Provided by: xfce4-terminal_0.4.8-1ubuntu1_i386 bug

NAME

    Terminal - Un emulador de terminal para as X

SINOPSE

    Terminal [OPCION...]

DESCRICI'oN

    Terminal e o que se conece como emulador de terminal X, a miudo chamada
    terminal ou shell. Proporciona un equivalente a desfasada pantalla de
    texto no seu escritorio, pero que pode compartir a pantalla facilmente
    con outros aplicativos graficos. Os usuarios de Windows pode que estean
    familiarizados ca utilidade MS-DOS, que ten a funcion analoga de
    ofrecer unha lina de ordes DOS en Windows, ainda que debe ter en conta
    que a CLI de UNIX e moito mais potente e facil de usar que a de DOS.

    Terminal emula ao aplicativo xterm desenvolvido polo X Consortium. En
    cambio, o aplicativo xterm emula a terminal do DEC VT102 e tamen
    soporta as secuencias de escape do DEC VT220. Unha secuencia de escape
    e unha serie de caracteres que comezan co caracter Esc. Terminal acepta
    todas as secuencias de escape que usan as terminais do VT102 e do VT220
    usan para funcions como situar o cursor e limpar a pantalla.

OPCI'oNS

  Resumo de opci'ons
    Aqui ten un resumo de todas as opcions, agrupadas por tipo. As
    explicacions estan nas seguintes seccions.

    Opcions xerais
      -h, --help; -V, --version; --disable-server;
      --default-display=pantalla; --default-working-directory=directorio

    Separadores de xanelas ou lapelas
      --tab; --window

    Opcions de lapelas
      -x, --execute; -e, --command=orde; --working-directory=directorio;
      -T, --title=t'itulo; -H, --hold

    Opcions de xanela
      --display=pantalla; --geometry=xeometr'ia; --role=rol;
      --startup-id=cadea; -I, --icon=icona; --fullscreen; --maximize;
      --show-menubar, --hide-menubar; --show-borders, --hide-borders;
      --show-toolbars, --hide-toolbars

  Opci'ons xerais
    -h, --help
      Lista as diferentes opcions de lina de ordes que admite Terminal e
      sae

    -V, --version
      Mostrar a informacion da version e sair

    --disable-server
      Non rexistrarse co bus de mensaxes de sesion D-BUS

    --default-display=pantalla
      A pantalla das X predeterminada que se vai usar.

    --default-working-directory=directorio
      Define directorio como directorio de traballo predeterminado para a
      terminal

  Separadores de xanelas ou lapelas
    --tab
      Abrir unha nova lapela na ultima xanela especificada; podese
      proporcionar mais dunha destas opcions.

    --window
      Abrir unha nova xanela cunha soa lapela; podese proporcionar mais
      dunha destas opcions.

  Opci'ons de lapelas
    -x, --execute
      Executa o resto da lina de ordes na terminal

    -e, --command=orde
      Executar orde na terminal

    --working-directory=directorio
      Define directorio como directorio de traballo para a terminal

    -T, --title=t'itulo
      Define t'itulo como titulo da xanela inicial de terminal

    -H, --hold
      Fai que se mantena a terminal despois de que termine a orde filla

  Opci'ons de xanela
    --display=pantalla
      Pantalla X a usar para a ultima xanela especificada.

    --geometry=xeometr'ia
      Define a xeometria da ultima xanela especificada a geometry.
      Consulte X(7) para obter mais informacion sobre como especificar as
      xeometrias das xanelas.

    --role=rol
      Define a rol o rol de xanela da ultima xanela especificada. So se
      aplica a unha xanela e pode especificarse unha vez por cada xanela
      que cree dende a lina de ordes. Usase sobre todo para a xestion de
      sesions dentro de Terminal

    --startup-id=cadea
      Especifica a notificacion de inicio da ultima xanela especificada.
      Usase internamente para reenviar o id de notificacion de inicio
      usando o servizo D-BUS.

    -I, --icon=icona
      Define a icona da terminal como un nome de icona ou un nome de
      ficheiro.

    --fullscreen
      Poner a ultima xanela especificada en modo pantalla completa; so se
      aplica a unha xanela; pode especificarse unha vez por cada xanela
      que se crea dende a lina de ordes.

    --maximize
      Poner a ultima xanela especificada en modo maximizado; so se aplica
      a unha xanela; pode especificarse unha vez por cada xanela que se
      crea dende a lina de ordes.

    --show-menubar
      Activa a barra de menu para a ultima xanela especificada. Pode
      especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a lina de
      ordes.

    --hide-menubar
      Desactiva a barra de menu para a ultima xanela especificada. Pode
      especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a lina de
      ordes.

    --show-borders
      Activar as decoracions de xanela para a ultima xanela especificada.
      So se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada
      xanela que se crea dende a lina de ordes.

    --hide-borders
      Desactivar as decoracions de xanela para a ultima xanela
      especificada. So se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha
      vez por cada xanela que se crea dende a lina de ordes.

    --show-toolbars
      Activar as barras de ferramentas para a ultima xanela especificada.
      So se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada
      xanela que se crea dende a lina de ordes.

    --hide-toolbars
      Desactivar as barras de ferramentas para a ultima xanela
      especificada. So se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha
      vez por cada xanela que se crea dende a lina de ordes.

EXEMPLOS

    Terminal --geometry 80x40 --command mutt --tab --command mc
      Abre unha nova xanela de terminal cunha xeometria de 80 columnas e
      40 filas e duas lapelas, na que na primeira lapela se executa mutt
      e na segunda lapela se executa mc.

CONTORNO

    Terminal usa a Especificacion Basedir tal como se define en
    Freedesktop.org[1] para atopar os seus datos e os seus ficheiros de
    configuracion. Isto significa que as localizacions dos ficheiros se
    especificaran como unha ruta relativa aos directorio especificados na
    especificacion.

    ${XDG_CONFIG_HOME}
      O primeiro directorio no que se han buscar os ficheiros de
      configuracion. Por defecto esta definido a ~/.config/.

    ${XDG_CONFIG_DIRS}
      Un lista separada por comas de directorios base que contenen datos
      de configuracion. Por defecto o aplicativo mirara en filename
      role="directory">${sysconfdir}/xdg/

    ${XDG_DATA_HOME}
      A raiz de todolos ficheiros de datos especificos do usuario. Por
      defecto e ~/.local/share/.

    ${XDG_DATA_DIRS}
      Un conxunto de directorios base ordenados por preferencia relativos
      nos cales se deben buscar os ficheiros de datos ademais de no
      directorio base ${XDG_DATA_HOME}. Os directorios deben separarse
      con comas.

FICHEIROS

    ${XDG_CONFIG_DIRS}/Terminal/terminalrc
      Esta e a localizacion do ficheiro de configuracion que inclue as
      preferencias que controlan o aspecto e mailo comportamento de
      Terminal.

    ${XDG_DATA_DIRS}/Terminal/Terminal-toolbars.ui
      Este ficheiro inclue a definicion da interface de usuario para as
      barras de ferramentas. Se personaliza as barras de ferramentas
      usando o editor grafico de barras de ferramentas, Terminal ha
      gardar a disposicion das novas barras de ferramentas no ficheiro
      ${XDG_DATA_HOME}/Terminal/Terminal-toolbars.ui.

VEXA TAM'eN

    bash(1), X(7)

AUTHORS

    Nick Schermer <nick@xfce.org>
      Desenvolvedor

    Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
    Desenvolvedor de software, os-cillation, Desenvolvemento do sistema,
      Desenvolvedor

NOTES

    1. Freedesktop.org
      http://freedesktop.org/