Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    environ - uživatelské prostředí

POUŽITÍ

    extern char **environ;

POPIS

    Proměnná environ odkazuje na pole řetězců nazývané "prostředí" (environment). (Tato
    proměnná musí být deklarována v uživatelském programu. Pouze v případě, že hlavičkové
    soubory pocházejí z libc4 nebo libc5, anebo pocházejí z glibc a zároveň je definováno
    _GNU_SOURCE , je proměnná deklarována v hlavičkovém souboru <unistd.h>). Toto pole řetězců
    je zpřístupněno procesu voláním exec(3) , které spustilo proces. Podle konvence mají tyto
    řetězce tvar "jméno=hodnota". Obvyklé případy:

    USER  Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy odvozenými z BSD).

    LOGNAME
       Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy odvozenými  z
       System-V).

    HOME  Uživatelův domovský adresář, který je nastaven při přihlášení programem login(1)
       ze souboru hesel passwd(5).

    LANG  Název locale které má být použito pro kategorie locale, pokud není nastaveno LC_ALL
       nebo konkrétnější proměnné prostředí jako LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES,
       LC_MONETARY, LC_NUMERIC, LC_TIME, viz locale(5).

    PATH  Seznam adresářů, které sh(1) a mnoho dalších programů používá při hledání souboru
       u něhož není známa kompletní cesta. Jednotlivé adresáře jsou odděleny ':'. (Podobně
       se CDPATH používá v některých shellech k nalezení cíle pro příkaz změny adresáře,
       man(1) používá MANPATH k nalezení manuálových stránek, atd.)

    PWD  Aktuální pracovní adresář. Nastavují jej některé shelly.

    SHELL Cesta k login shellu uživatele.

    TERM  Typ terminálu, pro který má být připraven výstup.

    PAGER Uživatelem preferovaná utilita pro zobrazení textových souborů.

    EDITOR/VISUAL
       Uživatelem preferovaná utilita pro editování textových souborů.

    Další jména mohou být do prostředí umístěna příkazem export a "jméno=hodnota" v sh(1)
    nebo příkazem setenv v csh(1). Argumenty mohou být umístěny do prostředí i při volání
    funkce exec(3). Program v C může manipulovat svým prostředím pomocí funkcí getenv(3),
    putenv(3), setenv(3), a unsetenv(3).

    Chování mnoha programů a knihovních rutin je ovlivněno přítomností nebo hodnotou určitých
    proměnných prostředí. Náhodný výběr:

    Proměnné LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, atd. ovlivňují použití
    locale, srov. locale(5).

    TMPDIR ovlivňuje prefix cesty u názvů, které vytváří tmpnam(3) a jiné rutiny, dočasný
    adresář, který používá sort(1) a jiné programy, atd.

    LD_LIBRARY_PATH,  LD_PRELOAD  a  další LD_* proměnné ovlivňují chování dynamického
    loaderu/linkeru.

    POSIXLY_CORRECT způsobí, že se určité programy a knihovní rutiny drží předpisů POSIX.

    Chování malloc(3) je ovlivněno proměnnými MALLOC_*.

    Proměnná HOSTALIASES obsahuje název souboru, který obsahuje aliasy pro použití s
    gethostbyname(3).

    TZ a TZDIR obsahují informaci o časové zóně, kterou používá tzset(3) a tím pádem i funkce
    jako ctime(3), localtime(3), mktime(3), strftime(3). Viz též tzselect(8).

    TERMCAP obsahuje informaci o možnostech terminálu (nebo název souboru obsahujícího tuto
    informaci).

    COLUMNS a LINES sdělují aplikacím velikost okna, bez ohledu na jeho skutečnou velikost.

    PRINTER nebo LPDEST mohou určit tiskárnu, která má být použita. Viz lpr(1).

    Atd.

CHYBY

    Je zde jasné bezpečností riziko. Mnoho systémových příkazů může být svedeno k páchání
    škody uživatelem, který zadal zvláštní hodnoty pro IFS nebo LD_LIBRARY_PATH.

    Existuje také riziko kontaminace jmenného prostoru. Programy jako make a autoconf umožňují
    upřednostnit výchozí názvy utilit prostředí podobně pojmenovanými proměnnými zapsanými
    velkými písmeny. Takže se používá CC pro výběr požadovaného překladače C (a podobně i
    MAKE, AR, AS, FC, LD, LEX, RM, YACC, atd.). Nicméně při klasickém použití předává takováto
    proměnná prostředí programu volbu, nikoliv název soboru. Takže se používá MORE, LESS, a
    GZIP. Takovéto použití se pokládá za chybu a nové programy by se mu měly vyhýbat. Autoži
    programu gzip by měli zvážit přejmenování volby na GZIP_OPT.

DALŠÍ INFORMACE

    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3), exec(3), getenv(3),
    putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.