file locks) (flock(2) a fcntl(2)) a
       leases (fcntl(2)).

    /proc/malloc (pouze do jádra 2.2 včetně)
       Tento soubor  je  přítomen  pouze  pokud  bylo  při  kompilaci  definováno
       CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Tento soubor udává statistiky o využití paměti v systému. Používá jej free(1) pro
       informaci o velikosti volné a používané paměti (fyzické i swapu) v systému, stejně
       jako sdílené paměti a vyrovnávacích pamětí jádra.

    /proc/mounts
       Před uvedením jádra 2.4.19 obsahoval tento soubor seznam všech souborových systémů
       aktuálně připojených v systému. Se zavedením jmenných prostorů připojení pro každý
       proces v jádře 2.4.19 se tento soubor stal odkazem na /proc/self/mounts, který
       obsahuje přípojné body jmenného prostoru připojení procesu. Formát tohoto souboru
       je dokumentován v fstab(5).

    /proc/modules
       Textový seznam modulů nahraných systémem. Viz též lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. Podrobnosti jsou uvedeny v Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       různé pseudo-soubory, které udávají stav některé části síťové vrstvy. Tyto soubory
       obsahují ASCII struktury, a proto je možné je číst příkazem cat(1). Nicméně
       standardní příkaz netstat(8) poskytuje k těmto souborům čistší přístup.

    /proc/net/arp
       Obsahuje textový výpis ARP tabulky jádra, používané pro překlad adres. Obsahuje
       dynamicky zjištěné i předprogramované ARP položky. Jeho formát je:

    IP adresa   Druh HW  Příznaky HW adresa     Maska  Zařízení
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       "IP adresa" je IPv4 adresa počítače a "Druh HW" je druh hardwarové adresy podle RFC
       826. Příznaky jsou interními příznaky ARP struktur (tak, jak jsou definovány v
       /usr/include/linux/if_arp.h) a "HW adresa" je namapování datové vrstvy pro danou IP
       adresu, pokud je známo.

    /proc/net/dev
       Pseudo-soubor dev obsahuje stavové informace síťových zařízení - počet přijatých a
       odeslaných paketů, počet chyb a kolizí a další základní statistiky. Používá je
       program ifconfig(8) pro uvádění stavu zařízení. Jeho formát je:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Je definován v /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internet Group Management Protocol. Je definován v /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Tento soubor používá stejný formát jako soubor arp a obsahuje aktuální databázi
       zpětného mapování, užívanou programem rarp(8) k reverznímu vyhledávání adres. Pokud
       není RARP nakonfigurován v jádře, není tento soubor přítomen.

    /proc/net/raw
       Obsahuje výpis tabulky RAW socketů. Většina informací má význam pouze pro ladění.
       Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket, "local_address" je lokální adresa a
       číslo protokolu. "St" znamená interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou
       příchozí a odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole "tr",
       "tm->when" a "rexmits" nejsou v RAW používána. Pole "uid" obsahuje platný UID
       tvůrce socketu.

    /proc/net/snmp
       Tento soubor obsahuje ASCII data potřebná pro řízení informací o IP, ICMP, TCP a
       UDP pro SNMP agenta.

    /proc/net/tcp
       Obsahuje výpis z tabulky TCP socketů. Většina informací má význam pouze pro ladění.
       Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket, "local_address" je lokální adresa a
       číslo protokolu. "rem_address" je vzdálená adresa a číslo portu (pokud je
       připojen). "St" znamená interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou příchozí
       a odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole "tr", "tm->when" a
       "rexmits" obsahují interní informace o stavech socketů jádra a mají význam pouze
       pro ladění. Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce socketu.

    /proc/net/udp
       Obsahuje výpis z tabulky UDP socketů. Většina informací má význam pouze pro ladění.
       Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro socket, 'local_address' je lokální adresa a
       číslo portu. "rem_address" je vzdálená adresa a číslo portu (pokud je připojen).
       "St" znamená interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou příchozí a odchozí
       fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits"
       nejsou RAW používána. Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce socketu. Jeho formát
       je:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Obsahuje seznam UNIX domain socketů přítomných v systému a jejich status. Jeho
       formát je:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       "Num" znamená číslo slotu v tabulce jádra, "RefCount" je počet uživatelů socketu,
       "Protocol" je v současnosti vždycky 0, "Flags" ukazuje interní vlajky jádra, které
       vyjadřují stav socketu. V současnosti je "Type" vždycky "1" (sockety pro Unixové
       doménové datagramy ještě jádro nepodporuje). "St" je interní stav socketu a "Path"
       je cesta přidělená socketu (pokud je) (bound path).

