Provided by: inkscape_0.48.3.1-1ubuntu1_i386 bug

ΟΝΟΜΑ

    Inkscape - ένα πρόγραμμα επεξεργασίας SVG (κλιμακώσιμων γραϕικών
    διανυσμάτων)

ΣΥΝΟΨΗ

    "inkscape [επιλογές [όνομα_αρχείου ...]"

    επιλογές:

      -?, --help
        --usage
      -V, --version

      -f, --file=FILENAME

      -e, --export-png=FILENAME
      -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
      -C, --export-area-page
      -D, --export-area-drawing
        --export-area-snap
      -i, --export-id=ID
      -j, --export-id-only
      -t, --export-use-hints
      -b, --export-background=COLOR
      -y, --export-background-opacity=VALUE
      -d, --export-dpi=DPI
      -w, --export-width=WIDTH
      -h, --export-height=HEIGHT

      -P, --export-ps=FILENAME
      -E, --export-eps=FILENAME
      -A, --export-pdf=FILENAME
        --export-latex

      -T, --export-text-to-path
        --export-ignore-filters

      -l, --export-plain-svg=FILENAME

      -p, --print=PRINTER

      -I, --query-id=ID
      -X, --query-x
      -Y, --query-y
      -W, --query-width
      -H, --query-height
      -S, --query-all

      -x, --extension-directory

        --verb-list
        --verb=VERB-ID
        --select=OBJECT-ID

        --shell

      -g, --with-gui
      -z, --without-gui

        --vacuum-defs

        --g-fatal-warnings

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Inkscape είναι ένας επεξεργαστής GUI για αρχεία σχεδίασης τύπου
    Scalable Vector Graphics (SVG), με δυνατότητες παρόμοιες με Adobe
    Illustrator, CorelDraw, Xara Xtreme, κλ. χαρακτηριστικά Inkscape που
    περιλαμβάνουν εύχρηστα σχήματα, μονοπάτια bezier, ελεύθερη σχεδίαση,
    κείμενο πολλαπλής γραμμής, κείμενο σε μονοπάτι, ανάμειξη άλϕα,
    μετασχηματισμούς ελεύθερου συσχετισμού, διαβαθμίσεις και γεμίσματα
    μοτίβων, επεξεργασία κόμβου, πολλές μορϕές εξαγωγής και εισαγωγής
    περιλαμβάνοντας PNG και PDF, ομαδοποίηση, στρώσεις, ζωντανούς κλώνους
    και πολλά άλλα. Η διεπαϕή σχεδιάστηκε να είναι άνετη και αποτελεσματική
    για έμπειρους χρήστες, ενώ παραμένει συμβατή με πρότυπα GNOME, έτσι
    ώστε χρήστες εξοικειωμένοι με άλλες εϕαρμογές GNOME να μπορούν να
    μάθουν τη διεπαϕή της γρήγορα.

    SVG είναι ένα πρότυπο W3C τύπου XML για δισδιάστατη σχεδίαση
    διανύσματος. Επιτρέπει ορισμό αντικειμένων στη σχεδίαση χρησιμοποιώντας
    σημεία, μονοπάτια και αρχέτυπα σχήματα. Χρώματα, γραμματοσειρές, πλάτη
    πινελιάς κ.ο.κ καθορίζονται ως γνωρίσματα `μορϕοποίησης' σε αυτά τα
    αντικείμενα. Ο σκοπός είναι ότι αϕού SVG είναι ένα πρότυπο και αϕού τα
    αρχεία του είναι κείμενο/xml, θα είναι δυνατή η χρήση αρχείων SVG σε
    έναν αρκετά μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και για μεγάλο εύρος χρήσεων.

    Το Inkscape χρησιμοποιεί SVG ως εγγενή του τύπο αρχείων και έχει το
    σκοπό να γίνει το πιο πλήρως συμβατό πρόγραμμα σχεδίασης για αρχεία SVG
    διαθέσιμα στην κοινότητα ανοικτού κώδικα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

    -?, --help
        Προβολή μηνύματος βοήθειας

    -V, --version
        Προβολή έκδοσης Inkscape και ημερομηνία μεταγλώττισης.

    -a x0:y0:x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
        Στην εξαγωγή PNG, ορίστε την εξαγόμενη περιοχή σε μονάδες
        χρήστη SVG (μονάδες ανώνυμου μήκους κανονικά χρησιμοποιούνται
        στο Inkscape SVG). Η προεπιλογή είναι η εξαγωγή της συνολικής
        σελίδας εγγράϕου. Το σημείο (0,0) είναι η κάτω αριστερή γωνία.

    -C, --export-area-page
        Στην εξαγωγή PNG, PDF, PS και EPS, η εξαγόμενη περιοχή είναι η
        σελίδα. Αυτή είναι η προεπιλογή για PNG, PDF και PS, έτσι δεν
        χρειάζεται να το καθορίσετε εκτός και χρησιμοποιείτε
        --export-id για εξαγωγή ενός ειδικού αντικειμένου. Στο EPS,
        όμως, αυτό δεν είναι προεπιλεγμένο. Επιπλέον για EPS, η
        προδιαγραϕή του τύπου δεν επιτρέπει το οριακό του πλαίσιο να
        επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο του. Αυτό σημαίνει ότι
        όταν --export-area-page χρησιμοποιείται με εξαγωγή EPS, το
        οριακό πλαίσιο της σελίδας θα περικοπεί προς τα μέσα του
        οριακού πλαισίου του περιεχομένου εάν είναι μικρότερο.

