Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sshd - secure shell démon

POUŽITÍ

    sshd [-b bitů] [-d ] [-f konfig_soubor] [-g login_grace_time] [-h host_key_file] [-i ]
    [-k key_gen_time] [-p port] [-q ] [-V version]

POPIS

    Program sshd (secure shell démon) je server pro ssh. Program ssh nahrazuje programy rlogin
    a rsh a zajišťuje bezpečnou šifrovanou komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes
    nezabezpečenou síť. Programy ssh a sshd jsou navrženy tak, aby jejich instalace a
    používání bylo co nejjednodušší.

    Sshd je démon, který vyřizuje spojení klientů. Normálně je startován při bootu ze souboru
    /etc/rc.local nebo jeho ekvivalentu. Pro každé přicházející spojení vytváří  nový
    podproces. Tyto procesy-potomci zajišťují výměnu klíčů, šifrování, autentizaci, provedení
    příkazů, a výměnu dat.

    Sshd pracuje takto: Každý počítač má svůj vlastní RSA klíč (normálně 1024 bitový), který
    je používán pro identifikaci počítače. Navíc když démon startuje, vygeneruje RSA klíč
    serveru (normálně 768 bitový). Tento klíč není nikdy ukládán na disk, a jestliže je
    používán, je znovu generován každou hodinu.

    Kdykoli se klient připojí na démona, démon pošle klientovi svůj veřejný klíč počítače.
    Klient jej porovná se svou databází, aby ověřil, že nebyl změněn. Potom vygeneruje 256
    bitové náhodné číslo, které zašifruje použitím obou výše zmíněných klíčů a výsledek pošle
    na server. Obě strany potom začnou používat toto náhodné číslo jako session klíč pro
    šifrování veškeré další komunikace konvenční šifrou v rámci celé session. V současnosti
    jsou podporovány šifry IDEA, DES, 3DES, ARCFOUR, a TSS (rychlý doma navržený algoritmus).
    Implicitně je použita šifra IDEA. Klient vybere jeden z algoritmů podporovaných serverem.

    Potom server a klient zahájí autentizační dialog. Klient se pokusí autentizovat pomocí
    .rhosts autentizace, .rhosts autentizace kombinované s RSA autentizací počítače, RSA
    autentizace výzva-odpověď, TIS autentizace, nebo autentizace založené na přihlašovacím
    heslu.

    Rhosts autentizace je normálně zakázána, protože je v principu nebezpečná, ale pokud je
    požadována, lze ji v konfiguračním souboru serveru povolit. Pokud nejsou zakázány služby
    rshd(8), rlogind(8), rexecd(8), a rexd (8) není bezpečnost systému použitím ssh zlepšena.
    Zákaz zmíněných služeb ovšem zcela znemožní přihlášení na tento stroj pomocí rlogin(1) a
    rsh(1)).

    Jestliže se klient úspěšně autentizuje, je zahájen dialog pro přípravu session. V tomto
    okamžiku může klient požadovat služby jako alokování pseudoterminálu, forwardování X11
    spojení, forwardování TCP/IP spojení, nebo forwardování spojení pro autentizačního agenta
    bezpečným kanálem.

    Na závěr klient buď požaduje spuštění shellu nebo provedení příkazu. Obě strany potom
    vstoupí do režimu spojení. V tomto režimu může každá strana posílat kdykoli data, a tato
    data jsou forwardována mezi shellem nebo příkazem na straně serveru, a uživatelovým
    terminálem na straně klienta.

    Když uživatelský program skončí a všechna forwardovaná X11 a jiná spojení jsou uzavřena,
    server vrátí klientovi ukončovací kód příkazu a obě strany skončí.

    Program sshd může být zkonfigurován pomocí voleb v příkazovém řádku nebo pomocí
    konfiguračního souboru. Volby v příkazovém řádku mají přednost před hodnotami zadanými v
    konfiguračním souboru.

    Pokud je démonu sshd zaslán signál hangup (SIGHUP), načte znovu svůj konfigurační soubor.

VOLBY

    -b bitů
       Určuje počet bitů v klíči serveru (implicitně 768).

    -d   Ladící režim. Server zapisuje podrobný ladící výstup do systémového logu a neběží v
       pozadí. Server také nebude vytvářet podprocesy a bude zpracovávat pouze jedno
       spojení. Tato volba je určena pouze pro ladění serveru.

    -f konfig_soubor
       Určuje jméno konfiguračního souboru. Implicitně /etc/ssh/sshd_config.

    -g login_grace_time
       Udává časový limit, v němž se klienti musí autentizovat (implicitně 600 sekund).
       Jestliže klient neautentizuje uživatele během zadané doby, server odpojí klienta a
       skončí. Hodnota nula znamená žádný limit.

