Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    signal - přehled signálů

POPIS

    V Linuxu jsou podporovány jak POSIX reliable signály (dále jen
    "standardní signály"), tak POSIX real-time signály.

  Dispozice signálů
    Každý signál má dispozici, která určuje, jak se proces zachová při jeho
    přijetí.

    Údaje ve sloupci "Akce" níže uvedených tabulek určují výchozí dipozici
    každého signálu následujícně:

    Term  Výchozí akcí je ukončení procesu.

    Ign  Výchozí akcí je ignorování signálu.

    Core  Výchozí akcí je ukončení procesu a výpis paměti (core dump) (viz
       core(5)).

    Stop  Výchozí akcí je zastavení procesu.

    Cont  Výchozí  akcí je pokračování procesu, pokud je momentálně
       zastavený.

    Proces může změnit dispozici signálu pomocí sigaction(2)  nebo (méně
    přenositelně)  signal(2). Pomocí těchto systémových volání může proces
    vybrat jedno z následujících chování, které má nastat po přijetí
    signálu: provést výchozí akci; ignorovat signál; nebo zachytit signál
    pomocí signal handleru, programátorem definovanou funkcí, která je
    automaticky volána při přijetí signálu. (By default, the signal handler
    is invoked on the normal process stack. It is possible to arrange that
    the signal handler uses an alternate stack; see sigaltstack(2) for a
    discussion of how to do this and when it might be useful.)

    Dispozice signálu je atribut procesu: v mnohovláknových aplikacích je
    dispozice určitého signálu stejná pro všechna vlákna.

    A child created via fork(2) inherits a copy of its parent's signal
    dispositions. During an execve(2), the dispositions of handled signals
    are reset to the default; the dispositions of ignored signals are left
    unchanged.

  Poslání signálu
    The following system calls and library functions allow the caller to
    send a signal:

    raise(3)    Sends a signal to the calling thread.

    kill(2)     Sends a signal to a specified process, to all members
            of a specified process group, or to all processes on
            the system.

    killpg(2)    Sends a signal to all of the members of a specified
            process group.

    pthread_kill(3) Sends a signal to a specified POSIX thread in the same
            process as the caller.

    tgkill(2)    Sends a signal to a specified thread within a specific
            process. (This is the system call used to implement
            pthread_kill(3).)

    sigqueue(2)   Sends a real-time signal with accompanying data to a
            specified process.

  Waiting for a Signal to be Caught
    The following system calls suspend execution of the calling process or
    thread until a signal is caught (or an unhandled signal terminates the
    process):

    pause(2)    Suspends execution until any signal is caught.

    sigsuspend(2)  Temporarily changes the signal mask (see below) and
            suspends execution until one of the unmasked signals is
            caught.

  Synchronously Accepting a Signal
    Rather than asynchronously catching a signal via a signal handler, it
    is possible to synchronously accept the signal, that is, to block
    execution until the signal is delivered, at which point the kernel
    returns information about the signal to the caller. There are two
    general ways to do this:

    * sigwaitinfo(2), sigtimedwait(2), and sigwait(3)  suspend execution
     until one of the signals in a specified set is delivered. Each of
     these calls returns information about the delivered signal.

    * signalfd(2) returns a file descriptor that can be used to read
     information about signals that are delivered to the caller. Each
     read(2) from this file descriptor blocks until one of the signals in
     the set specified in the signalfd(2)  call is delivered to the
     caller. The buffer returned by read(2)  contains a  structure
     describing the signal.

  Maska signálu a nevyřízené signály
    Signál může být blokovn, tj. nebude přijat, dokud nebude odblokován. V
    mezidobí mezi vygenerovánim signálu a jeho přijetím je signál tzv.
    nevyzen.

    Každé vlákno procesu má nezávislou masku signlu, která určuje sadu
    signálů, kterou vlákno právě blokuje. Vlákno může manipulovat svou
    maskou signálu pomocí pthread_sigmask(3). V klasické jednovláknové
    aplikaci může být k manipulaci maskou signálu použito sigprocmask(2).