    -D, --export-area-drawing
        Στην εξαγωγή PNG, PDF, PS και EPS, εξαγόμενη περιοχή είναι το
        σχέδιο (όχι η σελίδα), δηλαδή το οριακό πλαίσιο όλων των
        αντικειμένων του εγγράϕου (ή του εξαγόμενου αντικειμένου εάν
        --export-id χρησιμοποιείται). Με αυτήν την επιλογή, η εξαγόμενη
        εικόνα θα εμϕανίσει όλα τα ορατά αντικείμενα του εγγράϕου χωρίς
        περιθώρια ή περικοπή. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη περιοχή
        εξαγωγής για EPS. Για PNG, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
        συνδυασμό με --export-use-hints.

    --export-area-snap
        Για εξαγωγή PNG, προσαρμογή της περιοχής εξαγωγής προς τα έξω
        στον πλησιέστερο ακέραιο SVG τιμών μονάδας χρήστη (px). Εάν
        χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη ανάλυση εξαγωγής των 90 dpi
        και τα γραϕικά σας προσαρμόζονται στα εικονοστοιχεία για
        ελαχιστοποίηση εξομάλυνσης, αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να
        διατηρήσετε αυτή την ευθυγράμμιση ακόμα κι αν εξάγετε μερικά
        οριακά πλαίσια αντικειμένου (με --export-id ή
        --export-area-drawing) που είναι το ίδιο μη ευθυγραμμιζόμενο με
        εικονοστοιχεία.

    -b COLOR, --export-background=COLOR
        Το χρώμα παρασκηνίου του εξαγόμενου PNG. Αυτό μπορεί να είναι
        οποιοδήποτε αλϕαριθμητικό υποστηριζόμενου χρώματος SVG, π.χ.
        "#ff007f" ή "rgb(255, 0, 128)". Εάν δεν οριστεί, τότε το χρώμα
        της σελίδας που ορίστηκε στο Inkscape στο διάλογο επιλογών
        εγγράϕου θα χρησιμοποιηθεί (καταχωρημένο στο pagecolor=
        attribute of sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
        Η χρησιμοποιούμενη ανάλυση για εξαγωγή PNG. Χρησιμοποιείται
        επίσης για τη στάθμη εικονογραϕικοποίησης των ϕιλτραρισμένων
        αντικειμένων όταν εξάγονται σε PS, EPS, ή PDF (εκτός και
        καθορίσετε --export-ignore-filters για να καταργήσετε την
        εικονογραϕικοποίηση). Η προεπιλογή είναι 90 dpi, που
        αντιστοιχεί σε 1 μονάδα χρήστη SVG (px, που λέγεται επίσης
        "μονάδα χρήστη") εξαγωγής ανά 1 εικονοστοιχείο ψηϕιογραϕίας.
        Αυτή η τιμή υπερισχύει της υπόδειξης DPI εάν χρησιμοποιηθεί με
        --export-use-hints.

    -e FILENAME, --export-png=FILENAME
        Καθορισμός του ονόματος αρχείου για εξαγωγή PNG. Εάν ήδη
        υπάρχει, το αρχείο θα αντικατασταθεί χωρίς ερώτηση.

    -f FILENAME, --file=FILENAME
        Άνοιγμα καθορισμένων εγγράϕων. Το αλϕαριθμητικό επιλογής μπορεί
        να παραληϕθεί, δηλαδή μπορείτε να καταγράψετε τα ονόματα
        αρχείου χωρίς -f.

    -g, --with-gui
        Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το GUI (σε Unix, χρησιμοποιήστε
        τον εξυπηρετητή X ακόμα κι αν το $DISPLAY δεν καθορίζεται).

    -h HEIGHT, --export-height=HEIGHT
        Το ύψος της δημιουργημένης ψηϕιογραϕίας σε εικονοστοιχεία. Αυτή
        η τιμή υπερισχύει του ορισμού --export-dpi (ή της υπόδειξης
        DPI, εάν χρησιμοποιείται με --export-use-hints).

    -i ID, --export-id=ID
        Για εξαγωγή PNG, PS, EPS και PDF, η τιμή γνωρίσματος id του
        αντικειμένου που θέλετε να εξάγετε από το έγγραϕο. Όλα τα άλλα
        αντικείμενα δεν εξάγονται. Από προεπιλογή η εξαγόμενη περιοχή
        είναι το οριακό πλαίσιο του αντικειμένου. Μπορείτε να το
        παρακάμψετε χρησιμοποιώντας --export-area (μόνο PNG) ή
        --export-area-page.