    -h host_key_file
       Určuje soubor, z něhož se čte klíč počítače (implicitně /etc/ssh/ssh_host_key).
       Tato volba musí být zadána, jestliže sshd není spuštěn jako root (normálně tento
       soubor není čitelný kýmkoli kromě roota).

    -i   Definuje, že sshd je spuštěn z inetd. Sshd normálně z inetd spouštěn není, protože
       než může odpovědět klientovi, musí vygenerovat klíč serveru, což může trvat desítky
       sekund. Pokud by klíč byl pokaždé znovu generován, klienti by museli čekat příliš
       dlouho. Pro klíče malé délky (například 512 bitů) však může být spuštění sshd z
       inetd možné.

    -k key_gen_time
       Určuje, jak často má být znovu generován klíč serveru (implicitně 3600 sekund
       neboli 1 hodina). Důvodem pro poměrně časté generování klíče je, že i v případě, že
       by se počítače zmocnil cracker nebo by byl ukraden, nebude přibližně po hodině
       možné získat klíč pro dešifrování zachycené komunikace (klíč není nikde uložen).
       Hodnota nula znamená, že klíč nebude nikdy znovu generován.

    -p port
       Určuje číslo portu, na kterém server očekává spojení (implicitně 22).

    -q   Tichý režim. Do systémového logu se nic nepíše. Normálně se tam zapisuje začátek,
       autentizace a ukončení každého spojení. -V Režim kompatibility s SSH verze 2.
       Server při zadání této volby předpokládá, že řetězec s číslem verze už od klienta
       přečetl SSH démon verze 2 a proto nebude trvat na zaslání tohoto řetězce.

KONFIGURAČNÍ SOUBOR

    Program sshd znovu načítá konfiguraci ze souboru /etc/ssh/sshd_config (nebo souboru
    zadaného volbou -f na příkazovém řádku). Soubor obsahuje řádky s dvojicemi klíčové_slovo-
    hodnota. Řádky začínající

    Jsou povolena následující klíčová slova. V klíčových slovech se nerozlišují malá a velká
    písmena.

    AllowGroups
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen skupin
       oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je přihlášení povoleno pouze jestliže jméno
       primární skupiny uživatele vyhovuje některému ze vzorků. Ve vzorcích mohou být
       použity znaky '*' a '?' jako žolíky. Implicitně je povoleno přihlášení všech
       uživatelů.

       Pamatujte, že i v tomto případě musí být při přihlašování úspěšně provedeny všechny
       ostatní autentizační kroky. AllowGroups a DenyGroups jsou dodatečná omezení.

    AllowHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen počítačů
       oddělených mezerou. Pokud je zadáno, přihlášení je povoleno pouze z počítačů,
       jejichž jméno vyhovuje některému ze vzorků. Ve vzorcích mohou být použity znaky '*'
       a '?' jako žolíky. Normálně je pro získání kanonického jména počítače použito DNS.
       Jestliže jméno není nalezeno, bude jako jméno počítače použita IP adresa.
       Implicitně je povoleno připojení ze všech počítačů.

       Pamatujte, že sshd může být také zkonfigurováno pro použití tcp_wrapperu použitím
       konfigurační volby --with-libwrap při překladu.

    AccountExpireWarningDays
       Určuje, kolik dní před vypršením účtu se budou vypisovat varování o tom, že účet
       vyprší. Implicitní hodnota je 14 dní. Nastavení na 0 zakáže vypisování varování.

    AllowSHosts
       Klíčové  slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen počítačů
       oddělených mezerami. Je-li zadáno, bude přihlíženo k položkám v souborech .shosts
       (a .rhosts a /etc/hosts.equiv) pouze u těch počítačů, jejichž jméno vyhovuje
       některému ze vzorků. Ve vzorcích mohou být použity znaky '*' a '?' jako žolíky. Pro
       získání kanonického jména strojů bude použito DNS. Pokud nelze kanonické jméno
       získat, bude jako jméno stroje použita jeho IP adresa. Implicitně je dovoleno
       připojení všem počítačům.

    AllowTcpForwarding
       Určuje, zda je povolen TCP forwarding. Implicitní hodnota je "yes". Pamatujte, že
       zákaz TCP forwardingu nijak nezlepší bezpečnost, protože uživatelé si mohou vždy
       nainstalovat vlastní forwardery.

    AllowUsers
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen uživatelů
       nebo vzorků tvaru uživatel@stroj oddělených mezerami. Stroj může být zadán buď
       doménovým jménem nebo IP adresou. Pokud je zadáno, bude přihlášení povoleno pouze
       pro uživatele, jejichž jména vyhovují některému ze vzorků. Ve vzorcích mohou být
       použity znaky uživatelů.

       Pamatujte, že všechny ostatní autentizační kroky musí být stále úspěšně provedeny.
       Volby AllowUsers a DenyUsers jsou dodatečná omezení.

