Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

N'AZEV

    wesnoth - Bitva o Wesnoth, tahova fantasy strategicka hra

POUIT'I

    wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATM]

POPIS

    Bitva o Wesnoth je tahova fantasy strategicka hra.

    Poraz vechny vdce nepatel pouitim vhodn zvolene sestavy jednotek, dbaje
    pitom na mnostvi zlata a vesnic. Vechny jednotky maji sve silne stranky
    i slabiny; cesta k vitzstvi vede i pes postupne posilovani vlastnich
    jednotek a zabranni soupei v tomte. Tak jak jednotky ziskavaji
    zkuenosti, ziskavaji i nove schopnosti a stavaji se silnjimi. Hraj ve
    svem rodnem jazyce a otestuj si sve schopnosti proti silnemu poitai
    nebo se pipoj k velke komunit hra Wesnothu hrajicich po siti hry vice
    hra. Vytvo si vlastni jednotky, scenae a taeni a podl se o n s
    ostatnimi.

VOLBY

    --bpp 'islo
       nastavuje hodnotu BitsPerPixel - poet bit na bod. Piklad: --bpp
       32

    -c, --campaign [<id_taen'i>]
       pimo spouti taeni urene internim <id_taeni>. Pokud neni id
       ureno, ukae se menu pro vybr taeni. Pozn'amka: Pi pouiti tohoto
       parametru se prosim ujistte, e je take jako posledni argument
       udan adresa s daty, jinak bude id taeni pochopeno jako tato
       cesta.

    --campaign-difficulty <obt'inost>
       Obtinost ureneho taeni (1 a max.). Pokud tento parametr neni
       pitomen, ukae se ve he menu s vybrem obtinosti.

    --campaign-scenario <id_sc'en'ae>
       uruje identifikator scenae v danem taeni. Vychozi hodnota je
       prvni scena.

    --config-dir jm'eno
       nastavi adresa s uivatelskymi daty na jm'eno v $HOME nebo
       "Dokumenty\My Games" pod Windows. Mete vak take pouit absolutni
       cestu.

    --config-path
       pouze zobrazi cestu k adresai s konfiguranimi soubory a skoni.

    --data-dir <adres'a>
       nastavuje adresa s daty hry

    -d, --debug
       umouje pouit roziujici volby pikazoveho modu (vice viz Wiki na
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor soubor
       spusti pimo vestavny editor map. Pokud je udan soubor, pikaz je
       ekvivalentem -l --load

    --fps zobrazuje poet fps, tedy poet zobrazeni za sekundu, bhem hry v
       rohu obrazovky.

    -f, --fullscreen
       spouti hru v celoobrazovkovem reimu.

    --gunzip soubor_se_hrou
       dekomprimuje soubor s uloenou hrou (soubor_se_hrou) ve formatu
       gzip a uloi jej bez koncovky .gz. Nasledn je soubor_se_hrou
       smazan.

    --gzip soubor_se_hrou
       komprimuje soubor s uloenou hrou (soubor_se_hrou) do formatu
       gzip  a  uloi  jej  jako  soubor_se_hrou.gz  a  odstrani
       soubor_se_hrou.

    -h, --help
       zobrazi napovdu k parametrm pikazove adky a skoni.

    -l, --load soubor
       nate uloenou hru soubor ze standardniho adresae pro uloene hry.
       Pokud je pouit i pepina -e nebo --editor, oteve editor s natenou
       mapou ze soubor. Pokud je to adresa, editor zobrazi okno pro
       nateni mapy s touto slokou jako vychozi.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje urove zavanosti pro jednotlive kategorie. all znamena,
       e  budou  vypisovany vechny kategorie. Dostupne kategorie:
       error, warning, info, debug. Implicitn je aktivovana kategorie
       error.

    --logdomains [filtr]
       vypie definovane logovaci domeny (pouze ty obsahujici filtr,
       pokud je udan) a skoni.

    --max-fps
       poet snimk za sekundu ktere me hra zobrazit, hodnota by mla
       naleet do rozsahu 1 a 1000, implicitn 50.

    -m, --multiplayer
       spouti hru vice hra. Dali volby, ktere se k teto volb vai,
       souvisi s --multiplayer viz popis nie. Za --multiplyayer mohou
       nasledovat pouze tyto dali volby.

    --no-delay
       vypusti testovani grafiky bhem startu. Tato volba je automaticky
       pouita pouitim --nogui.

    --nocache
       vypina cache pro herni data.

    --nomusic
       runs the game without music.

    --nosound
       spusti hru bez zvuk a hudby.

    --path pouze zobrazi cestu k adresai s daty a skoni.