    /proc/partitions
       Obsahuje hlavní a vedlejší čísla každého oddílu, počet bloků a název oddílu.

    /proc/pci
       Výpis všech PCI zařízení nalezených během inicializace jádra, spolu s jejich
       konfigurací.

       Tento soubor byl označen jako zastaralý ve prospěch nového /proc rozhraní pro PCI
       (/proc/bus/pci).  Stal  se  voliteným  v  jádře  2.2  (dostupný  s  volbou
       CONFIG_PCI_OLD_PROC nastavenou při kompilaci jádra). Byl nevolitelně povolen v
       jádře 2.4. Poté byl v jádře 2.6 označen jako zastaralý (stále dostupný s volbou
       CONFIG_PCI_LEGACY_PROC) a konečně úplně odstraněn od jádra 2.6.17.

    /proc/scsi
       Adresář se středněúrovňovým pseudo-souborem scsi a různými adresáři nízkoúrovňových
       SCSI ovladačů, které obsahují jeden soubor pro každé SCSI zařízení přítomné v
       systému; všechny obsahují status nějaké části SCSI IO subsystému. Tyto soubory
       obsahují ACSII struktury a pro jejich čtení je tedy možné použít cat(1).

       Do některých těchto souborů je také možné zapisovat a překonfigurovat tak daný
       subsystém či vypnout a zapnout některé vlastnosti.

    /proc/scsi/scsi
       Výpis všech SCSI zařízení, o kterých jádro ví. Je podobný výpisu při zavádění
       systému. scsi momentálně podporuje pouze příkaz add-single-device, který umožňuje
       uživateli root přidat zařízení připojené za chodu do seznamu známých zařízení.

       Příkaz

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       způsobí, že hostitel scsi1 bude v SCSI kanálu 0 hledat zařízení s ID 5 LUN 0. Pokud
       je již na této adrese známé zařízení nebo adresa není platná, je vrácena chyba.

    /proc/scsi/[název_ovladače]
       [název_ovladače] může být momentálně NCR53c7xx, aha152x, aha1542, aha1740, aic7xxx,
       buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate,
       t128, u15-24f, ultrastore nebo wd7000. Tyto adresáře se objeví pro každý ovladač,
       který zaregistroval alespoň jeden SCSI HBA. Každý adresář obsahuje jeden soubor pro
       každého zaregistrovaného hostitele. Každý tento soubor je pojmenován po číslu,
       které bylo hostiteli přiděleno během inicializace.

       Čtením  těchto souborů se obvykle zjistí konfigurace ovladače a hostitele,
       statistiky atd.

       Zápis do těchto souborů umožňuje u různých hostitelů různé věci. Například příkazy
       latency a nolatency může root zapnout a vypnout kód pro měření latence příkazů v
       ovladači eata_dma. Příkazy lockup a unlock může root ovládat zaseknutí (lockups)
       sběrnice simulované ovladačem scsi_debug.

    /proc/self
       Tento adresář odkazuje na proces, který přistupuje k souborovému systému /proc a je
       shodný s adresářem v /proc pojmenovaném po ID tohoto procesu.

    /proc/slabinfo
       Informace o vyrovnávacích pamětech jádra. Od jádra 2.6.16 je tento soubor přítomen
       pouze pokud je zapnuta volba CONFIG_SLAB. Sloupce v /proc/slabinfo jsou:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab

       Viz slabinfo(5) pro další informace.

    /proc/stat
       statistiky jádra/systému. Liší se podle architektury. Obvyklé záznamy zahrnují:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Doba, měřená v jednotkách USER_HZ (1/100 vteřiny na většině architektur,
           použijte sysconf(_SC_CLK_TCK) pro aktuální hodnotu), kterou systém strávil v
           uživatelském  režimu,  uživatelském režimu s nízkou prioritou (nice),
           systémovém režimu a nečinně. Poslední hodnota by se měla rovnat USER_HZ krát
           druhá hodnota v pseudo-souboru uptime.

