Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    demangle - Desfai a mutilacion dos nomes dos simbolos de C++

SINOPSE

    demangle

DESCRICI'ON

    demangle le unha lista de nomes de simbolos de C++ mutilados desde a
    entrada estandar e converteos a unha forma lexibel na saida estandar.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de
    KDE.

EXEMPLO

    Crie un ficheiro chamado nomes que contena os seguintes nomes
    codificados de simbolos:

      _ZNK6Object10metaObjectEv
      _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
      _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Estes nomes poden ser recuperados como segue:

      example$ demangle < nomes
      Object::metaObject() const
      QPtrList<Arrow>::clear()
      construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

CONSULTE TAM'EN

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003          DEMANGLE(1)