Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

NIMI

    wesnoth  -  Wesnothi  Lahing  (Battle  for Wesnoth), käigupõhine
    fantaasia-strateegiamäng

LÜHIDALT

    wesnoth [VALIKUD] [ANDMEFAILIDE KATALOOGITEE]

KIRJELDUS

    Battle  for  Wesnoth  (Wesnothi  Lahing)   on   käigupõhine
    fantaasia-strateegiamäng.

    Alista kõik vastaste pealikud hästivalitud üksuste abil, hoolitse oma
    külade ja kullavaru eest. Igal üksusel on oma tugevad ja nõrgad küljed
    - võitmiseks pead kasutama kõiki oma vägede eeliseid ning takistama
    vastasel sedasama teha. Kui üksused koguvad kogemusi, omandavad nad
    uusi võimeid ja saavad tugevamaks. Mängi enda emakeeles ja katseta oma
    oskusi kas taibuka arvuti juhitud mängija vastu või liitu Wesnothi
    võrgumängijate suure kogukonnaga. Loo uusi üksusi, stsenaariume või
    sõjakäike ning jaga neid teistega.

VALIKUD

    --bpp arvr
       määrab bittide arvu pikseli kohta. N: --bpp 32

    -c, --campaign [<id_campaign>]
       läheb otse vastavasse sõjakäiku. Kui pole määratud, avatakse
       valikumenüü.  Märkus: selle võtme kasutamisel lisa kindlasti
       viimase argumendina andmekataloogi asukoht , vastasel juhul
       käsitleb mäng sõjakäigu või stsenaariumi nime kataloogina.

    --campaign-difficulty <difficulty>
       Valitud sõjakäigu raskusaste (1 kuni maksimaalne). Kui see pole
       määratud, avatakse raskusastme valik.

    --campaign-scenario <id_scenario>
       Valitud sõjakäigu stsenaariumi number. Vaikimisi on see 1.

    --config-dir nimi
       määrab kasutajasätete kataloogiks nimi kataloogi $HOME või "My
       Documents\My Games" Windowsi puhul. Võid ka määrata mujal asuva
       sätetekataloogi absoluutse kataloogitee.

    --config-path
       kirjutab ekraaanile kasutajasätete kataloogi nime ja väljub
       programmist.

    --data-dir <directory>
       määrab selle kataloogi andmekataloogiks

    -d, --debug
       võimaldab mängu sees kasutada täiendavaid käsureaparameetreid
       (vt  wikit  http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode  käsurea
       lisainfo saamiseks).

    -e, --editor failinimi
       käivitab otse kaardiredaktori. Kui failinimi on määratud, on
       see käsk sama kui -e --load

    --fps näitab ekraaninurgas ekraanikaadrite arvu sekundis.

    -f, --fullscreen
       käivitab mängu üleekraanirežiimis.

    --gunzip sisend.gz
       pakib gzip-vormingus faili lahti. Fail sisend.gz kustutatakse.

    --gzip sisend
       pakib faili gzip-vormingusse nime alla  sisend.gz ja kustutab
       faili sisend.

    -h, --help
       kuvab käsureavalikute kokkuvõtte standardsele väljundseadmele
       (enamasti ekraanile) ja väljub programmist.

    -l, --load failinimi
       laeb  salvestatud  mängu  nimega  failinimi  standardsest
       salvestuskataloogist.  Kui  kasutatakse ka valikut -e või
       --editor, siis avab sellenimelise kaardi redaktoris. Kui see on
       aga kataloog, avab kaardiredaktori ja kuvab failiavamisakna.

    --log-level=domain1,domain2,...
       määrab logimise taseme. all valib kõik tasemed. Tasemeteks on:
       error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error.

    --logdomains [filter]
       väljastab logidomeenide nimekirja (filtri järgi, kui  seda
       kasutatakse) ja väljub mängust

    --max-fps
       mängu väljastatavate ekraanikaadrite arv sekundis, peaks jääma
       vahemikku 1-1000. Vaikimisi väärtuseks on 50.

    -m, --multiplayer
       käivitab mitmemängija mängu. Selle valikuga koos saab kasutada
       ka teisi, nagu allpool selgitatud.

    --no-delay
       käivitab mängu ilma viivituseta, et testida graafikavõimalusi.
       Selle lülitab automaatselt sisse ka --nogui.

    --nocache
       lülitab mänguandmete puhverdamise välja.

    --nomusic
       käivitab mängu ilma taustamuusikata.

    --nosound
       käivitab mängu ilma taustamuusika ja heliefektideta.

    --path väljastab mängu andmekataloogi nime ja väljub programmist.

