Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    bc - Lebegőpontos kalkulátor nyelv

ÁTTEKINTÉS

    bc [ -lws ] [ fájl ... ]

VERZIÓ

    Ez a kézikönyv lap a GNU bc 1.03-as verzióját írja le.

LEÍRÁS

    bc egy olyan nyelv, amely lebegőpontos számolást nyújt, interaktív végrehajtással. Van
    némi hasonlóság a C programozási nyelvvel. Egy standard matematikai könyvtár megadható
    parancssor paraméterként. Ha szükséges, a matematikai könyvtárat definiálni kell, mielőtt
    bármilyen más fájlt feldolgoznánk. A bc a megadott fájlokban levő kódot a megadás
    sorrenjében dolgozza fel. Miután minden fájlt feldolgozott a bc a szabványos bemenetről
    vár további utasításokat. Minden kódot a beolvasás pillanatában végrehajt. (Ha egy fájlban
    olyan utasítás található, amely megállítja a feldolgozót, a bc nem fog a szabványos
    bemenetről olvasni.

    A bc ezen implementációja sok bővítéssel rendelkezik a POSIX standardhoz képest.
    Parancssor opcióval megadható, hogy a program ezeknél figyelmeztessen, vagy dobja vissza
    őket. Ez a dokumentum az ezen feldolgozó által elfogadott nyelvet írja  le.  A
    kiterjesztések természetesen jelölésre kerülnek.

OPCIÓK

    -l   Definiálja a standard matematikai könyvtárat.

    -w   Figyelmeztet a POSIX bc-hez képest használt kiterjesztésekre.

    -s   Csak a pontos POSIX bc nyelvet dolgozza fel.

SZÁMOK

    A bc legalapvetőbb eleme a szám. A számok pontossága bármekkora lehet. Ez a pontosság
    mind az egész, mind a tört részre vonatkozik. Minden szám belsőleg decimálisan tárolódik,
    és a számítások is decimálisan hajtódnak végre. (Ez a verzió az osztásnál és a szorzásnál
    csonkít.) A számoknak két jellemzője van, a hossz és a lépték. A hossz a szignifikáns
    decimális számjegyek számát jelenti, a lépték pedig a tizedspont után levőkét. Például:
        .000001 számnak a hossza és a léptéke is 6.
       míg az 1935.000 számnak a hossza 7, a léptéke 3.

VÁLTOZÓK

    A számokat két fajta változóban lehet tárolni, egyszerű változóban vagy tömbben. Mind az
    egyszerű, mind a tömbváltozónak van neve. A neveknek betűvel kell kezdődniük, ezt
    követhetik számok, betűk vagy aláhúzások. Minden betűnek kisbetűnek kell lennie. (A teljes
    alfanumerikus nevek már egy kiterjesztés. A POSIX bc-ben minden név egy kisbetűből áll.) A
    változó típusa a kontextusból tisztán kiderül, mivel minden tömb változót egy szögletes
    zárójel pár ([]) követ.

    Négy speciális változó van, scale, ibase, obase, és last. A scale azt definiálja, hogy
    néhány művelet a tizdes pont után hány számjegyet használjon. A scale alapértelmezett
    értéke 0. Az ibase és az obase definiálja a bemeneti és a kimeneti számrendszer
    konverziót. Az alapértelmezett számrendszer mind a bemenetre, mind a kimenetre 10-es. A
    last (kiterjesztés) változóban az utolsó kiírt érték szerepel. Ez  később  kerül
    részletezésre. Ezeknek vátlozóknak lehet értéket adni, de kifejezésben is használhatóak.

MEGJEGYZÉS

    A megjegyzések a bc-ben a /* karakterekkel kezdődnek és a */ karakterek jelzik a végét. A
    megjegyzések bárhol megjelenhetnek, és a bemenetben egy szóközt jelentenek. (Ez azt
    jelenti, hogy a megjegyzések elhatárolnak más objektumokat. Például, egy megjegyzés nem
    lehet egy változónév közepén.) A megjegyzésekben bármennyi újsor lehet (sor vége), a
    megjegyzés kezdete és vége között.