           V Linuxu 2.6 obsahuje tato řádka tři další sloupce: iowait - čas strávený
           čekáním na dokončení I/O (od 2.5.41); irq - čas strávený obsluhou přerušení
           (od 2.6.0-test4); softirq - čas strávený obsluhou softirqs (od 2.6.0-test4).

           Od jádra 2.6.11 existuje osmý sloupec steal - ukradený čas, což je čas
           strávený v jiném operačním systému v případě běhu ve virtualizovaném
           prostředí.

           Od jádra 2.6.24 existuje devátý sloupec, guest, což je čas strávený během
           virtuálního CPU pro operační systémy hostované linuxovým jádrem.

       page 5741 1808
           Počet stránek, které systém odstránkoval na disk a z disku.

       swap 1 0
           Počet stránek swapu, které have been brought in and out.

       intr 1462898
           Tato řádka obsahuje počty přerušení obsloužených od zavedení systému pro
           všechna  možná  systémová  přerušení. První sloupec je celkový počet
           obsloužených přerušení; každý další sloupec znamená celkový počet pro určité
           přerušení.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo,   read_io_ops,   blks_read,   write_io_ops,
           blks_written)
           (jen pro Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Počet změn kontextu, které systém prodělal.

       btime 769041601
           Čas, kdy byl zaveden systém; v sekundách od začátku Epochy (1.leden 1970).

       processes 86031
           Počet forků od zavedení systému.

       procs_running 6
           Počet procesů v runnable state. (Od Linuxu 2.5.45)

       procs_blocked 2
           Počet zablokovaných procesů, které čekají na dokončení I/O. (Od Linuxu
           2.5.45)

    /proc/swaps
       Využívané oblasti swapu. Viz též swapon(8).

    /proc/sys
       Tento adresář (přítomen od 1.3.57) obsahuje množství souborů a podadresářů, které
       odpovídají proměnným jádra. Tyto proměnné lze číst a někdy i měnit prostřednictvím
       souborového systému proc, a deprecated systémového volání sysctl(2). V současnosti
       obsahuje podadresáře abi, debug, dev, fs, kernel, net, proc, rxrpc, sunrpc a vm
       které obsahují další soubory a podadresáře.

    /proc/sys/abi (od jádra 2.4.10)
       Tento adresář může obsahovat soubory s binárními informacemi aplikací. Podrobnosti
       jsou uvedeny v souboru Documentation/sysctl/abi.txt ve zdrojovém kódu jádra.

    /proc/sys/debug
       Tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/dev
       Tento adresář obsahuje informace specifické pro zařízení (např. dev/cdrom/info). V
       některých systémech může být prázdný.

    /proc/sys/fs
       Obsahuje podadresáře binfmt_misc, epoll, inotify a mqueue a soubory dentry-state,
       dir-notify-enable, dquot-nr, file-max, file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state,
       lease-break-time, leases-enable, overflowgid, overflowuid, suid_dumpable, super-max
       a super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentace k souborům v tomto adresáři je ve zdrojových kódech jádra  v
       Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (since Linux 2.2)
       This file contains information about the status of the directory cache (dcache).
       The file contains six numbers, nr_dentry, nr_unused, age_limit (age in seconds),
       want_pages (pages requested by system) and two dummy values.

       * nr_dentry is the number of allocated dentries (dcache entries). This field is
        unused in Linux 2.2.

       * nr_unused is the number of unused dentries.

       * age_limit is the age in seconds after which dcache entries can be reclaimed when
        memory is short.

