Provided by: inkscape_0.48.3.1-1ubuntu1_i386 bug

ONOMA

    Inkscape - va npypauua eneEepyaoas SVG (k>\iuakoiuwv ypaoikv diavuoutwv)

_

_>YNOIYH

    "inkscape [eni>\oys [voua_apxeou ...]"

    eni>\oys:

      -?, --help
        --usage
      -V, --version

      -f, --file=FILENAME

      -e, --export-png=FILENAME
      -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
      -C, --export-area-page
      -D, --export-area-drawing
        --export-area-snap
      -i, --export-id=ID
      -j, --export-id-only
      -t, --export-use-hints
      -b, --export-background=COLOR
      -y, --export-background-opacity=VALUE
      -d, --export-dpi=DPI
      -w, --export-width=WIDTH
      -h, --export-height=HEIGHT

      -P, --export-ps=FILENAME
      -E, --export-eps=FILENAME
      -A, --export-pdf=FILENAME
        --export-latex

      -T, --export-text-to-path
        --export-ignore-filters

      -l, --export-plain-svg=FILENAME

      -p, --print=PRINTER

      -I, --query-id=ID
      -X, --query-x
      -Y, --query-y
      -W, --query-width
      -H, --query-height
      -S, --query-all

      -x, --extension-directory

        --verb-list
        --verb=VERB-ID
        --select=OBJECT-ID

        --shell

      -g, --with-gui
      -z, --without-gui

        --vacuum-defs

        --g-fatal-warnings

TTEPI| PAIOH

    Inkscape evai vas eneEepyaots GUI yia apxea oxedaons tnou Scalable
    Vector Graphics (SVG), ue duvattntes napuoies ue Adobe Illustrator,
    CorelDraw, Xara Xtreme, k>\. xapaktnpiotik Inkscape nou nepi>\auBvouv
    expnota oxuata, uovontia bezier, e>\e0epn oxedaon, keuevo no>\>\an>\s
    ypauus, keuevo oe uovonti, avueiEn >\oa, uetaoxnuatiouos e>\e0epou
    ouoxetiouo, diaBa0uoeis kai yeuouata uotBwv, eneEepyaoa kuBou, no>\>\s
    uopos eEaywys kai eioaywys nepi>\auBvovtas PNG kai PDF, ouadononon,
    otpoeis, Cwvtavos k>\vous kai no>\>\ >\>\a. H dienao oxediotnke va evai vetn
    kai anote>\eouatik yia uneipous xpotes, ev napauvei ouuBat ue nptuna
    GNOME, toi ote xpotes eEoikeiwuvoi ue >\>\es eoapuoys GNOME va unopov va
    u0ouv tn dienao tns ypyopa.

    SVG evai va nptuno W3C tnou XML yia diodiotatn oxedaon diavouatos.
    Enitpnei opiou avtikeiuvwv otn oxedaon xpnoiuonoivtas onuea, uovontia
    kai apxtuna oxuata. Xpuata, ypauuatooeips, n>\tn nive>\is k.o.k
    ka0opCovtai ws yvwpouata `uopoononons' oe aut ta avtikeueva. O okons
    evai ti aoo SVG evai va nptuno kai aoo ta apxea tou evai keuevo/xml, 0a
    evai duvat n xpon apxewv SVG oe vav apket uey>\o api0u npoypauutwv kai
    yia uey>\o epos xpoewv.

    To Inkscape xpnoiuonoie SVG ws eyyev tou tno apxewv kai xei to okon va
    yvei to nio n>\pws ouuBat npypauua oxedaons yia apxea SVG dia0oiua otnv
    koivtnta avoikto kdika.
    _ _

ETTI/\O| E_>

    -?, --help
        TTpoBo>\ unvuatos Bo0eias

    -V, --version
        TTpoBo>\ kdoons Inkscape kai nuepounva uetay>\ttions.

    -a x0:y0:>x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
        >tnv eEaywy PNG, opote tnv eEayuevn nepiox oe uovdes xpotn SVG
        (uovdes avvuuou ukous kavovik xpnoiuonoiovtai oto Inkscape
        SVG). H npoeni>\oy evai n eEaywy tns ouvo>\iks oe>\das eyypoou. To
        onueo (0,0) evai n ktw apiotep ywva.

    -C, --export-area-page
        >tnv eEaywy PNG, PDF, PS kai EPS, n eEayuevn nepiox evai n
        oe>\da. Aut evai n npoeni>\oy yia PNG, PDF kai PS, toi dev
        xpeiCetai va to ka0opoete ekts kai xpnoiuonoiete --export-id
        yia eEaywy evs eidiko avtikeiuvou. >to EPS, uws, aut dev evai
        npoeni>\eyuvo. Enin>\ov yia EPS, n npodiaypao tou tnou dev
        enitpnei to opiak tou n>\aoio va enektevetai npa an to
        nepiexuevo tou. Aut onuavei ti tav --export-area-page
        xpnoiuonoietai ue eEaywy EPS, to opiak n>\aoio tns oe>\das 0a
        nepikone npos ta uoa tou opiako n>\aioou tou nepiexouvou ev evai
        uikptepo.