    CheckMail
       Určuje, zda má sshd vypisovat informace, jestli uživatel má novou poštu, při
       interaktivním přihlášení. (Na některých systémech je tato informace vypisována
       shellem, nebo ze souboru /etc/profile nebo jeho ekvivalentu.) Implicitní hodnota je
       "yes".

    DenyGroups
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen skupin
       oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je všem uživatelům, jejichž primární jméno
       skupiny vyhovuje některému ze vzorků, zakázáno přihlášení.

    DenyHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen počítačů
       oddělených mezerami. Pokud je zadáno, je zakázáno přihlášení ze všech počítačů,
       jejichž jméno vyhovuje některému ze vzorků.

    DenySHosts
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen počítačů
       oddělených mezerami. Je-li zadáno budou ignorovány položky v souborech .shosts (a
       .rhosts a /etc/hosts.equiv) u strojů, jejichž jména vyhovují některému ze vzorků.

    DenyUsers
       Toto klíčové slovo může být následováno libovolným počtem vzorků jmen uživatelů
       nebo vzorků tvaru uživatel@stroj oddělených mezerami. Stroj může být zadán buď
       doménovým jménem nebo IP adresou. Pokud je zadáno, je všem uživatelům, jejichž
       jméno vyhovuje některému ze vzorků, zakázáno přihlášení.

    FascistLogging
       Určuje, zda použít podrobné logování. Porušuje soukromí uživatelů  a  není
       doporučeno. Argument musí být "yes" nebo "none" (bez uvozovek). Implicitní hodnota
       je "none".

    ForcedEmptyPasswdChange
       Určuje, zda donutit uživatele ke změně hesla pokud je heslo prázdné (při prvním
       přihlášení). Argument musí být "yes" nebo "no" (bez uvozovek). Implicitní hodnota
       je "no".

    ForcedPasswdChange
       Určuje, zda nutit uživatele ke změně hesla pokud je heslo prošlé. Argument musí být
       "yes" nebo "no" (bez uvozovek). Implicitní hodnota je "yes".

    HostKey
       Určuje  jméno  souboru,  který  obsahuje soukromý klíč počítače (implicitně
       /etc/ssh/ssh_host_key).

    IdleTimeout čas
       Specifikuje dobu udržování nečinného spojení. Pokud v žádném kanálu používajícím
       určité ssh spojení neprobíhá po zadaný časový interval žádná komunikace, bude
       odpovídající podproces sshd zabit signálem SIGHUP a spojení bude uzavřeno. Časový
       limit je možné zadat v sekundách (písmeno s za číslem nebo pouze číslo), minutách
       (m), hodinách (h), dnech (d), nebo týdnech (w).

    IgnoreRhosts
       Určuje, že při autentizaci nabudou používány soubory rhosts a shosts. Soubory
       /etc/hosts.equiv a /etc/ssh/shosts.equiv budou stále používány. Implicitní hodnota
       je "none".

    IgnoreRootRhosts
       Určuje, že při autentizaci uživatele root nabudou používány soubory rhosts a
       shosts. Implicitní hodnotou je hodnota IgnoreRhosts.

    KeepAlive
       Specifikuje,  zda má systém posílat protistraně udržovací zprávy (keepalive
       messages). Budou-li posílány, server bude schopen odhalit ukončení spojení nebo
       havárii klienta. Nevýhodou je, že k ukončení spojení může dojít i při dočasném
       přerušení komunikace (způsobeném například krátkým výpadkem sítě), což je pro
       některé uživatele nepřijatelné. Na druhou stranu, pokud udržovací zprávy nejsou
       zasílány, mohou na serveru zůstat viset neukončená spojení, která zatěžují server.

       Implicitní hodnota je "yes" (posílat udržovací zprávy), při níž server bude
       informován o neočekávaných ukončeních spojení a bude uzavírat neaktivní session.

       Pro zákaz posílání udržovacích zpráv, musí být hodnota nastavena na "none" v
       konfiguračním souboru serveru i klienta.

    KerberosAuthentication
       Určuje, zda je povolena autentizace protokolem Kerberos V5. Může být ve formě
       Kerberos tiketů, nebo pokud je povolena PasswordAuthentication, bude přihlašovací
       heslo zadané uživatelem ověřováno pomocí Kerberos KDC nebo DCE Security Server.
       Implicitní hodnota je yes.

    KerberosOrLocalPasswd
       Jestliže je nastaveno a selže autentizace přihlašovacího hesla protokolem Kerberos,
       pak bude přihlašovací heslo ověřováno pomocí lokálního mechanismu, jakým je soubor
       /etc/passwd nebo SecurID. Implicitní hodnota je "no".

    KerberosTgtPassing
       Určuje, zda může být Kerberos V5 TGT forwardován na server. Implicitní hodnota je
       yes.

