Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    signal - přehled signálů

POPIS

    V Linuxu jsou podporovány jak POSIX reliable signály (dále jen "standardní signály"), tak
    POSIX real-time signály.

  Dispozice signálů
    Každý signál má dispozici, která určuje, jak se proces zachová při jeho přijetí.

    Údaje ve sloupci "Akce" níže uvedených tabulek určují výchozí dipozici každého signálu
    následujícně:

    Term  Výchozí akcí je ukončení procesu.

    Ign  Výchozí akcí je ignorování signálu.

    Core  Výchozí akcí je ukončení procesu a výpis paměti (core dump) (viz core(5)).

    Stop  Výchozí akcí je zastavení procesu.

    Cont  Výchozí akcí je pokračování procesu, pokud je momentálně zastavený.

    Proces může změnit dispozici signálu pomocí sigaction(2)  nebo (méně přenositelně)
    signal(2). Pomocí těchto systémových volání může proces vybrat jedno z následujících
    chování, které má nastat po přijetí signálu: provést výchozí akci; ignorovat signál; nebo
    zachytit signál pomocí signal handleru, programátorem definovanou funkcí, která je
    automaticky volána při přijetí signálu. (By default, the signal handler is invoked on the
    normal process stack. It is possible to arrange that the signal handler uses an alternate
    stack; see sigaltstack(2)  for a discussion of how to do this and when it might be
    useful.)

    Dispozice signálu je atribut procesu: v mnohovláknových aplikacích je dispozice určitého
    signálu stejná pro všechna vlákna.

    A child created via fork(2) inherits a copy of its parent's signal dispositions. During
    an execve(2), the dispositions of handled signals are reset to the default; the
    dispositions of ignored signals are left unchanged.

  Poslání signálu
    The following system calls and library functions allow the caller to send a signal:

    raise(3)    Sends a signal to the calling thread.

    kill(2)     Sends a signal to a specified process, to all members of a specified
            process group, or to all processes on the system.

    killpg(2)    Sends a signal to all of the members of a specified process group.

    pthread_kill(3) Sends a signal to a specified POSIX thread in the same process as the
            caller.

    tgkill(2)    Sends a signal to a specified thread within a specific process. (This is
            the system call used to implement pthread_kill(3).)

    sigqueue(2)   Sends a real-time signal with accompanying data to a specified process.

  Waiting for a Signal to be Caught
    The following system calls suspend execution of the calling process or thread until a
    signal is caught (or an unhandled signal terminates the process):

    pause(2)    Suspends execution until any signal is caught.

    sigsuspend(2)  Temporarily changes the signal mask (see below) and suspends execution
            until one of the unmasked signals is caught.

  Synchronously Accepting a Signal
    Rather than asynchronously catching a signal via a signal handler, it is possible to
    synchronously accept the signal, that is, to block execution until the signal is
    delivered, at which point the kernel returns information about the signal to the caller.
    There are two general ways to do this:

    * sigwaitinfo(2), sigtimedwait(2), and sigwait(3)  suspend execution until one of the
     signals in a specified set is delivered. Each of these calls returns information about
     the delivered signal.

    * signalfd(2)  returns a file descriptor that can be used to read information about
     signals that are delivered to the caller. Each read(2) from this file descriptor blocks
     until one of the signals in the set specified in the signalfd(2) call is delivered to
     the caller. The buffer returned by read(2) contains a structure describing the signal.

  Maska signálu a nevyřízené signály
    Signál může být blokován, tj. nebude přijat, dokud nebude odblokován. V mezidobí mezi
    vygenerovánim signálu a jeho přijetím je signál tzv. nevyřízený.

    Každé vlákno procesu má nezávislou masku signálu, která určuje sadu signálů, kterou vlákno
    právě blokuje. Vlákno může manipulovat svou maskou signálu pomocí pthread_sigmask(3). V
    klasické  jednovláknové  aplikaci  může  být  k manipulaci maskou signálu použito
    sigprocmask(2).

    A child created via fork(2) inherits a copy of its parent's signal mask; the signal mask
    is preserved across execve(2).

    Signál může být vygenerován (a tedy nevyřízený) pro proces jako celek (např. posláním
    pomocí kill(2)) nebo pro určité vlákno (např. některé signály jako SIGSEGV a SIGFPE,
    vygenerované jako důsledek spuštění určité instrukce strojového jazyka, jsou vláknově
    orientovány, stejně jako signály zaměřené na určité vlákno pomocí pthread_kill(3)). Signál
    zaměřený na vlákno může být doručen jakémukoliv vláknu, které jej právě neblokuje. Pokud
    signál neblokuje více vláken, vybere příjemce signálu jádro.

