Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.6-1ubuntu1_i386 bug

N'AZEV

    Bitva o Wesnoth - siovy server pro hru vice hra

POUIT'I

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t poet_vl'aken] [-T poet_vl'aken]
    wesnothd -V

POPIS

    Souast  Bitvy  o  Wesnoth  spravujici  hry  vice  hra.  Na
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalezt  pikazy,
    ktere server akceptuje, a to jak pes fifo, tak pimo od klienta wesnoth.

VOLBY

    -c cesta, --config cesta
       specifikuje cestu, kde ma wesnothd hledat konfigurani soubor.
       Syntaxe souboru je popsana v sekci KONFIGURACE SERVERU nie.
       Konfiguraci je mono znovu naist poslanim SIGHUP procesu serveru.

    -d, --daemon
       spouti wesnothd jako demona.

    -h, --help
       zobrazuje napovdu k parametrm pikazove adky.

    --log-level=kategorie1,kategorie2,...
       nastavuje urove zavanosti pro jednotlive kategorie. all znamena,
       e budou vypisovany vechny kategorie.  Dostupne  kategorie:
       error, warning, info, debug. Implicitn je aktivovana kategorie
       error a pro kategorii server take info.

    -p port, --port port
       uruje, ktery port ma server pouivat. Implicitni hodnota je
       15000.

    -t, poet, --threads poet
       nastavuje limit pro poet neinnych vlaken ekajicich na siova
       spojeni (implicitn: 5, max: 30).

    -T, poet, --max-threads poet
       nastavuje nejvyi poet vlaken, ktere wesnothd vytvoi; 0 znamena
       bez omezeni (implicitn: 0).

    -V, --version
       zobrazi verzi wesnothd a skoni.

    -v, --verbose
       zapina vypis rozienych logovacich informaci.

KONFIGURACE SERVERU

  Obecn'a syntaxe je:
    [znaka]

       kl'i="hodnota"

       kl'i="hodnota,hodnota,..."

    [/znaka]

  Glob'aln'i kl'ie:
    allow_remote_shutdown
       Pi nastaveni na no (vychozi), poadavky shut_down a restart jsou
       ignorovany, pokud nepochazeji z fifo. Pi nastaveni yes me
       spravce vzdalen vypnout server pomoci /query.

    ban_save_file
       Plna i relativni cesta k souboru (komprese gzip), jen me server
       ist a pepisovat. Do tohoto souboru jsou ukladany zakazy pistupu
       (ban) a naitany pi sputni.

    compress_stored_rooms
       Uruje,  zda je soubor s mistnostmi ten a zapisovan jako
       komprimovany. Vychozi hodnota yes.

    connections_allowed
       Poet povolenych spojeni z jedne IP adresy. 0 znamena nekoneno.
       (implicitn 5)

    disallow_names
       Jmena/pezdivky, ktere nejsou serverem akceptovana. Je mono pouit
       metaznaky * a ?. Vice viz. glob(7). Implicitni hodnota je:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Cesta k fifo, do nj mete posilat pikazy serveru (stejn jako
       pomoci /query z klienta). Pokud neni explicitn urena, je pouita
       vychozi    hodnota   urena   pi   kompilaci   (bn
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Maximalni  poet  zprav,  ktere  jsou   pijaty   bhem
       messages_time_period. (implicitn 4)

    messages_time_period
       asova perioda (ve vteinach), po ktere se nuluje poitadlo
       pijatych zprav. (implicitn 10 sekund)

    motd  Zprava dne.

    new_room_policy
       Uruje, kdo me vytvaet na serveru nove mistnosti. Dostupne
       hodnoty zahrnuji everyone, registered, admin a nobody - mistosti
       pak me vytvaet kady, registrovani uivatele, pouze spravci nebo
       nikdo. Vychozi hodnota je everyone.

    passwd Heslo pro ziskani administratorskych prav. (Pes /query admin
       password.)

    replay_save_path
       Adresa, do nj server uklada zaznamy her (nezapomete na / na
       konci!). Vychozi hodnota je `', neboli adresa v nm byl server
       sputn.

    restart_command
       Pikaz, ktery server pouije pro sputni noveho procesu sebe sama
       pi pikazu restart. (Lze nastavit pouze pes fifo. Vice viz
       allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       Cesta k souboru, v nm jsou ukladany informace o mistnostech.
       Tento soubor je naten pi sputni serveru a pote pepisovan. Pokud
       je prazdny nebo neni nastaven, ukladani a naitani mistnosti
       nebude aktivni.

    save_replays
       Uruje, zda bude server automaticky ukladat zaznamy her (vychozi
       hodnota: false).