    KeyRegenerationInterval
       Klíč serveru je opakovaně automaticky generován po uplynutí zadaného času (v
       sekundách). Účelem změn klíče je znemožnit dešifrování zachyceného spojení když by
       došlo k pozdějšímu proniknutí na počítač a krádeži klíčů. Klíč nikdy není nikde
       uložený. Je-li hodnota 0, klíč nebude nikdy znovu generován. Implicitní hodnota je
       3600 (sekund).

    ListenAddress
       Určuje IP adresu rozhraní, na kterém je připojen server.

    LoginGraceTime
       Server se odpojí po uplynutí zadaného času, jestliže se uživatel nepřihlásí. Je-li
       hodnota 0, není žádný časový limit. Implicitní hodnota je 600 (sekund).

    PasswordAuthentication
       Určuje, zda je povolena autentizace přihlašovacím heslem. Implicitní hodnota je
       "yes".

    PasswordExpireWarningDays
       Určuje, kolik dní před vypršením hesla vypisovat varování. Implicitní hodnota je 14
       dní. Nastavení na 0 způsobí, že varování nebudou vypisována.

    PermitEmptyPasswords
       Jestliže je povolena autentizace přihlašovacím heslem, určuje tato položka, zda
       server dovolí přihlášení na účet, který má prázdné přihlašovací heslo. Implicitní
       hodnota je "yes".

    PermitRootLogin
       Určuje, zda může být pomocí ssh přihlášen root. Může být nastaveno na "yes",
       "nopwd", nebo "none". Implicitní hodnota je "yes", která umožňuje, aby se uživatel
       root mohl přihlásit s použitím jakéhokoli autentizačního mechanismu povoleného pro
       jiné uživatele. Hodnota "nopwd" zakazuje autentizaci přihlašovacím heslem. Hodnota
       "none" zakazuje přihlašování uživatele root s  použitím jakékoli autentizační
       metody. (Hodnoty "nopwd" a "none" jsou ekvivalentní, pokud nejsou v domovském
       adresáři uživatele root soubory .rhosts, .shosts, nebo .ssh/authorized_keys.)

       Bez ohledu na hodnotu tohoto nastavení bude povoleno vzdálené provedení příkazu
       uživatelem root s RSA autentizací (tj. příkaz ssh musí obsahovat parametr
       "příkaz"). Užitečné například pro vzdálené zálohování.

    PidFile
       Určuje umístění souboru, který obsahuje process ID hlavního sshd démona (implicitně
       /etc/sshd.pid nebo /var/run/sshd.pid, podle systému).

    Port  Určuje číslo portu, na němž sshd očekává spojení. Implicitní hodnota je 22.

    PrintMotd
       Určuje, zda sshd bude vypisovat /etc/motd když se uživatel přihlásí interaktivně.
       (Na některých systémech se tento soubor vypisuje zvláštním příkazem umístěným v
       /etc/profile nebo obdobném souboru.) Implicitní hodnota je "yes".

    QuietMode
       Určuje, zda sshd běží v tichém režimu. V tomto režimu se do log souboru vypisují
       pouze fatální chyby (fatal errors). Implicitní hodnota je "none".

    RandomSeed
       Definuje jméno souboru obsahující hnízdo náhodných čísel pro server; tento soubor
       je vytvořen automaticky a pravidelně je aktualizován. Implicitní hodnota je
       /etc/ssh/ssh_random_seed.

    RhostsAuthentication
       Určuje, zda je dostačující autentizace pomocí souborů rhosts nebo /etc/hosts.equiv.
       Normálně tato metoda nesmí být povolena, protože je nebezpečná. Místo ní by měla
       být použita RhostsRSAAuthentication, protože kromě normální autentizace používající
       soubory rhosts nebo /etc/hosts.equiv provádí RSA autentizaci počítače. Implicitní
       hodnota je "none".

    RhostsRSAAuthentication
       Určuje, zda je dovolena rhosts nebo /etc/hosts.equiv autentizace spolu s úspěšnou
       RSA autentizací počítače. Implicitní hodnota je "yes".

    RSAAuthentication
       Určuje, zda je povolena samotná RSA autentizace. Implicitní hodnota je "yes".

    ServerKeyBits
       Udává délku klíče serveru v bitech. Minimální hodnota je 512, implicitní 768.

    SilentDeny
       Určuje, zda odmítnutá spojení jsou odmítnuta tiše (pouze se uzavře spojení bez
       zanesení informací do logu), nebo zda bude zasláno klientovi chybové hlášení a
       pokus o spojení bude zanesen do logu.

    StrictModes
       Určuje, zda ssh bude kontrolovat práva a vlastníka uživatelova domovského adresáře
       a souboru rhosts před přihlášením. Obvykle žádoucí, protože začátečníci někdy
       omylem nechají svůj adresář nebo své soubory zapisovatelné pro všechny. Implicitní
       hodnota je "yes".