    -D, --export-area-drawing
        >tnv eEaywy PNG, PDF, PS kai EPS, eEayuevn nepiox evai to oxdio
        (xi n oe>\da), dn>\ad to opiak n>\aoio >\wv twv avtikeiuvwv tou
        eyypoou ( tou eEayuevou avtikeiuvou ev --export-id
        xpnoiuonoietai). Me autv tnv eni>\oy, n eEayuevn eikva 0a
        euoavoei >\a ta opat avtikeueva tou eyypoou xwps nepi0pia _
        nepikon. Aut evai n npoeni>\eyuvn nepiox eEaywys yia EPS. | ia
        PNG, unope va xpnoiuonoin0e oe ouvduaou ue --export-use-hints.

    --export-area-snap
        | ia eEaywy PNG, npooapuoy tns nepioxs eEaywys npos ta Ew otov
        n>\noiotepo akpaio SVG tiuv uovdas xpotn (px). Ev xpnoiuonoiete
        tnv npoeni>\eyuvn av>\uon eEaywys twv 90 dpi kai ta ypaoik oas
        npooapuCovtai ota eikovootoixea yia e>\axiotononon eEou>\uvons,
        auts o diakntns oas enitpnei va diatnpoete aut tnv eu0uypuuion
        akua ki av eEyete uepik opiak n>\aoia avtikeiuvou (ue
        --export-id --export-area-drawing) nou evai to dio un
        eu0uypauuiCuevo ue eikovootoixea.

    -b COLOR, --export-background=COLOR
        To xpua napaoknvou tou eEayuevou PNG. Aut unope va evai
        onoiodnote a>\oapi0untik unootnpiCuevou xpuatos SVG, n.x.
        "#ff007f" "rgb(255, 0, 128)". Ev dev opiote, tte to xpua tns
        oe>\das nou opotnke oto Inkscape oto di>\oyo eni>\oyv eyypoou 0a
        xpnoiuonoin0e (kataxwpnuvo oto pagecolor= attribute of
        sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
        H xpnoiuonoiouevn av>\uon yia eEaywy PNG. Xpnoiuonoietai enons
        yia tn ot0un eikovoypaoikononons twv oi>\tpapiouvwv avtikeiuvwv
        tav eEyovtai oe PS, EPS, PDF (ekts kai ka0opoete
        --export-ignore-filters yia va katapyoete tnv
        eikovoypaoikononon). H npoeni>\oy evai 90 dpi, nou avtiotoixe oe
        1 uovda xpotn SVG (px, nou >\yetai enons "uovda xpotn") eEaywys
        av 1 eikovootoixeo unoioypaoas. Aut n tiu unepioxei tns
        undeiEns DPI ev xpnoiuonoin0e ue --export-use-hints.

    -e FILENAME, --export-png=FILENAME
        Ka0opious tou ovuatos apxeou yia eEaywy PNG. Ev dn unpxei, to
        apxeo 0a avtikataota0e xwps eptnon.

    -f FILENAME, --file=FILENAME
        voiyua ka0opiouvwv eyypowv. To a>\oapi0untik eni>\oys unope va
        napa>\no0e, dn>\ad unopete va kataypuete ta ovuata apxeou xwps
        -f.

    -g, --with-gui
        /\okiuote va xpnoiuonoioete to GUI (oe Unix, xpnoiuonoiote tov
        eEunnpetnt X akua ki av to $DISPLAY dev ka0opCetai).

    -h HEIGHT, --export-height=HEIGHT
        To uos tns dnuioupynuvns unoioypaoas oe eikovootoixea. Aut n
        tiu unepioxei tou opiouo --export-dpi ( tns undeiEns DPI, ev
        xpnoiuonoietai ue --export-use-hints).

    -i ID, --export-id=ID
        | ia eEaywy PNG, PS, EPS kai PDF, n tiu yvwpouatos id tou
        avtikeiuvou nou 0>\ete va eEyete an to yypaoo. >\a ta >\>\a
        avtikeueva dev eEyovtai. An npoeni>\oy n eEayuevn nepiox evai to
        opiak n>\aoio tou avtikeiuvou. Mnopete va to napakuuete
        xpnoiuonoivtas --export-area (uvo PNG) --export-area-page.

