Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    qtdoc - Abre unha paxina de axuda de Qt(TM) en Konqueror

SINOPSE

    qtdoc [nomeClase]

DESCRICI'ON

    qtdoc abre unha paxina de axuda de Qt(TM) en Konqueror. De indicarse
    nomeClase, abrira a axuda desa clase. De non indicarse abrirase a
    paxina inicial da axuda de Qt(TM). nomeClase non e sensibel a
    capitalizacion.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Software de KDE

AMBIENTE

    QTDIR
      O directorio baixo o cal esta instalada Qt(TM). A paxina inicial da
      axuda de Qt(TM) deberia estar en $QTDIR/doc/html.

EXEMPLOS

    Para mostrar a axuda da clase QString:

      qtdoc QString

CONSULTE TAM'EN

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTORES

    Esta paxina de manual foi elaborada por Ben Burtonbab@debian.org

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]        7 de abril de 2003           QTDOC(1)