    versions_accepted
       Seznam arkou oddlenych etzc verzi Wesnothu, ktere jsou serverem
       akceptovany. Je mono pouit zastupne znaky * a ?. Implicitni
       hodnota odpovida pislune verzi wesnothu.
       Piklad: versions_accepted="*" akceptuje vechny verze.

    user_handler
       Nazev handleru uivatel, jen ma byt pouit. V tuto chvili jsou
       dostupne handlery forum (propojeni s databazi phpbb) a sample
       (vzorova implementace rozhrani, prakticky nepouitelna). Vychozi
       hodnota je forum. Handler musi byt dale konfigurovan v sekci
       [user_handler] - viz nie.

  Glob'aln'i znaky:
    [redirect] Znaka udavajici server, na ktery bude pesmrovan poadavek pro
    konkretni verzi klienta.

       host  Adresa serveru pro pesmrovani.

       port  Port, na kterem posloucha vzdaleny wesnothd.

       version
           Seznam arkou oddlenych etzc verzi Wesnothu, pro ktere
           jsou poadavky pesmrovany na tento vzdaleny  server.
           Obdobny zapis jako u versions_accepted.

    [ban_time] Tag umoujici definovat kliova slova pro delky zakaz pistupu
    (ban).

       name  Nazev pro obdobi.

       time  Definice doby trvani. Format je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s
           je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny),
           "M" (msice) nebo "Y" (roky) a %d je islo. Pokud neni
           zadan druh delky, jsou pedpokladany minuty (m). Napiklad
           time="1D12H30m" pedstavuje zakaz pro jeden den, 12 hodin
           a 30 minut.

    [proxy] Znaka ikajici serveru, aby se choval jako proxy a pesmrovaval
    na ureny server klientske poadavky. Akceptuje stejne klie  jako
    [redirect].

    [user_handler] Konfiguruje uivatelsky handler. Dostupne klie se lii
    podle toho, ktery handler je pouit - nastaveno kliem user_handler.
    Pokud neni v konfiguraci nalezena adna sekce [user_handler], server
    pobi bez slueb spravy pezdivek.

       db_host
           (pro user_handler=forum) Hostitelsky databazovy server

       db_name
           (pro user_handler=forum) Jmeno databaze

       db_user
           (pro user_handler=forum) Uivatelske jmeno pro pihlaeni k
           databazi

       db_password
           (pro user_handler=forum) Heslo pro databazi

       db_users_table
           (pro user_handler=forum) Nazev tabulky, v ni uklada vae
           forum (typu phpbb) data o uivatelich. Pravdpodobn to je
           <prefix>_users (napiklad phpbb3_users).

       db_extra_table
           (pro  user_handler=forum)  Nazev tabulky, v ni bude
           wesnothd ukladat sva vlastni data o uivatelich. Tuto
           tabulku budete muset vytvoit run - napiklad: CREATE TABLE
           <jm'eno_tabulky>(username  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit  INT  UNSIGNED  NOT  NULL DEFAULT 0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (pro user_handler=sample) as, po nm vypri  platnost
           registrovaneho uivatelskeho jmena (dny).

    [mail]  Konfiguruje  SMTP server skrz nj je mono odesilat potu
    uivatelskeho handleru. V tuto chvili jej pouiva pouze vzorovy handler.

       server Hostitelsky server emailu

       username
           Uivatelske jmeno pro emailovy server.

       password
           Heslo pro emailovy server.

       from_address
           Adresa vloena do hlaviky Reply-To odesilanych mail.

       mail_port
           Port, na nm bi emailovy server. Vychozi hodnota 25.

N'AVRATOV'Y STATUS

    Status normalniho ukoneni, tedy kdy se server korektn vypne, je 0.
    Navratovy status 2 pak signalizuje chybu pi zpracovani njake volby z
    pikazoveho adku.

AUTOI

    Vytvoil David White <davidnwhite@verizon.net>. Upravili Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton@sonnenkinder.org>a       Thomas        Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manovou stranku pvodn vytvoil Cyril
    Bouthors  <cyril@bouthors.org>.  Peklad  Oto  'tapik'  Buchta
    <tapik@buchtovi.cz> a Vladimir Slavik <slavik.vladimir@seznam.cz>.
    Navtivte oficialni stranky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je Svobodny Software; je licencovan pod licenci GPL verze 2, tak
    jak je publikovana nadaci Free Software Foundation. Tento program je
    bez zaruky, a to i co se tyka obchodovatelnosti a pouitelnosti.

VIZ TAK'E

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)