Provided by: xcftools_1.0.7-3ubuntu1_amd64 bug

NAVN

    xcf2pnm - konverter xcf-filer til ppm/pgm/pbm-format

OVERBLIK

    xcf2pnm [ flag ] filnavn [ lagnavne ]

BESKRIVELSE

    xcf2pnm er et kommandolinjeværktøj til at fladgøre og konvertere billedfiler i gimp(1)s
    interne format XCF til de generelle billedformater pbm(5), pgm(5) og ppm(5).  Det kræver
    ikke at Gimp selv er installeret.

ALMINDELIGE FLAG

    -a filnavn, --alpha filnavn
        Skriv en gennemsigtighedsmaske til filnavn som en pgm(5)-fil, udover det normale
        uddata.  Hvis det fladgjorte billede slet ikke har (helt eller  delvist)
        gennemsigtige partier, vil der fremkomme en fejlbesked og afslutningskode 101;
        dette kan undertrykkes med -A-flaget.

    -A, --force-alpha
        Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet  er  fuldstændig
        ugennemsigtigt.

    -b farve, --background farve
        Giv gennemsigtige partier af billedet denne farve. Baggrundsfarven kan angives
        hexadecimalt som #rrggbb eller #rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte
        virker kun hvis der kan findes en database med farvenavne i en standardplacering).

    -c, --color, --colour
        Brug RGB-format for uddata selvom der er mere kompakte alternative formater.
        Dette bliver valgt automatisk hvis uddatafilens navn ender på .ppm.

    -C, --autocrop
        Placer det konvertede område af billedet til så det netop dækker alle de synlige
        (eller valgte) lag.  Billedet kan blive større eller mindre end lærredet,
        afhængigt af de synlige lags størrelse og placering. (Bemærk at tilskæringen ikke
        tager hensyn til indholdet af lagene).

        Normalt vil det konverterede område være det samme som XCF-lærredet.

    -D, --dissolve
        Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighed i det fladgjorte
        billede. Hvis -b-flaget også gives, sker dette før baggrundsfarven påføres.

    -f, --full-image
        Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så billedet før
        detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx om gråtoner er tilstrækkeligt til
        at repræsentere billeder). Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med
        at fladgøre en enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad gangen.

    -g, --gray, --grey
        Repræsentér uddata som gråtoner selv hvis det er rent sort/hvidt. Stop med
        afslutningskode 103 hvis der mødes nogen farvede pixels.  Dette bliver valgt
        automatisk hvis uddatafilens navn ender på .pgm.

    -G, --for-gif
        Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i uddata (hvilket muliggør
        en effektivere repræsentation af  gennemsigtighed  i  uddata).  Stop  med
        afslutningskode 102 hvis der alligevel findes nogen delvist gennemsigtige pixels.
        Hvis -b-flaget også gives, handler denne test om om der er delvist gennemsigtige
        pixels over den angivne baggrund.

    -h, --help
        Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks, og afslut med kode 0.

    -j, --bzip
        Gør det samme som -Z bzcat. Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med bz2.

    -m, --mono
        Repræsentér uddata som et rent sort/hvidt billede. Stop med afslutningskode 103
        hvis ikke alle pixels er enten sorte eller hvide. Dette bliver valgt automatisk
        hvis uddatafilens navn ender på .pbm.

    -n, --pnm
        Lad være med at bruge uddatafilnavnet til at vælge mellem -c, -g og -m, og vælg i
        stedet et uddataformat  på  grundlag  af  billedets  indhold.  Dette  er
        standardfremgangsmåden hvis filnavnet ikke kan genkendes, og når billedet bliver
        skrevet til standarduddata.

    -o filnavn, --output filnavn
        Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet for til standarduddata.

    -O x,y, --offset x,y
        Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstre hjørne af XCF-lærredet.
        Bruges normalt sammen med -S.

    -S bxh, --size bxh
        Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.

    -T, --truecolor
        Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder. Hvis dette flag
        ikke gives, vil xcf2pnm efterligne Gimps nuværende princip, hvor gennemsigtigheden
        af hver pixel afrundes til enten "helt gennemsigtig" eller "helt ugennemsigtig",
        og fortolke alle lagtilstande som Normal.

    -u, --utf8
        Brug den rå UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at sammenligne og vise
        lagnavne.  Normalt forsøger programmet at transkribere lagnavnene til det tegnsæt
        der angives af lokalitetsinstillingen.

    -v, --verbose
        Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.

    -V, --version
        Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata, og afslut med kode 0.

    -z, --gzip
        Gør det samme som -Z zcat. Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med gz.

