Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

NIMI

    wesnoth - Wesnothi Lahing (Battle for Wesnoth), käigupõhine fantaasia-strateegiamäng

LÜHIDALT

    wesnoth [VALIKUD] [ANDMEFAILIDE KATALOOGITEE]

KIRJELDUS

    Battle for Wesnoth (Wesnothi Lahing) on käigupõhine fantaasia-strateegiamäng.

    Alista kõik vastaste pealikud hästivalitud üksuste abil, hoolitse oma külade ja kullavaru
    eest. Igal üksusel on oma tugevad ja nõrgad küljed - võitmiseks pead kasutama kõiki oma
    vägede eeliseid ning takistama vastasel sedasama teha. Kui üksused koguvad kogemusi,
    omandavad nad uusi võimeid ja saavad tugevamaks. Mängi enda emakeeles ja katseta oma
    oskusi kas taibuka arvuti juhitud mängija vastu või liitu Wesnothi võrgumängijate suure
    kogukonnaga. Loo uusi üksusi, stsenaariume või sõjakäike ning jaga neid teistega.

VALIKUD

    --bpp arvr
       määrab bittide arvu pikseli kohta. N: --bpp 32

    -c, --campaign [<id_campaign>]
       läheb otse vastavasse sõjakäiku. Kui pole määratud, avatakse valikumenüü.  Märkus:
       selle võtme kasutamisel lisa kindlasti viimase argumendina andmekataloogi asukoht ,
       vastasel juhul käsitleb mäng sõjakäigu või stsenaariumi nime kataloogina.

    --campaign-difficulty <difficulty>
       Valitud sõjakäigu raskusaste (1 kuni maksimaalne). Kui see pole määratud, avatakse
       raskusastme valik.

    --campaign-scenario <id_scenario>
       Valitud sõjakäigu stsenaariumi number. Vaikimisi on see 1.

    --config-dir nimi
       määrab kasutajasätete kataloogiks nimi kataloogi $HOME või "My Documents\My Games"
       Windowsi puhul. Võid ka  määrata  mujal  asuva  sätetekataloogi  absoluutse
       kataloogitee.

    --config-path
       kirjutab ekraaanile kasutajasätete kataloogi nime ja väljub programmist.

    --data-dir <directory>
       määrab selle kataloogi andmekataloogiks

    -d, --debug
       võimaldab  mängu  sees  kasutada  täiendavaid  käsureaparameetreid (vt wikit
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode käsurea lisainfo saamiseks).

    -e, --editor failinimi
       käivitab otse kaardiredaktori. Kui failinimi on määratud, on see käsk sama kui -e
       --load

    --fps näitab ekraaninurgas ekraanikaadrite arvu sekundis.

    -f, --fullscreen
       käivitab mängu üleekraanirežiimis.

    --gunzip sisend.gz
       pakib gzip-vormingus faili lahti. Fail sisend.gz kustutatakse.

    --gzip sisend
       pakib faili gzip-vormingusse nime alla sisend.gz ja kustutab faili sisend.

    -h, --help
       kuvab käsureavalikute kokkuvõtte standardsele väljundseadmele (enamasti ekraanile)
       ja väljub programmist.

    -l, --load failinimi
       laeb salvestatud mängu nimega failinimi standardsest salvestuskataloogist.  Kui
       kasutatakse ka valikut -e või --editor, siis avab sellenimelise kaardi redaktoris.
       Kui see on aga kataloog, avab kaardiredaktori ja kuvab failiavamisakna.

    --log-level=domain1,domain2,...
       määrab  logimise  taseme.  all  valib  kõik  tasemed.   Tasemeteks  on:
       error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error.

    --logdomains [filter]
       väljastab logidomeenide nimekirja (filtri järgi, kui seda kasutatakse) ja väljub
       mängust

    --max-fps
       mängu väljastatavate ekraanikaadrite arv sekundis, peaks jääma vahemikku 1-1000.
       Vaikimisi väärtuseks on 50.

    -m, --multiplayer
       käivitab mitmemängija mängu. Selle valikuga koos saab kasutada ka teisi, nagu
       allpool selgitatud.

    --no-delay
       käivitab mängu ilma viivituseta, et testida graafikavõimalusi. Selle lülitab
       automaatselt sisse ka --nogui.

    --nocache
       lülitab mänguandmete puhverdamise välja.

    --nomusic
       käivitab mängu ilma taustamuusikata.

    --nosound
       käivitab mängu ilma taustamuusika ja heliefektideta.

    --path väljastab mängu andmekataloogi nime ja väljub programmist.