KIFEJEZÉSEK

    A számokat kifejezésekkel és utasításokkal lehet manipulálni. Mivel a nyelvet interaktívra
    készítették, az utasítások és a kifejezések rögtön végrehajtódnak. Nincs "fő" program
    (main függvény). A kód olyan sorrendben hajtódik végre, ahogy a bc beolvassa. (A
    függvények, később kerülnek leírásra, a beolvasás sorrendjében kerülnek definiálásra.)

    Egy egyszerű kifejezés egy konstans. A bc a konstanst az ibase változóban megadott
    bemeneti számrendszer szerint decimális számmá konvertálja. (Kivétel a függvényeknél.) Az
    ibase érvényes értékei 2-től 16-ig terjednek. Ezen a határon túli értéket megadva az ibase
    változónak, a változó értéke 2 vagy 16 lesz. A bemenő számok a 0-9-ig és az A-F-ig terjedő
    karaktereket tartalmazhatják.  (Megjegyzés: Nagybetűknek kell lenniük. A kisbetűk a
    változóknak vannak fenntartva.) Az egy számjegyű számoknak mindig a számjegy az értéke, az
    ibase változótól függetlenül (pl.: A = 10). A több számjegyű számoknál a bc az ibase-nél
    nagyobb számjegyeket bc - 1-re cseréli. Ezáltal, a FFF mindig a lehetó legnagyobb
    háromjegyű számot jelenti.

    A teljes kifejezések hasonlóak a többi magas szintű nyelvben levőkhöz.  Mivel csak
    egyetlen típusú szám van, nincs szabály a típusok keverésének kezelésére. Minden
    kifejezésnek van egy pontossága. Ez az eredeti számokból, az elvégzett műveletekból és még
    sok egyébből tevődik össze, az értéke a scale változóban található. Ezen változó legális
    értékei a 0-tól a C nyelvben egész számnak megadható legnagyobb értékig terjednek.

    Itt következik a legalis kifejezések leírása, az "expr" a teljes kifejezésre, a "var"
    pedig egy egyszerű, vagy egy tömb változóra vonatkozik. Egy egyszerű változóra a
       name
    míg egy tömbre a
       name[expr]
    leírásával hivatkozhatunk.  Hacsak másként nem specifikáljuk, az eredmény pontossága a
    kifejezések pontosságának a maximuma lesz.

    - expr Az eredmény a kifejezés negáltja.

    ++ var A változó értéke eggyel nő, és az eredmény a változó új értéke lesz.

    -- var A változó értéke eggyel csökken, és az eredmény a változó új értéke lesz.

    var ++ A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó értéke nő eggyel.

    var -- A kifejezés eredménye a változó eredeti értéke, majd a változó értéke csökken
       eggyel.

    expr + expr
       Az eredmény a két kifejezés összege.

    expr - expr
       Az eredmény a két kifejezés különbsége.

    expr * expr
       Az eredmény a két kifejezés szorzata.

    expr / expr
       Az eredmény a két kifejezés hányadosa. Az eredmény pontosságát a scale változó
       értéke határozza meg.

    expr % expr
       Az eredmény a "maradék", amely a következőképpen kerül kiszámolásra.  Az a%b
       kiszámolásához először, kiszámolásra kerül az a/b, scale számjegyre. Az eredmény a
       következőképpen adódik: a-(a/b)*b, a pontossága a scale+scale(b) és scale(a) közül
       a nagyobb lesz. Ha a scale egyenlő nullával, vagy mindkét kifejezés egész, a
       maradék is egész lesz.

    expr ^ expr
       Az eredmény az első kifejezés a másodikra emelve. A második kifejezésnek egésznek
       kell lennie. (Ha a második kifejezés nem egész, egy figyelmeztetés generálódik, és
       az érték egész értékre csonkolódik.) Az eredmény pontossága scale lesz, ha a kitevő
       negatív.  Ha  a  kitevő pozitív, az eredmény pontossága az első kifejezés
       pontosságának és a kitevő értékének a szorzata és - az első kifejezés és a scale
       változó értéke közül a nagyobb - közül a kisebb lesz. (Pl. scale(a^b) =
       min(scale(a)*b, max( scale, scale(a))).) Megjegyezendő, hogy az expr^0 mindig 1
       értékkel tér vissza.