    Vlákno může získat sadu signálů, které jsou momentálně nevyřízené, pomocí sigpending(2).
    Tato sada se skládá ze sloučení sady nevyřízených signálů zaměřených na proces a sady
    signálů zaměřených na volající vlákno.

    A child created via fork(2) initially has an empty pending signal set; the pending signal
    set is preserved across an execve(2).

  Standardní Signály
    Linux podporuje níže uvedené standardní signály. Některá čísla signálů jsou závislá na
    architektuře, jak je uvedeno ve sloupci "Hodnota". (Kde jsou uvedeny tři hodnoty, první
    obvykle platí pro alpha a sparc, prostřední pro i386, ppc a sh a poslední pro mips. Znak -
    znamená, že signál v odpovídající architektuře chybí.)

    Nejprve jsou uvedeny signály popsané v normě POSIX.1-1990.

    Signál                                   HodnotaAkcePoznámka
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP                                    1Term"Hangup" - při zavěšení na řídícím terminálu

                                          nebo ukončení řídícího procesu.
    SIGINT                                    2Term"Interrupt" - přerušení z klávesnice.

    SIGQUIT                                   3Core"Quit" - ukončení z klávesnice.

    SIGILL                                    4Core"Illegal Instruction" - neplatná instrukce.

    SIGABRT                                   6Core"Abort" - ukončení funkcí abort(3)

    SIGFPE                                    8Core"Floating point exception" - přetečení v pohyblivé řádové čárce.

    SIGKILL                                   9Term"Kill" - signál pro nepodmíněné ukončení procesu.

    SIGSEGV                                   11CoreOdkaz na nepřípustnou adresu v paměti.

    SIGPIPE                                   13Term"Broken pipe" - pokus o zápis do roury,

                                          kterou nemá žádný proces otevřenou pro čtení.
    SIGALRM                                   14TermSignál od časovače, nastaveného funkcí alarm(1)

    SIGTERM                                   15Term"Termination" - signál ukončení

    SIGUSR1                                   30,10,16TermSignál 1 definovaný uživatelem

    SIGUSR2                                   31,12,17TermSignál 2 definovaný uživatelem

    SIGCHLD                                   20,17,18IgnZastavení nebo ukončení dětského procesu

    SIGCONT                                   19,18,25ContPokračování po zastavení

    SIGSTOP                                   17,19,23StopZastavení procesu

    SIGTSTP                                   18,20,24StopZastavení znakem "Stop" z terminálu

    SIGTTIN                                   21,21,26Stopčtení z terminálu v procesu běžícím na pozadí

    SIGTTOU                                   22,22,27Stopzápis na terminál v procesu běžícím na pozadí

    Signály SIGKILL a SIGSTOP nemohou být zachyceny, blokovány ani ignorovány.

    Následují signály nad rámec standardu POSIX.1-1990, které jsou popsány v SUSv2 a
    POSIX.1-2001.

    Signál                               HodnotaAkcePoznámka
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGBUS                               10,7,10Core"Bus error" - pokus o přístup mimo mapovanou paměť

    SIGPOLL                              TermPollable event (Sys V).
                                     Synonymum SIGIO
    SIGPROF                              27,27,29TermČasovač používaný při profilování

    SIGSYS                               12,-,12CoreNepřípustný parametr syst. volání (SVr4)

    SIGTRAP                              5CorePřerušení při ladění (trasování,breakpoint)

    SIGURG                               16,23,21IgnSoket přijal data s příznakem Urgent (4.2 BSD)

    SIGVTALRM                             26,26,28TermVirtuální časovač (4.2 BSD)

    SIGXCPU                              24,24,30CorePřekročen limit času CPU (4.2 BSD)

    SIGXFSZ                              25,25,31CorePřekročen limit velikosti souboru (4.2 BSD)

    Až po Linux 2.2 včetně bylo výchozí chování pro SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ, a (na
    architekturách jiných než SPARC a MIPS) SIGBUS ukončit proces (bez core dump). (Na
    některých jiných Unixových systémech bylo výchozí akcí pro SIGXCPU a SIGXFSZ ukončení
    procesu bez core dump.) Linux 2.4 splňuje požadavky POSIX.1-2001 pro tyto signály,
    ukončuje procesy s core dump.

    Další různé signály.