    -j, --export-id-only
        Εξαγωγή μόνο σε PNG του αντικειμένου του οποίου το id δίνεται
        στο --export-id. Όλα τα άλλα αντικείμενα κρύβονται και δεν θα
        εμϕανιστούν στην εξαγωγή ακόμα κι αν επικαλύπτουν το εξαγόμενο
        αντικείμενο. Χωρίς --export-id, αυτή η επιλογή αγνοείται. Για
        εξαγωγή PDF, αυτό είναι η προεπιλογή, έτσι αυτή η επιλογή δεν
        έχει επίδραση.

    -l, --export-plain-svg=FILENAME
        Εξαγωγή αντικειμένων σε απλή μορϕή SVG, χωρίς κενά ονόματος
        sodipodi: ή inkscape και χωρίς μεταδεδομένα RDF.

    -x, --extension-directory
        Καταγράϕει τον τρέχοντα κατάλογο επέκτασης που το Inkscape
        ρύθμισε για χρήση και εξέρχεται. Αυτό χρησιμοποιείται για
        εξωτερική επέκταση για να χρησιμοποιηθεί η ίδια ρύθμιση όπως η
        αρχική εγκατάσταση του Inkscape.

    --verb-list
        Καταγράϕει όλα τα διαθέσιμα ρήματα στο Inkscape με ταυτότητα.
        Αυτή η ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμό
        χαρτογράϕησης πλήκτρων ή μενού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
        με την επιλογή γραμμής εντολής --verb.

    --verb=VERB-ID, --select=OBJECT-ID
        Αυτές οι δύο επιλογές δουλεύουν μαζί για να δώσουν κάποια
        βασικά σενάρια για το Inkscape από τη γραμμή εντολών. Και οι
        δύο μπορούν να συμβούν όσες ϕορές χρειάζονται στη γραμμή
        εντολών και εκτελούνται με τη σειρά σε κάθε έγγραϕο που
        καθορίζεται.

        Η εντολή --verb θα εκτελέσει ένα ειδικό ρήμα σαν να καλέστηκε
        από ένα μενού ή κουμπί. Οι διάλογοι θα εμϕανιστούν, εάν αυτό
        είναι τμήμα του ρήματος. Για λήψη μιας λίστας των διαθέσιμων
        ταυτοτήτων ρημάτων, χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολής
        --verb-list.

        Η εντολή --select θα προκαλέσει τα αντικείμενα που έχουν τις
        καθορισμένες ταυτότητες να επιλεγούν. Αυτό επιτρέπει ποικίλα
        ρήματα να επενεργήσουν σε αυτά. Για να αϕαιρέσετε όλες τις
        επιλογές χρησιμοποιήστε --verb=EditDeselect. Οι διαθέσιμες
        ταυτότητες αντικειμένων εξαρτώνται από το καθοριζόμενο έγγραϕο
        για ϕόρτωση.

    -p PRINTER, --print=PRINTER
        Εκτύπωση εγγράϕων στον καθορισμένο εκτυπωτή χρησιμοποιώντας
        `lpr -P ΕΚΤΥΠ-ΤΗΣ'. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε `| COMMAND' για
        να καθορίσετε μια διαϕορετική εντολή διοχέτευσης, ή
        χρησιμοποιήστε `> ΟΝΟΜΑΑΡΧΕΙΟΥ' για να γράψετε την έξοδο
        PostScript σε ένα αρχείο αντί για εκτύπωση. Να θυμόσαστε να
        βάλετε κατάλληλα εισαγωγικά για το κέλυϕος σας, π.χ.

        inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
        Χρησιμοποιήστε όνομα αρχείου και υποδείξεις DPI αποθηκευμένες
        στο εξαγόμενο αντικείμενο (μόνο με --export-id). Αυτές οι
        υποδείξεις ορίζονται αυτόματα, όταν εξάγετε επιλογή μες το
        Inkscape. Έτσι, για παράδειγμα, εάν εξάγετε ένα σχήμα με
        id="path231" ως /home/me/shape.png στα 300 dpi από document.svg
        χρησιμοποιώντας Inkscape GUI και αποθηκεύσετε το έγγραϕο,
        έπειτα αργότερα θα μπορείτε να το επανεξάγετε αυτό το σχήμα στο
        ίδιο αρχείο με την ίδια ανάλυση απλά με

        inkscape -i path231 -t document.svg

        Εάν χρησιμοποιήσετε --export-dpi, --export-width ή
        --export-height με αυτήν την επιλογή, έπειτα η υπόδειξη DPI θα
        αγνοηθεί και η τιμή από τη γραμμή εντολής θα χρησιμοποιηθεί.
        Εάν χρησιμοποιήσετε --export-png με αυτήν την επιλογή, τότε η
        υπόδειξη ονόματος αρχείου θα αγνοηθεί και το όνομα αρχείου από
        τη γραμμή εντολών θα χρησιμοποιηθεί.

    -w WIDTH, --export-width=WIDTH
        Το πλάτος της δημιουργούμενης ψηϕιογραϕίας σε εικονοστοιχεία.
        Αυτή η τιμή υπερισχύει της ρύθμισης --export-dpi (ή της
        υπόδειξης DPI εάν χρησιμοποιείται με --export-use-hints).

