Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_i386 bug

NÁZEV

    Bitva o Wesnoth - síťový server pro hru více hráčů

POUŽITÍ

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t poet_vlken] [-T poet_vlken]
    wesnothd -V

POPIS

    Součást  Bitvy  o  Wesnoth  spravující  hry  více  hráčů.  Na
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalézt příkazy,
    které server akceptuje, a to jak přes fifo, tak přímo od klienta
    wesnoth.

VOLBY

    -c cesta, --config cesta
       specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor.
       Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže.
       Konfiguraci je možno znovu načíst posláním SIGHUP procesu
       serveru.

    -d, --daemon
       spouští wesnothd jako démona.

    -h, --help
       zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje  úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all
       znamená, že budou vypisovány všechny  kategorie.  Dostupné
       kategorie: error, warning, info, debug. Implicitně je aktivována
       kategorie error a pro kategorii server také info.

    -p port, --port port
       určuje, který port má server používat. Implicitní hodnota je
       15000.

    -t, poet, --threads poet
       nastavuje limit pro počet nečinných vláken čekajících na síťová
       spojení (implicitně: 5, max: 30).

    -T, poet, --max-threads poet
       nastavuje nejvyšší počet vláken, které wesnothd vytvoří; 0
       znamená bez omezení (implicitně: 0).

    -V, --version
       zobrazí verzi wesnothd a skončí.

    -v, --verbose
       zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

KONFIGURACE SERVERU

  Obecná syntaxe je:
    [znaka]

       kl="hodnota"

       kl="hodnota,hodnota,..."

    [/znaka]

  Globální klíče:
    allow_remote_shutdown
       Při nastavení na no (výchozí), požadavky shut_down a restart
       jsou ignorovány, pokud nepocházejí z fifo. Při nastavení yes
       může správce vzdáleně vypnout server pomocí /query.

    ban_save_file
       Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může
       server číst a přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy
       přístupu (ban) a načítány při spuštění.

    compress_stored_rooms
       Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako
       komprimovaný. Výchozí hodnota yes.

    connections_allowed
       Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno.
       (implicitně 5)

    disallow_names
       Jména/přezdívky, které nejsou serverem akceptována. Je možno
       použít metaznaky * a ?. Více viz. glob(7). Implicitní hodnota
       je:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Cesta k fifo, do nějž můžete posílat příkazy serveru (stejně
       jako pomocí /query z klienta). Pokud není explicitně určena, je
       použita  výchozí  hodnota  určená  při  kompilaci  (běžně
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Maximální  počet  zpráv,  které  jsou  přijaty  během
       messages_time_period. (implicitně 4)

    messages_time_period
       Časová perioda (ve vteřinách), po které se nuluje počítadlo
       přijatých zpráv. (implicitně 10 sekund)

    motd  Zpráva dne.

    new_room_policy
       Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné
       hodnoty zahrnují everyone, registered, admin a nobody - místosti
       pak může vytvářet každý, registrovaní uživatelé, pouze správci
       nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.

    passwd Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin
       password.)

    replay_save_path
       Adresář, do nějž server ukládá záznamy her (nezapomeňte na / na
       konci!). Výchozí hodnota je `', neboli adresář v němž byl server
       spuštěn.

    restart_command
       Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe
       sama při příkazu restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více
       viz allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech.
       Tento soubor je načten při spuštění serveru a poté přepisován.
       Pokud je prázdný nebo není nastaven, ukládání a načítání
       místností nebude aktivní.

    save_replays
       Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her (výchozí
       hodnota: false).

    versions_accepted
       Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, které jsou
       serverem akceptovány. Je možno použít zástupné znaky * a ?.
       Implicitní hodnota odpovídá příslušné verzi wesnothu.
       Příklad: versions_accepted="*" akceptuje všechny verze.

    user_handler
       Název handleru uživatelů, jenž má být použit. V tuto chvíli jsou
       dostupné handlery forum (propojení s databází phpbb) a sample
       (vzorová implementace rozhraní, prakticky nepoužitelná). Výchozí
       hodnota je forum. Handler musí být dále konfigurován v sekci
       [user_handler] - viz níže.

  Globální značky:
    [redirect] Značka udávající server, na který bude přesměrován požadavek
    pro konkrétní verzi klienta.

       host  Adresa serveru pro přesměrování.

       port  Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.

       version
           Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro
           které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený
           server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.

    [ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů
    přístupu (ban).

       name  Název pro období.

       time  Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s
           je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny),
           "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je číslo. Pokud není
           zadán druh délky, jsou  předpokládány  minuty  (m).
           Například time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden
           den, 12 hodin a 30 minut.

    [proxy] Značka říkající serveru, aby se choval  jako  proxy  a
    přesměrovával na určený server klientské požadavky. Akceptuje stejné
    klíče jako [redirect].

    [user_handler] Konfiguruje uživatelský handler. Dostupné klíče se liší
    podle toho, který handler je použit - nastaveno klíčem user_handler.
    Pokud není v konfiguraci nalezena žádná sekce [user_handler], server
    poběží bez služeb správy přezdívek.

       db_host
           (pro user_handler=forum) Hostitelský databázový server

       db_name
           (pro user_handler=forum) Jméno databáze

       db_user
           (pro user_handler=forum) Uživatelské jméno pro přihlášení
           k databázi

       db_password
           (pro user_handler=forum) Heslo pro databázi

       db_users_table
           (pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž ukládá vaše
           fórum (typu phpbb) data o uživatelích. Pravděpodobně to
           je <prefix>_users (například phpbb3_users).

       db_extra_table
           (pro user_handler=forum) Název tabulky, v níž  bude
           wesnothd ukládat svá vlastní data o uživatelích. Tuto
           tabulku budete muset vytvořit ručně - například: CREATE
           TABLE <jméno_tabulky>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (pro user_handler=sample) Čas, po němž vyprší platnost
           registrovaného uživatelského jména (dny).

    [mail] Konfiguruje SMTP server skrz nějž je možno odesílat poštu
    uživatelského handleru. V tuto chvíli jej používá pouze vzorový
    handler.

       server Hostitelský server emailu

       username
           Uživatelské jméno pro emailový server.

       password
           Heslo pro emailový server.

       from_address
           Adresa vložená do hlavičky Reply-To odesílaných mailů.

       mail_port
           Port, na němž běží emailový server. Výchozí hodnota 25.

NÁVRATOVÝ STATUS

    Status normálního ukončení, tedy když se server korektně vypne, je 0.
    Návratový status 2 pak signalizuje chybu při zpracování nějaké volby z
    příkazového řádku.

AUTOŘI

    Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>. Upravili Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton@sonnenkinder.org>a       Thomas        Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manovou stránku původně vytvořil
    Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>. Překlad Oto  'tapik'  Buchta
    <tapik@buchtovi.cz> a Vladimír Slávik <slavik.vladimir@seznam.cz>.
    Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak
    jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je
    bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

    wesnoth(6).