Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    qtoptions - Opcions habituais da lina de comandos para todos os
    programas baseados nas bibliotecas Qt

SINOPSE

    Programa baseado en Qt [Opcions xenericas de Qt]

OPCI'ONS

    As seguintes opcions son de aplicacion a todos os programas baseados en
    Qt(TM):

    --display nomeDisplay
      Usa o display nomeDisplay do servidor das X.

    --session sessionId
      Restaura o programa para a sessionId que se indica.

    --cmap
      Fai que o programa instale un mapa de cores privado nun display de
      8-bits.

    --ncols n'umero
      Limita o numero de cores reservadas no cubo de cores dun display de
      8-bits, se o programa esta a usar a especificacion de cor
      QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Indicalle a Qt(TM) que nunca capture o rato nen o teclado.

    --dograb
      Unha execucion dentro dun depurador pode provocar un --nograb
      implicito, use -dograb para sobrescreber.

    --sync
      Muda para o modo sincronico para depuracion de erros.

    --fn,--font nomeFonte
      Define o tipo de letra do programa.

    --bg,--background cor
      Configura a cor de fondo por omision e unha paleta do programa (as
      sombras claras e escuras son calculadas).

    --fg,--foreground cor
      Configura a cor por omision de primeiro plano

    --btn,--button cor
      Configura a cor por omision dos botons.

    --name nome
      Estabelece o nome do programa.

    --title t'itulo
      Estabelece o titulo do programa (para a barra de titulo).

    --visual TrueColor
      Obriga ao programa a usar un aspeito TrueColor nun display de
      8-bits.

    --inputstyle estilo de entrada
      Estabelece o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores
      posibeis son onthespot, overthespot, offthespot e root.

    --im servidor XIM
      Indica o servidor XIM.

    --noxim
      Deshabilita o XIM

    --reverse
      inverte a disposicion dos widgets

    --stylesheet ficheiro.qss
      aplica a folla de estilos de Qt aos widgets do programa

CONSULTE TAM'EN

    kdeoptions(7)

AUTORES

    Paxina de manual escrita por Lauri Watts lauri@kde.org

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.