Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

NIMI

    wesnoth  -  Wesnothi  Lahing  (Battle  for Wesnoth), kaigupohine
    fantaasia-strateegiamang

L"UHIDALT

    wesnoth [VALIKUD] [ANDMEFAILIDE KATALOOGITEE]

KIRJELDUS

    Battle  for  Wesnoth  (Wesnothi  Lahing)   on   kaigupohine
    fantaasia-strateegiamang.

    Alista koik vastaste pealikud hastivalitud uksuste abil, hoolitse oma
    kulade ja kullavaru eest. Igal uksusel on oma tugevad ja norgad kuljed
    - voitmiseks pead kasutama koiki oma vagede eeliseid ning takistama
    vastasel sedasama teha. Kui uksused koguvad kogemusi, omandavad nad
    uusi voimeid ja saavad tugevamaks. Mangi enda emakeeles ja katseta oma
    oskusi kas taibuka arvuti juhitud mangija vastu voi liitu Wesnothi
    vorgumangijate suure kogukonnaga. Loo uusi uksusi, stsenaariume voi
    sojakaike ning jaga neid teistega.

VALIKUD

    --bpp arvr
       maarab bittide arvu pikseli kohta. N: --bpp 32

    -c, --campaign [<id_campaign>]
       laheb otse vastavasse sojakaiku. Kui pole maaratud, avatakse
       valikumenuu.  M"arkus: selle v~otme kasutamisel lisa kindlasti
       viimase argumendina andmekataloogi asukoht , vastasel juhul
       kasitleb mang sojakaigu voi stsenaariumi nime kataloogina.

    --campaign-difficulty <difficulty>
       Valitud sojakaigu raskusaste (1 kuni maksimaalne). Kui see pole
       maaratud, avatakse raskusastme valik.

    --campaign-scenario <id_scenario>
       Valitud sojakaigu stsenaariumi number. Vaikimisi on see 1.

    --config-dir nimi
       maarab kasutajasatete kataloogiks nimi kataloogi $HOME voi "My
       Documents\My Games" Windowsi puhul. Void ka maarata mujal asuva
       satetekataloogi absoluutse kataloogitee.

    --config-path
       kirjutab ekraaanile kasutajasatete kataloogi nime ja valjub
       programmist.

    --data-dir <directory>
       maarab selle kataloogi andmekataloogiks

    -d, --debug
       voimaldab mangu sees kasutada taiendavaid kasureaparameetreid
       (vt  wikit  http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode  kasurea
       lisainfo saamiseks).

    -e, --editor failinimi
       kaivitab otse kaardiredaktori. Kui failinimi on maaratud, on
       see kask sama kui -e --load

    --fps naitab ekraaninurgas ekraanikaadrite arvu sekundis.

    -f, --fullscreen
       kaivitab mangu uleekraanireiimis.

    --gunzip sisend.gz
       pakib gzip-vormingus faili lahti. Fail sisend.gz kustutatakse.

    --gzip sisend
       pakib faili gzip-vormingusse nime alla  sisend.gz ja kustutab
       faili sisend.

    -h, --help
       kuvab kasureavalikute kokkuvotte standardsele valjundseadmele
       (enamasti ekraanile) ja valjub programmist.

    -l, --load failinimi
       laeb  salvestatud  mangu  nimega  failinimi  standardsest
       salvestuskataloogist.  Kui  kasutatakse ka valikut -e voi
       --editor, siis avab sellenimelise kaardi redaktoris. Kui see on
       aga kataloog, avab kaardiredaktori ja kuvab failiavamisakna.

    --log-level=domain1,domain2,...
       maarab logimise taseme. all valib koik tasemed. Tasemeteks on:
       error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error.

    --logdomains [filter]
       valjastab logidomeenide nimekirja (filtri jargi, kui  seda
       kasutatakse) ja valjub mangust

    --max-fps
       mangu valjastatavate ekraanikaadrite arv sekundis, peaks jaama
       vahemikku 1-1000. Vaikimisi vaartuseks on 50.

    -m, --multiplayer
       kaivitab mitmemangija mangu. Selle valikuga koos saab kasutada
       ka teisi, nagu allpool selgitatud.

    --no-delay
       kaivitab mangu ilma viivituseta, et testida graafikavoimalusi.
       Selle lulitab automaatselt sisse ka --nogui.

    --nocache
       lulitab manguandmete puhverdamise valja.

    --nomusic
       kaivitab mangu ilma taustamuusikata.

    --nosound
       kaivitab mangu ilma taustamuusika ja heliefektideta.

    --path valjastab mangu andmekataloogi nime ja valjub programmist.

