Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_i386 bug

NIMI

    wesnothd - Battle for Wesnothi mitmemängija-võrgumoodul

LÜHIDALT

    wesnothd [-dv] [-c kataloog] [-p port] [-t number] [-T number]
    wesnothd -V

KIRJELDUS

    Haldab   Wesnothi   Lahingu   mitmemängija   mänge.   Vt
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration käskude kohta, mida
    saab anda klientprogrammist (/query ...) või käsujärjekorra kaudu..

VALIKUD

    -c kataloog, --config kataloog
       ütleb wesnothd-le häälestusfailide asukoha. Vt süntaksi SERVER
       CONFIG  alt.  Häälestust  saab  uuesti  laadida,  saates
       serveriprotsessile käsu SIGHUP.

    -d, --daemon
       käitab wesnothd taustarežiimis (daemon)

    -h, --help
       ütleb, mida käsureavalikud teevad.

    --log-level=domain1,domain2,...
       määrab logimise taseme. all valib kõik tasemed. Tasemeteks on:
       error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error ning
       serveri jaoks info.

    -p port, --port port
       seob serveri konkreetse pordiga. Kui muud pole määratud, on
       kasutusel 15000.

    -t arv, --threads arv
       määrab  võrgu  S/V  lõimede  maksimumarvu  (vaikimisi:
       5, maksimum: 30).

    -T arv, --max-threads arv
       määrab maksimaalse lõimede arvu.  Kui 0, siis piirang puudub
       (vaikimisi: 0).

    -V, --version
       näitab versiooninumbrit ja väljub programmist.

    -v, --verbose
       lülitab silumislogi sisse.

SERVERIHÄÄLESTUS

  Üldsüntaks on järgmine:
    [tag]

       klahv="vrtus"

       klahv="vrtus,vrtus,..."

    [/tag]

  Globaalsed võtmed:
    allow_remote_shutdown
       Negatiivse väärtuse (vaikimisi) korral ignoreeritakse kõiki
       sulgemis- ja taaskäivituskäske peale FIFO omade. Positiivse
       (jah) väärtuse korral lubab administraatoril mängu  eemalt
       sulgeda.

    ban_save_file
       Absoluutne või suhteline kataloogitee (gzip-pakitud) failini,
       mida server saab lugeda ja kirjutada. Keelud salvestatakse
       sellesse faili ja loetakse serveri käivitamisel sisse.

    compress_stored_rooms
       Määrab, kas ruumidefaili saab lugeda ja kirjutada pakitud kujul.
       Vaikimisi on 'jah'.

    connections_allowed
       Lubatud ühenduste arv samalt IP-aadressilt. 0 tähendab lõputut
       hulka. (vaikimisi: 5)

    disallow_names
       Nimed ja hüüdnimed, mida server ei tunnista. Metamärgid `*' ja
       `?' on toetatud. Lisainfoks vt. glob(7) .  Vaikimisi väärtused
       (kui      muud      ei      määrata)     on:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Serveri käsujärjekorra (FIFO) kataloog (nagu wesnothi /query ...
       ). Kui pole määratud, kasutatakse kompileerimisaegset vaikimisi
       väärtust (vaikimisi: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Lubatud sõnumite arv perioodil messages_time_period. (vaikimisi:
       4)

    messages_time_period
       Ajavahemik (sekundites), mille jooksul kontrollitakse sõnumitega
       üleujutamist (vaikimisi: 10 sekundit).

    motd  Päevasõna.

    new_room_policy
       Määrab, kes saab serveris uusi ruume luua. Võimalikud väärtused
       on 'everyone' (igaüks), 'registered' (registreeritud kasutajad),
       'admin' (haldur) ja 'nobody' (mitte keegi). Vaikimisi väärtuseks
       on 'everyone'.

    passwd Administraatori salasõna (vt /query adminparool).

    replay_save_path
       Mängusalvestuste kataloog. (Ära unusta alguse kaldkriipsu!)
       Vaikmisi on `' ehk wesnothd käivituskataloog.

    restart_command
       Käsk, mida server kasutab uue serveriprotsessi käivitamiseks
       läbi `restart'-käsu. (Kasutatav vaid käsujärjekorra kaudu. Vt
       allow_remote_shutdown -sätet.)