    A child created via fork(2) inherits a copy of its parent's signal
    mask; the signal mask is preserved across execve(2).

    Signál může být vygenerován (a tedy nevyřízený) pro proces jako celek
    (např. posláním pomocí kill(2)) nebo pro určité vlákno (např. některé
    signály jako SIGSEGV a SIGFPE, vygenerované jako důsledek spuštění
    určité instrukce strojového jazyka, jsou vláknově orientovány, stejně
    jako signály zaměřené na určité vlákno pomocí pthread_kill(3)). Signál
    zaměřený na vlákno může být doručen jakémukoliv vláknu, které jej právě
    neblokuje. Pokud signál neblokuje více vláken, vybere příjemce signálu
    jádro.

    Vlákno může získat sadu signálů, které jsou momentálně nevyřízené,
    pomocí sigpending(2). Tato sada se skládá ze sloučení sady nevyřízených
    signálů zaměřených na proces a sady signálů zaměřených na volající
    vlákno.

    A child created via fork(2) initially has an empty pending signal set;
    the pending signal set is preserved across an execve(2).

  Standardní Signály
    Linux podporuje níže uvedené standardní signály. Některá čísla signálů
    jsou závislá na architektuře, jak je uvedeno ve sloupci "Hodnota". (Kde
    jsou uvedeny tři hodnoty, první obvykle platí pro alpha a sparc,
    prostřední pro i386, ppc a sh a poslední pro mips. Znak - znamená, že
    signál v odpovídající architektuře chybí.)

    Nejprve jsou uvedeny signály popsané v normě POSIX.1-1990.

    Signál                                   HodnotaAkcePoznámka
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP                                    1Term"Hangup" - při zavěšení na řídícím terminálu

                                          nebo ukončení řídícího procesu.
    SIGINT                                    2Term"Interrupt" - přerušení z klávesnice.

    SIGQUIT                                   3Core"Quit" - ukončení z klávesnice.

    SIGILL                                    4Core"Illegal Instruction" - neplatná instrukce.

    SIGABRT                                   6Core"Abort" - ukončení funkcí abort(3)

    SIGFPE                                    8Core"Floating point exception" - přetečení v pohyblivé řádové čárce.

    SIGKILL                                   9Term"Kill" - signál pro nepodmíněné ukončení procesu.

    SIGSEGV                                   11CoreOdkaz na nepřípustnou adresu v paměti.

    SIGPIPE                                   13Term"Broken pipe" - pokus o zápis do roury,

                                          kterou nemá žádný proces otevřenou pro čtení.
    SIGALRM                                   14TermSignál od časovače, nastaveného funkcí alarm(1)

    SIGTERM                                   15Term"Termination" - signál ukončení

    SIGUSR1                                   30,10,16TermSignál 1 definovaný uživatelem

    SIGUSR2                                   31,12,17TermSignál 2 definovaný uživatelem

    SIGCHLD                                   20,17,18IgnZastavení nebo ukončení dětského procesu

    SIGCONT                                   19,18,25ContPokračování po zastavení

    SIGSTOP                                   17,19,23StopZastavení procesu

    SIGTSTP                                   18,20,24StopZastavení znakem "Stop" z terminálu

    SIGTTIN                                   21,21,26Stopčtení z terminálu v procesu běžícím na pozadí

    SIGTTOU                                   22,22,27Stopzápis na terminál v procesu běžícím na pozadí

    Signály SIGKILL a SIGSTOP nemohou být zachyceny, blokovány  ani
    ignorovány.

    Následují signály nad rámec standardu POSIX.1-1990, které jsou popsány
    v SUSv2 a POSIX.1-2001.

