Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    man - makra pro formátování manuálových stránek.

POUŽITÍ

    groff -Tascii -man file ...

    groff -Tps -man file ...

    man [sekce] název

POPIS

    Tato manuálová stránka popisuje makro balík groff an.tmac (často nazývaný jako makro balík
    man). Tento balík maker by měli používat vývojáři při psaní nebo přenosu manuálových
    stránek pro Linux. Je celkem kompatibilní s ostatními verzemi tohoto makro balíku, a proto
    by přenos manuálových stránek z jiných systémů neměl být problémem (výjimkou je NET-2 BSD,
    který používá úplně jiný makro balík zvaný mdoc; viz mdoc(7)).

    NET-2 BSD manuálové stránky mohou být používány programem groff jednoduše, pokud použijeme
    volbu -mdoc místo standardní volby -man. Doporučujeme ale používat volbu -mandoc, protože
    ta automaticky rozezná, který makro balík má použít.

    Konvence, které by měly být použity při psaní manuálových stránek v balíku man-pages, jsou
    uvedeny v man-pages(7).

  Titulní řádka
    První příkaz manuálové stránky (po komentářích, tj. řádcích začínajících na .\") by měl
    být

       .TH titulek sekce datum zdroj manuál

    Více informací o parametrech, které mohou být předány příkazu TH, je uvedeno v
    man-pages(7).

    Pozor, BSD manuálové stránky formátované mdoc začínají příkazem Dd, nikoliv příkazem TH.

  Sekce
    Sekce začínají příkazem .SH následovaným názvem dané sekce.

    Jediná povinná sekce je JMÉNO, měla by být první a za ní by měl následovat jednořádkový
    popis programu:

       .SH JMÉNO

    Je velmi důležité dodržet tento formát, zejména uvádění zpětného lomítka před pomlčkou, za
    níž je uvedeno jméno příkazu, protože tato syntaxe je použita programem makewhatis(8)  k
    vytvoření databáze zkrácených popisů příkazů pro příkazy whatis(1) a apropos(1).

    Seznam dalších sekcí, které se mohou v manuálové stránce vyskytnout, je uveden v
    man-pages(7).

  Fonty
    Příkazy pro nastavení řezu písma:

    .B Tučné

    .BI Tučné střídající se s kurzívou (zvláště užitečné pro specifikace funkcí)

    .BR Tučné střídající se s normálním (zvláště užitečné pro odkazy na ostatní manuálové
      stránky)

    .I Kurzíva

    .IB Italika střídající se s tučným

    .IR Italika střídající se s normálním

    .RB Normální střídající se s tučným

    .RI Normální střídající se s kurzívou

    .SB Malé střídající se s tučným

    .SM Malé (užitečné pro zkratky)

    [přibližně] Tradicí bylo, že každý příkaz mohl mít až šest argumentů, ale GNU verze
    odstranila toto omezení. Argumenty jsou odděleny mezerami. Uvozovky použijeme chceme-li
    specifikovat argument, který obsahuje mezery. Všechny argumenty budou vytištěny bez mezer
    hned za sebe, a proto může být příkaz .BR použit pro vytištění tučného slova následovaného
    interpunkční značkou v normálním písmu. Pokud není uveden žádný argument, aplikuje se
    příkaz na následující řádek textu.

  Další makra a řetězce
    Níže jsou uvedena další související makra a předdefinované řetězce. Pokud není uvedeno
    jinak, všechna makra způsobují zlom (konec aktuální rádky textu). Mnoho z těchto maker
    nastavuje nebo užívá "obecné odsazení". Hodnota "obecné odsazení" je nastavena makrem s
    parametrem i níže; makro může i vypustit, v tom případě bude užito aktuální obecné
    odsazení. Výsledkem je, že po sobě jdoucí odsazené odstavce mohou používat stejné odsazení
    bez nutnosti jeho hodnotu opakovaně nastavovat. Obyčejný (neodsazený) odstavec obnoví
    hodnotu obecného odsazení na výchozí hodnotu (0.5 palce) Jako výchozí jednotka odsazení
    je použito en; jako jednotky používejte nejlépe en nebo em, protože se automaticky
    přizpůsobují změně velikosti fontu. Další základní makra jsou:

  Normální odstavce
    .LP   Stejné jako .PP (začni odstavec).

    .P    Stejné jako .PP (začni odstavec).

    .PP   Začni odstavec a obnov obecné odsazení.

