Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

NÁZEV

    wesnoth - Bitva o Wesnoth, tahová fantasy strategická hra

POUŽITÍ

    wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATM]

POPIS

    Bitva o Wesnoth je tahová fantasy strategická hra.

    Poraz všechny vůdce nepřátel použitím vhodně zvolené sestavy jednotek,
    dbaje přitom na množství zlata a vesnic. Všechny jednotky mají své
    silné stránky i slabiny; cesta k vítězství vede i přes postupné
    posilování vlastních jednotek a zabránění soupeři v tomtéž. Tak jak
    jednotky získávají zkušenosti, získávají i nové schopnosti a stávají se
    silnějšími. Hraj ve svém rodném jazyce a otestuj si své schopnosti
    proti silnému počítači nebo se připoj k velké komunitě hráčů Wesnothu
    hrajících po síti hry více hráčů. Vytvoř si vlastní jednotky, scénáře a
    tažení a poděl se o ně s ostatními.

VOLBY

    --bpp slo
       nastavuje hodnotu BitsPerPixel - počet bitů na bod. Příklad:
       --bpp 32

    -c, --campaign [<id_tažení>]
       přímo spouští tažení určené interním <id_tažení>. Pokud není id
       určeno, ukáže se menu pro výběr tažení. Poznámka: Při použití
       tohoto parametru se prosím ujistěte, že je také jako poslední
       argument udán adresář s daty, jinak bude id tažení pochopeno
       jako tato cesta.

    --campaign-difficulty <obtížnost>
       Obtížnost určeného tažení (1 až max.). Pokud tento parametr není
       přítomen, ukáže se ve hře menu s výběrem obtížnosti.

    --campaign-scenario <id_scénáře>
       určuje identifikátor scénáře v daném tažení. Výchozí hodnota je
       první scénář.

    --config-dir jmno
       nastaví adresář s uživatelskými daty na jmno v $HOME nebo
       "Dokumenty\My Games" pod Windows. Můžete však také použít
       absolutní cestu.

    --config-path
       pouze zobrazí cestu k adresáři s konfiguračními soubory a
       skončí.

    --data-dir <adresář>
       nastavuje adresář s daty hry

    -d, --debug
       umožňuje použít rozšiřující volby příkazového módu (více viz
       Wiki na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor soubor
       spustí přímo vestavěný editor map. Pokud je udán soubor, příkaz
       je ekvivalentem -l --load

    --fps zobrazuje počet fps, tedy počet zobrazení za sekundu, během hry
       v rohu obrazovky.

    -f, --fullscreen
       spouští hru v celoobrazovkovém režimu.

    --gunzip soubor_se_hrou
       dekomprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) ve formátu
       gzip a uloží jej bez koncovky .gz. Následně je soubor_se_hrou
       smazán.

    --gzip soubor_se_hrou
       komprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) do formátu
       gzip  a  uloží  jej  jako  soubor_se_hrou.gz  a  odstraní
       soubor_se_hrou.

    -h, --help
       zobrazí nápovědu k parametrům příkazové řádky a skončí.

    -l, --load soubor
       načte uloženou hru soubor ze standardního adresáře pro uložené
       hry. Pokud je použit i přepínač -e nebo --editor, otevře editor
       s načtenou mapou ze soubor. Pokud je to adresář, editor zobrazí
       okno pro načtení mapy s touto složkou jako výchozí.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje  úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all
       znamená, že budou vypisovány všechny  kategorie.  Dostupné
       kategorie: error, warning, info, debug. Implicitně je aktivována
       kategorie error.

    --logdomains [filtr]
       vypíše definované logovací domény (pouze ty obsahující filtr,
       pokud je udán) a skončí.

    --max-fps
       počet snímků za sekundu které může hra zobrazit, hodnota by měla
       náležet do rozsahu 1 až 1000, implicitně 50.

    -m, --multiplayer
       spouští hru více hráčů. Další volby, které se k této volbě váží,
       souvisí s --multiplayer viz popis níže. Za --multiplyayer mohou
       následovat pouze tyto další volby.

    --no-delay
       vypustí testování grafiky během  startu.  Tato  volba  je
       automaticky použita použitím --nogui.

    --nocache
       vypíná cache pro herní data.

    --nomusic
       runs the game without music.

    --nosound
       spustí hru bez zvuků a hudby.

    --path pouze zobrazí cestu k adresáři s daty a skončí.