    --preprocess,  -p[=<define1>,<define2>,...]  <file/folder>  <target
    directory>
       eeltootleb maaratud faili voi kataloogi. Failid (tavaline ja
       toodeldud cfg-fail) kirjutatakse maaratud kataloogi. Kataloogi
       maaramise korral eeltoodeldakse seda rekursiivselt vastavalt
       preprotsessori reeglitele. Katalogi data/core/macros uldmakrod
       toodeldakse enne parameetritega maaratuid. define1,define2,... -
       lisatakse enne failide eeltootlus (lisamiseks tuleb kirjutada
       nende   ette   vordusmark).   Kui  nimekiri  sisaldab
       'SKIP_CORE'-parameetrit,  jaetakse  data/core  eeltootlemata.
       Naide:  -p  ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/result  voi
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN   ~/wesnoth/data/campaign/camp
       ~/result

    --preprocess-input-macros <source file>
       kasutatakse ainult --preprocess -kasuga. Maarab faili, kus
       asuvad enne eeltootlust lisatavad definitsioonid.

    --preprocess-output-macros [<target file>]
       kasutatakse ainult  --preprocess  -kasuga.  Valjastab  koik
       eeltoodeldud makrod sihtfaili. Kui failinime pole ette antud,
       voetakse  selleks  eeltootluskasu  sihtkataloogis   asuv
       '_MACROS.cfg'-fail. See voti tuleks kirjutada enne --preprocess
       -kasku.

    -r XxY, --resolution XxY
       maarab ekraani eraldusvoime. N: -r 800x600

    -s, --server [arvuti]
       kui maaratud,  uhendub  konkreetse  serveriga,  muidu  aga
       eelistustes  esimesena  loetletud  serveriga.  N:  --server
       server.wesnoth.org

    --strict-validation
       valideerimisvigasid loetakse kriitilisteks.

    -t, --test
       kaivitab mangu ja vaikese testistsenaariumi.

    --validcache
       eeldab, et puhver on tookorras. (ohtlik)

    -v, --version
       valjastab versiooninumbri ja valjub programmist.

    -w, --windowed
       kaivitab mangu aknareiimis.

    --with-replay
       mangib uuesti labi --load valikuga maaratud mangu.

Valiku --multiplayer lisavalikud

    Osapoolespetsiifilisi mitmemangija valikuid tahistab  number.  number
    tuleb asendada osapoole numbriga - tavaliselt on see 1 voi 2, kuid
    soltub suurimast voimalike mangijate arvust.

    --ai_confignumber=value
       valib seda osapoolt juhtiva arvutimangija haalestusfaili.

    --algorithmnumber=v"a"artus
       valib selle osapoole  tehisintellekti  jaoks  ebastandardse
       algoritmi. Voimalikud valikud: idle_ai ja sample_ai.

    --controllernumber=v"a"artus
       valib osapoole juhtimisviisi. Voimalikud: human voi ai.

    --era=v"a"artus
       valib mone muu ajastu Vaikimisi ajastu asemel. Ajastu valitakse
       tunnuse jargi. Ajastud on kirjeldatud data/multiplayer/eras.cfg
       -failis.

    --exit-at-end
       stsenaariumi loppedes valjub programmist ilma voidu/kaotuse
       akent kuvamata (see eeldab mangijalt hiireklopsu tegemist).
       Kasutatakse ka skriptitud testide labiviimisel.

    --nogui
       kaivitab mangu ilma graafilise liideseta. Peab asuma eespool kui
       --multiplayer.

    --parmnumber=nimi:v"a"artus
       maarab osapoole lisaparameetrid. Soltub valikutest --controller
       ja --algorithm. Ilmselt on kasulik vaid neile, kes soovivad ise
       tehisintellekti  kavandada.  (see  pole  veel  loplikult
       dokumenteeritud)

    --scenario=v"a"artus
       valib vaartuse jargi mitmemangija stsenaariumi. Vaikimisi on
       selleks multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumber=v"a"artus
       maarab  selle  osapoole  jaoks  kasutusel  oleva  ajastu
       tegelasteruhma. Ruhma maarab selle number. Ruhmi on kirjeldatud
       failis data/multiplayer.cfg .

    --turns=v"a"artus
       maarab valitud stsenaariumi kaikude arvu. Vaikimisi vaartuseks
       on 50.

V"ALJUMISOLEK

    Tavaparane valjumisolek on 0. Olek 1 tahistab algseadistuse viga (SDL,
    video, kirjastiilid jne). Olek 2 tahistab kasureaparameetrite viga.

AUTOR

    Kirjutanud David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Parandanud Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ja
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Selle   manuaalilehe   kirjutas   algselt   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Kulasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORI~OIGUS

    Copyright (C) 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse
    koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte
    muugikolbulikkuse voi kindlaks otstarbeks kasutuskolbulikkuse suhtes.

LISAINFO

    wesnothd(6).