    -j, --export-id-only
        EEaywy uvo oe PNG tou avtikeiuvou tou onoou to id dvetai oto
        --export-id. >\a ta >\>\a avtikeueva kpBovtai kai dev 0a
        euoaviotov otnv eEaywy akua ki av enika>\ntouv to eEayuevo
        avtikeuevo. Xwps --export-id, aut n eni>\oy ayvoetai. | ia
        eEaywy PDF, aut evai n npoeni>\oy, toi aut n eni>\oy dev xei
        endpaon.

    -l, --export-plain-svg=FILENAME
        EEaywy avtikeiuvwv oe an>\ uopo SVG, xwps kev ovuatos sodipodi:
        inkscape kai xwps uetadedouva RDF.

    -x, --extension-directory
        Kataypoei tov tpxovta kat>\oyo enktaons nou to Inkscape p0uioe
        yia xpon kai eEpxetai. Aut xpnoiuonoietai yia eEwtepik enktaon
        yia va xpnoiuonoin0e n dia p0uion nws n apxik eykatotaon tou
        Inkscape.

    --verb-list
        Kataypoei >\a ta dia0oiua puata oto Inkscape ue tauttnta. Aut n
        tauttnta unope va xpnoiuonoin0e yia opiou xaptoyponons n>\ktpwv
        uevo. Mnope enons va xpnoiuonoin0e ue tnv eni>\oy ypauus evto>\s
        --verb.

    --verb=VERB-ID, --select=OBJECT-ID
        Auts oi do eni>\oys dou>\eouv uaC yia va doouv knoia Baoik oevpia
        yia to Inkscape an tn ypauu evto>\v. Kai oi do unopov va ouuBov
        oes oops xpeiCovtai otn ypauu evto>\v kai ekte>\ovtai ue tn oeip
        oe k0e yypaoo nou ka0opCetai.

        H evto>\ --verb 0a ekte>\oei va eidik pua oav va ka>\otnke an va
        uevo kouun. Oi di>\oyoi 0a euoaviotov, ev aut evai tuua tou
        puatos. | ia >\un uias >\otas twv dia0oiuwv tautottwv pnutwv,
        xpnoiuonoiote tnv eni>\oy ypauus evto>\s --verb-list.

        H evto>\ --select 0a npoka>\oei ta avtikeueva nou xouv tis
        ka0opiouves tauttntes_va eni>\eyov. Aut enitpnei noik>\a puata va
        enevepyoouv oe aut. | ia va aoaipoete >\es tis eni>\oys
        xpnoiuonoiote --verb=EditDeselect. Oi dia0oiues tauttntes
        avtikeiuvwv eEaptvtai an to ka0opiCuevo yypaoo yia optwon.

    -p PRINTER, --print=PRINTER
        Ektnwon eyypowv otov ka0opiouvo ektunwt xpnoiuonoivtas `lpr -P
        EKTYTT-TH>'. Eva>\>\aktik xpnoiuonoiote `| COMMAND' yia va
        ka0opoete uia diaoopetik evto>\ dioxteuons, xpnoiuonoiote `>
        ONOMAAPXEIOY' yia va ypuete tnv Eodo PostScript oe va apxeo avt
        yia ektnwon. Na 0uuoaote va B>\ete kat>\>\n>\a eioaywyik yia to
        k>\uoos oas, n.x.

        inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
        Xpnoiuonoiote voua apxeou kai unodeEeis DPI ano0nkeuuves oto
        eEayuevo avtikeuevo (uvo ue --export-id). Auts oi unodeEeis
        opCovtai autuata, tav eEyete eni>\oy ues to Inkscape. toi, yia
        napdeiyua, ev eEyete va oxua ue id="path231" ws
        /home/me/shape.png ota 300 dpi an document.svg xpnoiuonoivtas
        Inkscape GUI kai ano0nkeoete to yypaoo, neita apytepa 0a
        unopete va to enaveEyete aut to oxua oto dio apxeo ue tnv dia
        av>\uon an>\ ue

        inkscape -i path231 -t document.svg

        Ev xpnoiuonoioete --export-dpi, --export-width --export-height
        ue autv tnv eni>\oy, neita n undeiEn DPI 0a ayvon0e kai n tiu an
        tn ypauu evto>\s 0a xpnoiuonoin0e. Ev xpnoiuonoioete
        --export-png ue autv tnv eni>\oy, tte n undeiEn ovuatos apxeou
        0a ayvon0e kai to voua apxeou an tn ypauu evto>\v 0a
        xpnoiuonoin0e.

    -w WIDTH, --export-width=WIDTH
        To n>\tos tns dnuioupyouevns unoioypaoas oe eikovootoixea. Aut n
        tiu unepioxei tns p0uions --export-dpi ( tns undeiEns DPI ev
        xpnoiuonoietai ue --export-use-hints).