    --preprocess, -p[=<definice1>,<definice2>,...] <soubor/adresář> <cílový
    adresář>
       předzpracuje určený soubor či adresář. Do určeného cílového
       adresáře  budou zapsány soubor(y): původní soubor 'cfg' a
       předzpracovaný. Pokud je určen celý adresář, bude zpracován
       rekurzivně podle dostupných pravidel preprocesoru. Běžná makra z
       umístění data/core/macros budou předzpracována před udanými
       zdroji. definice1,definice2,... - tyto další definice budou
       přidány před zpracováním. Pokud je zamýšlíte použít, musíte
       použít znak '='. Pokud zde bude definováno 'SKIP_CORE', nebude
       použit    obsah    data/core.    Příklad:     -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial     ~/result     nebo
       -p=MULTIPLAYER,MOJE_TAZENI ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result

    --preprocess-input-macros <zdrojový soubor>
       použito pouze příkazem '--preprocess'. Určuje soubor, který
       obsahuje data [preproc_define] pro použití před zpracováním.

    --preprocess-output-macros [<cílový soubor>]
       používáno  pouze  příkazem  '--preprocess'.  Vypíše všechna
       předzpracovaná makra do cílového souboru. Pokud není soubor
       udán, výstup je uložen do souboru '_MACROS_.cfg' v cílovém
       adresáři příkazu preprocesoru. Tento parametr by měl být použit
       před '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastavuje rozlišení. Příklad: -r 800x600

    -s, --server [hostitel]
       přeskočí menu, připojí se k určenému hostiteli (pokud byl určen)
       nebo  prvnímu  serveru  v  nastavení.  Příklad:  --server
       server.wesnoth.org

    --strict-validation
       chyby validace jsou brány jako fatální.

    -t, --test
       spouští hru v malém testovacím scénáři.

    --validcache
       považuje cache za platnou bez kontroly. (nebezpečné)

    -v, --version
       zobrazí verzi wesnothu a skončí.

    -w, --windowed
       spustí hry v okně.

    --with-replay
       přehraje záznam načtený volbou --load.

Volby pro --multiplayer

    Volby s platností pouze pro jednu stranu jsou označeny strana, kde
    strana je třeba nahradit za číslo konkrétní strany. Obvykle je to 1
    nebo 2, ale záleží to vždy od konkrétního scénáře a od počtu hráčů.

    --ai_configstrana=hodnota
       vybere konfigurační soubor k načtení pro AI dané strany.

    --algorithmstrana=hodnota
       vybírá nestandardní algoritmus, který bude použit pro umělou
       inteligenci této strany. Momentálně jsou k dispozici hodnoty:
       idle_ai a sample_ai.

    --controllerstrana=hodnota
       vybírá druh ovládání strany. Použitelné hodnoty jsou human a ai.

    --era=hodnota
       použij tuto volbu pro hraní ve specifické éře místo éry Default.
       Éra je vybrána pomocí svého id. Všechny éry jsou popsány v
       souboru data/multiplayer.cfg.

    --exit-at-end
       skončí hru při konci scénáře, tedy bez zobrazení okénka s
       informací o vítězství/prohře, které vyžaduje uživatelskou akci -
       stisk tlačítka OK. Tato volba se používá při různých měřeních.

    --nogui
       spouští hru bez GUI. Musí být použito před --multiplayer pro
       docílení kýženého efektu.

    --parmstrana=jmno:hodnota
       nastavuje další parametry pro tuto stranu. Jméno a hodnota
       parametru závisí na hodnotách voleb --controller a --algorithm.
       Mělo by být použito pouze lidmi vyvíjejícími si vlastní umělou
       inteligenci (není zdokumentováno).

    --scenario=hodnota
       vybírá scénář pro hru více hráčů podle id. Implicitní scénář je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidestrana=hodnota
       vybírá frakci současné éry pro vybranou stranu. Frakce je
       vybrána  na  základě  ID.  Frakce jsou popsány v souboru
       data/multiplayer.cfg

    --turns=hodnota
       nastavuje počet kol pro vybraný scénář, implicitně je 50.

NÁVRATOVÝ STATUS

    Status normálního ukončení je 0. Návratový tatus 1 pak signalizuje
    chybu inicializace (ať už jde o knihovnu SDL, video, fonty či jiné
    knihovny). Status 2 pak signalizuje chybu při zpracování nějaké volby z
    příkazového řádku.

AUTOŘI

    Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Tuto  manovou  stránku  původně  vytvořil  Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>. Překlad Oto 'tapik' Buchta <tapik@buchtovi.cz>
    Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak
    jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je
    bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

    wesnothd(6).