Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

NÁZEV

    wesnoth - Bitva o Wesnoth, tahová fantasy strategická hra

POUŽITÍ

    wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATŮM]

POPIS

    Bitva o Wesnoth je tahová fantasy strategická hra.

    Poraz všechny vůdce nepřátel použitím vhodně zvolené sestavy jednotek, dbaje přitom na
    množství zlata a vesnic. Všechny jednotky mají své silné stránky i slabiny; cesta k
    vítězství vede i přes postupné posilování vlastních jednotek a zabránění soupeři v tomtéž.
    Tak jak jednotky získávají zkušenosti, získávají i nové schopnosti a stávají se
    silnějšími. Hraj ve svém rodném jazyce a otestuj si své schopnosti proti silnému počítači
    nebo se připoj k velké komunitě hráčů Wesnothu hrajících po síti hry více hráčů. Vytvoř si
    vlastní jednotky, scénáře a tažení a poděl se o ně s ostatními.

VOLBY

    --bpp číslo
       nastavuje hodnotu BitsPerPixel - počet bitů na bod. Příklad: --bpp 32

    -c, --campaign [<id_tažení>]
       přímo spouští tažení určené interním <id_tažení>. Pokud není id určeno, ukáže se
       menu pro výběr tažení. Poznámka: Při použití tohoto parametru se prosím ujistěte,
       že je také jako poslední argument udán adresář s daty, jinak bude id tažení
       pochopeno jako tato cesta.

    --campaign-difficulty <obtížnost>
       Obtížnost určeného tažení (1 až max.). Pokud tento parametr není přítomen, ukáže se
       ve hře menu s výběrem obtížnosti.

    --campaign-scenario <id_scénáře>
       určuje identifikátor scénáře v daném tažení. Výchozí hodnota je první scénář.

    --config-dir jméno
       nastaví adresář s uživatelskými daty na jméno v $HOME nebo "Dokumenty\My Games" pod
       Windows. Můžete však také použít absolutní cestu.

    --config-path
       pouze zobrazí cestu k adresáři s konfiguračními soubory a skončí.

    --data-dir <adresář>
       nastavuje adresář s daty hry

    -d, --debug
       umožňuje použít rozšiřující volby  příkazového  módu  (více  viz  Wiki  na
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor soubor
       spustí přímo vestavěný editor map. Pokud je udán soubor, příkaz je ekvivalentem -l
       --load

    --fps zobrazuje počet fps, tedy počet zobrazení za sekundu, během hry v rohu obrazovky.

    -f, --fullscreen
       spouští hru v celoobrazovkovém režimu.

    --gunzip soubor_se_hrou
       dekomprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) ve formátu gzip a uloží jej
       bez koncovky .gz. Následně je soubor_se_hrou smazán.

    --gzip soubor_se_hrou
       komprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) do formátu gzip a uloží jej jako
       soubor_se_hrou.gz a odstraní soubor_se_hrou.

    -h, --help
       zobrazí nápovědu k parametrům příkazové řádky a skončí.

    -l, --load soubor
       načte uloženou hru soubor ze standardního adresáře pro uložené hry. Pokud je použit
       i přepínač -e nebo --editor, otevře editor s načtenou mapou ze soubor. Pokud je to
       adresář, editor zobrazí okno pro načtení mapy s touto složkou jako výchozí.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all znamená, že budou
       vypisovány všechny kategorie. Dostupné kategorie: error, warning, info, debug.
       Implicitně je aktivována kategorie error.

    --logdomains [filtr]
       vypíše definované logovací domény (pouze ty obsahující filtr, pokud je udán) a
       skončí.

    --max-fps
       počet snímků za sekundu které může hra zobrazit, hodnota by měla náležet do rozsahu
       1 až 1000, implicitně 50.

    -m, --multiplayer
       spouští hru více hráčů. Další volby, které se k této volbě váží, souvisí s
       --multiplayer viz popis níže. Za --multiplyayer mohou následovat pouze tyto další
       volby.

    --no-delay
       vypustí testování grafiky během startu. Tato volba je automaticky použita použitím
       --nogui.

    --nocache
       vypíná cache pro herní data.

    --nomusic
       runs the game without music.

    --nosound
       spustí hru bez zvuků a hudby.

    --path pouze zobrazí cestu k adresáři s daty a skončí.