       * want_pages is non-zero when the kernel has called shrink_dcache_pages() and the
        dcache isn't pruned yet.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Tento soubor může být použit pro zakázání nebo povolení rozhraní dnotify popsaného
       v fcntl(2), na celosystémové úrovni. Hodnota 0 v tomto souboru rozhraní zakáže,
       hodnota 1 jej povolí.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Tento soubor ukazuje maximální počet cached disk quota entries. V některých
       systémech (2.4) není přítomen. Pokud je počet volných cached disk quota entries
       velmi nízký a v systému je najednou přítomno ohromné množství uživatelů, může být
       vhodné tento limit zvýšit.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Tento soubor ukazuje počet alokovaných disk quota entries a počet volných disk
       quota entries.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuxu 2.6.28)
       Tento adresář obsahuje soubory max_user_instances a max_user_watches, které je
       možno použít k omezení paměti jádra využité rozhraním epoll. Více informací viz
       inotify(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu otevřených souborů pro všechny
       procesy. (Viz též setrlimit(2), který může být použit procesem k nastavení limitu
       na proces, RLIMIT_NOFILE, na počet souborů, které může otevřít.) Pokud se objeví
       spousta chybových hlášení, že dochází file handles, zkuste tuto hodnotu zvýšit:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Konstanta jádra NR_OPEN stanovuje horní limit pro hodnotu, kterou je možné vložit
       do file-max.

       Pokud zvýšíte /proc/sys/fs/file-max, zvyšte také /proc/sys/fs/inode-max na 3-4
       násobek nové hodnoty /proc/sys/fs/file-max, nebo dojdou inody.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Tento soubor (jen ke čtení) udává počet souborů, které jsou momentálně otevřeny.
       Obssahuje tři čísla: počet alokovaných file handles, počet volných file handles a
       maximální počet file handles. Jádro alokuje file handles dynamicky, ale potom je
       již neuvolňuje. Pokud je počet alokovaných souborů blízký maximu, mělo by být
       maximum zvýšeno. Pokud je počet volných file handles velký, jednalo se o špičku ve
       využití file handles a pravděpodobně není potřeba maximum zvyšovat.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Tento soubor obsahuje maximální počet in-memory inodes. V některých  (2.4)
       systémech nemusí být přítomen. Tato hodnota by měla být 3-4 krát větší než hodnota
       ve file-max, protože stdin, stdout a síťové sockety také vyžadují inody pro své
       ovládání. Pokud často docházejí inody, je potřeba tuto hodnotu zvýšit.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Tento soubor obsahuje první dvě hodnoty z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Tento soubor obsahuje sedm čísel: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink a čtyři
       dummy hodnoty. nr_inodes je počet inodů, které jsou alokovány systémem. Může být
       lehce  vyšší než inode-max, protože Linux je alokuje po celých stránkách.
       nr_free_inodes reprezentuje počet volných inodů. preshrink je nenulová hodnota,
       když nr_inodes > inode-max a systém potřebuje vyčistit seznam inodů namísto
       alokování dalších.

    /proc/sys/fs/inotify (od Linuxu 2.6.13)
       Tento  adresář  obsahuje  soubory  max_queued_events,  max_user_instances  a
       max_user_watches, které je možno použít k omezení paměti jádra využité rozhraním
       inotify. Více informací viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Tento soubor určuje oddechový čas, který dává jádro procesu, který holding a file
       lease (fcntl(2)), poté co mu poslalo signál, kterým jej upozorňuje, že další proces
       čeká na otevření souboru. Pokud lease holder does not remove or downgrade the lease
       během tohoto oddechového času, jádro forcibly breaks the lease.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Tento soubor je možné použít k povolení nebo zakázání file leases (fcntl(2)) na
       celosystémové úrovni. Pokud tento soubor obsahuje hodnotu 0, jsou leases zakázány.
       Nenulová hodnota leases povolí.

    /proc/sys/fs/mqueue (od Linuxu 2.6.6)
       Tento adresář obsahuje soubory msg_max, msgsize_max a queues_max, které kontrolují
       zdroje používané POSIXovými frontami zpráv. Více informací viz mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid
       Tyto soubory umožňují změnit hodnotu pevně daných UID a GID. Výchozí hodnota 65534.
       Některé souborové systémy podporují poze 16 bitové UID a GID, ačkoliv UID a GID v
       Linuxu jsou 32 bitové. Když je jeden z těchto souborových systémů připojen jako
       zapisovatelný, je každé UID nebo GID, které by překročilo 65535, před zápisem na
       disk přeloženo na stanovenou hodnotu přetečení.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od Linuxu 2.6.13)
       Hodnota v tomto souboru určuje, zda jsou soubory core dump vytvářeny i pro
       set-user-ID nebo jinak chráněné/poskvrněné binárky. Je možné použít tři různé
       integer hodnoty:

       0 (výchozí) Tradiční (před verzí 2.6.13) chování. Core dump se nevytváří pro soubor
       s pozměněnými vlastnosti (voláním seteuid(2), setgid(2), apod., nebo spuštěním
       programu s set-user-ID nebo set-group-ID) nebo jehož binárka nemá povolena práva
       ke čtení.