    Signál                               HodnotaAkcePoznámka
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGBUS                               10,7,10Core"Bus error" - pokus o přístup mimo mapovanou paměť

    SIGPOLL                              TermPollable event (Sys V).
                                     Synonymum SIGIO
    SIGPROF                              27,27,29TermČasovač používaný při profilování

    SIGSYS                               12,-,12CoreNepřípustný parametr syst. volání (SVr4)

    SIGTRAP                              5CorePřerušení při ladění (trasování,breakpoint)

    SIGURG                               16,23,21IgnSoket přijal data s příznakem Urgent (4.2 BSD)

    SIGVTALRM                             26,26,28TermVirtuální časovač (4.2 BSD)

    SIGXCPU                              24,24,30CorePřekročen limit času CPU (4.2 BSD)

    SIGXFSZ                              25,25,31CorePřekročen limit velikosti souboru (4.2 BSD)

    Až po Linux 2.2 včetně bylo výchozí chování pro SIGSYS, SIGXCPU,
    SIGXFSZ, a (na architekturách jiných než SPARC a MIPS) SIGBUS ukončit
    proces (bez core dump). (Na některých jiných Unixových systémech bylo
    výchozí akcí pro SIGXCPU a SIGXFSZ ukončení procesu bez core dump.)
    Linux 2.4 splňuje požadavky POSIX.1-2001 pro tyto signály, ukončuje
    procesy s core dump.

    Další různé signály.

    Signál                            HodnotaAkcePoznámka
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGIOT                            6CoreIOT - synonymum signálu SIGABRT

    SIGEMT                            7,-,7Term
    SIGSTKFLT                          -,16,-TermChyba zásobníku koprocesoru (nepoužívá se)

    SIGIO                            23,29,22TermLze pokračovat ve vstupu/výstupu (4.2 BSD)

    SIGCLD                            -,-,18IgnSynonymum SIGCHLD

    SIGPWR                            29,30,19TermVýpadek napájení (Systém V)

    SIGINFO                           29,-,-Synonymum SIGPWR

    SIGLOST                           -,-,-TermZámek souboru byl ztracen

    SIGWINCH                           28,28,20IgnZměna velikosti okna (4.3 BSD, Sun)

    SIGUNUSED                          -,31,-TermNepoužívaný signál (bude SIGSYS)

    Signál č. 29 na procesorech Alpha znamená SIGINFO / SIGPWE, ale na
    Sparcu SIGLOST.)

    SIGEMT není specifikován v POSIX.1-2001, ale stejně je přítomen na
    většině ostatních Unixových systémů, kde je výchozí akcí obvykle
    ukončení procesu s core dump.

    SIGPWR (není specifikován v POSIX.1-2001) na  většině  ostatních
    Unixových systémů, kde se objevuje, je obvykle ignorován.

    SIGIO (není specifikován v POSIX.1-2001) na některých dalších Unixech
    je jako výchozí ignorován.

  Real-time signály
    Linux podporuje real-time signály tak, jak jsou definovány v POSIX.1b
    real-time  extensions  (a  nyní zahrnuty v POSIX.1-2001). Rozsah
    podporovaných real-time signálů je definován makry SIGRTMIN a SIGRTMAX.
    POSIX.1-2001  vyžaduje,  aby  implementace  podporovale  alespoň
    _POSIX_RTSIG_MAX (8) real-time signálů.

    Linux podporuje 32 různých real-time signálů očíslovaných 33 až 64.
    Nicméně implementace POSIX threads v glibc používá interně dva (pro
    NPTL) nebo tři (pro LinuxThreads) real-time signály (viz pthreads(7)),
    a podle toho upravuje hodnotu SIGRTMIN (na 34 nebo 35). protože rozsah
    dostupných real-time signálů se liší v závislosti na implementaci
    vláken v glibc (může se měnit za běhu v závislosti na jádře a glibc) a
    navíc rozsah real-time signálů se mezi Unixovými systémy liší, programy
    by nikdy nemly odkazovat na real-time signly pevn danmi sly,
    místo toho by měly používat notaci SIGRTMIN+n, a za běhu kontrolovat,
    zda SIGRTMIN+n nepřesahuje SIGRTMAX.