    ( expr )
       Ez megváltoztatja a kifejezés kiértékelésének standard precedenciáját.

    var = expr
       A változó értéke a kifejezés lesz.

    var <op>= expr
       Ez ekvivalens a "var = var <op> expr" kifejezéssel, azzal a kivétellel, hogy a
       "var" rész csak egyszer értékelődik ki. Ez akkor okozhat különbséget, ha a "var"
       egy tömb.

    A relációs kifejezések speciális kifejezés fajták, amelyek mindig 0-t, vagy 1-et adnak
    vissza, 0-át, ha a reláció hamis, és 1-et, ha igaz. Ezek bármilyen legális kifejezésben
    megjelenhetnek.  (A bc POSIX változatában, hogy a relációs kifejezések csak if, while és
    for utasításokban szerepelhetnek, illetve csak egy tesztelésük lehetséges.) A relációs
    operátorok a következők:

    expr1 < expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, mint az expr2.

    expr1 <= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 kisebb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 > expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, mint az expr2.

    expr1 >= expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nagyobb, vagy egyenlő, mint az expr2.

    expr1 == expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 egyenlő az expr2-vel.

    expr1 != expr2
       Az eredmény 1, ha az expr1 nem egyenlő az expr2-vel.

    A boolean műveletek is legálisak. ( A POSIX bc-ben nincsenek boolean műveletek.) Minden
    boolean műveletnek az értéke 0, vagy 1 (hamis, vagy igaz), mint a relációs műveleteknél. A
    boolean műveletek a következőek:

    !expr Az eredmény 1, ha a kifejezés 0.

    expr && expr
       Az eredmény 1, ha a mindkét kifejezés nem 0.

    expr || expr
       Az eredmény 1, ha a bármelyik kifejezés nem 0.

    A kifejezések precedenciája a következő (alacsonytól a magas felé):
       || operátor, balról asszociatív
       && operátor, balról asszociatív
       ! operátor, nem asszociatív
       Relációs operátorok, balról asszociatív
       Értékadó operátor, jobbról asszociatív
       + és - operátorok, balról associative
       *, / és % operátorok, balról asszociatív
       ^ operátor, jobbról asszociatív
       unáris - operátor, nem asszociatív
       ++ és -- operátorok, nem asszociatív

    Ez a precedencia úgy van megválasztva, hogy a POSIX bc alá programok is korrekten
    fussanak. Emiatt, a relációs és logikai operátorokat az értékadó operátoroknál néha
    szokatlan eredmény is kijöhet. Lásd a következő kifejezést:
       a = 3 < 5

    A legtöbb C programozó ezt úgy értelmezi, hogy a "3 < 5" (az értéke 1) kerül az "a"
    változóba. A bc itt a következőt csinálja, hozzárendeli a 3-at az "a" változóhoz, majd a
    3-at összehasonlítja az 5-tel. A legjobb, hogyha értékadó operátort használsz relációs, és
    logikai operátorokkal, akkor használsz zárójeleket.

    Van néhány egyéb speciális kifejezés, amelyet még a bc nyújt. Ezek a felhasználó által
    definiálható függvények, és a standard függvények hívása. Ezek a következő alakban
    jelennek meg: name(parameters) A függvényekhez lásd még a felhasználó által definiált
    függvények fejezetet. A standard függvények a következőek:

    length ( expression )
       A length függvény értéke a kifejezésben megadott szám értékes jegyeinek száma.

    read ( )
       A read függvény (kiterjesztés) beolvas egy számot a szabványos bemenetről,
       függetlenül attól, hogy a függvény hol található. Figyelmeztetés: ez problémát
       okozhat, ha mind a program, mind az adatok a standard bementről jönnek. A legjobb,
       ha ezt a függvényt csak előre megírt programoknál használjuk, amely adatokat kér a
       felhasználótól, de nem engedi meg, hogy a felhasználó program kódot is beírjon. A
       read függvény értéke a szabványos bemenetről beolvasott szám értéke, az ibase
       változó értékét, mint számrendszert használva a konverzió alapjául.

    scale ( expression )
       A scale függvény értéke a kifejezés tizedespont mögött szereplő számjegyeinek
       száma.

    sqrt ( expression )
       Az sqrt függvény értéke a kifejezés értékének a négyzetgyökével egyenlő.  Ha a
       kifejezés negatív, egy futási hiba generálódik.