       1 ("debug") Core dump je vytvářen u všech souborů, kdykoliv je to možné. Vlastníkem
       souboru core dump je ID uživatele vypisovaného procesu a neaplikují se žádná
       bezpečnostní opatření. Mělo by se používat jen pro ladění systému. Ptrace není
       kontrolován.

       2 ("suidsafe") Jakákoliv binárka, která by za normálních okolností nebyla vypsána
       (viz 0 výše), je vypsána s čitelností pouze pro uživatele root. To umožňuje
       uživateli soubor core dump odstranit, ale nikoliv číst. Z důvodu bezpečnosti se v
       tomto režimu soubory core dump vzájemně nepřepisují ani nepřepisují jiné soubory.
       tento režim je vhodný pro administrátory pokoušející se ladit problémy v normálním
       prostředí.

    /proc/sys/fs/super-max
       Tento soubor ovládá maximální počet superbloků a tím i maximální počet souborových
       systémů, které může jádro připojit. super-max je nutné zvýšit pouze v případě, že
       je potřeba připojit více souborových systémů, než aktuální hodnota v super-max
       umožňuje.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Tento soubor obsahuje počet právě připojených souborových systémů.

    /proc/sys/kernel
       Tento adresář obsahuje soubory řídící mnoho parametrů jádra. Jejich  popis
       následuje.

    /proc/sys/kernel/acct
       Tento soubor obsahuje tři čísla: highwater, lowwater a frequency. Pokud je zapnuto
       BSD-style process accounting, je jeho chování těmito hodnotami ovládáno. Pokud se
       volné místo na souborovém systému, kde sídlí log, sníží pod procento určené
       hodnotou lowwater, accounting se pozastaví. Pokud se volné místo dostane nad
       procento určené hodnotou highwater, accounting se obnoví. Frequency určuje, jak
       často má jádro kontrolovat volné místo (v sekundách). Výchozí hodnoty jsou 4, 2 a
       30. To znamená pozastavit accounting, pokud volné místo představuje <= 2%; obnovit
       jej, pokud volné místo dosáhne >= 4%; informaci o volném místě považovat za platnou
       po 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od jádra 2.2 do 2.6.24)
       Tento soubor obsahuje hodnotu jádra capability bounding set (vyjádřeno jako číslo v
       desítkové soustavě se znaménkem). Tato sada je ANDována s capabilities povolenými
       procesu při execve(2). Od jádra 2.6.25 celosystémový capability bounding set zmizel
       a byl nahrazen per-thread bounding setem; viz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Tento soubor řídí zpracování Ctrl-Alt-Del z klávesnice. Pokud je hodnota v tomto
       souboru 0, Ctrl-Alt-Del je odchyceno a posláno programu init(8)  program k
       provedení elegantního restartu. Pokud je tato hodnota větší než 0, reakce Linuxu
       bude okamžitý reboot, nebude ani provedena synchronizace bufferů. Poznámka: když má
       program (jako třeba dosemu) klávesnici v "raw" režimu, je ctrl-alt-del odchyceno
       programem ještě dříve než dosáhne tty úrovně jádra a je na programu, jak s ním
       naloží.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Tento soubor obsahuje cestu pro hotplug policy agent. Výchozí hodnota v tomto
       souboru je /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/domainname a /proc/sys/kernel/hostname
       mohou být použity pro nastavení NIS/YP domainname a hostname počítače naprosto
       stejným způsobem jako příkazy domainname(1) an hostname(1), tj.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       má stejný efekt jako

