Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

NOME

    wesnoth — A batalla por Wesnoth, un xogo de estratexia por roldas ambientado nun mundo
    fantástico.

SINOPSE

    wesnoth [OPCIÓNS] [RUTA_AOS_DATOS]

DESCRICIÓN

    A batalla por Wesnoth é un xogo de estratexia por roldas ambientado nun mundo fantástico.

    Derrota a todos os líderes inimigos escollendo sabiamente as tropas e xestionando
    coidadosamente os recursos de ouro e vilas. Todas as unidades teñen as fortalezas e
    debilidades. Para gañar, desprega as túas forzas de xeito que aproveiten completamente o
    seu potencial, e impide que os inimigos fagan o mesmo. A medida que as unidades consigan
    experiencia, adquirirán novas habilidades e volveranse máis fortes. Xoga na lingua que
    queiras e pon a proba as túas habilidades contra a intelixencia artificial, ou únete á
    enorme comunidade internacional de xogadores de A batalla por Wesnoth que se reúne na
    Internet. Crea unidades, escenarios ou campañas personalizadas, e compárteo todo co resto
    da comunidade.

OPCIÓNS

    --bpp número
       Establece a cantidade de bits por píxel. Por exemplo: --bpp 32.

    -c, --campaign [<identificador da campaña>]
       Ir directamente á campaña indicada co identificador indicado. Se non se indica un
       identificador, aparecerá un menú de escolla. Nota: ao empregar esta opción
       asegúrese tamén de indicar o directorio dos datos como argumento final, ou
       asumirase que o identificador é dito directorio.

    --campaign-difficulty <dificultade>
       A dificultade da campaña indicada (do 1 ao máximo). Se non se especificase,
       aparecería un diálogo de escolla da dificultade da campaña.

    --campaign-scenario <identificador do escenario>
       O identificador do escenario da campaña indicada. De omitirse o parámetro,
       empregarase o primeiro escenario.

    --config-dir nome
       Define nome coma o nome do cartafol da configuración do usuario no seu directorio
       persoal («$HOME») ou «Os meus documentos\Os meus xogos» en Windows. Tamén podes
       indicar unha ruta absoluta para o directorio da configuración fóra dos antes
       mencionados.

    --config-path
       Devolve a ruta do directorio da configuración do usuario.

    --data-dir <directorio>
       Substitúe o directorio dos datos polo directorio indicado.

    -d, --debug
       Activa opcións adicionais no modo de ordes do xogo. Consulta o wiki  en
       «http://wiki.wesnoth.org/CommandMode» (en inglés) para máis información sobre o
       modo de ordes do xogo.

    -e, --editor ficheiro
       Inicia directamente o editor de mapas integrado. Se se indica un ficheiro, fai o
       mesmo que -l --load.

    --fps Amosa nunha esquina da pantalla o número de fotogramas por segundo ao que se está
       executando o xogo.

    -f, --fullscreen
       Executa o xogo a pantalla completa.

    --gunzip ficheiro_de_entrada.gz
       Descomprime un ficheiro que debería estar en formato “gzip” e gárdao sen o sufixo
       «.gz». Borrarase o ficheiro_de_entrada.gz.

    --gzip ficheiro_de_entrada
       Comprime un ficheiro en formato “gzip”, gárdao coma ficheiro_de_entrada.gz e borra
       o ficheiro_de_entrada.

    -h, --help
       Devolve un resumo das opcións da liña de ordes.

    -l, --load ficheiro
       Carga a partida ficheiro do directorio de partidas estándar. Se tamén se usan as
       opcións -e ou --editor, iníciase o editor co mapa do ficheiro aberto. Se é un
       directorio, o editor iniciarase cun diálogo de carga de mapas aberto en dito
       directorio.

    --log-nivel=dominio_1,dominio_2,
       Establece o nivel de severidade dos dominios do rexistro. Pódese usar all para
       referirse a calquera dominio do rexistro. Os niveis dispoñíbeis son os seguintes:
       error (erro), warning (aviso), info (información) e debug (depuración). error é o
       nivel predeterminado.

    --logdomains [filtro]
       Devolve os dominios do rexistro definidos (só os que conteñan o filtro se se usa).

    --max-fps
       O número máximo de fotogramas por segundo que pode empregar o xogo. O valor debe
       estar entre «1» e «1000», sendo 50 o valor predeterminado.

    -m, --multiplayer
       Executa unha partida de varios xogadores. Hai opcións adicionais que poden
       empregarse xunto con --multiplayer tal e como se explica máis abaixo. --multiplayer
       só pode ir seguido destas opcións adicionais.

    --no-delay
       Executa o xogo sen atrasos para probas de rendemento gráfico. Isto actívase
       automaticamente con --nogui.

    --nocache
       Desactiva a caché de datos do xogo.

    --nomusic
       Executa o xogo sen música.

    --nosound
       Executa o xogo sen sons e sen música.

    --path Devolve o directorio de datos do xogo.