    Signál                            HodnotaAkcePoznámka
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGIOT                            6CoreIOT - synonymum signálu SIGABRT

    SIGEMT                            7,-,7Term
    SIGSTKFLT                          -,16,-TermChyba zásobníku koprocesoru (nepoužívá se)

    SIGIO                            23,29,22TermLze pokračovat ve vstupu/výstupu (4.2 BSD)

    SIGCLD                            -,-,18IgnSynonymum SIGCHLD

    SIGPWR                            29,30,19TermVýpadek napájení (Systém V)

    SIGINFO                           29,-,-Synonymum SIGPWR

    SIGLOST                           -,-,-TermZámek souboru byl ztracen

    SIGWINCH                           28,28,20IgnZměna velikosti okna (4.3 BSD, Sun)

    SIGUNUSED                          -,31,-TermNepoužívaný signál (bude SIGSYS)

    Signál č. 29 na procesorech Alpha znamená SIGINFO / SIGPWE, ale na Sparcu SIGLOST.)

    SIGEMT není specifikován v POSIX.1-2001, ale stejně je přítomen na většině ostatních
    Unixových systémů, kde je výchozí akcí obvykle ukončení procesu s core dump.

    SIGPWR (není specifikován v POSIX.1-2001) na většině ostatních Unixových systémů, kde se
    objevuje, je obvykle ignorován.

    SIGIO (není specifikován v POSIX.1-2001) na některých dalších Unixech je jako výchozí
    ignorován.

  Real-time signály
    Linux podporuje real-time signály tak, jak jsou definovány v POSIX.1b real-time extensions
    (a nyní zahrnuty v POSIX.1-2001). Rozsah podporovaných real-time signálů je definován
    makry SIGRTMIN a SIGRTMAX. POSIX.1-2001 vyžaduje, aby implementace podporovale alespoň
    _POSIX_RTSIG_MAX (8) real-time signálů.

    Linux podporuje 32 různých real-time signálů očíslovaných 33 až 64. Nicméně implementace
    POSIX threads v glibc používá interně dva (pro NPTL) nebo tři (pro LinuxThreads) real-time
    signály (viz pthreads(7)), a podle toho upravuje hodnotu SIGRTMIN (na 34 nebo 35). protože
    rozsah dostupných real-time signálů se liší v závislosti na implementaci vláken v glibc
    (může se měnit za běhu v závislosti na jádře a glibc) a navíc rozsah real-time signálů se
    mezi Unixovými systémy liší, programy by nikdy neměly odkazovat na real-time signály pevně
    danými čísly, místo toho by měly používat notaci SIGRTMIN+n, a za běhu kontrolovat, zda
    SIGRTMIN+n nepřesahuje SIGRTMAX.

    Na rozdíl od standardních signálů nemají real-time signály stanovený význam: Celá sada
    real-time signálů může být použita pro účely definované aplikací. (Nicméně pozor, první
    tři real-time signály používá implementace LinuxThreads.)

    Výchozí akcí pro nezpracovaný real-time signál je ukončení procesu, který jej přijal.

    Real-time signály se liší následujícně:

    1. Vícero instancí real-time signálů může být zařazeno do fronty. Naopak pokud je
      doručeno vícero instancí standardního signálu, zatímco je signál blokován, je do
      fronty zařazen jen jeden.

    2. Pokud je signál poslán pomocí sigqueue(2), může s ním být poslána doprovodná hodnota
      (integer nebo pointer). Pokud přijímací proces vytvoří pro tento signál handler pomocí
      vlajky SA_SIGINFO pro sigaction(2), tak může tato data získat v poli si_value
      struktury siginfo_t předané jako druhý argument handleru. Navíc mohou být pole si_pid
      a si_uid této struktury použita k získání PID a real user ID procesu, který signál
      poslal.

    3. Real-time signály jsou doručeny v zaručeném pořadí. Vícero real-time signálů stejného
      typu je doručeno v pořadí, v jakém byly vyslány. Pokud jsou procesu poslány různé
      real-time signály, jsou doručeny v pořadí podle čísla, začínajíc nejnižším (tj.
      signály s nízkým číslem mají vyšší prioritu). Naopak, pokud na proces čeká vícero
      standardních signálů, není pořadí jejich doručení definováno.

    Pokud má proces nevyřízené zároveň real-time a standardní signály, POSIX neurčuje, které
    mají být doručeny jako první. Linux, stejně jako mnoho jiných implementací, v takovém
    případě upřednostňí standardní signály.

    Podle POSIX by měla implementace pro frontu procesu povolit alespoň _POSIX_SIGQUEUE_MAX
    (32) real-time signálů. Linux ale pracuje jinak. V jádrech do 2.6.7 včetně stanovuje Linux
    celosystémový limit na počet real-time signálů ve frontách všech procesů. tento limit je
    možné zjistit a (s patřičnými právy) změnit přes soubor /proc/sys/kernel/rtsig-max. Další
    soubor, /proc/sys/kernel/rtsig-nr, může být použit ke zjištění, kolik real-time signálů je
    momentálně ve frontách. V Linuxu 2.6.8 byla tato /proc rozhraní nahrazena limitem zdrojů
    RLIMIT_SIGPENDING, který určuje uživatelský limit na počet signálů ve frontách; více viz
    setrlimit(2).