UTASÍTÁSOK

    Az  utasítások  (mint  a legtöbb algebrai nyelvnél) határozzák meg a kifejezések
    kiértékelésének sorrendjét. A bc-ben az utasítások akkor hajtódnak végre, amint "arra mód
    van". A végrehajtás akkor történik meg, mikor az interpreter új sor karakterrel
    találkozik, illetve, mikor egy, vagy több komplett utasítás felépül. Ezen azonnali
    végrehajtás miatt, az újsorok nagyon fontosak a bc-ben. Valójában, mind a pontosvessző,
    mind az újsor használható utasításelválasztóként. Egy rossz helyre  rakott  újsor
    szintaktikai hibát okoz. Mivel az újsorok utasítás elhatárolók, el lehet őket rejteni, a
    backslash karakter segítségével. A "\<nl>" karaktersorozattal, ahol az <nl> az újsort
    jelenti, az újsor csak egy szóközként jelenik meg a bc-ben. Egy utasítás lista a
    pontosvesszővel, vagy újsorral elválasztott utasítások sorozata.  Itt következnek a bc
    utasításai, és az, hogy mit csinálnak: (A szögletes zárójelbe ([]) zárt részek az
    utasításból elhagyhatóak.)

    expression
       Ez az utasítás kétféle képpen is megjelenhet. Az egyik, mikor a kifejezés
       "<változó> <értékadás> ...", ez egy értékadási utasítás.  Ha a kifejezés nem
       értékadási utasítás, akkor kiértékelése után kapott eredmény kiírásra kerül a
       szabványos kimenetre. A szám kiírása után egy újsor is kiírásra kerül. Például, az
       "a=l" egy értékadási utasítás, míg az "(a=l)" egy kifejezés, amelyben van egy
       értékadás. Minden szám az obase változóban tárolt számrendszer alapján kerül
       kiírásra. Az obase változó legális értékei 2-től a BC_BASE_MAX konstansban tárolt
       értékig  mehetnek. (Lásd még a HATÁRÉRTÉKEK fejezetet.) A 2-estől a 16-os
       számrendszerig a számok kiírása a szokásos módon történik. 16-osnál nagyobb
       számrendszereknél a bc több karakterből álló számjegyeket használ, ahol minden
       magasabb számrendszerbeli számjegynek a tizes számrendszerbeli számképe íródik ki.
       A több karakteres számjegyeket egymástól a program szóközökkel választja el. Minden
       számjegy annyi karakterből áll, amennyi az "obase-1" szám kiírásához kell, 10-es
       számrendszerben. Mivel a számok változó pontosságúak, előfordulhat, hogy néhány
       szám kiírása nem fér ki egy sorba. Ezeket a hosszú számokat a program sorokra
       tördeli, a sorok végén egy-egy "\" karakterrel. Az egy sorba kiírt karakterek
       maximális száma 70. A bc interaktivitása miatt, az utolsó kiírt számot eltárolja
       egy speciális változóban. Így az utoljára kiírt szám megkapásához nem szükséges
       újra leírni az egész kifejezést, hanem csak a last változó értékét kell előszedni.
       A last változónak értéket is lehet adni, ez esetben a benne tárolt utolsó érték
       egyszerűen felülíródik. Ez az érték addig marad meg benne, amíg a következő szám
       kiírásra nem kerül, vagy más értéket nem adnak neki. (Némelyik implementáció
       megengedi, hogy a last változóra egy egyedüli ponttal ("."), amely nem része
       számnak, hivatkozzunk.)

    string A string a kimenetre íródik ki. A stringek idézőjellel kezdődnek, és bármilyen
       karaktert tartalmazhatnak a következő idézőjelig. Egyetlen karakter sem kerül
       értelmezésre, még az újsor karakter sem. A string kiírása után nem íródik ki újsor
       karakter.

    print list
       A print utasítás (kiterjesztés), a kiírás egy újabb módozatát kínálja.  A "list"
       egy string és kifejezés lista, vesszővel elválasztva. Minden string vagy kifejezés
       a lista sorrendjében íródik ki. Záró újsor nem íródik ki. A  kifejezések
       kiértékelődnek, és az eredményük a last változóban tárolásra kerül. A stringek
       pedig egyszerűen kiírásra kerülnek, speciális karaktereket is tartalmazhatnak. A
       speciális karakterek a backslalsh karakterrel kezdődnek (\). A speciális karakterek
       a következőek: "a" (figyelmeztetés, vagy bip), "b" (backspace), "f" (lapdobás), "n"
       (újsor), "r" (kocsi vissza), "q" (idézőjel), "t" (tabulátor) és "\" (backslash).
       Minden más, a backslash után levő karaktert figyelmen kívül hagy a program.