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Všimněte si ale, že darkstar.frop.org má hostname "darkstar" a DNS (Internet Domain
       Name Server) domainname "frop.org", které nesmí být zaměňováno s NIS (Network
       Information Service) nebo YP (Yellow Pages) domainname. Tato doménová jména jsou
       zcela odlišná. Podrobná diskuze je uvedena v manuálové stránce hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (jen pro PowerPC) Pokud tento soubor obsahuje nenulovou hodnotu, je PowerPC htab
       (viz soubor jádra Documentation/powerpc/ppc_htab.txt)  vyčištěno pokaždé, když
       systém narazí na nečinnou smyčku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (jen pro PowerPC) Tento soubor obsahuje vlajku, která řídí L2 vyrovnávací paměť
       desek pro procesor G3. Pokud je 0, je vyrovnávací paměť vypnuta. Pokud je nenulová,
       je zapnuta.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Tento  soubor  obsahuje cestu k zavaděči modulů jádra Výchozí hodnotou je
       /sbin/modprobe. Tento soubor je přítomen pouze pokud je jádro sestaveno s volbou
       CONFIG_KMOD. It is described by the kernel source file Documentation/kmod.txt (only
       present in kernel 2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Tento soubor definuje celosystémový limit na maximální počet bajtů v jediné zprávě
       zapsané do System V fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu identifikátorů fronty zpráv. (Tento
       soubor je přítomen od Linuxu 2.4)

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Tento soubor definuje celosystémový parametr používaný pro inicializaci hodnoty
       msg_qbytes pro následně vytvořené fronty zpráv. Hodnota msg_qbytes určuje maximální
       počet bajtů, které mohou být zapsány do fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/ostype a /proc/sys/kernel/osrelease
       Tyto soubory obsahují části řetězců z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid a /proc/sys/kernel/overflowuid
       Tyto soubory duplikují soubory /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Tento soubor umožňuje čtení/zápis proměnné jádra panic_timeout. Pokud je nulová,
       bude jádro při panice ve smyčce; pokud je nenulová, znamená počet sekund po kterých
       by jádro mělo samo rebootovat. Pokud je použit software watchdog device driver,
       doporučuje se hodnota 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od jádra 2.5.68)
       Tento soubor řídí chování jádra, pokud dojde k oops nebo chybě. Pokud tento soubor
       obsahuje 0, pokusí se systém pokračovat. Pokud obsahuje 1, počká systém několik
       sekund (aby měl klogd čas zaznamenat výstup oops) a pak zpanikaří. Pokud soubor
       /proc/sys/kernel/panic také obsahuje nenulovou hodnotu, bude počítač rebootován.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od jádra 2.5.34)
       Tento soubor určuje hodnotu, při které se PID přetočí (tj. hodnota v tomto souboru
       je o jedna větší než nejvyšší PID). Výchozí hodnota pro tento soubor, 32768, má za
       následek stejný rozsah PID jako v předchozích jádrech. Na 32 bitových systémech je
       32768 maximální hodnotou pid_max. Na 64 bitových systémech může být pid_max
       nastaven na jakoukoliv hodnotu až do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, zhruba 4 milióny).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena, Linux-PPC použije režim šetření
       energií "nap", jinak bude použit režim "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       Čtyři hodnoty v tomto souboru jsou console_loglevel, default_message_loglevel,
       minimum_console_level a default_console_loglevel. Tyto hodnoty ovlivňují chování
       printk() při tisku nebo záznamu zpráv o chybách. Více informací o různých úrovních
       logování uvádí syslog(2). Zprávy s prioritou vyšší než console_loglevel budou
       vytisknuty do konsoly. Zprávy bez zadané priority budou vytisknuty s prioritou
       default_message_level. minimum_console_loglevel je minimální (nejvyšší) hodnota, na
       kterou může být console_loglevel nastavena. default_console_loglevel je výchozí
       hodnota pro console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od Linuxu 2.6.4)
       Tento adresář obsahuje dva soubory, která se vztahují k počtu pseudoterminálů typu
       Unix 98 (viz pts(4)) v systému.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Tento soubor definuje maximální počet pseudoterminálů.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Tento read-only soubor ukazuje, kolik pseudoterminálů je právě užíváno.

    /proc/sys/kernel/random
       Tento adresář obsahuje různé parametry pro řízení činnosti souboru /dev/random.
       Více informací uvádí random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Tento soubor je dokumentován ve zdrojovém souboru jádra Documentation/initrd.txt.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (jen Sparc)
       Tento soubor je zřejmě určen pro předání parametru zavaděči SPARC ROM/Flash. Možná
       mu říká, co dělat po rebootování?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně; viz setrlimit(2)) Tento soubor může být použit k
       nastavení maximálního počtu POSIXových realtime signálů (ve frontě), které mohou v
       systému zbývat.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně) Tento soubor ukazuje počet POSIXových realtime
       signálů, které jsou právě ve frontě.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuxu 2.4)
       Tento soubor obsahuje 4 čísla, která definují limity pro System V IPC semafory.
       Tyto položky jsou, popořadě:

       SEMMSL Maximální počet semaforů v sadě semaforů.