    SyslogFacility
       Udává jméno facility použité programem sshd pro zanášení chybových hlášení do logu.
       Možné hodnoty jsou: DAEMON, USER, AUTH, LOCAL0, LOCAL1, LOCAL2, LOCAL3, LOCAL4,
       LOCAL5, LOCAL6, LOCAL7. Implicitní hodnota je DAEMON.

    TISAuthentication
       Určuje, zdali je povolena autentizace pomocí TIS authsrv(8). Implicitní hodnota je
       "none".

    Umask Nastaví implicitní hodnotu umask pro sshd a jeho podprocesy. Hodnota musí začínat
       číslicí 0, aby byla brána jako osmičkové číslo! Implicitně není umask nastavena.

    X11Forwarding
       Určuje, zda X11 je povoleno forwardování. Implicitní hodnota je "yes". Pamatujte,
       že zákaz X11 forwardování nezlepší bezpečnost, protože uživatelé si mohou vždy
       nainstalovat svoje vlastní forwardery.

    X11DisplayOffset
       Určuje první číslo displeje použitelné pro X11 forwarding. Slouží k tomu, aby se
       čísla displejů používaných sshd nepřekrývala s čísly používanými skutečnými X11
       servery.

    XAuthLocation
       Určuje cestu k programu xauth.

PROCES PŘIHLAŠOVÁNÍ

    Když se uživatel úspěšně přihlásí, sshd provede následující akce:

    1.   Jestliže je přihlášen na tty, a nebyl zadán žádný příkaz, vypíše čas posledního
       přihlášení a obsah souboru /etc/motd (pokud není zakázáno v konfiguračním souboru
       nebo souborem $HOME/.hushlogin; viz sekce SOUBORY).

    2.   Jestliže je přihlášen na tty, zaznamená čas přihlášení.

    3.   Zkontroluje /etc/nologin; pokud existuje, vypíše jeho obsah a skončí (není-li
       uživatel root).

    4.   Přepne na normální uživatelova práva.

    5.   Nastaví základní prostředí.

    6.   Načte soubor /etc/environment, pokud existuje.

    7.   Načte $HOME/.ssh/environment, pokud existuje.

    8.   Přepne se do uživatelova domovského adresáře.

    9.   Jestliže existuje soubor $HOME/.ssh/rc, interpretuje jej (uživatelovým shellem);
       jinak jestliže existuje /etc/ssh/sshrc, interpretuje jej (shellem /bin/sh); jinak
       spustí xauth. Soubory "rc" jsou dány X11 autentizačním protokolem a cookie na
       standardní vstupu.

    10.  Spustí uživatelův shell nebo příkaz.

FORMÁT SOUBORU AUTHORIZED_KEYS

    Soubor $HOME/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam RSA klíčů pro RSA autentizaci. Každý
    řádek souboru obsahuje jeden klíč (prázdné řádky a řádky začínající znakem '#' jsou
    ignorovány jako komentáře). Každý řádek sestává z následujících položek, oddělených
    mezerami: volby, počet bitů, exponent, modulo, komentář. Položka volby je nepovinná; pokud
    řádek začíná číslem, položka není přítomna (položka volba nikdy nezačíná číslem). Položky
    počet bitů, exponent, modulo a komentář definují RSA klíč; položka komentář není povinná,
    ale může být užitečná pro uživatele pro identifikaci klíče.

    Pamatujte, že řádky v tomto souboru jsou obvykle několik stovek bytů dlouhé (díky
    velikosti položky modulo RSA klíče). Uživatel je ale nemusí opisovat, stačí pouze
    zkopírovat soubor identity.pub a editovat jej.

    Položka volby (pokud jsou přítomné) sestávají ze seznamu voleb oddělených čárkami. Nesmí
    obsahovat žádné mezery, kromě mezer uvnitř uvozovek. Ve jménech voleb se nerozlišují malá
    a velká písmena. Jsou podporovány následující volby: jsou supported:

     from="seznam-vzorků"
       Určuje, že kromě RSA autentizace, musí být kanonické jméno vzdáleného počítače
       uvedeno v seznamu-vzorků. Seznam může obsahovat několik položek oddělených čárkou.
       Každá položka může obsahovat znaky jestliže kanonické jméno počítače vyhovuje
       takovému vzorku, klíč nebude akceptován. Účelem této volby je další zvýšení
       bezpečnosti: RSA autentizace nedůvěřuje adrese nebo jménu serveru ani ničemu jinému
       kromě klíče; nicméně pokud někdo ukradne klíč, bude se jeho použitím moci přihlásit
       odkudkoli. Tato dodatečná volba dále ztěžuje použití ukradeného klíče (kromě
       získání klíče musí být zfalšováno ještě jméno serveru nebo routeru).