  Async-signal-safe functions
    Rutina zpracovávající signál, kterou vytvořil sigaction(2) nebo signal(2), musí být velmi
    opatrná, neboť její zpracování může být v určitých místech programu přerušeno. POSIX má
    koncept "bezpečné funkce". Pokud signál přeruší vykonávání ne-bezpečné funkce a handler
    zavolá ne-bezpečnou funkci, potom je chování programu nedefinováno.

    POSIX.1-2004 (také známý jako POSIX.1-2001 Technical Corrigendum 2) vyžaduje, aby
    implementace zaručovala bezpečné volání následujících funkcí v rámci "signal handleru":

      _Exit()
      _exit()
      abort()
      accept()
      access()
      aio_error()
      aio_return()
      aio_suspend()
      alarm()
      bind()
      cfgetispeed()
      cfgetospeed()
      cfsetispeed()
      cfsetospeed()
      chdir()
      chmod()
      chown()
      clock_gettime()
      close()
      connect()
      creat()
      dup()
      dup2()
      execle()
      execve()
      fchmod()
      fchown()
      fcntl()
      fdatasync()
      fork()
      fpathconf()
      fstat()
      fsync()
      ftruncate()
      getegid()
      geteuid()
      getgid()
      getgroups()
      getpeername()
      getpgrp()
      getpid()
      getppid()
      getsockname()
      getsockopt()
      getuid()
      kill()
      link()
      listen()
      lseek()
      lstat()
      mkdir()
      mkfifo()
      open()
      pathconf()
      pause()
      pipe()
      poll()
      posix_trace_event()
      pselect()
      raise()
      read()
      readlink()
      recv()
      recvfrom()
      recvmsg()
      rename()
      rmdir()
      select()
      sem_post()
      send()
      sendmsg()
      sendto()
      setgid()
      setpgid()
      setsid()
      setsockopt()
      setuid()
      shutdown()
      sigaction()
      sigaddset()
      sigdelset()
      sigemptyset()
      sigfillset()
      sigismember()
      signal()
      sigpause()
      sigpending()
      sigprocmask()
      sigqueue()
      sigset()
      sigsuspend()
      sleep()
      sockatmark()
      socket()
      socketpair()
      stat()
      symlink()
      sysconf()
      tcdrain()
      tcflow()
      tcflush()
      tcgetattr()
      tcgetpgrp()
      tcsendbreak()
      tcsetattr()
      tcsetpgrp()
      time()
      timer_getoverrun()
      timer_gettime()
      timer_settime()
      times()
      umask()
      uname()
      unlink()
      utime()
      wait()
      waitpid()
      write()

    POSIX.1-2008 odstraňuje fpathconf(), pathconf() a sysconf() z uvedeného seznamu a přidává
    následující funkce:

      execl()
      execv()
      faccessat()
      fchmodat()
      fchownat()
      fexecve()
      fstatat()
      futimens()
      linkat()
      mkdirat()
      mkfifoat()
      mknod()
      mknodat()
      openat()
      readlinkat()
      renameat()
      symlinkat()
      unlinkat()
      utimensat()
      utimes()

  Přerušení systémových volání a funkcí knihoven prostřednictvím "signal handlers"
    Pokud je signal handler vyvolán v okamžiku, kdy je systémové volání nebo funkce knihovny
    blokována, pak:

    * je volání automaticky restartováno po návratu signal handleru, nebo

    * volání selže s chybou EINTR.

    Která z těchto možností nastane, záleží na rozhraní a na tom, zda byl signal handler
    definován s pomocí vlajky SA_RESTART (viz sigaction(2)). Podrobnosti se mezi Unixovými
    systémy liší; dále jsou uvedeny pro Linux.

    Pokud je blokované volání pro jedno z následujících rozhraní přerušeno signal handlerem a
    byla použita vlajka SA_RESTART, je volání automaticky restartováno po návratu signal
    handleru. V opačném případě volání selže s chybou EINTR:

      * Volání read(2), readv(2), write(2), writev(2) a ioctl(2) na "pomalých" zařízeních.
       "Pomalé" zařízení je takové, kde I/O volání může blokovat nekonečně dlouho -
       například terminál, roura nebo socket. (Podle této definice není disk pomalým
       zařízením) Pokud je I/O volání přerušeno signal handlerem v okamžiku, kdy již
       přeneslo nějaká data, je návratovou hodnotou volání úspěch  (obvykle  počet
       přenesených bajtů).