    -y VALUE, --export-background-opacity=VALUE
        H adiaoveia tou napaoknvou tou eEayuevou PNG. Aut unope va evai
        n tiu ete uetaE 0 kai 1 (0 onuavei n>\pn diaoveia kai 1 n>\pn
        adiaoveia) ueya>\tepn an 1 uxpi 255 (255 onuavei n>\pns
        adiaoveia). Ev dev opiote kai n eni>\oy -b dev xpnoiuonoin0e,
        tte n adiaoveia tns oe>\das nou opCetai oto Inkscape oto di>\oyo
        eni>\oyv eyypoou 0a xpnoiuonoin0e (kataxwpnuvn oto yvpioua
        inkscape:pageopacity= attribute tou sodipodi:namedview). Ev dev
        opiote a>\>\ xpnoiuonoin0e n eni>\oy -b, tte n tiu 255 (n>\pns
        adiaoveia) 0a xpnoiuonoin0e.

    -P FILENAME, --export-ps=FILENAME     _
        EEaywy eyypowv oe uopo PostScript. >nueiote ti to PostScript
        dev unootnpCei diaoveia, toi onoiadnote diaoav avtikeueva oto
        apxik SVG 0a eikovoypaoikonoin0ov autuata. Oi xpnoiuonoioueves
        ypauuatooeips evai unoovo>\o kai evowuatwuves. H npoeni>\eyuvn
        nepiox eEaywys evai oe>\da. Mnopete va tnv opoete oto oxdio ue
        --export-area-drawing. Mnopete va ka0opoete --export-id yia
        eEaywy evs uovo avtikeiuvou (>\a ta >\>\a kpBovtai). >tnv nepntwon
        aut n nepiox eEaywys evai to opiak n>\aoio auto tou avtikeiuvou,
        a>\>\ unope va opiote oe oe>\da ue --export-area-page.

    -E FILENAME, --export-eps=FILENAME           _
        EEaywy eyypowv oe uopo evowuatwuvou PostScript. >nueiote ti to
        PostScript dev unootnpCei diaoveia, toi onoiadnote diaoav
        avtikeueva oto apxik SVG 0a eikovoypaoikonoin0ov autuata. Oi
        xpnoiuonoioueves ypauuatooeips evai unoovo>\o kai evowuatwuves.
        H npoeni>\eyuvn nepiox eEaywys evai oxdio. Mnopete va to opoete
        otn oe>\da, uws dete --export-area-page yia eoapuoCuevous
        nepiopiouos. Mnopete va ka0opoete --export-id yia va eEyete va
        uov avtikeuevo (>\a ta >\>\a kpBovtai).

    -A FILENAME, --export-pdf=FILENAME
        EEaywy eyypowv oe uopo PDF. Aut n uopo diatnpe tn diaoveia oto
        apxik SVG. Oi xpnoiuonoioueves ypauuatooeips evai unoovo>\o kai
        evowuatwuves. H npoeni>\eyuvn nepiox eEaywys evai oe>\da. Mnopete
        va to opoete oe oxdio, ue --export-area-drawing. Mnopete va
        ka0opoete --export-id yia va eEyete va uov avtikeuevo (>\a ta
        >\>\a kpBovtai). >e aut tnv nepntwon nepiox eEaywys evai aut tou
        opiako n>\aioou avtikeiuvou, a>\>\ unope va opiote oe oe>\da ue
        --export-area-page.

    --export-latex
        (yia eEaywy PS, EPS kai PDF) Xpnoiuonoietai yia dnuioupya
        eikvwv yia yypaoa LaTeX, nou to keuevo tns eikvas
        otoixeio0etetai an LaTeX. tav eEyete oe uopo PDF/PS/EPS, aut n
        eni>\oy diaipe tnv Eodo oe va apxeo PDF/PS/EPS (n.x. nws opCetai
        an --export-pdf) kai va apxeo LaTeX. To keuevo dev eEyetai oe
        apxeo PDF/PS/EPS, a>\>\ avt0eta 0a euoaviote oto apxeo LaTeX. Aut
        to apxeo LaTeX ouunepi>\auBvei to PDF/PS/EPS. Eoodos tou apxeou
        LaTeX (\input{image.tex}) oto yypao oas LaTeX 0a euoavoei tnv
        eikva kai >\o to keuevo 0a otoixeio0etetai an LaTeX. /\ete to
        te>\ik apxeo LaTeX yia nepiootepes n>\npooopes. Enons dete tnv
        Eodo tepuatiko GNUPlot's `epslatex'.

    -T, --export-text-to-path
        Metatpon avtikeiuvwv keiuvou oe uovontia otnv eEaywy, nou unope
        va eoapuoote (yia eEaywy PS, EPS kai PDF).