     command="příkaz"
       Požaduje provedení zadaného příkazu kdykoli je tento klíč použit pro autentizaci.
       Uživatelem  zadaný  příkaz  bude  ignorován.  Tento příkaz bude spuštěn na
       pseudoterminálu jestliže spojení pseudoterminál požaduje; jinak bude spuštěn bez
       tty. Uvozovky v příkazu musí být uvedeny znakem obrácené lomítko. Tato volba může
       být vhodná pro omezení, aby s jistým RSA klíčem bylo možné provést pouze určitou
       konkrétní operaci. Příklade by mohl být klíč, který umožní vzdálené zálohování, ale
       nic jiného. Klient může specifikovat TCP/IP nebo X11 forwardování, pokud není
       explicitně zakázáno.

     environment="NAME=hodnota"
       Určuje výraz, který má být přidán do prostředí při přihlašování s tímto klíčem.
       Hodnoty proměnných prostředí nastavené tímto způsobem  mají  přednost  před
       implicitními hodnotami. Je povoleno více voleb tohoto typu.

     idle-timeout=čas
       Specifikuje dobu udržování nečinného spojení. Pokud v žádném kanálu používajícím
       určité ssh spojení neprobíhá po zadaný časový interval žádná komunikace, bude
       odpovídající podproces sshd zabit signálem SIGHUP a spojení bude uzavřeno. Časový
       limit je možné zadat v sekundách (písmeno s za číslem nebo pouze číslo), minutách
       (m), hodinách (h), dnech (d), nebo týdnech (w).

     no-port-forwarding
       Zakáže TCP/IP forwardování když je tento klíč použit pro autentizaci. Jakékoli
       požadavky na forwardování portu z klient vrátí chybu. Může být použito například ve
       spojení s volbou příkaz.

     no-X11-forwarding
       Zakáže X11 forwardování když je tento klíč použit pro autentizaci. Jakékoli
       požadavky na forwardování X11 spojení z klienta vrátí chybu.

       no-agent-forwarding
       Zakáže forwardování pro autentizačního agenta když je tento klíč použit pro
       autentizaci.

       no-pty
       Zabrání přidělení pseudoterminálu (požadavek na přidělení pty skončí chybou).

  Příklady
    1024 33 12121...312314325 ylo@foo.bar

    z="*.niksula.hut.fi,!pc.niksula.hut.fi" 1024 35 23...2334 ylo@niksula

    command="dump /home",no-pty,no-port-forwarding 1024 33 23...2323 backup.hut.fi

SSH S TCP WRAPPERY

    Pokud je sshd zkompilováno s knihovnami tcp wrapperu, soubory host.allow/deny ovlivňují,
    kdo se může připojit na porty forwardované programem sshd.

    Jména programů v souborech hosts.allow/deny jsou sshdfwd-<služba>, sshdfwd-<číslo-portu> a
    sshdfwd-X11 pro forwardování portů, které ssh klient nebo server očekává.

    Pokud má nějaký port přiřazeno jméno služby, musí být použito toto jméno.

SSH_KNOWN_HOSTS FILE FORMAT

    Soubory /etc/ssh/ssh_known_hosts a $HOME/.ssh/known_hosts obsahují veřejné klíče všech
    známých počítačů. První ze souborů (platí pro všechny uživatele) připravuje správce,
    zatímco soubory pro jednotlivé uživatele jsou spravovány automaticky: kdykoli se uživatel
    připojí na neznámý počítač, bude klíč tohoto počítače přidán do uživatelského souboru.
    Doporučeným způsobem vytvoření souboru /etc/ssh/ssh_known_hosts je použití příkazu make-
    ssh-known-hosts.

    Každý řádek v těchto souborech obsahuje následující položky: jména počítačů, délka klíče v
    bitech, exponent, modulo a komentář. Pole jsou oddělena mezerami.

    Jména počítačů je seznam vzorků oddělených čárkami (znaky '*' a '?' fungují jako žolíky);
    každý vzorek se porovnává s kanonickým jménem počítače (když se autentizuje klient) nebo
    se jménem zadaným uživatelem (když se autentizuje server). Znak vykřičník '!' před vzorkem
    znamená negaci: jestliže jméno počítače vyhovuje negovanému vzorku, nebude přijato (tímto
    řádkem) i když vyhovuje jinému vzorku na řádku.

    Délka klíče v bitech, exponent a modulo jsou hodnoty charakterizující přímo klíč počítače;
    mohou být získány například ze souboru /etc/ssh/ssh_host_key.pub. Nepovinné pole komentáře
    může zabírat zbytek řádku, a nemá žádný význam.

    Řádky začínající znakem '#' a prázdné řádky jsou ignorovány jako komentáře.

    Autentizace počítače je úspěšná jestliže jakýkoli z řádků, který obsahuje vzorek
    vyhovující jménu počítače, má správný klíč. Proto je přípustné (ale nedoporučené) mít
    několik řádků nebo různé klíče počítačů pro stejná jména. K tomu nevyhnutelně dojde, když
    budou v souboru použita zkrácená jména počítačů z jiné domény. Je možné, že soubory budou
    obsahovat konfliktní informace; autentizace bude úspěšná, jestliže v některém ze souborů
    bude nalezena platná informace.