    -y VALUE, --export-background-opacity=VALUE
        Η αδιαϕάνεια του παρασκηνίου του εξαγόμενου PNG. Αυτό μπορεί να
        είναι η τιμή είτε μεταξύ 0 και 1 (0 σημαίνει πλήρη διαϕάνεια
        και 1 πλήρη αδιαϕάνεια) ή μεγαλύτερη από 1 μέχρι 255 (255
        σημαίνει πλήρης αδιαϕάνεια). Εάν δεν οριστεί και η επιλογή -b
        δεν χρησιμοποιηθεί, τότε η αδιαϕάνεια της σελίδας που ορίζεται
        στο Inkscape στο διάλογο επιλογών εγγράϕου θα χρησιμοποιηθεί
        (καταχωρημένη στο γνώρισμα inkscape:pageopacity= attribute του
        sodipodi:namedview). Εάν δεν οριστεί αλλά χρησιμοποιηθεί η
        επιλογή -b, τότε η τιμή 255 (πλήρης αδιαϕάνεια) θα
        χρησιμοποιηθεί.

    -P FILENAME, --export-ps=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράϕων σε μορϕή PostScript. Σημειώστε ότι το
        PostScript δεν υποστηρίζει διαϕάνεια, έτσι οποιαδήποτε διαϕανή
        αντικείμενα στο αρχικό SVG θα εικονογραϕικοποιηθούν αυτόματα.
        Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές είναι υποσύνολο και
        ενσωματωμένες. Η προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής είναι σελίδα.
        Μπορείτε να την ορίσετε στο σχέδιο με --export-area-drawing.
        Μπορείτε να καθορίσετε --export-id για εξαγωγή ενός μονού
        αντικειμένου (όλα τα άλλα κρύβονται). Στην περίπτωση αυτή η
        περιοχή εξαγωγής είναι το οριακό πλαίσιο αυτού του
        αντικειμένου, αλλά μπορεί να οριστεί σε σελίδα με
        --export-area-page.

    -E FILENAME, --export-eps=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράϕων σε μορϕή ενσωματωμένου PostScript. Σημειώστε
        ότι το PostScript δεν υποστηρίζει διαϕάνεια, έτσι οποιαδήποτε
        διαϕανή αντικείμενα στο αρχικό SVG θα εικονογραϕικοποιηθούν
        αυτόματα. Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές είναι υποσύνολο
        και ενσωματωμένες. Η προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής είναι
        σχέδιο. Μπορείτε να το ορίσετε στη σελίδα, όμως δείτε
        --export-area-page για εϕαρμοζόμενους περιορισμούς. Μπορείτε να
        καθορίσετε --export-id για να εξάγετε ένα μονό αντικείμενο (όλα
        τα άλλα κρύβονται).

    -A FILENAME, --export-pdf=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράϕων σε μορϕή PDF. Αυτή η μορϕή διατηρεί τη
        διαϕάνεια στο αρχικό SVG. Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές
        είναι υποσύνολο και ενσωματωμένες. Η προεπιλεγμένη περιοχή
        εξαγωγής είναι σελίδα. Μπορείτε να το ορίσετε σε σχέδιο, με
        --export-area-drawing. Μπορείτε να καθορίσετε --export-id για
        να εξάγετε ένα μονό αντικείμενο (όλα τα άλλα κρύβονται). Σε
        αυτή την περίπτωση περιοχή εξαγωγής είναι αυτή του οριακού
        πλαισίου αντικειμένου, αλλά μπορεί να οριστεί σε σελίδα με
        --export-area-page.

    --export-latex
        (για εξαγωγή PS, EPS και PDF) Χρησιμοποιείται για δημιουργία
        εικόνων για έγγραϕα LaTeX, όπου το κείμενο της εικόνας
        στοιχειοθετείται από LaTeX. Όταν εξάγετε σε μορϕή PDF/PS/EPS,
        αυτή η επιλογή διαιρεί την έξοδο σε ένα αρχείο PDF/PS/EPS (π.χ.
        όπως ορίζεται από --export-pdf) και ένα αρχείο LaTeX. Το
        κείμενο δεν εξάγεται σε αρχείο PDF/PS/EPS, αλλά αντίθετα θα
        εμϕανιστεί στο αρχείο LaTeX. Αυτό το αρχείο LaTeX
        συμπεριλαμβάνει το PDF/PS/EPS. Είσοδος του αρχείου LaTeX
        (\input{image.tex}) στο έγγραϕό σας LaTeX θα εμϕανίσει την
        εικόνα και όλο το κείμενο θα στοιχειοθετείται από LaTeX. Δείτε
        το τελικό αρχείο LaTeX για περισσότερες πληροϕορίες. Επίσης
        δείτε την έξοδο τερματικού GNUPlot's `epslatex'.

    -T, --export-text-to-path
        Μετατροπή αντικειμένων κειμένου σε μονοπάτια στην εξαγωγή, όπου
        μπορεί να εϕαρμοστεί (για εξαγωγή PS, EPS και PDF).