    --export-ignore-filters
        EEaywy oi>\tpapiouvwv avtikeiuvwv (n.x. aut ue 0>\won) nws
        diavouata, ayvovtas ta o>\tpa (yia eEaywy PS, EPS kai PDF). An
        npoeni>\oy, >\a ta oi>\tpapiouva avtikeueva eikovoypaoikonoiovtai
        oto --export-dpi (npoeni>\oy 90 dpi), diatnpvtas tnv euovion.

    -I, --query-id
        Opious tns tauttntas tou avtikeiuvou tou onoou oi diaotoeis
        avaCntovtai. Ev dev opiote, oi eni>\oys epwtuatos 0a eniotpuouv
        tis diaotoeis tou oxedou (dn>\ad >\a ta avtikeueva eyypoou), xi
        tn oe>\da to n>\aoio 0aons

    -X, --query-x
        Eptnua tns ouvtetayuvns X tou oxedou , ev ka0opiote, tou
        avtikeiuvou ue --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px
        (uovdes xpotn SVG).

    -Y, --query-y
        Eptnua tns ouvtetayuvns Y tou oxedou , ev ka0opiote, tou
        avtikeiuvou ue --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px
        (uovdes xpotn SVG).

    -W, --query-width
        Eptnua tou n>\tous tou oxedou , ev ka0opiote, tou avtikeiuvou ue
        --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -H, --query-height
        Eptnua tou uous Eptnua tns ouvtetayuvns X tou oxedou , ev
        ka0opiote, tou avtikeiuvou ue --query-id. H eniotpeouevn tiu
        evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -S, --query-all
        Ektunvei uia >\ota >\wv twv avtikeiuvwv nou evai opio0etnuvoi ue
        kuua oto yypaoo SVG ue ka0opiouves tauttntes, uaC ue tis tius
        tous x, y, n>\tous kai uous.

    --shell Me autv tnv napuetpo, to Inkscape 0a eioyei uia katotaon
        ke>\oous diadpaotiks ypauus evto>\s. >e autv tnv katotaon,
        n>\nktpo>\oyote evto>\s otnv npotpon kai to Inkscape tis ekte>\e,
        xwps va npnei va tpEete va vo avtypaoo tou Inkscape yia k0e
        evto>\. Aut to xapaktnpiotik evai idiatepa xpoiuo yia xpoeis
        oevapou kai eEunnpetnt: dev npoo0tei ves duvattntes, a>\>\ oas
        enitpnei va Be>\tioete tis anaitoeis taxtntas kai uvuns
        onoioudnote oevapou nou ka>\e enavei>\nuuva to Inkscape va
        ekte>\oei epyaoes ypauus evto>\v (nws eEaywy ouCntoeis). K0e
        evto>\ oe katotaon ke>\oous npnei va evai uia n>\pws ykupn ypauu
        evto>\s Inkscape, a>\>\ xwps to voua npoypuuatos Inkscape, n.x.
        "file.svg --export-pdf=file.pdf".

    --vacuum-defs
        Aoaipe >\a ta axpnoiuononta otoixea an tnv evtnta <lt>defs<gt>
        tou apxeou SVG. Ev aut n eni>\oy k>\n0e oe ouvduaou ue tnv
        --export-plain-svg, uvo to eEayuevo apxeo 0a ennpeaote. Ev
        xpnoiuonoin0e uvn, to ka0opiouvo apxeo 0a tpononoin0e enitnou.

    -z, --without-gui
        Mnv avoyete to GUI (oe Unix, unv xpnoiuonoiete eEunnpetnt X).
        Mvo eneEepyaoa twv apxewv an tnv kovo>\a. Aut ava>\auBvetai yia
        eni>\oys -p, -e, -l kai --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
        Aut n nptunn eni>\oy GTK eEavaykCei onoieodnote npoeidonoioeis,
        ouv0ws aB>\aBes, va npoka>\oouv eykat>\eiun tou Inkscape (xpoiuo
        yia anoooa>\utwon).

    --usage TTpoBo>\ evs ovtouou unvuatos xpons.
     _

_/_\IAMOPIO-_>H

    To kupws apxeo diaupowons evai tono0etnuvo oto
    ~/.config/inkscape/preferences.xml. Ano0nkeei uia noiki>\a pu0uoewv
    diaupowons nou unopete va a>\>\Eete oto Inkscape (ouv0ws oto di>\oyo
    npotiuoewv tou Inkscape). Enons otous unokata>\yous eke, unopete va
    tono0etoete to dik oas:

    $HOME/.config/inkscape/extensions/ - eo enktaons.

    $HOME/.config/inkscape/icons/ - eikovdia.

    $HOME/.config/inkscape/keys/ - xptes n>\nktpo>\oyou.

    $HOME/.config/inkscape/templates/ - nptuna vwv apxewv.
   _ _

_/_\IA| N-_>TIKA

    To npypauua eniotpoei undv oe enituxa un undv oe anotuxa.