    --preprocess,  -p[=<define1>,<define2>,...]  <file/folder>  <target
    directory>
       eeltöötleb määratud faili või kataloogi. Failid (tavaline ja
       töödeldud cfg-fail) kirjutatakse määratud kataloogi. Kataloogi
       määramise korral eeltöödeldakse seda rekursiivselt vastavalt
       preprotsessori reeglitele. Katalogi data/core/macros üldmakrod
       töödeldakse enne parameetritega määratuid. define1,define2,... -
       lisatakse enne failide eeltöötlus (lisamiseks tuleb kirjutada
       nende   ette   võrdusmärk).   Kui  nimekiri  sisaldab
       'SKIP_CORE'-parameetrit,  jäetakse  data/core  eeltöötlemata.
       Näide:  -p  ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/result  või
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN   ~/wesnoth/data/campaign/camp
       ~/result

    --preprocess-input-macros <source file>
       kasutatakse ainult --preprocess -käsuga. Määrab faili, kus
       asuvad enne eeltöötlust lisatavad definitsioonid.

    --preprocess-output-macros [<target file>]
       kasutatakse ainult  --preprocess  -käsuga.  Väljastab  kõik
       eeltöödeldud makrod sihtfaili. Kui failinime pole ette antud,
       võetakse  selleks  eeltöötluskäsu  sihtkataloogis   asuv
       '_MACROS.cfg'-fail. See võti tuleks kirjutada enne --preprocess
       -käsku.

    -r XxY, --resolution XxY
       määrab ekraani eraldusvõime. N: -r 800x600

    -s, --server [arvuti]
       kui määratud,  ühendub  konkreetse  serveriga,  muidu  aga
       eelistustes  esimesena  loetletud  serveriga.  N:  --server
       server.wesnoth.org

    --strict-validation
       valideerimisvigasid loetakse kriitilisteks.

    -t, --test
       käivitab mängu ja väikese testistsenaariumi.

    --validcache
       eeldab, et puhver on töökorras. (ohtlik)

    -v, --version
       väljastab versiooninumbri ja väljub programmist.

    -w, --windowed
       käivitab mängu aknarežiimis.

    --with-replay
       mängib uuesti läbi --load valikuga määratud mängu.

Valiku --multiplayer lisavalikud

    Osapoolespetsiifilisi mitmemängija valikuid tähistab  number.  number
    tuleb asendada osapoole numbriga - tavaliselt on see 1 või 2, kuid
    sõltub suurimast võimalike mängijate arvust.

    --ai_confignumber=value
       valib seda osapoolt juhtiva arvutimängija häälestusfaili.

    --algorithmnumber=vrtus
       valib selle osapoole  tehisintellekti  jaoks  ebastandardse
       algoritmi. Võimalikud valikud: idle_ai ja sample_ai.

    --controllernumber=vrtus
       valib osapoole juhtimisviisi. Võimalikud: human või ai.

    --era=vrtus
       valib mõne muu ajastu Vaikimisi ajastu asemel. Ajastu valitakse
       tunnuse järgi. Ajastud on kirjeldatud data/multiplayer/eras.cfg
       -failis.

    --exit-at-end
       stsenaariumi lõppedes väljub programmist ilma võidu/kaotuse
       akent kuvamata (see eeldab mängijalt hiireklõpsu tegemist).
       Kasutatakse ka skriptitud testide läbiviimisel.

    --nogui
       käivitab mängu ilma graafilise liideseta. Peab asuma eespool kui
       --multiplayer.

    --parmnumber=nimi:vrtus
       määrab osapoole lisaparameetrid. Sõltub valikutest --controller
       ja --algorithm. Ilmselt on kasulik vaid neile, kes soovivad ise
       tehisintellekti  kavandada.  (see  pole  veel  lõplikult
       dokumenteeritud)

    --scenario=vrtus
       valib väärtuse järgi mitmemängija stsenaariumi. Vaikimisi on
       selleks multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumber=vrtus
       määrab  selle  osapoole  jaoks  kasutusel  oleva  ajastu
       tegelasterühma. Rühma määrab selle number. Rühmi on kirjeldatud
       failis data/multiplayer.cfg .

    --turns=vrtus
       määrab valitud stsenaariumi käikude arvu. Vaikimisi väärtuseks
       on 50.

VÄLJUMISOLEK

    Tavapärane väljumisolek on 0. Olek 1 tähistab algseadistuse viga (SDL,
    video, kirjastiilid jne). Olek 2 tähistab käsureaparameetrite viga.

AUTOR

    Kirjutanud David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Parandanud Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ja
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Selle   manuaalilehe   kirjutas   algselt   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÕIGUS

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse
    koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte
    müügikõlbulikkuse või kindlaks otstarbeks kasutuskõlbulikkuse suhtes.

LISAINFO

    wesnothd(6).