    --export-ignore-filters
        Εξαγωγή ϕιλτραρισμένων αντικειμένων (π.χ. αυτά με θόλωση) όπως
        διανύσματα, αγνοώντας τα ϕίλτρα (για εξαγωγή PS, EPS και PDF).
        Από προεπιλογή, όλα τα ϕιλτραρισμένα αντικείμενα
        εικονογραϕικοποιούνται στο --export-dpi (προεπιλογή 90 dpi),
        διατηρώντας την εμϕάνιση.

    -I, --query-id
        Ορισμός της ταυτότητας του αντικειμένου του οποίου οι
        διαστάσεις αναζητούνται. Εάν δεν οριστεί, οι επιλογές
        ερωτήματος θα επιστρέψουν τις διαστάσεις του σχεδίου (δηλαδή
        όλα τα αντικείμενα εγγράϕου), όχι τη σελίδα ή το πλαίσιο θέασης

    -X, --query-x
        Ερώτημα της συντεταγμένης Χ του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του
        αντικειμένου με --query-id. Η επιστρεϕόμενη τιμή είναι σε px
        (μονάδες χρήστη SVG).

    -Y, --query-y
        Ερώτημα της συντεταγμένης Υ του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του
        αντικειμένου με --query-id. Η επιστρεϕόμενη τιμή είναι σε px
        (μονάδες χρήστη SVG).

    -W, --query-width
        Ερώτημα του πλάτους του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του
        αντικειμένου με --query-id. Η επιστρεϕόμενη τιμή είναι σε px
        (μονάδες χρήστη SVG).

    -H, --query-height
        Ερώτημα του ύψους Ερώτημα της συντεταγμένης Χ του σχεδίου ή,
        εάν καθοριστεί, του αντικειμένου με --query-id. Η επιστρεϕόμενη
        τιμή είναι σε px (μονάδες χρήστη SVG).

    -S, --query-all
        Εκτυπώνει μια λίστα όλων των αντικειμένων που είναι
        οριοθετημένοι με κόμμα στο έγγραϕο SVG με καθορισμένες
        ταυτότητες, μαζί με τις τιμές τους x, y, πλάτους και ύψους.

    --shell Με αυτήν την παράμετρο, το Inkscape θα εισάγει μια κατάσταση
        κελύϕους διαδραστικής γραμμής εντολής. Σε αυτήν την κατάσταση,
        πληκτρολογήστε εντολές στην προτροπή και το Inkscape τις
        εκτελεί, χωρίς να πρέπει να τρέξετε ένα νέο αντίγραϕο του
        Inkscape για κάθε εντολή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι
        ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήσεις σεναρίου και εξυπηρετητή: δεν
        προσθέτει νέες δυνατότητες, αλλά σας επιτρέπει να βελτιώσετε
        τις απαιτήσεις ταχύτητας και μνήμης οποιουδήποτε σεναρίου που
        καλεί επανειλημμένα το Inkscape να εκτελέσει εργασίες γραμμής
        εντολών (όπως εξαγωγή ή συζητήσεις). Κάθε εντολή σε κατάσταση
        κελύϕους πρέπει να είναι μια πλήρως έγκυρη γραμμή εντολής
        Inkscape, αλλά χωρίς το όνομα προγράμματος Inkscape, π.χ.
        "file.svg --export-pdf=file.pdf".

    --vacuum-defs
        Αϕαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα στοιχεία από την ενότητα
        <lt>defs<gt> του αρχείου SVG. Εάν αυτή η επιλογή κληθεί σε
        συνδυασμό με την --export-plain-svg, μόνο το εξαγόμενο αρχείο
        θα επηρεαστεί. Εάν χρησιμοποιηθεί μόνη, το καθορισμένο αρχείο
        θα τροποποιηθεί επιτόπου.

    -z, --without-gui
        Μην ανοίγετε το GUI (σε Unix, μην χρησιμοποιείτε εξυπηρετητή
        X). Μόνο επεξεργασία των αρχείων από την κονσόλα. Αυτό
        αναλαμβάνεται για επιλογές -p, -e, -l και --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
        Αυτή η πρότυπη επιλογή GTK εξαναγκάζει οποιεσδήποτε
        προειδοποιήσεις, συνήθως αβλαβείς, να προκαλέσουν εγκατάλειψη
        του Inkscape (χρήσιμο για αποσϕαλμάτωση).

    --usage Προβολή ενός σύντομου μηνύματος χρήσης.

ΔΙΑΜΟΡΦ-ΣΗ

    Το κυρίως αρχείο διαμόρϕωσης είναι τοποθετημένο στο
    ~/.config/inkscape/preferences.xml. Αποθηκεύει μια ποικιλία ρυθμίσεων
    διαμόρϕωσης που μπορείτε να αλλάξετε στο Inkscape (συνήθως στο διάλογο
    προτιμήσεων του Inkscape). Επίσης στους υποκαταλόγους εκεί, μπορείτε να
    τοποθετήσετε το δικό σας:

    $HOME/.config/inkscape/extensions/ - εϕέ επέκτασης.