    Mia noiki>\a unvuutwv >\a0v kai npoeidonoioewv unope va tunw0e oto STDERR
    STDOUT. Ev to npypauua ouunepiopetai akavviota ue va ouykekpiuvo apxeo
    SVG katappei, evai xpoiuo va koitEete oe aut tnv Eodo yia otoixea.
     _

TTAPA_/_\EI| MATA

    Av kai npooavs to Inkscape okoneei kupws ws uia eoapuoy GUI, unope
    enons va xpnoiuonoin0e yia va kvei eneEepyaoa SVG otn ypauu evto>\v
    enons.

    voiyua evs apxeou SVG oto GUI:

      inkscape filename.svg

    Ektnwon evs apxeou SVG an tn ypauu evto>\v:

      inkscape filename.svg -p '| lpr'

    EEaywy evs apxeou SVG oe PNG ue tnv npoka0opiouvn av>\uon twv 90dpi (uia
    uovda xpotn SVG uetaopCei oe va eikovootoixeo unoioypaoas):

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png

    To dio, a>\>\ eEavaykCei to apxeo PNG va evai 600x400 eikovootoixea:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png -w600 -h400

    To dio, a>\>\ eEyei to oxdio (opiak n>\aoia >\wv twv avtikeiuvwv), xi tn
    oe>\da:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png --export-area-drawing

    EEaywy oe PNG tou avtikeiuvou ue id="text1555", xpnoiuonoivtas to voua
    apxeou eEdou kai tnv av>\uon nou xpnoiuonoi0nke yia aut to avtikeuevo
    tnv te>\eutaa oop, tav eEx0nke an to GUI:

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    To dio, a>\>\ xpon tns eni>\eyuvns av>\uons 90 dpi, ka0opious tou ovuatos
    apxeou kai npooapuoy tns eEayuevns nepioxs npos ta Ew otis nio kovtivs
    akpaies tius uovdas xpotn SVG (yia va diatnpn0e n eu0uypuuion
    eikovootoixeou twv avtikeiuvwv kai toi va e>\axiotonoin0e n eEou>\uvon):

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Metatpon evs eyypoou Inkscape SVG oe an>\ SVG:

      inkscape filename1.svg --export-plain-svg=filename2.svg

    Metatpon evs eyypoou SVG oe EPS, uetatpnovtas >\a ta keueva oe uovontia:

      inkscape filename.svg --export-eps=filename.eps --export-text-to-path

    Eptnua n>\tous tou avtikeiuvou ue id="text1555":

      inkscape filename.svg --query-width --query-id text1555

    /\in>\aoiaous tou avtikeiuvou ue id="path1555", nepiotpoo tou din>\tunou
    kat 90 uopes, ano0keuon SVG kai Eodos:

      inkscape filename.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

TTEPIBA/\/\ON

    DISPLAY yia >\un tou npoeni>\eyuvou api0uo unodoxs kai euovions.

    TMPDIR yia opiou tou npoeni>\eyuvou uovonatio tou kata>\you yia xpon twv
    npoowpivv apxewv. O kat>\oyos npnei va unpxei.

-OEMATA _
    | ia optwon diaoopetikv eikovidwv ka0opCei avt yia to npoeni>\eyuvo
    apxeo $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, xpnoiuonoietai o kat>\oyos
    $HOME/.config/inkscape/icons/. Ta eikovdia ooptvovtai kat' voua (n.x.
    fill_none.svg), ev dev Bpe0e tte an icons.svg. Ev to eikovdio dev
    ooptw0e an knoia an auts tis 0oeis, eniotpoei otnv npoeni>\eyuvn 0on tou
    ouotuatos.

    Ta anaitoueva eikovdia ooptvovtai an apxea SVG avaCntvtas yia tnv
    tauttnta SVG ue to voua eikovidou nou taipiCei. (TT.x., yia optwua tou
    eikovidou "fill_none" an va apxeo, to opiak n>\aoio nou avaCnt0nke yia
    tauttnta SVG "fill_none" anoddetai ws eikovdio, ete pxetai an
    fill_none.svg icons.svg.)
   _       _

A/\/\E_> TT/\HPOIOOPIE_>

    H kavovik 0on yia epeon twv n>\npooopiv Inkscape evai oto
    http://www.inkscape.org/. H iotooe>\da xei va, tekunpwon, ua0uata,
    napadeyuata, apxeo >\otas a>\>\n>\oypaoas, tnv te>\eutaa kdoon tou
    npoypuuatos, Boeis dedouvwv epwtnutwv yia oo>\uata kai xapaktnpiotik kai
    >\>\a.
      _ _

_/_\EITE ETTI_>H_>

    potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

    nakto e>\yxou ouuBattntas SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

    Enikupwts SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 14
    January 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13
    November 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

    SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002
    <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors,
    W3C http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/
    <http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>

_ _ _

_>HMEI-_>EI_> GUI

    | ia va u0ete yia tn >\eitoupya Inkscape's GUI, diaBote ta ua0uata oto
    Bo0eia > Ma0uata.