    { utasítás_lista }
       Ez egy összetett utasítás. Ennek segítségével lehet több végrehajtandó utasítást
       egybekapcsolni.

    if ( kifejezés ) then utasítás1 [else utasítás2]
       Az if kiértékeli a kifejezést, és végrehajtja az utasítás1-et, vagy az utasítás2-t,
       a kifejezés értékétől függően. Ha a kifejezés eredménye nem nulla, az utasítás1
       hajtódik végre. Ha az utasítás2 létezik, és a kifejezés eredménye nulla, az
       utasítás2 hajtódik végre. (Az else ág kiterjesztés.)

    while ( kifejezés ) utasítás
       A while utasítás mindaddig végrehajtja az utasítást, amíg a kifejezés eredménye nem
       nulla. Az utasítás minden végrehajtása előtt kiértékeli a kifejezést. A ciklus
       akkor fejeződik be, ha a kifejezés eredménye nulla lesz, vagy ha végrehajtódik egy
       break utasítás.

    for ( [kifejezés1] ; [kifejezés2] ; [kifejezés3] ) utasítás
       A for utasítás egy utasítás ismételt végrehajtását vezérli. A kifejezés1 a ciklus
       előtt kiértékelődik. A kifejezés2 az  utasítás  minden  végrehajtása  előtt
       kiértékelődik. Ha nem nulla, az utasítás végrehajtódik, ha nulla, a ciklus véget
       ér. Az utasítás minden végrehajtása után, a kifejezés3 kiértékelődik, mielőtt a
       kifejezés2  kiszámolódna.  Ha  a  kifejezés1  és  a kifejezés3 hiányzik, a
       kiértékelődésük helyén semmi nem fog történni. Ha a kifejezés2 hiányzik, az olyan,
       mintha a kifejezés2 helyén egy olyan kifejezés lenne, amelynek az eredménye mindig
       1. (Az opcionális kifejezések egy kiterjesztés.) A következő ekvivalens kódokat ad
       a for utasításra:
       kifejezés1;
       while (kifejezés2) {
         utasítás;
         kifejezés3;
       }

    break Ezzel az utasítással ki lehet lépni a legbelső while, vagy for utasításból.

    continue
       Ez az utasítás (kiterjesztés) azt eredményezi, hogy a legbelső for utasítás egy új
       ciklust kezd.

    halt  Ez az utasítás (kiterjesztés), ha végrehajtódik, azt eredményezi, hogy a bc kilép.

    return Nulla értékkel tér vissza egy függvényből (lásd még a függvények fejezetet).

    return ( expression )
       A kifejezés eredményével tér vissza a függvényből (lásd még a  függvények
       fejezetet).

PSZEUDO UTASÍTÁSOK

    Ezek az utasítások a tradicionális értelemben nem utasítások. Nem hajtódnak végre.
    Funkciójukat "fordítási" időben fejtik ki.

    limits Kiírja a bc adott verziója által használt határokat. Kiterjesztés.

    quit  Ha a quit utasítást beolvassa, a bc feldolgozó kilép. Nem számít, hogy az utasítás
       hol található (pl. az "if (0 == 1) quit" hatására is kilép a bc.)

    warranty
       Kiírja a figyelmeztető üzenetet. Kiterjesztés.

FÜGGVÉNYEK

    A függvényekkel definiálhatunk számításokat, amelyeket csak később kívánunk végrehajtani.
    A függvények a bc -ben mindig egy értéket számolnak, és azt visszaadják a hívónak. A
    függvény definíciója "dinamikus" abban az értelemben, hogy mindaddig definiálatlan, amíg a
    feldolgozó nem találkozik vele a bemeneten. Ez a definícó mindaddig használható, amíg egy
    ugyanezen névű függvény definicóval nem találkozik. Az új definíció felülírja a régit.
    Egy függvény definíciója a következőképpen néz ki:
       define name ( parameters ) { newline
         auto_list  statement_list }
    A függvényhívás is egy kifejezés, a következő formában: "name(parameters)".