    $HOME/.config/inkscape/icons/ - εικονίδια.

    $HOME/.config/inkscape/keys/ - χάρτες πληκτρολογίου.

    $HOME/.config/inkscape/templates/ - πρότυπα νέων αρχείων.

ΔΙΑΓΝ-ΣΤΙΚΑ

    Το πρόγραμμα επιστρέϕει μηδέν σε επιτυχία ή μη μηδέν σε αποτυχία.

    Μια ποικιλία μηνυμάτων λαθών και προειδοποιήσεων μπορεί να τυπωθεί στο
    STDERR ή STDOUT. Εάν το πρόγραμμα συμπεριϕέρεται ακανόνιστα με ένα
    συγκεκριμένο αρχείο SVG ή καταρρέει, είναι χρήσιμο να κοιτάξετε σε αυτή
    την έξοδο για στοιχεία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

    Αν και προϕανώς το Inkscape σκοπεύει κυρίως ως μια εϕαρμογή GUI, μπορεί
    επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κάνει επεξεργασία SVG στη γραμμή
    εντολών επίσης.

    Άνοιγμα ενός αρχείου SVG στο GUI:

      inkscape filename.svg

    Εκτύπωση ενός αρχείου SVG από τη γραμμή εντολών:

      inkscape filename.svg -p '| lpr'

    Εξαγωγή ενός αρχείου SVG σε PNG με την προκαθορισμένη ανάλυση των 90dpi
    (μια μονάδα χρήστη SVG μεταϕράζει σε ένα εικονοστοιχείο ψηϕιογραϕίας):

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png

    Το ίδιο, αλλά εξαναγκάζει το αρχείο PNG να είναι 600x400
    εικονοστοιχεία:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png -w600 -h400

    Το ίδιο, αλλά εξάγει το σχέδιο (οριακά πλαίσια όλων των αντικειμένων),
    όχι τη σελίδα:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png --export-area-drawing

    Εξαγωγή σε PNG του αντικειμένου με id="text1555", χρησιμοποιώντας το
    όνομα αρχείου εξόδου και την ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το
    αντικείμενο την τελευταία ϕορά, όταν εξάχθηκε από το GUI:

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    Το ίδιο, αλλά χρήση της επιλεγμένης ανάλυσης 90 dpi, καθορισμός του
    ονόματος αρχείου και προσαρμογή της εξαγόμενης περιοχής προς τα έξω
    στις πιο κοντινές ακέραιες τιμές μονάδας χρήστη SVG (για να διατηρηθεί
    η ευθυγράμμιση εικονοστοιχείου των αντικειμένων και έτσι να
    ελαχιστοποιηθεί η εξομάλυνση):

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Μετατροπή ενός εγγράϕου Inkscape SVG σε απλό SVG:

      inkscape filename1.svg --export-plain-svg=filename2.svg

    Μετατροπή ενός εγγράϕου SVG σε EPS, μετατρέποντας όλα τα κείμενα σε
    μονοπάτια:

      inkscape filename.svg --export-eps=filename.eps --export-text-to-path

    Ερώτημα πλάτους του αντικειμένου με id="text1555":

      inkscape filename.svg --query-width --query-id text1555

    Διπλασιασμός του αντικειμένου με id="path1555", περιστροϕή του
    διπλότυπου κατά 90 μοίρες, αποθήκευση SVG και έξοδος:

      inkscape filename.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    DISPLAY για λήψη του προεπιλεγμένου αριθμού υποδοχής και εμϕάνισης.

    TMPDIR για ορισμό του προεπιλεγμένου μονοπατιού του καταλόγου για χρήση
    των προσωρινών αρχείων. Ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει.

ΘΕΜΑΤΑ

    Για ϕόρτωση διαϕορετικών εικονιδίων καθορίζει αντί για το προεπιλεγμένο
    αρχείο $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, χρησιμοποιείται ο
    κατάλογος $HOME/.config/inkscape/icons/. Τα εικονίδια ϕορτώνονται κατ'
    όνομα (π.χ. fill_none.svg), ή εάν δεν βρεθεί τότε από icons.svg. Εάν το
    εικονίδιο δεν ϕορτωθεί από κάποια από αυτές τις θέσεις, επιστρέϕει στην
    προεπιλεγμένη θέση του συστήματος.

    Τα απαιτούμενα εικονίδια ϕορτώνονται από αρχεία SVG αναζητώντας για την
    ταυτότητα SVG με το όνομα εικονιδίου που ταιριάζει. (Π.χ., για ϕόρτωμα
    του εικονιδίου "fill_none" από ένα αρχείο, το οριακό πλαίσιο που
    αναζητήθηκε για ταυτότητα SVG "fill_none" αποδίδεται ως εικονίδιο, είτε
    έρχεται από fill_none.svgicons.svg.)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Η κανονική θέση για εύρεση των πληροϕοριών Inkscape είναι στο
    http://www.inkscape.org/. Η ιστοσελίδα έχει νέα, τεκμηρίωση, μαθήματα,
    παραδείγματα, αρχείο λίστας αλληλογραϕίας, την τελευταία έκδοση του
    προγράμματος, βάσεις δεδομένων ερωτημάτων για σϕάλματα και
    χαρακτηριστικά και άλλα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

    πακέτο ελέγχου συμβατότητας SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

    Επικυρωτής SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 14
    January 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13
    November 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

    SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002
    <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors,
    W3C http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/
    <http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>

ΣΗΜΕΙ-ΣΕΙΣ GUI

    Για να μάθετε για τη λειτουργία Inkscape's GUI, διαβάστε τα μαθήματα
    στο Βοήθεια > Μαθήματα.

