Provided by: xfce4-terminal_0.4.8-1ubuntu1_amd64 bug

NAME

    Terminal - Un emulador de terminal para as X

SINOPSE

    Terminal [OPCIÓN...]

DESCRICIóN

    Terminal é o que se coñece como emulador de terminal X, a miúdo chamada terminal ou shell.
    Proporciona un equivalente a desfasada pantalla de texto no seu escritorio, pero que pode
    compartir a pantalla facilmente con outros aplicativos gráficos. Os usuarios de Windows
    pode que estean familiarizados ca utilidade MS-DOS, que ten a función análoga de ofrecer
    unha liña de ordes DOS en Windows, aínda que debe ter en conta que a CLI de UNIX é moito
    máis potente e fácil de usar que a de DOS.

    Terminal emula ao aplicativo xterm desenvolvido polo X Consortium. En cambio, o aplicativo
    xterm emula á terminal do DEC VT102 e tamén soporta as secuencias de escape do DEC VT220.
    Unha secuencia de escape é unha serie de caracteres que comezan co carácter Esc. Terminal
    acepta todas as secuencias de escape que usan as terminais do VT102 e do VT220 usan para
    funcións como situar o cursor e limpar a pantalla.

OPCIóNS

  Resumo de opcións
    Aquí ten un resumo de todas as opcións, agrupadas por tipo. As explicacións están nas
    seguintes seccións.

    Opcións xerais
      -h, --help; -V, --version; --disable-server; --default-display=pantalla;
      --default-working-directory=directorio

    Separadores de xanelas ou lapelas
      --tab; --window

    Opcións de lapelas
      -x, --execute; -e, --command=orde; --working-directory=directorio; -T, --title=título;
      -H, --hold

    Opcións de xanela
      --display=pantalla; --geometry=xeometría; --role=rol; --startup-id=cadea; -I,
      --icon=icona; --fullscreen; --maximize; --show-menubar, --hide-menubar;
      --show-borders, --hide-borders; --show-toolbars, --hide-toolbars

  Opcións xerais
    -h, --help
      Lista as diferentes opcións de liña de ordes que admite Terminal e sae

    -V, --version
      Mostrar a información da versión e saír

    --disable-server
      Non rexistrarse co bus de mensaxes de sesión D-BUS

    --default-display=pantalla
      A pantalla das X predeterminada que se vai usar.

    --default-working-directory=directorio
      Define directorio como directorio de traballo predeterminado para a terminal

  Separadores de xanelas ou lapelas
    --tab
      Abrir unha nova lapela na última xanela especificada; pódese proporcionar máis dunha
      destas opcións.

    --window
      Abrir unha nova xanela cunha soa lapela; pódese proporcionar máis dunha destas
      opcións.

  Opcións de lapelas
    -x, --execute
      Executa o resto da liña de ordes na terminal

    -e, --command=orde
      Executar orde na terminal

    --working-directory=directorio
      Define directorio como directorio de traballo para a terminal

    -T, --title=título
      Define título como título da xanela inicial de terminal

    -H, --hold
      Fai que se manteña a terminal despois de que termine a orde filla

  Opcións de xanela
    --display=pantalla
      Pantalla X a usar para a última xanela especificada.

    --geometry=xeometría
      Define a xeometría da última xanela especificada a geometry. Consulte X(7) para obter
      máis información sobre como especificar as xeometrías das xanelas.

    --role=rol
      Define a rol o rol de xanela da última xanela especificada. Só se aplica a unha xanela
      e pode especificarse unha vez por cada xanela que cree dende a liña de ordes. Úsase
      sobre todo para a xestión de sesións dentro de Terminal

    --startup-id=cadea
      Especifica a notificación de inicio da última xanela especificada. Úsase internamente
      para reenviar o id de notificación de inicio usando o servizo D-BUS.

    -I, --icon=icona
      Define a icona da terminal como un nome de icona ou un nome de ficheiro.

    --fullscreen
      Poñer a última xanela especificada en modo pantalla completa; só se aplica a unha
      xanela; pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

    --maximize
      Poñer a última xanela especificada en modo maximizado; só se aplica a unha xanela;
      pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

    --show-menubar
      Activa a barra de menú para a última xanela especificada. Pode especificarse unha vez
      por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

    --hide-menubar
      Desactiva a barra de menú para a última xanela especificada. Pode especificarse unha
      vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

    --show-borders
      Activar as decoracións de xanela para a última xanela especificada. Só se aplica a
      unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de
      ordes.

    --hide-borders
      Desactivar as decoracións de xanela para a última xanela especificada. Só se aplica a
      unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de
      ordes.

    --show-toolbars
      Activar as barras de ferramentas para a última xanela especificada. Só se aplica a
      unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de
      ordes.

    --hide-toolbars
      Desactivar as barras de ferramentas para a última xanela especificada. Só se aplica a
      unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de
      ordes.

EXEMPLOS

    Terminal --geometry 80x40 --command mutt --tab --command mc
      Abre unha nova xanela de terminal cunha xeometría de 80 columnas e 40 filas e dúas
      lapelas, na que na primeira lapela se executa mutt e na segunda lapela se executa mc.

CONTORNO

    Terminal usa a Especificación Basedir tal como se define en Freedesktop.org[1] para atopar
    os seus datos e os seus ficheiros de configuración. Isto significa que as localizacións
    dos ficheiros se especificarán como unha ruta relativa aos directorio especificados na
    especificación.

    ${XDG_CONFIG_HOME}
      O primeiro directorio no que se han buscar os ficheiros de configuración. Por defecto
      está definido a ~/.config/.

    ${XDG_CONFIG_DIRS}
      Un lista separada por comas de directorios base que conteñen datos de configuración.
      Por defecto o aplicativo mirará en filename role="directory">${sysconfdir}/xdg/

    ${XDG_DATA_HOME}
      A raíz de tódolos ficheiros de datos específicos do usuario. Por defecto é
      ~/.local/share/.

    ${XDG_DATA_DIRS}
      Un conxunto de directorios base ordenados por preferencia relativos nos cales se deben
      buscar os ficheiros de datos ademais de no directorio base ${XDG_DATA_HOME}. Os
      directorios deben separarse con comas.

FICHEIROS

    ${XDG_CONFIG_DIRS}/Terminal/terminalrc
      Esta é a localización do ficheiro de configuración que inclúe as preferencias que
      controlan o aspecto e mailo comportamento de Terminal.

    ${XDG_DATA_DIRS}/Terminal/Terminal-toolbars.ui
      Este ficheiro inclúe a definición da interface de usuario para as barras de
      ferramentas. Se personaliza as barras de ferramentas usando o editor gráfico de barras
      de ferramentas, Terminal ha gardar a disposición das novas barras de ferramentas no
      ficheiro ${XDG_DATA_HOME}/Terminal/Terminal-toolbars.ui.

VEXA TAMéN

    bash(1), X(7)

AUTHORS

    Nick Schermer <nick@xfce.org>
      Desenvolvedor

    Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
    Desenvolvedor de software, os-cillation, Desenvolvemento do sistema,
      Desenvolvedor

NOTES

    1. Freedesktop.org
      http://freedesktop.org/