       SEMMNS Celosystémový limit na počet semaforů ve všech sadách semaforů.

       SEMOPM Maximální počet operací, které mohou být určeny voláním semop(2).

       SEMMNI Celosystémový limit na maximální počet identifikátorů semaforů.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Tento soubor ukazuje velikost bufferu obecného SCSI zařízení (sg). Zatím není možné
       jej měnit za chodu, ale je možné jej měnit při kompilaci úpravou include/scsi/sg.h
       a změnou hodnoty SG_BIG_BUFF. Nicméně nemělo by být nutné tuto hodnotu měnit.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Tento soubor obsahuje celosystémový limit na celkový počet stránek sdílené paměti
       System V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Tento soubor je možné použít pro zjištění a nastavení limitu na maximální (System V
       IPC)  velikost segmentu sdílené paměti, který může být vytvořen. Jádro nyní
       podporuje segmenty sdílené paměťi až do 1GB. Výchozí hodnota je SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (od Linuxu 2.4 dál) Tento soubor určuje celosystémový maximální počet segmentů
       sdílené paměti System V, které mohou být vytvořeny.

    /proc/sys/kernel/version
       Tento soubor obsahuje řetězec ve tvaru:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       "#5" znamená, že se jedná o páté jádro sestavené z těchto zdrojových souborů a
       datum za ním je čas, kdy bylo sestaveno.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od jádra 2.3.11)
       Tento soubor určuje globální limit pro počet vláken (úloh), která mohou být v
       systému vytvořena.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena (nenulová), Linux-PPC will
       pre-zero pages in the idle loop, possibly speeding up get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Tento adresář obsahuje síťové položky. Vysvětlení k některým souborům v tomto
       adresáři je uvedeno v tcp(7) a ip(7).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Tento soubor definuje maximální hodnotu pro parametr backlog volání listen(2); viz
       manuálová stránka listen(2).

    /proc/sys/proc
       Tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/sunrpc
       Tento adresář podporuje remote procedure call Sunu pro network file system (NFS). V
       některých systémech není přítomen.

    /proc/sys/vm
       Tento adresář obsahuje soubory pro ladění memory managementu, buffer a cache
       managementu.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od Linuxu 2.6.16)
       Zápis do tohoto souboru způsobí, že jádro vyhodí prázdné vyrovnávací paměti,
       dentries a inody z paměti, čímž se paměť uvolní.

       K uvolnění pagecache se použije echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnění
       dentries a inodů se použije echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnění
       pagecache, dentries a inodů se použije echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches.

       Protože toto je nedestruktivní operace a dirty objekty není možné uvolnit, měl by
       uživatel nejprve spustit sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od Linuxu 2.6.9)
       Pokud je nenulový, vypne nový 32 bitový memory-mapping layout; jádro použije pro
       všechny procesy původní (2.4) layout.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od jádra 2.6.25)
       Enables a system-wide task dump (excluding kernel threads) to be produced when the
       kernel performs an OOM-killing. The dump includes the following information for
       each task (thread, process): thread ID, real user ID, thread group ID (process ID),
       virtual memory size, resident set size, the CPU that the task is scheduled on,
       oom_adj score (see the description of /proc/[pid]/oom_adj), and command name. This
       is helpful to determine why the OOM-killer was invoked and to identify the rogue
       task that caused it.

       If this contains the value zero, this information is suppressed. On very large
       systems with thousands of tasks, it may not be feasible to dump the memory state
       information for each one. Such systems should not be forced to incur a performance
       penalty in OOM situations when the information may not be desired.

       If this is set to non-zero, this information is shown whenever the OOM-killer
       actually kills a memory-hogging task.

       Výchozí hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od jádra 2.6.24)
       This  enables or disables killing the OOM-triggering task in out-of-memory
       situations.