    room_save_file
       Kataloogitee ruumiandmete failini. Seda faili loetakse serveri
       käivitumisel ja hiljem ka kirjutatakse sinna. Kui see on tühi
       või määramata, siis ruume ei laeta ega salvestata.

    save_replays
       Määrab, kas server  salvestab  mängu  käigu  automaatselt.
       (vaikimisi: false).

    versions_accepted
       Komadega  eraldatud  tunnusstringide  loetelu,  mida server
       tunnistab. Metamärgid `*' and `?' on toetatud.  (vaikimisi on
       vastav Wesnothi versioon)
       N: versions_accepted="*" tunnistab kõiki versioone.

    user_handler
       Kasutajahalduri nimi. Hetkel on saadaval 'forum' (wesnothd
       ühendamiseks  phpbb  foorumi  andmebaasiga)  ja  'sample'
       (näitrealisatsioon  kasutajate  haldusliidesest.  Kes  seda
       tegelikult kasutab, on hull). Vaikimisi väärtuseks on 'forum'.
       Pead ka lisama [user_handler]-sektsiooni.

  Globaalsed märgendid:
    [redirect] Määrab serveri, kuhu kindlad klienttarkvara versioonid
    suunatakse.

       host  Ümbersuunatava serveri aadress.

       port  Port, kuhu ühendutakse.

       version
           Komadega  eraldatud   nimekiri   ümbersuunatavatest
           versioonidest.   Metamärkide   osas  käitub  nagu
           versions_accepted.

    [ban_time] Võtmesõnade määramiseks ajutiste keeldude nimekirja jaoks.

       name  Nimi keeluajale viitamiseks.

       time  Ajapikkuse defineerimine. Vorming:: %d[%s[%d%s[...]]] ,
           kus %s on s (sekundid), m (minutid), h (tunnid), D
           (päevad), M (kuud) või Y (aastad) ja %d on arv.  Kui
           pole  määratud,  kasutatakse  m-i  (minutid).  N:
           time="1D12h30m" annab keelu pikkuseks 1 päeva, 12 tundi
           ja 30 minutit.

    [proxy] Käsib serveril toimida puhvrina ja edastada ühendunud kliendi
    soovid konkreetsele serverile.  Samad võtmed kui [redirect] juures.

    [user_handler] Käivitab kasutajahalduri. Võtmed sõltuvad konkreetsest
    haldurist, mis määratakse user_handler võtmega. Kui [user_handler]
    -sektsioon on häälestusfailis olemas, toimib server ilma kasutajate
    registreerimiseta.

       db_host
           (user_handler=forum korral) Andmebaasiserveri masina nimi

       db_name
           (handler=forum jaoks) Andmebaasi nimi

       db_user
           (user_handler=forum jaoks) Kasutajanimi, millega baasi
           sisse logida

       db_password
           (user_handler=forum jaoks) Kasutaja salasõna

       db_users_table
           (user_handler=forum  jaoks)  Tabeli  nimi,   kuhu
           salvestatakse phpbb foorumi kasutajainfo. Tõenäoliselt on
           see <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu wesnothd
           salvestab kasutajainfo. See tuleb luua käsitsi. N: CREATE
           TABLE  <tabel>(kasutaja  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit  INT  UNSIGNED  NOT  NULL DEFAULT 0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample  jaoks).  Aeg  päevades,  mille
           möödumisel konto aegub.

    [mail] Häälestab SMTP-serveri, mille kaudu kasutajahaldur saab saata
    e-kirju. Praegu saadaval vaid 'sample'-kasutajahaldurile..

       server Postiserveri nimi

       username
           Postiserveri kasutajanimi

       password
           Kasutaja parool.

       from_address
           Sinu sõnumi vastuseaadress.

       mail_port
           Port, kus e-postiserver jookseb. Vaikimisi on see 25.

VÄLJUMISOLEK

    Tavapärane väljumisolek on 0, kui server korralikult peatati. Olek 2
    tähistab käsureaparameetrite viga.

AUTOR

    Kirjutaja David White <davidnwhite@verizon.net>. Muutjad: Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton.de@gmail.com>      ja      Thomas     Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Selle manuaalilehe algne autor oli Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÕIGUS

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse
    koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte
    müügikõlbulikkuse või kindlaks otstarbeks kasutuskõlbulikkuse suhtes.

LISAINFO

    wesnoth(6).