    Na rozdíl od standardních signálů nemají real-time signály stanovený
    význam: Celá sada real-time signálů může být použita pro účely
    definované aplikací. (Nicméně pozor, první tři real-time signály
    používá implementace LinuxThreads.)

    Výchozí akcí pro nezpracovaný real-time signál je ukončení procesu,
    který jej přijal.

    Real-time signály se liší následujícně:

    1. Vícero instancí real-time signálů může být zařazeno do fronty.
      Naopak pokud je doručeno vícero instancí standardního signálu,
      zatímco je signál blokován, je do fronty zařazen jen jeden.

    2. Pokud je signál poslán pomocí sigqueue(2), může s ním být poslána
      doprovodná hodnota (integer nebo pointer). Pokud přijímací proces
      vytvoří pro tento signál handler pomocí vlajky SA_SIGINFO pro
      sigaction(2), tak může tato data získat v poli si_value struktury
      siginfo_t předané jako druhý argument handleru. Navíc mohou být
      pole si_pid a si_uid této struktury použita k získání PID a real
      user ID procesu, který signál poslal.

    3. Real-time  signály  jsou doručeny v zaručeném pořadí. Vícero
      real-time signálů stejného typu je doručeno v pořadí, v jakém byly
      vyslány. Pokud jsou procesu poslány různé real-time signály, jsou
      doručeny v pořadí podle čísla, začínajíc nejnižším (tj. signály s
      nízkým číslem mají vyšší prioritu). Naopak, pokud na proces čeká
      vícero standardních  signálů,  není  pořadí  jejich  doručení
      definováno.

    Pokud má proces nevyřízené zároveň real-time a standardní signály,
    POSIX neurčuje, které mají být doručeny jako první. Linux, stejně jako
    mnoho jiných implementací, v takovém případě upřednostňí standardní
    signály.

    Podle POSIX by měla implementace pro frontu procesu povolit alespoň
    _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) real-time signálů. Linux ale pracuje jinak. V
    jádrech do 2.6.7 včetně stanovuje Linux celosystémový limit na počet
    real-time signálů ve frontách všech procesů. tento limit je možné
    zjistit  a  (s  patřičnými  právy)  změnit  přes   soubor
    /proc/sys/kernel/rtsig-max. Další soubor, /proc/sys/kernel/rtsig-nr,
    může být použit ke zjištění, kolik real-time signálů je momentálně ve
    frontách. V Linuxu 2.6.8 byla tato /proc rozhraní nahrazena limitem
    zdrojů RLIMIT_SIGPENDING, který určuje uživatelský limit na počet
    signálů ve frontách; více viz setrlimit(2).

  Async-signal-safe functions
    Rutina  zpracovávající signál, kterou vytvořil sigaction(2)  nebo
    signal(2), musí být velmi opatrná, neboť její zpracování může být v
    určitých  místech programu přerušeno. POSIX má koncept "bezpečné
    funkce". Pokud signál přeruší vykonávání ne-bezpečné funkce a handler
    zavolá ne-bezpečnou funkci, potom je chování programu nedefinováno.

    POSIX.1-2004 (také známý jako POSIX.1-2001 Technical Corrigendum 2)
    vyžaduje, aby implementace zaručovala bezpečné volání následujících
    funkcí v rámci "signal handleru":