       If this is set to zero, the OOM-killer will scan through the entire tasklist and
       select a task based on heuristics to kill. This normally selects a rogue
       memory-hogging task that frees up a large amount of memory when killed.

       If this is set to non-zero, the OOM-killer simply kills the task that triggered the
       out-of-memory condition. This avoids a possibly expensive tasklist scan.

       If /proc/sys/vm/panic_on_oom is non-zero, it takes precedence over whatever value
       is used in /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Výchozí hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Tento soubor obsahuje režim kernel virtual memory accounting. Hodnoty jsou:

           0: heuristic overcommit (výchozí)
           1: always overcommit, never check
           2: always check, never overcommit

       V režimu 0 nejsou volání mmap(2) s MAP_NORESERVE kontrolována nikdy a výchozí
       kontrola je velmi slabá, což způsobuje riziko, že bude proces "OOM-zabit". V Linuxu
       2.4 jakákoliv nenulová hodnota implikuje režim 1. V režimu 2 (dostupný od Linuxu
       2.6) je celkový virtuální adresní prostor systému omezen na (SS + RAM*(r/100)), kde
       SS je velikost odkládacího prostoru, RAM je velikost fyzické paměti a r je obsah
       souboru /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Viz popis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od jádra 2.6.18)
       This enables or disables a kernel panic in an out-of-memory situation.

       If this file is set to the value 0, the kernel's OOM-killer will kill some rogue
       process. Usually, the OOM-killer is able to kill a rogue process and the system
       will survive.

       If this file is set to the value 1, then the kernel normally panics when
       out-of-memory happens. However, if a process limits allocations to certain nodes
       using memory policies (mbind(2)  MPOL_BIND)  or cpusets (cpuset(7)) and those
       nodes reach memory exhaustion status, one process may be killed by the OOM-killer.
       No panic occurs in this case: because other nodes' memory may be free, this means
       the system as a whole may not have reached an out-of-memory situation yet.

       If this file is set to the value 2, the kernel always panics when an out-of-memory
       condition occurs.

       The default value is 0. 1 and 2 are for failover of clustering. Select either
       according to your policy of failover.

    /proc/sysvipc
       Podadresář obsahující pseudosoubory msg, sem a shm. Tyto soubory obsahují seznam
       objektů System V Interprocess Communication (IPC) (fronty zpráv, semafory a sdílená
       paměť), které jsou aktuálně v systému přítomny, poskytují podobnou informaci jako
       ipcs(1). Tyto soubory mají záhlaví a jsou formátovány (jeden IPC objekt na řádek)
       pro lepší přehled. svipc(7) poskytuje další detaily pro informace obsažené v
       těchto souborech.

    /proc/tty
       Podadresář  obsahující pseudosoubory a podadresáře pro ovladače tty a line
       disciplines.

    /proc/uptime
       Tento soubor obsahuje dvě čísla: uptime systému (sekundy) a čas strávený nečinností
       (sekundy).

    /proc/version
       Řetězec  identifikující  verzi  jádra,  které  právě  běží.  Zahrnuje obsah
       /proc/sys/kernel/ostype, /proc/sys/kernel/osrelease a  /proc/sys/kernel/version.
       Například:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuxu 2.6)
       Tento soubor zobrazuje různé statistiky virtuální paměti.

    /proc/zoneinfo (od Linuxu 2.6.13)
       Tento soubor obsahuje informace o paměťových zónách. Hodí se při analyzování
       chování virtuální paměti.

POZNÁMKY

    Mnoho řetězců (např. proměnné prostředí a příkazový řádek) je ve vnitřním formátu s
    podpoložkami oddělenými NULL bajty ('\0'), takže mohou být lépe čitelné s užitím od -c
    nebo tr "\000" "\n". Jako další možnost poslouží dobře i echo `cat <file>`.

    Tato manuálová stránka není úplná, může být nepřesná a potřebuje být často doplňována.

DALŠÍ INFORMACE

    cat(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2), readlink(2),
    syslog(2), slabinfo(5), hier(7), time(7), arp(8), dmesg(8), hdparm(8), ifconfig(8),
    init(8), lsmod(8), lspci(8), mount(8), netstat(8), procinfo(8), route(8)
    Soubory    zdrojového    kódu    jádra:    Documentation/filesystems/proc.txt,
    Documentation/sysctl/vm.txt

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.