    Pamatujte, že řádky v těchto souborech mají typicky stovky znaků dlouhé, a určitě je nikdo
    nebude zadávat ručně. Místo toho je možné je generovat skriptem (viz make-ssh-known-
    hosts(1)), nebo je možné zkopírovat soubory /etc/ssh/ssh_host_key.pub a na začátek řádku
    přidat jméno počítače.

  Příklady
    closenet,closenet.hut.fi,...,130.233.208.41 1024 37 159...93 closenet.hut.fi

SOUBORY

    /etc/ssh/sshd_config
       Obsahuje konfigurační data pro sshd. Tento soubor musí být zapisovatelný pouze
       uživatelem root, ale je doporučeno (i když nikoli nezbytné), aby byl čitelný pro
       všechny.

    /etc/ssh/ssh_host_key
       Obsahuje soukromý klíč počítače. Normálně je vytvořen automaticky příkazem "make
       install", ale může být vytvořen i ručně použitím příkazu ssh-keygen(1). Soubor musí
       být vlastněný uživatelem root, čitelný pouze pro uživatele root, a nedostupný pro
       ostatní.

    /etc/ssh/ssh_host_key.pub
       Obsahuje veřejný klíč počítače. Normálně je vytvořen automaticky příkazem "make
       install", ale může být vytvořen i ručně. Musí být čitelný pro všechny, ale
       zapisovatelný pouze uživatelem root. Jeho obsah musí odpovídat soukromému klíči.
       Tento soubor není je skutečnosti vůbec používán; slouží pouze k tomu, aby jeho
       obsah mohli uživatelé přidat do souborů se známými počítači na jiných počítačích.

    /etc/ssh/ssh_random_seed
       Soubor obsahuje hnízdo pro generátor náhodných čísel. Musí být přístupný pouze
       uživateli root.

    /var/run/sshd.pid
       Obsahuje číslo hlavního procesu sshd (jestliže existuje několik démonů běžících na
       různých portech, bude obsahovat pid posledního odstartovaného sshd procesu). Obsah
       tohoto souboru není senzitivní; může být čitelný pro všechny.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA klíčů, které mohou být použity pro přihlášení na uživatelův
       účet. Soubor musí být čitelný uživatelem root (což může na některých strojích
       znamenat, že bude čitelný pro všechny, jestliže uživatelův domovský adresář je na
       disku NFS). Je však doporučeno, aby soubor nebyl čitelný pro nikoho kromě uživatele
       root. Formát tohoto souboru je popsaný výše.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts a $HOME/.ssh/known_hosts
       Tyto soubory jsou použity při kontrole veřejného klíče počítače při použití
       autentizace pomocí souborů rhosts spojené s ověřením RSA klíče počítače. Klíč musí
       být uveden v jednom z těchto souborů. (Klient používá stejné soubory pro
       verifikaci, že vzdálený počítač je ten, ke kterému se chtěl připojit.) Soubory musí
       být   zapisovatelné   pouze  uživatelem  root,  respektive  vlastníkem.
       /etc/ssh/ssh_known_hosts musí být čitelný pro všechny, a $HOME/.ssh/known_hosts
       může ale nemusí být čitelný pro všechny.

    /etc/nologin
       Jestliže tento soubor existuje, sshd bude se moci přihlásit pouze uživatel root.
       Obsah souboru bude vypsán komukoli, kdo se pokusí přihlásit, a ne-root spojení
       budou odmítnuta. Soubor musí být čitelný pro všechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento soubor obsahuje dvojice počítač-jméno uživatele, oddělené mezerou, na každém
       řádku jeden. Daným uživatelům na odpovídajících počítačích je povoleno přihlášení
       bez přihlašovacího hesla. Stejný soubor je použit programem rlogind a rshd. Rozdíl
       mezi ssh a rlogind a rshd je v tom, že kromě ověření jména počítače pomocí domain
       name  serveru  požadují RSA autentizaci počítače (pokud nejsou přeloženy s
       konfigurační volbou --s-rhosts). Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem;
       doporučuje se, aby nebyl čitelný pro nikoho jiného.

       V souboru je také možné použít netgroups. Jak jméno počítače tak uživatele může být
       ve formě +@groupname pro uvedení všech počítačů nebo všech uživatelů ve skupině.

    $HOME/.shosts
       Pro ssh se používá tento soubor přesně stejným způsobem jako .rhosts. Protože však
       není používán programy rlogind a rshd, bude umožňovat pouze přístup pomocí ssh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor je použitý při autentizaci pomocí souboru .rhosts. V nejjednodušší
       formě obsahuje jména počítačů, na každém řádku jedno. Uživatelům z těchto počítačů
       je povoleno přihlášení bez uvedení hesla za podmínky, že mají stejné uživatelské
       jméno na obou strojích. Pokud je jméno počítače následováno jménem uživatele, bude
       se moci příslušný uživatel přihlásit pod jakýmkoli jménem na tomto stroji (kromě
       uživatele root). navíc může být použito +@group pro zadání netgroups. Negované
       položky začínají znakem '-'.