    A paraméterek számok, vagy tömbök lehetnek (kiterjesztés). A függvény definícójában nulla,
    vagy több paraméter definiálható, vesszővel elválasztva. A számok csak érték szerinti
    átadással, a tömbök csak cím szerinti átadással hívódnak meg. A tömböket a paraméterek
    között a "név[]" módon kell specifikálni. A függvényhívásnál a szám paraméterek teljes
    kifejezések lehetnek. A tömböknél ugyanaz a jelölés használandó, mint a definiáláskor.  A
    nevesitett tömbök cím szerinti átadással kerülnek a függvényhez.  Mivel a függvény
    definíciója dinamikus, a paraméterek száma és típusa csak a hívás pillanatában kerül
    ellenőrzésre. Ha ebben eltérés mutatkozik, egy futási-hiba váltódik ki. Futási-hiba
    váltódik ki akkor is, ha egy nem létező függvényt hívunk meg.

    Az auto_list egy opcionális változó lista, amely "helyi" változókat tartalmazza. A
    szintaxisa: "auto név, ... ;". (A pontosvessző opcionális.) Minden név egy auto változó
    neve. Tömbök is definiálhatóak így, a szokásos módon. Ezek a változók a vermen kapnak
    helyet, a függvény belépése után.  A változók ezután inicializálásra kerülnek nulla
    kezdőértékkel, és a függvény végrehajtása során használhatóak. Amikor a függvény kilép,
    ezeket a változókat eltávolítja a veremből, így az eredeti értékük helyreállítódik. A
    paraméterek is auto változók, amelyek a függvény meghívásakor kapják meg értéküket. Az
    auto változók különböznek a tradícionális helyi változóktól a következő dologban: ha A
    meghívja a B függvényt, B látja az A auto változóit, hacsak B-ben nincs ugyanezen néven is
    auto változó definiálva. Azon tény miatt, hogy az auto változók és a paraméterek egy
    vermen kapnak helyet, a bc kezeli a rekurzív függvényeket is.

    A függvény törzse bc utasítások listája. Az utasításokat pontosvesszők, vagy újsorok
    választják el. A return utasítás hatására a függvény végrehajtása véget ér, és visszatér
    egy értékkel. Az első forma, a "return", 0-át ad vissza a hívónak, míg a második, "return
    ( kifejezés )", kiértékeli a kifejezést, és az eredményt adja vissza. A függvény végén, ha
    mást nem írunk ki, mindig van egy "return (0)", ez megkímél attól, hogy explicite ki
    kelljen írni a return utasítást.

    A függvényeknél megváltozik az ibase változó használata is. A függvény törzsében szereplő
    minden konstans, a függvény hívásakor használatos ibase alapján konvertálódik. Ha az
    ibase-t megváltoztatjuk egy függvényben, annak nem lesz hatása, kivéve a read standard
    függvényt, amely mindig az ibase aktuális értékét használja a számok konvertálásához.

MATEMATIKAI KÖNYVTÁR

    Ha a bc-t a -l opcióval indítjuk, a matematikai könyvtár betöltődik, és a pontosság 20-as
    lesz. A matematikai függvények azzal a pontossággal számolják ki az eredményt, amely a
    meghívásukkor be volt állítva. A matematikai könyvtár a következő függvényeket definiálja:

    s (x) Az x (radián) színusza.

    c (x) Az x (radián) koszínusza.

    a (x) Az x arkusz tangense.

    l (x) Az x természetes logaritmusa.

    e (x) Az e x-edik hatványa.

    j (n,x)
       Az n-ed rendű Bessel fuggvenye x-nek.

