Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

makekdewidgets


NOME

    makekdewidgets - Contrue extensions de widget de Qt(TM) a partir dun
    ficheiro de descricion ao estilo ini.

SINOPSE

    makekdewidgets [Opcions de Qt(TM)] [Opcions de KDE] ficheiro

DESCRICI'ON

    makekdewidgets construe extensions de widget de Qt(TM) a partir dun
    ficheiro de descricion con estilo ini.

OPCI'ONS

    Argumentos:

    ficheiro
      Ficheiro de entrada

    Opci'ons:

    -o <ficheiro>
      Ficheiro de saida

    -n <nome da extensi'on>
      O nome da clase da extension a xerar [WidgetsPlugin]

    -g <grupo>
      O nome do grupo predeterminado do widget a mostrar no designer
      [Custom]

    -p <dir mapa de p'ixeles>
      Inclue mapas de pixeles dun directorio fonte

    Opci'ons xen'ericas:

    --help
      Mostrar axuda acerca das opcions

    --help-qt
      Mostra as opcions especificas de Qt(TM)

    --help-kde
      Mostra as opcions especificas de KDE

    --help-all
      Mostra todas as opcions

    --author
      Mostra informacion do autor

    -v, --version
      Mostra informacion da version

    --license
      Mostra informacion da licenza

    Opci'ons de KDE:

    --caption <t'itulo>
      Usa "titulo" como o nome na barra do titulo

    --icon <'icone>
      Usa "icone" como o icone do programa

    --miniicon <'icone>
      Usa "icone" como o icone do programa

    --config <nomeFicheiro>
      Usa un ficheiro de configuracion alternativo

    --dcopserver <servidor>
      Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados de
      memoria

    --waitforwm
      Agarda por un xestor de fiestras compatibel con WM_NET

    --style <estilo>
      Estabelece o estilo da GUI do programa

    --geometry <xeometr'ia>
      Estabelece da xeometria do widget principal - consulte man X para
      saber mais acerca do formato do argumento

    Opci'ons de Qt(TM):

    --display <nomePantalla>
      Usa o display "nomePantalla" do servidor X

    --session <idSesion>
      Restaura o programa co "idSesion" indicado

    --cmap
      Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha pantalla
      de 8-bit

    --ncols <cantidade>
      Limita o numero de cores reservadas no cubo de cores nunha pantalla
      de 8-bit, se o programa esta a usar a especificacion de cor
      QApplication::ManyColor

    --nograb
      Indicalle a Qt(TM) que nunca capture nen o rato nen o teclado

    --sync
      Troca para o modo sincrono para depuracion

    --fn, --font <tipoLetra>
      Define o tipo de letra do programa

    --bg, --background <cor>
      Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa (as
      sombras claras e escuras son calculadas)

    --fg, --foreground <cor>
      Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

    --btn, --button <cor>
      Estabelece a cor predeterminada dos botons

    --name <nome>
      Estabelece o nome do programa

    --title <t'itulo>
      Estabelece o titulo do programa

    --visual TrueColor
      Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

    --inputstyle <estiloEntrada>
      Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores
      posibeis son "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

    --im <servidor XIM>
      Indica o servidor XIM

    --noxim
      Deshabilita o XIM

    --reverse
      Reflicte a disposicion dos widgets por enteiro

CONSULTE TAM'EN

    http://developer.kde.org
      O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

    Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non
    envie directamente correos aos autores.

AUTOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
      Autor.