       Jestliže dvojice klientský počítač/uživatel je úspěšně nalezena v tomto souboru,
       bude automaticky povoleno přihlášení, pokud uživatelská jména na klientu a serveru
       jsou stejná. Navíc je normálně požadována úspěšná RSA autentizace počítače. Tento
       soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem root; doporučuje se, aby byl čitelný
       pro všechny.

       Varování: Téměř nikdy není dobré uvádět v souboru hosts.equiv jména uživatelů.
       Znamená to, že uvedení uživatelé se mohou přihlásit jako kdokoli (včetně uživatelů
       bin, daemon, adm, a jiných uživatelů, kteří vlastní kritické programy a adresáře.
       Použití jména uživatele prakticky zajišťuje uživateli přístup roota. Jediné rozumné
       použití uživatelských jmen je proto v negovaných položkách. Pamatujte, že toto
       varování se také vztahuje na rsh/rlogin.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracováván přesně stejně jako /etc/hosts.equiv. Může být užitečný
       v prostředích, kde se používá jak rsh/rlogin tak ssh.

    /etc/environment
       Tento soubor (jestliže existuje) je načten do prostředí (environmentu) při
       přihlášení. Může obsahovat pouze prázdné řádky, komentářové řádky (začínající znaky
       '#'), a řádky ve tvaru jméno=hodnota. Tento soubor je zpracováván ve všech
       systémech (normální rsh/rlogin jej zpracovávají pouze na AIX). Soubor musí být
       zapisovatelný pouze uživatelem root, a musí být čitelný pro všechny.

    $HOME/.ssh/environment
       Tento soubor je načten do prostředí po /etc/environment. Má stejný formát. Soubor
       musí být zapisovatelný pouze uživatelem; nemusí být čitelný nikým jiným.

    $HOME/.ssh/rc
       Jestliže tento soubor existuje, bude interpretován uživatelovým shellem po načtení
       souborů environment, ale před spuštěním uživatelova shellu nebo příkazu. Jestliže
       se používá X11 spoofing, přijme pár "proto cookie" ze standardního vstupu (a
       proměnnou prostředí DISPLAY). Proto musí v tomto případě vyvolat xauth.

       Primárním účelem tohoto souboru je spustit jakékoli inicializační rutiny, které
       mohou být potřebné než je dostupný uživatelův domovský adresář. Příkladem může být
       použití AFS.

       Soubor pravděpodobně bude obsahovat nějaký inicializační kód následovaný něčím jako
       "if read proto cookie; then echo add $DISPLAY $proto $cookie | xauth -q -; fi".

       Jestliže tento soubor neexistuje, bude spuštěn /etc/ssh/sshrc,  a  jestliže
       neexistuje ani ten, bude použito xauth pro uložení cookie.

       Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem, a nemusí být čitelný nikým jiným.

    /etc/ssh/sshrc
       Má stejný význam jako $HOME/.ssh/rc, ale spouští se pomocí /bin/sh. Tento soubor
       může být použit pro specifikaci inicializací prováděných při přihlášení libovolného
       uživatele k danému stroji. Soubor musí být zapisovatelný pouze uživatelem root, a
       musí být čitelný pro všechny.

    /etc/ssh/sshd_tis.map
       Vytvoří mapování mezi a lokálním uživatelským jménem a odpovídajícím jménem v TIS
       databáze. Každý řádek obsahuje lokální jméno následované znakem ":" následovaným
       odpovídajícím jménem. Jestliže soubor neexistuje nebo uživatel není nalezen,
       předpokládá se že odpovídající jméno v TIS databáze je stejný.

INSTALACE

    Program sshd se normálně spouští jako root. Jestliže není spuštěn jako root, může být
    použit pouze pro přihlašování uživatele, kterým je spuštěn, a pokud systém používá
    /etc/shadows, nebude fungovat autentizace přihlašovacím heslem. Také musí být použit
    alternativní soubor s klíčem počítače.

    Program sshd se normálně startuje ze souboru /etc/rc.local nebo ekvivalentního při bootu
    systému.

    Byla vynaložena značná práce, aby byl program sshd bezpečný. Pokud přesto objevíte
    bezpečnostní problém, oznamte to prosím ihned na <ssh-bugs@cs.hut.fi>.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o nových verzích, mailing listech, a podobně můžete nalézt na domovské WWW
    stránce programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.

VIZ TAKÉ

    ssh(1),  make-ssh-known-hosts(1),  ssh-keygen(1),  ssh-agent(1),  ssh-add(1), scp(1),
    rlogin(1), rsh(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/