PÉLDÁK

    A /bin/sh-ban a következő utasítás visszaadja a "pi" értékét a pi környezeti változóban.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Az itt következő példában a matematikai könyvtárban  található  hatvány  függvény
    definícióját mutatjuk be. A függvény POSIX bc nyelven íródott.
       scale = 20

       /* Kihasználja a következó tényt: e^x = (e^(x/2))^2.
         Mikor az x elég kicsi, a következő sort használjuk:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* Ellenőrzi az x előjelét. */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* Elófeltétel. */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* Inicializálja a változókat. */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    A következő kód a bc kiterjesztett szolgáltatásait használja, egy egyszerű csekkfüzet
    egyenleg kiszámolására. Legjobb, ha ezt a programot fájlba lementjük, hogy többször is
    használhassuk anélkül, hogy újra be kelljen gépelni.
       scale=2
       print "\nCsekkfüzet program!\n"
       print " Emlékeztető, a letétek negatív tranzakciók.\n"
       print " Kilépés 0 összegű tranzakció bevitelével.\n\n"

       print "Kezdeti egyenleg? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "jelenlegi egyenleg = "; bal
        "tranzakció? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    A következő függvény a faktoriális rekurzív definíciója.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

ELTÉRÉSEK

    A bc ezen verziója a POSIX P1003.2/D11 tervezete alapján készült és a tervezethez és a
    tradícionális implementációhoz képest sok bővítést és különbséget tartalmaz.  Ez nincs
    implementálva a tradícionális dc(1)-ben. Ez a verzió egy egyszerű feldolgozó, amely csak
    átfordítja a programot.  Egy "nem dokumentált" kapcsoló (-c) kiírja az átfordított
    programot  a  szabványos  kimenetre,  és nem futtatja le. Ez főleg az értelmező
    nyomkövetésekor és a matematikai könyvtár előkészítésekor használatos.

    A különbségek legfőbb forrásai a kiterjesztések, hol egy szolgáltatás lett kiterjesztve,
    hogy több lehetősége legyen, hol pedig új szolgáltatás lett létrehozva. A következó lista
    megmutatja a különbségeket és a kiterjesztéseket.

    LANG környezeti változó
       Ez a verzió nem követi a POSIX szabványt a LANG környezeti változó használatában,
       és minden környezeti változó az "LC_" prefixszel kezdődik.

    nevek A tradícionális és a POSIX bc -ben a funkciók, változók és tömbök nevei csak egy
       karakter hosszúak lehettek. Itt már több karaktert is használhatunk, de a neveknek
       betűvel kell kezdődni és csak betűket számokat és aláhúzásjeleket tartalmazhatnak.

    Stringek
       A stringek nem tartalmazhatnak NUL (ASCII nulla) karaktert. A POSIX szerint
       bármilyen karakter lehet egy stringben.

    last  A POSIX bc-ben nincs last változó. Néhány implementáció a pontot (.) használja erre
       a célra.

    összehasonlítások
       A POSIX bc csak az if, vagy a while utasításban enged meg összehasonlításokat, vagy
       a for utasítás második kifejezésében. Továbbá, utasításonként csak egy relációs
       operátor van megengedve.

    if utasítás, else ág
       A POSIX bc-ben nincs else ág.

    for utasítás
       A POSIX bc-ben minden kifejezésnek szerepelnie kell.

    &&, ||, !
       A POSIX bc-ben nincsenek logikai operátorok.

    read függvény
       A POSIX bc-ben nincs read függvény.

    print utasítás
       A POSIX bc-ben nincs print utasítás.

    continue utasítás
       A POSIX bc-ben nincs continue utasítás.

    tömb paraméterek
       A POSIX bc-ben nincsenek tömb paraméterek. Más implementációkban lehetnek.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       A POSIX bc-ben nincs szükség ezekre a "régi stílusú" értékadó operátorokra. Ez a
       verzió megengedi ezeket. Használd a limits utasítást, hogy megtudd, hogy az
       installált verzió megengedi-e ezeket. Ha igen, az "a =- 1" kifejezés csökkenti az
       a értékét 1-gyel, egyébként pedig az a értékét beállítja -1-re.

    szóközök a számokban
       A bc más implementációi megengedik szóközök használatát a számokban.  Például, az
       "x=1 3" kifejezés az x változóhoz hozzárendeli a 13-at. Ebben a bc-ben ugyanez az
       utasítás szintaktikai hibát ad.