      _Exit()
      _exit()
      abort()
      accept()
      access()
      aio_error()
      aio_return()
      aio_suspend()
      alarm()
      bind()
      cfgetispeed()
      cfgetospeed()
      cfsetispeed()
      cfsetospeed()
      chdir()
      chmod()
      chown()
      clock_gettime()
      close()
      connect()
      creat()
      dup()
      dup2()
      execle()
      execve()
      fchmod()
      fchown()
      fcntl()
      fdatasync()
      fork()
      fpathconf()
      fstat()
      fsync()
      ftruncate()
      getegid()
      geteuid()
      getgid()
      getgroups()
      getpeername()
      getpgrp()
      getpid()
      getppid()
      getsockname()
      getsockopt()
      getuid()
      kill()
      link()
      listen()
      lseek()
      lstat()
      mkdir()
      mkfifo()
      open()
      pathconf()
      pause()
      pipe()
      poll()
      posix_trace_event()
      pselect()
      raise()
      read()
      readlink()
      recv()
      recvfrom()
      recvmsg()
      rename()
      rmdir()
      select()
      sem_post()
      send()
      sendmsg()
      sendto()
      setgid()
      setpgid()
      setsid()
      setsockopt()
      setuid()
      shutdown()
      sigaction()
      sigaddset()
      sigdelset()
      sigemptyset()
      sigfillset()
      sigismember()
      signal()
      sigpause()
      sigpending()
      sigprocmask()
      sigqueue()
      sigset()
      sigsuspend()
      sleep()
      sockatmark()
      socket()
      socketpair()
      stat()
      symlink()
      sysconf()
      tcdrain()
      tcflow()
      tcflush()
      tcgetattr()
      tcgetpgrp()
      tcsendbreak()
      tcsetattr()
      tcsetpgrp()
      time()
      timer_getoverrun()
      timer_gettime()
      timer_settime()
      times()
      umask()
      uname()
      unlink()
      utime()
      wait()
      waitpid()
      write()

    POSIX.1-2008 odstraňuje fpathconf(), pathconf() a sysconf() z uvedeného
    seznamu a přidává následující funkce:

      execl()
      execv()
      faccessat()
      fchmodat()
      fchownat()
      fexecve()
      fstatat()
      futimens()
      linkat()
      mkdirat()
      mkfifoat()
      mknod()
      mknodat()
      openat()
      readlinkat()
      renameat()
      symlinkat()
      unlinkat()
      utimensat()
      utimes()

  Přerušení systémových volání a funkcí knihoven prostřednictvím "signal
    handlers"
    Pokud je signal handler vyvolán v okamžiku, kdy je systémové volání
    nebo funkce knihovny blokována, pak:

    * je volání automaticky restartováno po návratu signal handleru, nebo

    * volání selže s chybou EINTR.

    Která z těchto možností nastane, záleží na rozhraní a na tom, zda byl
    signal handler definován s pomocí vlajky SA_RESTART (viz sigaction(2)).
    Podrobnosti se mezi Unixovými systémy liší; dále jsou uvedeny pro
    Linux.

    Pokud je blokované volání pro jedno z následujících rozhraní přerušeno
    signal handlerem a byla použita vlajka  SA_RESTART,  je  volání
    automaticky restartováno po návratu signal handleru. V opačném případě
    volání selže s chybou EINTR:

      * Volání read(2), readv(2), write(2), writev(2) a ioctl(2) na
       "pomalých" zařízeních. "Pomalé" zařízení je takové, kde I/O
       volání může blokovat nekonečně dlouho - například terminál, roura
       nebo socket. (Podle této definice není disk pomalým zařízením)
       Pokud je I/O volání přerušeno signal handlerem v okamžiku, kdy
       již přeneslo nějaká data, je návratovou hodnotou volání úspěch
       (obvykle počet přenesených bajtů).

      * open(2), v případě, že může blokovat (např. při otevírání FIFO;
       viz fifo(7)).

      * wait(2), wait3(2), wait4(2), waitid(2) a waitpid(2).

      * Rozhraní socketů: accept(2), connect(2), recv(2), recvfrom(2),
       recvmsg(2), send(2), sendto(2) a sendmsg(2); neplatí v případě,
       že byl pro socket nastaven časový limit (viz níže).

      * Rozhraní souborových zámků: flock(2) a fcntl(2) F_SETLKW.

      * Rozhraní  pro  POSIXové  fronty  zpráv:  mq_receive(3),
       mq_timedreceive(3), mq_send(3) a mq_timedsend(3).