    TTpa an SVG, to Inkscape unope va eioyei (Apxeo > Eioaywy) tis
    nepiootepes uopos unoioypaoas (PNG, BMP, JPG, XPM, GIF, k>\.), an>\
    keuevo (anaite Perl), PS kai EPS (anaite Ghostscript), PDF kai uopo AI
    (AI kdoon 9.0 vetepn).

    To Inkscape eEyei eikves PNG 32-duadikv (Apxeo > EEaywy) ka0s kai AI,
    PS, EPS, PDF, DXF kai no>\>\s >\>\es uopos uoa an Apxeo > Ano0keuon ws.

    To Inkscape unope va xpnoiuonoioei tnv neon kai k>\on uias nvas ypaoiks
    nivakdas yia n>\tos, ywva kai eEavaykaou tns enevpyeias no>\>\v epya>\ewv,
    ouunepi>\auBavuevns tns ka>\>\iypaoiks nvas.

    To Inkscape nepi>\auBvei va GUI ootnua enikoivwvas otn unxav avxveuons
    unoioypaoas Potrace (http://potrace.sf.net) nou evowuatvetai oto
    Inkscape.

    To Inkscape unope va xpnoiuonoioei eEwtepik oevpia (o>\tpa stdin-to-
    stdout) nou avanapiotvovtai an evto>\s oto uevo enektoewv. va oevpio
    unope va xei va di>\oyo GUI yia opiou noik>\wv napautpwv kai unope va
    >\Bei tis tauttntes twv eni>\eyuvwv avtikeiuvwv ota onoa dpa uow tns
    ypauus evto>\v. To Inkscape pxetai ue uia taEivunon eo ypauuvn oe
    Python.

_ _

_>YN_/_\YA_>MOI TT/\HKTP-N

    | ia >\un uias n>\pous >\otas twv ouvtoueoewv n>\nktpo>\oyou kai novtikio,
    dete doc/keys.html xpnoiuonoiote tnv evto>\ n>\ktpa kai novtki oto uevo
    Bo0eias.

_

_>IOA/\MATA

    TTo>\>\ oo>\uata evai yvwot. TTapaka>\ koitEte otov iottono (inkscape.org)
    yia va dete ta avaoep0vta oo>\uata kai va avaopete veoeupe0vta 0uata.
    /\ete enons tnv evtnta yvwotv 0eutwv otis onueioeis kdoons yia tnv kdoo
    oas (apxeo`NEWS').

_ _ _ _

_>Y| | PAIOEI_>

    Aut n Bon kdika xpwotei tnv napEn tns oe va uey>\o api0u ouvte>\eotv uoa
    an tis noik>\es tous uetauopooeis. H ak>\ou0n >\ota evai oyoupa ate>\s, a>\>\
    eEunnpete otnv avayvpion ti aut n eoapuoy k0etai oe no>\>\os uous:

    Maximilian Albert, Josh Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-
    Francois Barraud, Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro,
    Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel
    Borgmann, Bastien Bouclet, Gustav Broberg, Christopher Brown, Hans
    Breuer, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak, Pierre
    Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Johan
    Ceuppens, Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben
    Cromwell, Robert Crosbie, Jon Cruz, Aurelie De-Cooman, Milosz
    Derezynski, Daniel Diaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle, Tim Dwyer, Maxim
    V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noe Falzon,
    Frank Felfe, Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben
    Fowler, Cedric Gemy, Steren Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould,
    Toine de Greef, Michael Grosberg, Bryce Harrington, Dale Harvey,
    Aurelio Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth, Hannes Hochreiner,
    Thomas Holder, Joel Holdsworth, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer,
    Richard Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-
    Olivier Irisson, Bob Jamison, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby,
    Niko Kiirala, James Kilfiger, Jason Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof
    Kosiski, Petr Kovar, Benoit Lavorata, Alex Leone, Julien Leray, Raph
    Levien, Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan
    Louette, Pierre-Antoine Marc, Aurel-Aime Marmion, Colin Marquardt,
    Dmitry G. Mastrukov, Matiphas, Michael Meeks, Federico Mena, MenTaLguY,
    Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney, Derek P. Moore, Peter
    Moulder, Jorg Muller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian Neumair,
    Andreas Nilsson, Mitsuru Oka, Marten Owens, Alvin Penner, Jon Phillips,
    Zdenko Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-Rene Reinhard, Alexey
    Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde
    Rueda, Felipe Correa da Silva Sanches, Aurelio A. Heckert, Christian
    Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Shivaken, Michael Sloan,
    Danilo egan, Botjan peti, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf Stephan,
    Dariusz Stojek, Martin Sucha, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh Tebby,
    Jonas Termeau, David Turner, Andre Twupack, Aleksandar Uroevi, Lucas
    Vieites, Michael Wybrow, Daniel Yacob, David Yip, Masatake Yamato