    hibák és végrehajtás
       Ez az impelmentáció különbözik a többitől abban, hogy mely kódokat hajtja végre,
       mikor egy szintaktikai, vagy más hibába belefut. Ha egy szintaktikai hibát talál a
       függvény definíciójában, a hibakezelő megpróbálja megtalálni az utasítás elejét, és
       folytatni a függvény feldolgozását. Ha a szintaktikai hiba a függvény törzsében
       következik be, a függvény nem lesz definiálva, és nem lehet meghívni sem.  Az
       interaktív végrehajtási blokkokban levő szintaktikai hibák érvénytelenítik az egész
       blokkot. Egy végrehajtási blokknak minősül az az utasítássor, amely a következő
       soremelésig tart. Például:
       a = 1
       b = 2
    ez két végrehajtási blokk és
       { a = 1
        b = 2 }
    ez egy. A futási-hibák hatására a jelenlegi blokk végrehajtása befejeződik. A futási-
    figyelmezetetés nem állítja meg a blokk végrehajtását.

    Megszakítások
       Egy interaktív végrehajtás során, a SIGINT szignál (általában a terminálról érkező
       Control-C karakter generálja) hatására a jelenlegi blokk végrehajtása megszakad.
       Kijelzésre kerül egy "futási" hiba, hogy melyik függvény lett megszakítva. Miután
       minden futási struktúra kiürül, egy üzenet kerül kiírásra a felhasználó felé, hogy
       a bc kész további adatok fogadására. Minden korábban definiált függvény továbbra is
       definiálva marad, és minden nem-auto változóban a megszakításkori érték lesz.
       Minden auto változó (a függvények paraméterei is) törlésre kerül a kiürítési
       eljárás során. Nem-interaktív végrehajtáskor a SIGINT szignál az egész bc futását
       megszakítja.

HATÁROK

    A következő határok vannak beépítve ebbe a bc -be. Néhányuk egy  installálással
    megváltoztatható. Az aktuális értékeik megszerzéséhez használd a limits utasítást.

    BC_BASE_MAX
       A legnagyobb kimeneti számrendszer, jelenleg 999. A maximum bemeneti számrendszer
       16.

    BC_DIM_MAX
       Ez a jelenlegi pontossági határ, 655535. Az ön installációjában más lehet.

    BC_SCALE_MAX
       A tizedes pont előtti és utáni számjegyek számát az INT_MAX határozza meg.

    BC_STRING_MAX
       A karakterek maximális száma egy stringben INT_MAX.

    exponens
       A hatványozás operátor (^) kitevőjének maximum értékét a LONG_MAX határozza meg.

    szorzás
       A szorzó rutin inkorrekt eredményt adhat, ha a számnak (LONG_MAX / 90)-nél több
       számjegye van. 32-bites long-nál ez 23,860,929 számjegy.

    kód méret
       Minden függvénynek és a "fő" programnak is limitálva van a mérete 16384 byte
       lefordított kódban. Ez a határ (BC_MAX_SEGS) könnyen túlléphető, ha több, mint 16
       1024 byte-os szegmensünk van.

    változó nevek
       A jelenlegi limit az egyedi nevekre 32767 mind az egyszerű változókra, mind a
       tömbökre és a függvényekre.

FÁJLOK

    A legtöbb installációban a bc-nek nincs szüksége egyéb fájlokra.  Míg a végrehajtható
    program hossza fontos, illetve a C fordító nem tudja kezelni a nagyon hosszú stringeket, a
    bc a standard matematikai könyvtárat a /usr/local/lib/libmath.b fájlból olvassa be. (A
    fájl helye rendszerenként változhat, lehet /lib/libmath.b is.)

DIAGNOSZTIKA

    Ha egy a parancssorban szereplő fájl nem nyitható meg, a bc üzen, hogy a fájl nem
    elérhető, és kilép. Ugyanígy, a fordítási és a futási idejű diagnosztika is önmagyarázó.

HIBÁK

    A hibakezelés még nem túl jó.

SZERZŐ

    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

    A szerző szeretné megköszönni Setve Sommars-nak (Steve.Sommars@att.com), hogy oly nagy
    mértékben segített az implementáció tesztelésében.  Sok nagyon jó tanácsot adott.
    Segítségével egy sokkal jobb terméket sikerült létrehozni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Csehi András <acsehi@flexum.hu>

                        .                      bc(1)