    Πέρα από SVG, το Inkscape μπορεί να εισάγει (Αρχείο > Εισαγωγή) τις
    περισσότερες μορϕές ψηϕιογραϕίας (PNG, BMP, JPG, XPM, GIF, κλ.), απλό
    κείμενο (απαιτεί Perl), PS και EPS (απαιτεί Ghostscript), PDF και μορϕή
    AI (AI έκδοση 9.0 ή νεότερη).

    Το Inkscape εξάγει εικόνες PNG 32-δυαδικών (Αρχείο > Εξαγωγή) καθώς και
    AI, PS, EPS, PDF, DXF και πολλές άλλες μορϕές μέσα από Αρχείο >
    Αποθήκευση ως.

    Το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιήσει την πίεση και κλίση μιας πένας
    γραϕικής πινακίδας για πλάτος, γωνία και εξαναγκασμό της επενέργειας
    πολλών εργαλείων, συμπεριλαμβανόμενης της καλλιγραϕικής πένας.

    Το Inkscape περιλαμβάνει ένα GUI σύστημα επικοινωνίας στη μηχανή
    ανίχνευσης ψηϕιογραϕίας Potrace (http://potrace.sf.net) που
    ενσωματώνεται στο Inkscape.

    Το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωτερικά σενάρια (ϕίλτρα stdin-
    to-stdout) που αναπαριστάνονται από εντολές στο μενού επεκτάσεων. Ένα
    σενάριο μπορεί να έχει ένα διάλογο GUI για ορισμό ποικίλων παραμέτρων
    και μπορεί να λάβει τις ταυτότητες των επιλεγμένων αντικειμένων στα
    οποία δρα μέσω της γραμμής εντολών. Το Inkscape έρχεται με μια
    ταξινόμηση εϕέ γραμμένη σε Python.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡ-Ν

    Για λήψη μιας πλήρους λίστας των συντομεύσεων πληκτρολογίου και
    ποντικιού, δείτε doc/keys.html ή χρησιμοποιήστε την εντολή πλήκτρα και
    ποντίκι στο μενού βοήθειας.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

    Πολλά σϕάλματα είναι γνωστά. Παρακαλώ κοιτάξτε στον ιστότοπο
    (inkscape.org) για να δείτε τα αναϕερθέντα σϕάλματα και να αναϕέρετε
    νεοευρεθέντα θέματα. Δείτε επίσης την ενότητα γνωστών θεμάτων στις
    σημειώσεις έκδοσης για την έκδοσή σας (αρχείο`NEWS').

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

    Αυτή η βάση κώδικα χρωστάει την ύπαρξη της σε ένα μεγάλο αριθμό
    συντελεστών μέσα από τις ποικίλες τους μεταμορϕώσεις. Η ακόλουθη λίστα
    είναι σίγουρα ατελής, αλλά εξυπηρετεί στην αναγνώριση ότι αυτή η
    εϕαρμογή κάθεται σε πολλούς ώμους:

    Maximilian Albert, Josh Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-
    François Barraud, Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro,
    Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel
    Borgmann, Bastien Bouclet, Gustav Broberg, Christopher Brown, Hans
    Breuer, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak, Pierre
    Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Johan
    Ceuppens, Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben
    Cromwell, Robert Crosbie, Jon Cruz, Aurélie De-Cooman, Milosz
    Derezynski, Daniel Díaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle, Tim Dwyer, Maxim
    V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noé Falzon,
    Frank Felfe, Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben
    Fowler, Cedric Gemy, Steren Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould,
    Toine de Greef, Michael Grosberg, Bryce Harrington, Dale Harvey,
    Aurélio Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth, Hannes Hochreiner,
    Thomas Holder, Joel Holdsworth, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer,
    Richard Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-
    Olivier Irisson, Bob Jamison, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby,
    Niko Kiirala, James Kilfiger, Jason Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof
    Kosiński, Petr Kovar, Benoît Lavorata, Alex Leone, Julien Leray, Raph
    Levien, Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan
    Louette, Pierre-Antoine Marc, Aurel-Aimé Marmion, Colin Marquardt,
    Dmitry G. Mastrukov, Matiphas, Michael Meeks, Federico Mena, MenTaLguY,
    Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney, Derek P. Moore, Peter
    Moulder, Jörg Müller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian Neumair,
    Andreas Nilsson, Mitsuru Oka, Marten Owens, Alvin Penner, Jon Phillips,
    Zdenko Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-René Reinhard, Alexey
    Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde
    Rueda, Felipe Corrêa da Silva Sanches, Aurélio A. Heckert, Christian
    Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Shivaken, Michael Sloan,
    Danilo Šegan, Boštjan Špetič, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf
    Stephan, Dariusz Stojek, Martin Sucha, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh
    Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre Twupack, Aleksandar Urošević,
    Lucas Vieites, Michael Wybrow, Daniel Yacob, David Yip, Masatake Yamato