    --preprocess, -p[=<definice1>,<definice2>,...] <soubor/adres'a> <c'ilov'y
    adres'a>
       pedzpracuje ureny soubor i adresa. Do ureneho ciloveho adresae
       budou zapsany soubor(y): pvodni soubor 'cfg' a pedzpracovany.
       Pokud je uren cely adresa, bude zpracovan rekurzivn podle
       dostupnych pravidel  preprocesoru.  Bna  makra  z  umistni
       data/core/macros  budou  pedzpracovana  ped udanymi zdroji.
       definice1,definice2,... - tyto dali definice budou pidany ped
       zpracovanim. Pokud je zamylite pouit, musite pouit znak '='.
       Pokud zde bude definovano 'SKIP_CORE', nebude pouit obsah
       data/core.   Piklad:  -p  ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial
       ~/result       nebo       -p=MULTIPLAYER,MOJE_TAZENI
       ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result

    --preprocess-input-macros <zdrojov'y soubor>
       pouito  pouze  pikazem '--preprocess'. Uruje soubor, ktery
       obsahuje data [preproc_define] pro pouiti ped zpracovanim.

    --preprocess-output-macros [<c'ilov'y soubor>]
       pouivano  pouze  pikazem  '--preprocess'.  Vypie  vechna
       pedzpracovana makra do ciloveho souboru. Pokud neni soubor udan,
       vystup je uloen do souboru '_MACROS_.cfg' v cilovem adresai
       pikazu  preprocesoru. Tento parametr by ml byt pouit ped
       '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastavuje rozlieni. Piklad: -r 800x600

    -s, --server [hostitel]
       peskoi menu, pipoji se k urenemu hostiteli (pokud byl uren) nebo
       prvnimu serveru v nastaveni. Piklad: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       chyby validace jsou brany jako fatalni.

    -t, --test
       spouti hru v malem testovacim scenai.

    --validcache
       povauje cache za platnou bez kontroly. (nebezpene)

    -v, --version
       zobrazi verzi wesnothu a skoni.

    -w, --windowed
       spusti hry v okn.

    --with-replay
       pehraje zaznam nateny volbou --load.

Volby pro --multiplayer

    Volby s platnosti pouze pro jednu stranu jsou oznaeny strana, kde
    strana je teba nahradit za islo konkretni strany. Obvykle je to 1 nebo
    2, ale zalei to vdy od konkretniho scenae a od potu hra.

    --ai_configstrana=hodnota
       vybere konfigurani soubor k nateni pro AI dane strany.

    --algorithmstrana=hodnota
       vybira nestandardni algoritmus, ktery bude pouit pro umlou
       inteligenci teto strany. Momentaln jsou k dispozici hodnoty:
       idle_ai a sample_ai.

    --controllerstrana=hodnota
       vybira druh ovladani strany. Pouitelne hodnoty jsou human a ai.

    --era=hodnota
       pouij tuto volbu pro hrani ve specificke ee misto ery Default.
       Era je vybrana pomoci sveho id. Vechny ery jsou popsany v
       souboru data/multiplayer.cfg.

    --exit-at-end
       skoni hru pi konci scenae, tedy bez zobrazeni okenka s informaci
       o vitzstvi/prohe, ktere vyaduje uivatelskou akci - stisk tlaitka
       OK. Tato volba se pouiva pi rznych menich.

    --nogui
       spouti hru bez GUI. Musi byt pouito ped --multiplayer pro
       docileni kyeneho efektu.

    --parmstrana=jm'eno:hodnota
       nastavuje dali parametry pro tuto stranu. Jmeno a hodnota
       parametru zavisi na hodnotach voleb --controller a --algorithm.
       Mlo by byt pouito pouze lidmi vyvijejicimi si vlastni umlou
       inteligenci (neni zdokumentovano).

    --scenario=hodnota
       vybira scena pro hru vice hra podle id. Implicitni scena je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidestrana=hodnota
       vybira frakci souasne ery pro vybranou stranu. Frakce je vybrana
       na zaklad ID. Frakce jsou popsany v souboru data/multiplayer.cfg

    --turns=hodnota
       nastavuje poet kol pro vybrany scena, implicitn je 50.

N'AVRATOV'Y STATUS

    Status normalniho ukoneni je 0. Navratovy tatus 1 pak signalizuje chybu
    inicializace (a u jde o knihovnu SDL, video, fonty i jine knihovny).
    Status 2 pak signalizuje chybu pi zpracovani njake volby z pikazoveho
    adku.

AUTOI

    Vytvoil David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Tuto manovou stranku pvodn vytvoil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Peklad Oto 'tapik' Buchta <tapik@buchtovi.cz>
    Navtivte oficialni stranky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodny Software; je licencovan pod licenci GPL verze 2, tak
    jak je publikovana nadaci Free Software Foundation. Tento program je
    bez zaruky, a to i co se tyka obchodovatelnosti a pouitelnosti.

VIZ TAK'E

    wesnothd(6).