  Relativní hranice odsazení
    .RS i  Začátek relativní hranice odsazení: posune levý okraj i doprava (pokud je i
        vynecháno, použije se hodnota obecného odsazení). Nové obecné odsazení je
        nastaveno na 0.5 palce. Výsledkem je, že všechny následující odstavce budou
        odsazeny až do odpovídajícího .RE.

    .RE   Ukončí relativní hranici odsazení a obnoví předchozí hodnotu obecného odsazení.

  Makra pro odsazené odstavce
    .HP i  Začne odstavec s visícím odsazením (první řádek začíná vlevo stejně jako normální
        odstavce, ostatní řádky jsou odsazeny).

    .IP x i Odsazený odstavec s volitelnou visící značkou. Pokud je značka x vynechána, je
        celý následující odstavec odsazen o i. Pokud je značka x přítomna, je pověšena na
        levém okraji před následujícím odsazeným odstavcem (je to stejné jako .TP, akorát
        je značka uvedena s příkazem, místo aby byla na následující řádce). Pokud je
        značka příliš dlouhá, je text, který po ní následuje, posunut dolů na další řádku
        (text nezmizí ani se nezkomolí). Pro seznamy s odrážkami se toto makro používá se
        značkami \(bu (bullet) nebo \(em (em dash), pro číslované seznamy je pak značkou
        číslo nebo písmeno následované tečkou; to zjednodušuje převod do jiných formátů.

    .TP i  Začne odstavec s visící značkou. Značka je uvedena na následující řádce, ale
        výsledek je stejný jako u příkazu .IP.

  Makra hypertextových odkazů
    (Vlastnost podporovaná pouze programem groff.)  Aby  bylo  možné  používat  makra
    hypertextových odkazů, je nutné nahrát balíček maker www.tmac. Použijte k tomu volání .mso
    www.tmac

    .URL url odkaz trailer
        Vloží hypertextový odkaz na URI (URL)  url, s odkazem jako textem odkazu.
        Bezprostředně za ním bude vytištěn trailer. Při tvorbě HTML by se to mělo
        přeložit do HTML příkazu <A HREF="url">odkaz</A>trailer.

        Toto a další makra jsou nové a mnoho nástrojů je neumí použít, ale protože
        nedefinovaná makra většinou ignorují (nebo je přinejhorším vloží jako text), je
        možné jej bezpečně použít.

        Může být užitečné definovat vlastní makro URL v manuálových stránkách pro blaho
        těch, kde je prohlížejí jiným prohlížečem roff, než je groff. Tak budou URL, text
        odkazu a text traileru (pokud je) stále viditelné.

        Příklad:
           .de URL
           \\$2 \(laURL: \\$1 \(ra\\$3
           ..
           .if \n[.g] .mso www.tmac
           .TH ...
           (later in the page)
           This software comes from the
           .URL "http://www.gnu.org/" "GNU Project" " of the"
           .URL "http://www.fsf.org/" "Free Software Foundation" .

        V uvedeném příkladu, pokud je použit groff, nahradí definice makra URL z balíčku
        www.tmac definici definovanou lokálně.

    K dispozici jsou i další makra pro odkazy. Viz groff_www(7) pro další podrobnosti.

  Různá makra
    .DT   Obnoví původní hodnoty tabulátorů (0.5 palce); nepůsobí zlom.

    .PD d  Nastaví vertikální vzdálenost mezi odstavci na d (pokud je vynecháno, pak
        d=0.4v); nepůsobí zlom.

    .SS t  Podkapitola t (jako .SH, ale užívá se pro podsekci uvnitř sekce).

  Předdefinované řetězce
    Balíček man obsahuje následující předdefinované řetězce:

    \*R  Symbol registrace: ®

    \*S  Změna výchozí velikosti fontu

    \*(Tm Ochranná známka: ™

    \*(lq Dvojité uvozovky směřující vlevo: “

    \*(rq Dvojité uvozovky směřující vpravo: ”

  Bezpečná sada
    Ačkoliv technicky je man makro balíčkem programu troff, ve skutečnosti zpracovává
    manuálové stránky velké množství dalších nástrojů, které neimplementují všechny možnosti
    programu troff. Proto je nejlepší vyhýbat se některým exotičtějším možnostem, aby mohly
    tyto nástroje pracovat správně. Vyhněte se použití různých preprocesorů troffu (pokud ale
    musíte, klidně použijte tbl(1), ale pro dvousloupcové tabulky zkuste raději příkazy IP a
    TP). Vyhnětě se výpočtům; většina ostatních nástrojů je neumí zpracovat. Používejte
    jednoduché příkazy, které se snadno převádějí do jiných formátů. Následující makra jsou
    obecně považována za bezpečná (i když v mnoha případech budou překladači ignorována): \",
    ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi, ft, hy, ig, in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti,
    tr.