    Aut n oe>\da tou eyxeipidou yive an Bryce Harrington
    <brycehar@bryceharrington.com>.
 _

I_>TOPIKO

    O Baoiks kdikas nou 0a yivtav Inkscape Eekvnoe tn Cw tns oto 1999 nws
    to npypauua Gill, n eoapuoy GNOME Illustrator, dnuioupynuvn an tov Raph
    Levien. O dn>\wuvos okons yia to Gill tav va unootnpEei te>\ik >\o to
    SVG. O Raph unootpiEe to nptuno eikvas bezier PostScript,
    ouunepi>\auBvovtas nive>\i kai yuioua, uopoononon ypauus t>\ous,
    uopoononon evwuvns ypauus, keiuvou k>\. H iotooe>\da tou Raph Gill evai
    oto http://www.levien.com/svg/. H dou>\ei oto Gill oavetai va
    eniBpadv0nke va otautnoe to 2000.

    H enuevn uetaupowon tou Baoiko kdika tav va yvei to no>\ dnuooi>\s
    npypauua Sodipodi, ka0odnyouevo an Lauris Kaplinski. O Baoiks kdikas
    uetatpnnke oe va ioxup npypauua eikovoyponons kat tn dipkeia no>\>\v
    xpvwv dou>\eis, npoo0tovtas no>\>\ kaivopyia xapaktnpiotik, no>\uy>\wooik
    unootpiEn, uetaoop oe Windows kai >\>\a >\eitoupyik ouotuata kai aoapeon
    twv eEaptoewv.

    To Inkscape oxediotnke to 2003 an tooepis evepyos npoypauuatiots tou
    Sodipodi Bryce Harrington, MenTaLguY, Nathan Hurst kai Ted Gould nou
    0e>\av va npouv uia diaoopetik kate0uvon ue to Baoik kdika oe pous
    eotaons tns ouuBattntas SVG, euovions kai ao0nons dienaos kai uia
    eni0uua avoyuatos twv eukaipiv avntuEns oe nepiootepous ouuuetxovtes.
    To oxdio npodeuoe ypyopa, kepdCovtas vav api0u no>\ evepyv ouvte>\eotv
    kai xapaktnpiotikv.

    TTo>\>\ dou>\ei tov npto kaip tou oxedou eotiotnke otn ota0epononon tou
    kdika kai otnv die0vononon. H apxik oxedaon nou k>\npovou0nke an to
    Sodipodi diav0otnke ue vav api0u ua0nuatikv nepintoewv nou odynoe oe
    avanvtexes katappeoeis, tav to npypauua onpxtnke npa an tis xpoeis
    poutvas. Aut n oxedaon avtikataot0nke an to Livarot nou ev dev
    te>\eiononoe kaui an tis duo, tav onuavtik >\iytepa enippens oe oo>\uata.
    To oxdio uio0tnoe enons uia npaktik unoBo>\s kdika ouxv kai eve0ppuve
    tous xpotes va tpxouv eEe>\iktik otiyuituna tou npoypuuatos. Aut Bo0noe
    tnv tautononon vwv ooa>\utwv ypyopa kai eniBeBawoe ti tav eko>\o yia
    xpotes va eniBeBaivouv tis diop0oeis. -s anot>\eoua, oi ekdoeis tou
    Inkscape kpdioav yevik uia oun eupwotas kai aEioniotas.

    TTapuoia, yivav npoon0eies yia die0vononon kai tonikononon tns dienaos,
    nou Bo0noe to npypauua va kepdoei ouvte>\eots naykouia.

    To Inkscape exe uia euepyetik endpaon otnv ontik >\En tou avoixto
    >\oyiouiko yevik, napxovtas va epya>\eo yia dnuioupya kai diavou
    eikovidwv, apxikv eikvwv, texvv iottonwv k>\. Kat knoio tpno, nap to ti
    evai "uvo va oxediaotik npypauua", to Inkscape xei naEei va onuavtik
    p>\o otn dnuioupya avoixto kdika nepiootepo ontik dieyeptiko oe
    ueya>\tepa akpoatpia.

TTNEYMATIKA _/_\IKAI-MATA KAI A_/_\EIA

    Copyright (C) 1999-2010 an tous ouyypaoes.

    Inkscape evai e>\e0epo >\oyiouik. Mnopete va to avadiaveuete kai/ va to
    tpononoioete ue tous pous tou GPL.