    --preprocess, -p[=<definice1>,<definice2>,...] <soubor/adresář> <cílový adresář>
       předzpracuje určený soubor či adresář. Do určeného cílového adresáře budou zapsány
       soubor(y): původní soubor 'cfg' a předzpracovaný. Pokud je určen celý adresář, bude
       zpracován rekurzivně podle dostupných pravidel preprocesoru. Běžná makra z umístění
       data/core/macros budou předzpracována před udanými zdroji. definice1,definice2,...
       - tyto další definice budou přidány před zpracováním. Pokud je zamýšlíte použít,
       musíte použít znak '='. Pokud zde bude definováno 'SKIP_CORE', nebude použit obsah
       data/core.  Příklad:  -p  ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/result  nebo
       -p=MULTIPLAYER,MOJE_TAZENI ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result

    --preprocess-input-macros <zdrojový soubor>
       použito pouze příkazem '--preprocess'. Určuje soubor, který  obsahuje  data
       [preproc_define] pro použití před zpracováním.

    --preprocess-output-macros [<cílový soubor>]
       používáno pouze příkazem '--preprocess'. Vypíše všechna předzpracovaná makra do
       cílového souboru. Pokud není soubor udán, výstup  je  uložen  do  souboru
       '_MACROS_.cfg' v cílovém adresáři příkazu preprocesoru. Tento parametr by měl být
       použit před '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastavuje rozlišení. Příklad: -r 800x600

    -s, --server [hostitel]
       přeskočí menu, připojí se k určenému hostiteli (pokud byl určen) nebo prvnímu
       serveru v nastavení. Příklad: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       chyby validace jsou brány jako fatální.

    -t, --test
       spouští hru v malém testovacím scénáři.

    --validcache
       považuje cache za platnou bez kontroly. (nebezpečné)

    -v, --version
       zobrazí verzi wesnothu a skončí.

    -w, --windowed
       spustí hry v okně.

    --with-replay
       přehraje záznam načtený volbou --load.

Volby pro --multiplayer

    Volby s platností pouze pro jednu stranu jsou označeny strana, kde strana je třeba
    nahradit za číslo konkrétní strany. Obvykle je to 1 nebo 2, ale záleží to vždy od
    konkrétního scénáře a od počtu hráčů.

    --ai_configstrana=hodnota
       vybere konfigurační soubor k načtení pro AI dané strany.

    --algorithmstrana=hodnota
       vybírá nestandardní algoritmus, který bude použit pro umělou inteligenci této
       strany. Momentálně jsou k dispozici hodnoty: idle_ai a sample_ai.

    --controllerstrana=hodnota
       vybírá druh ovládání strany. Použitelné hodnoty jsou human a ai.

    --era=hodnota
       použij tuto volbu pro hraní ve specifické éře místo éry Default. Éra je vybrána
       pomocí svého id. Všechny éry jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg.

    --exit-at-end
       skončí  hru  při  konci scénáře, tedy bez zobrazení okénka s informací o
       vítězství/prohře, které vyžaduje uživatelskou akci - stisk tlačítka OK. Tato volba
       se používá při různých měřeních.

    --nogui
       spouští hru bez GUI. Musí být použito před --multiplayer pro docílení kýženého
       efektu.

    --parmstrana=jméno:hodnota
       nastavuje další parametry pro tuto stranu. Jméno a hodnota parametru závisí na
       hodnotách voleb --controller a --algorithm. Mělo by být použito pouze lidmi
       vyvíjejícími si vlastní umělou inteligenci (není zdokumentováno).

    --scenario=hodnota
       vybírá  scénář  pro  hru  více  hráčů  podle  id.  Implicitní  scénář  je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidestrana=hodnota
       vybírá frakci současné éry pro vybranou stranu. Frakce je vybrána na základě ID.
       Frakce jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg

    --turns=hodnota
       nastavuje počet kol pro vybraný scénář, implicitně je 50.

NÁVRATOVÝ STATUS

    Status normálního ukončení je 0. Návratový tatus 1 pak signalizuje chybu inicializace (ať
    už jde o knihovnu SDL, video, fonty či jiné knihovny). Status 2 pak signalizuje chybu při
    zpracování nějaké volby z příkazového řádku.

AUTOŘI

    Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Upravili  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>  a  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>. Překlad Oto
    'tapik' Buchta <tapik@buchtovi.cz>
    Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována
    nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká
    obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

    wesnothd(6).