    -Z kommando, --unpack kommando
        Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den kan fortolkes som
        XCF-fil. Kommandoen bliver startet som kommando filnavn, og skal skrive sit
        resultat til standarduddata. Bemærk at kommando ikke kan indeholde argumenter.
        Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et udpakkeprogram blive valgt
        automatisk; dette kan slås fra ved at angive -Z cat (hvilket bliver optimeret så
        der ikke faktisk bliver startet end cat(1)-proces).

    Visse grupper af flag udelukker gensidigt hinanden. I hver af de følgende grupper vil det
    sidst givne flag vinde:

    1) -A og -b.

    2) -c, -g, -m og -n.

    3) -D og -G.

    4) -j, -z og -Z.

    5) -C og -O/-S.

VALG AF LAG

    Hvis kommandolinjen ikke indeholder noget lagnavn, bliver alle de synlige lag i XCF-filen
    fladgjort til et enkelt uddatabillede. Man kan også vælge de lag der skal kombineres,
    udtrykkeligt ved at angive deres navne som selvstændige kommandolinjeargumenter efter
    navnet  på inddatafilen. I det tilfælde vil uddata kun indeholde de angivne lag. Lagene
    vil blive kombineret i den rækkefølge de står på kommandolinjen, med det lag der står
    længst til venstre, som det "nederste" - det vil sige at den indbyrdes position i XCF
    filen ikke betyder noget.

    De følgende flag kan gives efter et lagnavn for at tilsidesætte lagets globale egenskaber:

    --mask Aktivér lagmasken.

    --mode mode
        Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).

    --nomask
        Deaktivér lagmasken.

    --opacity n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til 255 (helt
        ugennemsigtig).

    --percent n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til 100 (helt
        ugennemsigtig).

AFSLUTNINGSKODER

    Her er de mulige afslutningskoder fra xcf2pnm:

    0  Alt OK

    20  Gal kommandolinjesyntaks, herunder ukendte farvenavne i -B (eller farvenavnsdatabasen
      mangler).

    21  Den angivne XCF-fil findes ikke eller kan ikke læses.

    22  Et lag der angives på kommandolinjen findes ikke, eller --mask-flaget er anvendt på
      et lag der ikke har nogen lagmaske.

    100 Der er fundet gennemsigtige pixels, men hverken -a eller -b er specificeret.

    101 -a-flaget er givet, men billedet er fuldstændig ugennemsigtigt.  (Brug -A for at
      ignorere dette).

    102 -G-flaget er givet, men billedet indeholder delvist gennemsigtige pixels.

    103 -g- (eller -m-)flaget er givet, men billedet indeholder farvede (eller mellemgrå)
      pixels.

    123 XCF-filen indeholder egenskaber som xcftools ikke forstår. (Der er så vidt vides
      ingen måde at få Gimp til at skrive en XCF-fil som medfører denne aflutningskode. Lad
      venligst forfatteren vide det hvis du opdager én).

    125 XCF-filen er beskadiget eller ugyldig.

    126 Det lykkedes ikke at udføre udpakkeprogrammet (eller det blev dræbt undervejs).

    127 Uventet I/O-fejl, interne fejl og lignede "umulige" situationer.

    Hvis et udpakkeprogram stopper med en fejlkode, bliver denne kode også xcf2pnms
    afslutningskode.

EKSEMPLER

       xcf2pnm -b white noget.xcf > noget.ppm

       xcf2pnm -a noget-gnms.pgm -o noget.pgm noget.xcf Lag1 Lag2

    Følgende kommando tjekker om det fladgjorte billede indeholder nogen gennemsigtighed:

       xcf2pnm noget.xcf > /dev/null

    For at tjekke om det fladgjorte indeholder nogen delvis gennemsigtighed kan man bruge

       xcf2pnm -b white -G > /dev/null

FEJL OG BEGRÆNSNINGER

    Når flere delvist gennemsigtige lag skal kombineres, bliver pixelværdierne kombineret uden
    gammakorrektion. (Sådan gør Gimp det også). Ved kombinationen vil der uvægerligt opstå
    mindre afrundingsfejl - nogen gange giver xcf2pnm andre fejl end Gimp selv, især når der
    er tale om mere end to lag, eller ved nogen af de mere eksotiske lagtilstande.  Disse
    forskelle er normalt ikke synlige.

    Flydende markeringer bliver p.t. ikke behandlet korrekt.

    Der er sikkert også andre fejl som viser sig i særlige situationer. Hvis du finder en, så
    vær rar at fortælle forfatteren om den.

FILER

    /etc/X11/rgb.txt

    /usr/share/X11/rgb.txt

    /usr/lib/X11/rgb.txt
        Database med farvenavne der forstås af -b.

FORFATTER

    xcf2pnm og denne manualside er skrevet af Henning Makholm <henning@makholm.net>.

SE OGSÅ

    xcfinfo(1), xcf2png(1)