      * open(2), v případě, že může blokovat (např. při otevírání FIFO; viz fifo(7)).

      * wait(2), wait3(2), wait4(2), waitid(2) a waitpid(2).

      * Rozhraní socketů: accept(2), connect(2), recv(2), recvfrom(2), recvmsg(2), send(2),
       sendto(2) a sendmsg(2); neplatí v případě, že byl pro socket nastaven časový limit
       (viz níže).

      * Rozhraní souborových zámků: flock(2) a fcntl(2) F_SETLKW.

      * Rozhraní pro POSIXové fronty zpráv: mq_receive(3), mq_timedreceive(3), mq_send(3) a
       mq_timedsend(3).

      * futex(2) FUTEX_WAIT (od jádra 2.6.22; předtím vždycky selhalo s EINTR).

      * Rozhraní POSIXových semaforů: sem_wait(3) a sem_timedwait(3) (od jádra 2.6.22;
       předtím vždycky selhalo s EINTR).

    Následující rozhraní se po přerušení signal handlerem nikdy nerestartují, bez ohledu na
    použití SA_RESTART - vždycky selžou s chybou EINTR:

      * Rozhraní socketů v případě, že byl pro socket nastaven časový limit pomocí
       setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2) a recvmsg(2) - pokud byl nastaven
       časový limit pro přijetí (SO_RCVTIMEO); connect(2), send(2), sendto(2) a sendmsg(2)
       - pokud byl nastaven časový limit pro odeslání (SO_SNDTIMEO).

      * Rozhraní používaná k čekání na signály: pause(2), sigsuspend(2), sigtimedwait(2) a
       sigwaitinfo(2).

      * Multiplexující rozhraní popisovačů souborů: epoll_wait(2), epoll_pwait(2), poll(2),
       ppoll(2), select(2) a pselect(2).

      * System V IPC rozhraní: msgrcv(2), msgsnd(2), semop(2) a semtimedop(2).

      * Rozhraní pro spánek: clock_nanosleep(2), nanosleep(2) a usleep(3).

      * read(2) z popisovače souborů inotify(7).

      * io_getevents(2).

    Funkce sleep(3) se také při přerušení signal handlerem nerestartuje, nýbrž vrátí úspěch:
    počet sekund, které zbývají ke spaní.

  Přerušení systémovách volání a funkcí knihoven signály Stop
    V Linuxu mohou některá blokující rozhraní selhat s chybou EINTR i bez signal handlerů,
    pokud je proces zastaven jedním ze stop signálů a poté obnoven pomocí SIGCONT. Toto
    chování neodporuje POSIX.1 a neobjevuje se v jiných systémech.

    Linuxová rozhraní, v nichž se toto chování projevuje, jsou:

      * Rozhraní socketů v případě, že byl pro socket nastaven časový limit pomocí
       setsockopt(2): accept(2), recv(2), recvfrom(2) a recvmsg(2) - pokud byl nastaven
       časový limit pro přijetí (SO_RCVTIMEO); connect(2), send(2), sendto(2) a sendmsg(2)
       - pokud byl nastaven časový limit pro odeslání (SO_SNDTIMEO).

      * epoll_wait(2), epoll_pwait(2).

      * semop(2), semtimedop(2).

      * sigtimedwait(2), sigwaitinfo(2).

      * read(2) z popisovače souborů inotify(7).

      * Jádro 2.6.21 a dřívější: futex(2) FUTEX_WAIT, sem_timedwait(3), sem_wait(3).

      * Jádro 2.6.8 a dřívější: msgrcv(2), msgsnd(2).

      * Jádro 2.4 a dřívější: nanosleep(2).

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1, s uvedenými výjimkami.

CHYBY

    Signály SIGIO a SIGLOST mají stejnou hodnotu. SIGLOST se ve zdrojových textech jádra již
    nepoužívá, ale při překladu určitých balíků software se stále předpokládá, že signál č.29
    znamená SIGLOST.

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1),  getrlimit(2), kill(2), killpg(2), setitimer(2), setrlimit(2), sgetmask(2),
    sigaction(2), sigaltstack(2), signal(2), signalfd(2), sigpending(2),  sigprocmask(2),
    sigqueue(2), sigsuspend(2), sigwaitinfo(2), abort(3), bsd_signal(3), longjmp(3), raise(3),
    sigset(3), sigsetops(3), sigvec(3), sigwait(3), strsignal(3), sysv_signal(3), core(5),
    proc(5), pthreads(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.