    --preprocess, -p[=<define1>,<define2>,...] <file/folder> <target directory>
       eeltöötleb määratud faili või kataloogi. Failid (tavaline ja töödeldud cfg-fail)
       kirjutatakse määratud kataloogi. Kataloogi määramise korral eeltöödeldakse seda
       rekursiivselt  vastavalt preprotsessori reeglitele.  Katalogi data/core/macros
       üldmakrod töödeldakse enne parameetritega  määratuid.  define1,define2,...  -
       lisatakse  enne  failide  eeltöötlus (lisamiseks tuleb kirjutada nende ette
       võrdusmärk). Kui nimekiri sisaldab 'SKIP_CORE'-parameetrit, jäetakse data/core
       eeltöötlemata.  Näide:  -p  ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/result  või
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result

    --preprocess-input-macros <source file>
       kasutatakse ainult --preprocess -käsuga. Määrab faili, kus asuvad enne eeltöötlust
       lisatavad definitsioonid.

    --preprocess-output-macros [<target file>]
       kasutatakse  ainult --preprocess -käsuga. Väljastab kõik eeltöödeldud makrod
       sihtfaili. Kui failinime pole ette antud, võetakse  selleks  eeltöötluskäsu
       sihtkataloogis asuv '_MACROS.cfg'-fail. See võti tuleks kirjutada enne --preprocess
       -käsku.

    -r XxY, --resolution XxY
       määrab ekraani eraldusvõime. N: -r 800x600

    -s, --server [arvuti]
       kui määratud, ühendub konkreetse serveriga, muidu aga eelistustes esimesena
       loetletud serveriga. N: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       valideerimisvigasid loetakse kriitilisteks.

    -t, --test
       käivitab mängu ja väikese testistsenaariumi.

    --validcache
       eeldab, et puhver on töökorras. (ohtlik)

    -v, --version
       väljastab versiooninumbri ja väljub programmist.

    -w, --windowed
       käivitab mängu aknarežiimis.

    --with-replay
       mängib uuesti läbi --load valikuga määratud mängu.

Valiku --multiplayer lisavalikud

    Osapoolespetsiifilisi mitmemängija valikuid tähistab  number.  number tuleb asendada
    osapoole numbriga - tavaliselt on see 1 või 2, kuid sõltub suurimast võimalike mängijate
    arvust.

    --ai_confignumber=value
       valib seda osapoolt juhtiva arvutimängija häälestusfaili.

    --algorithmnumber=väärtus
       valib selle osapoole tehisintellekti jaoks ebastandardse algoritmi. Võimalikud
       valikud: idle_ai ja sample_ai.

    --controllernumber=väärtus
       valib osapoole juhtimisviisi. Võimalikud: human või ai.

    --era=väärtus
       valib mõne muu ajastu Vaikimisi ajastu asemel. Ajastu valitakse tunnuse järgi.
       Ajastud on kirjeldatud data/multiplayer/eras.cfg -failis.

    --exit-at-end
       stsenaariumi lõppedes väljub programmist ilma võidu/kaotuse akent kuvamata (see
       eeldab mängijalt hiireklõpsu tegemist). Kasutatakse  ka  skriptitud  testide
       läbiviimisel.

    --nogui
       käivitab mängu ilma graafilise liideseta. Peab asuma eespool kui --multiplayer.

    --parmnumber=nimi:väärtus
       määrab osapoole lisaparameetrid. Sõltub valikutest --controller ja --algorithm.
       Ilmselt on kasulik vaid neile, kes soovivad ise tehisintellekti kavandada. (see
       pole veel lõplikult dokumenteeritud)

    --scenario=väärtus
       valib  väärtuse  järgi  mitmemängija  stsenaariumi.  Vaikimisi  on  selleks
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumber=väärtus
       määrab selle osapoole jaoks kasutusel oleva ajastu tegelasterühma. Rühma määrab
       selle number. Rühmi on kirjeldatud failis data/multiplayer.cfg .

    --turns=väärtus
       määrab valitud stsenaariumi käikude arvu. Vaikimisi väärtuseks on 50.

VÄLJUMISOLEK

    Tavapärane väljumisolek on 0. Olek 1 tähistab algseadistuse viga (SDL, video, kirjastiilid
    jne). Olek 2 tähistab käsureaparameetrite viga.

AUTOR

    Kirjutanud David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Parandanud Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>  ja  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Selle manuaalilehe kirjutas algselt Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÕIGUS

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse koostatud GPL
    litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte müügikõlbulikkuse või kindlaks
    otstarbeks kasutuskõlbulikkuse suhtes.

LISAINFO

    wesnothd(6).