    --preprocess,   -p[=<definición_1>,<definición_2>,…]   <ficheiro   ou   cartafol>
    <directorio_de_destino>
       Preprocesa o ficheiro ou cartafol indicado. O ficheiro ou ficheiros escribiranse no
       directorio de destino indicado: un ficheiro “cfg” simple e outro procesado. Se se
       indica un cartafol, preprocesaranse todos os seus contidos baseándose nas regras
       para o preprocesador coñecidas. Os macros comúns dos directorios dos datos, do
       núcleo  e  dos  macros  preprocesaranse  antes  que os recursos indicados.
       definición_1,definición_2,... son as definicións adicionais que se engadirán antes
       de preprocesar os ficheiros. Se quere engadilas terá que prefixalas co carácter
       «=». Se «SKIP_CORE» está na lista de definicións o directorio dos datos e o do
       núcleo non se preprocesarán. Por exemplo: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial
       ~/result ou -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result.

    --preprocess-input-macros <ficheiro_fonte>
       Só o emprega a orde «--preprocess». Especifica un ficheiro con definicións para
       antes do preprocesamento.

    --preprocess-output-macros [<ficheiro_obxectivo>]
       Só o emprega a orde «--preprocess». Devolve todos os macros preprocesados do
       ficheiro obxectivo. Se non se especifica un ficheiro devolverá os do ficheiro
       «_MACROS_.cfg» do directorio obxectivo da orde «--preprocess». Este modificador ten
       que escribirse antes da orde «--preprocess».

    -r XxY, --resolution XxY
       Establece a resolución do xogo. Por exemplo: -r 800x600.

    -s, --server [máquina]
       Conéctase á máquina especificada se existe, senón conéctase ao primeiro servidor da
       configuración. Por exemplo: --server server.wesnoth.org.

    --strict-validation
       Os erros de corrección trátanse coma erros graves.

    -t, --test
       Executa o xogo nun pequeno escenario de proba.

    --validcache
       Asume que a caché está ben (perigoso).

    -v, --version
       Devolve o número da versión.

    -w, --windowed
       Executa o xogo nunha xanela.

    --with-replay
       Reproduce a partida cargada coa opción --load.

Opcións para --multiplayer

    As opcións para partidas con varios xogadores específicas dun bando márcanse cun número.
    «número» tense que substituír polo número do bando. Normalmente é «1» ou «2», pero depende
    do número de xogadores que permita o escenario escollido.

    --ai_confignúmero=valor
       Escolle un ficheiro de configuración a cargar para a intelixencia artificial que
       controla o bando especificado.

    --algorithmnúmero=valor
       Fai que a intelixencia artificial do bando indicado empregue o algoritmo non
       estándar indicado. Os seus posíbeis valores son idle_ai e sample_ai.

    --controllernúmero=valor
       Decide quen controla o bando indicado. Os valores dispoñíbeis son: human e ai.

    --era=valor
       Usa esta opción para xogar na era seleccionada en vez de na era predeterminada
       (Default). A era elíxese mediante un identificador. As eras descríbense no ficheiro
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       Sae do xogo unha vez se remate o escenario, sen amosar un diálogo de vitoria ou
       derrota que requira que o usuario prema «Aceptar». Isto tamén se emprega para
       probas de rendemento automatizadas mediante guións.

    --nogui
       Executa o xogo sen interface gráfica. Debe aparecer antes de --multiplayer para
       funcionar correctamente.

    --parmnúmero=nome:valor
       Establece parámetros adicionais para o bando. Este parámetro depende das opcións
       usadas con --controller e --algorithm. Só debería resultarlle útil a quen estea a
       deseñar a súa propia intelixencia artificial (aínda non está completamente
       documentado).

    --scenario=valor
       Selecciona  un  escenario  con  varios xogadores polo seu identificador. O
       identificador do escenario por omisión é multiplayer_The_Freelands.

    --sidenúmero=valor
       Escoller unha facción da era actual para bando número número. A facción elíxese
       mediante  un  identificador.  As  faccións  descríbense  no  ficheiro
       «data/multiplayer.cfg».

    --turns=valor
       Establece o número de roldas para o escenario  elixido.  50  de  maneira
       predeterminada.

ESTADO AO SAÍR

    Se a situación ao saír é normal, o estado ao saír será «0». «1» correspóndese cun erro de
    inicialización —ben do SDL, da configuración de vídeo, dos tipos de letra, etc—. «2»
    indica que o erro se produciu coas opcións da liña de ordes.

AUTORES

    Autor orixinal: David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Modificacións posteriores: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> e
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Autor orixinal desta axuda: Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visite o sitio web oficial: http://www.wesnoth.org/

DEREITOS DE AUTOR

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Isto é software libre. Este software está protexido polos termos da versión 2 da licenza
    GNU GPL, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non existe NINGUNHA
    garantía. Nin sequera para o seu USO COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

VÉXASE TAMÉN

    wesnothd(6).