    Také můžete používat mnohé escape sekvence troffu (začínající na \). Pokud potřebujete
    uvést v textu zpětné lomítko, použijte \e. Další sekvence, které je možné použít zahrnují
    (x je jakýkoliv znak a N je jakákoliv číslice): \', \`, \-, \., \", \%, \*x, \*(xx, \(xx,
    \$N, \nx, \n(xx, \fx, and \f(xx. Vyhněte se escape sekvencím pro kreslení.

    Nepoužívejte volitelný parametr pro bp (break page). Používejte pouze kladné hodnoty pro
    sp (vertical space). Nedefinujte makro (de) se stejným jménem jako makro v tomto balíčku
    nebo v balíčku mdoc s jiným významem; je pravděpodobné, že takové redefinování bude
    ignorováno. Každé kladné odszení (in) by mělo mít odpovídající záporné odsazení (ačkoliv
    by měla být raději používána makra RS a RE). Testy (if,ie) by měly mít jako podmínku jen
    "t" nebo "n". Měly by být použity pouze překlady (tr) které je možné ignorovat. Změny
    fontů (ft a escape sekvence \f ) by měly mít pouze hodnoty 1, 2, 3, 4, R, I, B, P nebo CW
    (příkaz ft nemusí mít žádný parametr).

    Pokud využíváte pokročilejší možnosti, pečlivě vyzkoušejte výsledek s několika nástroji.
    Jestliže zjistíte, že tato pokročilejší možnost je bezpečná, dejte vědět udržovateli
    tohoto dokumentu, aby ji mohl přidat do seznamu.

SOUBORY

    /usr/share/groff/[*/]tmac/an.tmac
    /usr/man/whatis

POZNÁMKY

    Vždy uvádějte celé URL (nebo URI); některé nástroje, jako třeba man2html(1) je mohou
    automaticky převézt na hypertextové odkazy. Také je možné použítnové makro URL k označení
    odkazů na související informace. Pokud uvádíte URL, použijte jejich úplný tvar (např.
    <http://www.kernelnotes.org>), aby mohly být nalezeny automaticky.

    Nástroje zpracovávající tyto soubory by měly otevřít soubor a prozkoumat první znam, který
    není prázdným místem. Tečka (.) nebo jednoduchá uvozovka(') na začátku řádku označují
    soubor troffu (jako man nebo mdoc). levá ostrá závorka (<) označuje soubor SGML/XML (jako
    HTML nebo Docbook). Cokoliv jiného je prostý ASCII text (např. "catman").

    Mnoho manuálových stránek začíná s ´\" následovaným mezerou a řadou znaků, které určují,
    jak má být stránka zpracována. Pro zachování přenositelnosti doporučujeme vyhnout se
    všemu, s výjimkou tbl(1), který Linux umí detekovat automaticky. Nicméně můžete tuto
    informaci uvést, takže méně schopné systémy mohou vaši manuálovou stránku zpracovat.
    Následují definice preprocesorů volaných těmito znaky:

    e eqn(1)

    g grap(1)

    p pic(1)

    r refer(1)

    t tbl(1)

    v vgrind(1)

CHYBY

    Většina  maker  popisuje formátování (např. druh fontu a rozteč) namísto značení
    sémantického obsahu (např. tento text je odkazem na jinou stránku), na rozdíl od formátů
    jako mdoc a DocBook (i HTML má sémantičtější značení). Proto není jednoduché převést
    formát man na jiná média, udržet jeho konzistentnost a automaticky vkládat křížové odkazy.
    Pokud se budete držet výše uvedené bezpečné sady, měl by být v budoucnu automatický převod
    do jiného formátu jednodušší.

    Makro TX Sunu není implementováno.

DALŠÍ INFORMACE

    apropos(1), groff(1), man(1), man2html(1),  whatis(1),  groff_man(7),  groff_www(7),
    man-pages(7), mdoc(7), mdoc.samples(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.