    Αυτή η σελίδα του εγχειριδίου έγινε από Bryce Harrington
    <brycehar@bryceharrington.com>.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Ο βασικός κώδικας που θα γινόταν Inkscape ξεκίνησε τη ζωή της στο 1999
    όπως το πρόγραμμα Gill, η εϕαρμογή GNOME Illustrator, δημιουργημένη από
    τον Raph Levien. Ο δηλωμένος σκοπός για το Gill ήταν να υποστηρίξει
    τελικά όλο το SVG. Ο Raph υποστήριξε το πρότυπο εικόνας bezier
    PostScript, συμπεριλαμβάνοντας πινελιά και γέμισμα, μορϕοποίηση γραμμής
    τέλους, μορϕοποίηση ενωμένης γραμμής, κειμένου κλ. Η ιστοσελίδα του
    Raph Gill είναι στο http://www.levien.com/svg/. Η δουλειά στο Gill
    ϕαίνεται να επιβραδύνθηκε ή να σταμάτησε το 2000.

    Η επόμενη μεταμόρϕωση του βασικού κώδικα ήταν να γίνει το πολύ
    δημοϕιλές πρόγραμμα Sodipodi, καθοδηγούμενο από Lauris Kaplinski. Ο
    βασικός κώδικας μετατράπηκε σε ένα ισχυρό πρόγραμμα εικονογράϕησης κατά
    τη διάρκεια πολλών χρόνων δουλειάς, προσθέτοντας πολλά καινούργια
    χαρακτηριστικά, πολυγλωσσική υποστήριξη, μεταϕορά σε Windows και άλλα
    λειτουργικά συστήματα και αϕαίρεση των εξαρτήσεων.

    Το Inkscape σχεδιάστηκε το 2003 από τέσσερις ενεργούς προγραμματιστές
    του Sodipodi Bryce Harrington, MenTaLguY, Nathan Hurst και Ted Gould
    που ήθελαν να πάρουν μια διαϕορετική κατεύθυνση με το βασικό κώδικα σε
    όρους εστίασης της συμβατότητας SVG, εμϕάνισης και αίσθησης διεπαϕής
    και μια επιθυμία ανοίγματος των ευκαιριών ανάπτυξης σε περισσότερους
    συμμετέχοντες. Το σχέδιο προόδευσε γρήγορα, κερδίζοντας έναν αριθμό
    πολύ ενεργών συντελεστών και χαρακτηριστικών.

    Πολλή δουλειά τον πρώτο καιρό του σχεδίου εστιάστηκε στη σταθεροποίηση
    του κώδικα και στην διεθνοποίηση. Η αρχική σχεδίαση που κληρονομήθηκε
    από το Sodipodi διανθίστηκε με έναν αριθμό μαθηματικών περιπτώσεων που
    οδήγησε σε αναπάντεχες καταρρεύσεις, όταν το πρόγραμμα σπρώχτηκε πέρα
    από τις χρήσεις ρουτίνας. Αυτή η σχεδίαση αντικαταστάθηκε από το
    Livarot που ενώ δεν τελειοποίησε καμιά από τις δυο, ήταν σημαντικά
    λιγότερα επιρρεπής σε σϕάλματα. Το σχέδιο υιοθέτησε επίσης μια πρακτική
    υποβολής κώδικα συχνά και ενεθάρρυνε τους χρήστες να τρέχουν εξελικτικά
    στιγμιότυπα του προγράμματος. Αυτό βοήθησε την ταυτοποίηση νέων
    σϕαλμάτων γρήγορα και επιβεβαίωσε ότι ήταν εύκολο για χρήστες να
    επιβεβαιώνουν τις διορθώσεις. -ς αποτέλεσμα, οι εκδόσεις του Inkscape
    κέρδισαν γενικά μια ϕήμη ευρωστίας και αξιοπιστίας.

    Παρόμοια, έγιναν προσπάθειες για διεθνοποίηση και τοπικοποίηση της
    διεπαϕής, που βοήθησε το πρόγραμμα να κερδίσει συντελεστές παγκόσμια.

    Το Inkscape είχε μια ευεργετική επίδραση στην οπτική έλξη του ανοιχτού
    λογισμικού γενικά, παρέχοντας ένα εργαλείο για δημιουργία και διανομή
    εικονιδίων, αρχικών εικόνων, τεχνών ιστότοπων κλ. Κατά κάποιο τρόπο,
    παρά το ότι είναι "μόνο ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα", το Inkscape έχει
    παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ανοιχτού κώδικα περισσότερο
    οπτικά διεγερτικού σε μεγαλύτερα ακροατήρια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙ-ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ

    Copyright (C) 1999–2010 από τους συγγραϕείς.

    Inkscape είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή
    να το τροποποιήσετε με τους όρους του GPL.