Provided by: kde-l10n-et_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - KDE aadressiraamatu kasureaklient

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave]
         [-ic koodek] [-if vorming] [-if-opts vorminguv~otmed]
         [-oc koodek] [-of vorming] [-of-opts vorminguv~otmed]
         [input-data]

KIRJELDUS

    kabcclient voimaldab KDE aadressiraamatu kasutamist kasureal, naiteks
    shelliskriptides. See toetab sisendit standardsisendist voi taiendavate
    kasureaargumentide vahendusel. Valjund kirjutatakse alati
    standardvaljundisse.

V~oTMED

    T"o"oreiimid

      -A, --add
        Lisab aadressiraamatusse uue kontakti kirje

      -R, --remove
        Eemaldab aadressiraamatust olemasoleva kontakti kirje

      -M, --merge
        Uhendab sisendandmed aadressiraamatus olemasoleva kontakti
        kirjega. Nii saab olemasolevale teabele lisada mis tahes uut
        teavet

      -S, --search
        Otsib aadressiraamatust sobivaid kontakti kirjeid

      -L, --list
        Naitab koiki aadressiraamatu kontakti kirjeid

    Sisendi v~otmed

      -ic, --input-codec
        Edastab sisendteksti maaratud tekstikodeeringus. Kask -ic help
        annab lisateavet sisendi koodekite kohta. Vaikevaartus on
        local, mille puhul kasutatakse aktiivset lokaati (locale(5))

      -if, --input-format
        Analuusib sisendteksti maaratud vormingu kohaselt. Saadaolevaid
        vorminguid naitab kask -if help. Vaikevaartus on search

      Sisendteksti lugemise asemel voib kabcclient naidata dialoogi, kus
      saab valida sisendi vormingut kasutavad kontaktid
        dialog

      -if-opts, --input-format-options
        Valitud sisendi vormingu lisavotmed. Soltuvalt vormingust
        voivad olla kohustuslikud voi mitte. Tapsemat teavet annab kask
        -if-opts help

    V"aljundi v~otmed

      -oc, --output-codec
        Edastab valjunditeksti maaratud tekstikodeeringus. Kask -oc
        help annab lisateavet sisendi koodekite kohta. Vaikevaartus on
        local, mille puhul kasutatakse aktiivset lokaati (locale(5)).

      -of, --output-format
        Vormindab valjundteksti maaratud vormingu kohaselt.
        Saadaolevaid vorminguid naitab kask -of help. Vaikevaartus on
        vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Valitud valjundi vormingu lisavotmed. Soltuvalt vormingust
        voivad olla kohustuslikud voi mitte. Tapsemat teavet annab kask
        -of-opts help

    Lisav~otmed

      --match-case
        Sisendteksti vordlemisel kontakti kirjetega kasutatakse
        tostutundlikku otsingut

      --nosave
        Teabe muutmise toimingud, naiteks -A, -R voi -M, sooritatakse
        ainult malus, muudatusi ei kirjutata aadressiraamatusse

DIAGNOSTIKA

    Nagu ikka, tahendab nullstaatusega lopetamine edu. Soltuvalt valitud
    tooreiimist tahendab mittenullstaatusega lopetamine teatavat probleemi

    LISAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Sobiva kontakti kirje loomine sisendteksti pohjal nurjus,
        naiteks kui andmed puudusid voi kui sisend oli valitud
        sisendvormingu jaoks valesti vormindatud

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda voib
        pohjustada naiteks moni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

    EEMALDAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei suutnud eemaldada aadressiraamatust uhtegi kontakti
        kirjet. Seda voib pohjustada sisendteksti parsimise nurkumine,
        suutmatus leida aadressiraamatus sobivat kontakti kirjet voi
        enam kui uhe sobiva kontakti kirje leidmine aadressiraamatus.
        Viimasel juhul kirjutatakse veateade standardveavaljundisse

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda voib
        pohjustada naiteks moni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

    "UHENDAMISEL

      1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei suutnud sisendit uhendada uhegi aadressiraamatu
        kontakti kirjega. Seda voib pohjustada sisendteksti parsimise
        nurkumine, suutmatus leida aadressiraamatus sobivat kontakti
        kirjet voi enam kui uhe sobiva kontakti kirje leidmine
        aadressiraamatus. Viimasel juhul kirjutatakse veateade
        standardveavaljundisse

      3
        Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda voib
        pohjustada naiteks moni teine aadressiraamatu lukustanud
        rakendus.

      OTSIMISEL, 1
        Sisendteksti lugemine nurjus

      2
        Programm ei leidnud aadressiraamatust uhtegi sobivat kontakti
        kirjet. Seda voib pohjustada sisendteksti parsimise nurjumine
        voi suutmatus leida aadressiraamatust sobivat kontakti kirjet

N"aITED

    Kontakti kirje otsimine, kus Joe esimeks nimes v~oi e-posti aadressis

      kabcclient -S Joe

    Sama, aga t~ostutundlikult

      kabcclient --match-case -S Joe

    Sama, aga sisendtekst loetakse standardsisendist

      echo "Joe" | kabcclient --match-case -S

    Uue kontakti kirje lisamine, kasutades vormindatud e-posti aadressi
    andmeid

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Sama, aga muudatuse tegeliku salvestamisega aadressiraamatusse

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Saadaolevate sisendvormingute n"aitamine

      kabcclient -if help

    Saadaolevate v"aljundvormingute n"aitamine

      kabcclient -of help

    V"aljundvormingu 'email' saadaolevate v~otmete n"aitamine

      kabcclient -of email -of-opts help

    K~oigi kontaktide k~oigi e-posti aadresside n"aitamine, kus esineb
    'Marilyn'

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    K~oigi kontakti valimise dialoogis valitud kontaktide eemaldamine

      kabcclient --remove -if dialog

    Valitud kontaktide eksport VCard-faili (vaikimisi v"aljundvorming)

      kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

AUTOR

    Kaesoleva manuaalilehekulje kirjutas Kevin Krammer
    <kevin.krammer@gmx.at>. Kaesolevat dokumenti voib kopeerida, levitada
    ja/voi muuta vastavalt GNU Uldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 voi
    uuema versiooni tingimustele, nagu need on avaldanud Free Software
    Foundation.

    Debiani susteemides leiab GNU Uldise Avaliku Litsentsi taisteksti
    asukohas /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Autor

KDE tookeskkond          2005-09-08           KABCCLIENT(1)