      * futex(2) FUTEX_WAIT (od jádra 2.6.22; předtím vždycky selhalo s
       EINTR).

      * Rozhraní POSIXových semaforů: sem_wait(3) a sem_timedwait(3) (od
       jádra 2.6.22; předtím vždycky selhalo s EINTR).

    Následující rozhraní se  po  přerušení  signal  handlerem  nikdy
    nerestartují, bez ohledu na použití SA_RESTART - vždycky selžou s
    chybou EINTR:

      * Rozhraní socketů v případě, že byl pro socket nastaven časový
       limit pomocí setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2) a
       recvmsg(2) - pokud byl nastaven časový limit pro  přijetí
       (SO_RCVTIMEO); connect(2), send(2), sendto(2) a sendmsg(2) -
       pokud byl nastaven časový limit pro odeslání (SO_SNDTIMEO).

      * Rozhraní používaná k čekání na signály: pause(2), sigsuspend(2),
       sigtimedwait(2) a sigwaitinfo(2).

      * Multiplexující  rozhraní  popisovačů  souborů: epoll_wait(2),
       epoll_pwait(2), poll(2), ppoll(2), select(2) a pselect(2).

      * System V IPC rozhraní: msgrcv(2),  msgsnd(2),  semop(2)  a
       semtimedop(2).

      * Rozhraní  pro  spánek:  clock_nanosleep(2),  nanosleep(2)  a
       usleep(3).

      * read(2) z popisovače souborů inotify(7).

      * io_getevents(2).

    Funkce sleep(3) se také při přerušení signal handlerem nerestartuje,
    nýbrž vrátí úspěch: počet sekund, které zbývají ke spaní.

  Přerušení systémovách volání a funkcí knihoven signály Stop
    V Linuxu mohou některá blokující rozhraní selhat s chybou EINTR i bez
    signal handlerů, pokud je proces zastaven jedním ze stop signálů a poté
    obnoven pomocí SIGCONT. Toto chování neodporuje POSIX.1 a neobjevuje se
    v jiných systémech.

    Linuxová rozhraní, v nichž se toto chování projevuje, jsou:

      * Rozhraní socketů v případě, že byl pro socket nastaven časový
       limit pomocí setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2) a
       recvmsg(2) - pokud byl nastaven časový limit pro  přijetí
       (SO_RCVTIMEO); connect(2), send(2), sendto(2) a sendmsg(2) -
       pokud byl nastaven časový limit pro odeslání (SO_SNDTIMEO).

      * epoll_wait(2), epoll_pwait(2).

      * semop(2), semtimedop(2).

      * sigtimedwait(2), sigwaitinfo(2).

      * read(2) z popisovače souborů inotify(7).

      * Jádro 2.6.21 a dřívější: futex(2) FUTEX_WAIT, sem_timedwait(3),
       sem_wait(3).

      * Jádro 2.6.8 a dřívější: msgrcv(2), msgsnd(2).

      * Jádro 2.4 a dřívější: nanosleep(2).

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1, s uvedenými výjimkami.

CHYBY

    Signály SIGIO a SIGLOST mají stejnou hodnotu. SIGLOST se ve zdrojových
    textech jádra již nepoužívá, ale při překladu určitých balíků software
    se stále předpokládá, že signál č.29 znamená SIGLOST.

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1), getrlimit(2), kill(2), killpg(2), setitimer(2), setrlimit(2),
    sgetmask(2), sigaction(2), sigaltstack(2), signal(2),  signalfd(2),
    sigpending(2),   sigprocmask(2),   sigqueue(2),   sigsuspend(2),
    sigwaitinfo(2),  abort(3),  bsd_signal(3),  longjmp(3),  raise(3),
    sigset(3),  sigsetops(3),  sigvec(3),  sigwait(3),  strsignal(3),
    sysv_signal(3), core(5), proc(5), pthreads(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace     o    hlášení    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.