Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cp - fájlok és könyvtárak másolása

ÁTTEKINTÉS

    cp [opciók] fájl útvonal
    cp [opciók] fájl... könyvtár

    POSIX opciók: [-fipRr] [--]

    GNU   opciók   (legrövidebb   forma):   [-abdfilprsuvxPR]  [-S  UTÓTAG]  [-V
    {numbered,existing,simple}] [--sparse=MIKOR] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    A cp parancs fájlokat (vagy, opcionálisan, könyvtárakat) másol. Másolható vele egyetlen
    fájl a megadott helyre, vagy akár végtelenül sok fájl egy célkönyvtárba.

    Ha az utolsó argumentum egy létező könyvtárat jelöl, a cp minden forrás fájlt abba a
    könyvtárba másol be (ugyanazon nevet megtartva). Ellenben, ha csak két fájl adott, az
    elsőt a másodikra másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több
    mint két nem-opció argumentum van megadva.

    (Így a `cp -r /a /b' /a-t /b/a-ba másolja és a /a/x-et /b/a/x-be akkor, ha a /b létezik,
    de /a-t /b-be és /a/x-et /b/x-be helyezi, ha korábban nem volt /b könyvtár.

    A másoláskor keletkező fájlok és könyvtárak jogai ugyanazok lesznek, mint az eredeti
    állományoké, 0777 értékkel végzett ÉS művelet után és a felhasználó umask-jával módosítva
    (kivéve, ha a -p opció meg van adva). (A rekurzív másolás idejére az újonnan keletkezett
    könyvtárak átmenetileg a végleges mód helyett az S_IRWXU (0777) értékkelel és VAGY
    művelettel képzett módot kapják meg, hogy a processz olvasni, írni és keresni tudja ezeket
    a könyvtárakat).

    Semmi nem történik akkor, ha egy fájlt önmagába másolunk (kivéve azt, hogy valószínűleg
    hibaüzenetet kapunk). Ha egy létező másik fájlba másolunk, az az `open(path, O_WRONLY |
    O_TRUNC)' hívással lesz megnyitva. Új fájlba másolás esetén az állomány az `open(path,
    O_WRONLY | O_CREATE, mód)' segítségével lesz létrehozva. Amennyiben ez sikertelen, a fájl
    már létezett; ha a -f opció lett megadva, a cp megpróbálja törölni a meglévő fájlt (vagy
    megszüntetni a linkelését), majd ha ez lezajlik, új fájlként végzi el rajta a másolást.

POSIX OPCIÓK

    A POSIX négy és fél opciót ismer:

    -f   A létező fájlok törlése, amennyiben szükséges (lásd feljebb).

    -i   A létező célfájlok felülírására rákérdez. (A kérdést az stderr-re írja, a választ
       az stdin-ről olvassa be. Csak megerősítő válasz esetén másol.)

    -p   Megőrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját, jogosultságait (beleértve a
       setuid és setgid biteket), az utolsó módosítás valamint az utolsó hozzáférés
       idejét. Ha a tulajdonos és csoport duplikálása sikertelen, a setuid és setgid bitek
       törlődnek. (Megjegyzendő, hogy ezután az eredeti és a másolat utolsó hozzáférési
       ideje eltérhet, mivel a másolás művelete a forrásfájlhoz való hozzáférést takar).

    -R   A könyvtárakat rekurzívan másolja és a megfelelő műveleteket végzi az olyan
       objektumokon, amelyek nem hagyományos fájlok illetve könyvtárak. (Így egy FIFO vagy
       speciális fájl másolata is FIFO vagy speciális fájl lesz).

    -r   A könyvtárakat rekurzívan másolja, illetve valamilyen nem specifikált műveletet
       végez az olyan objektumokon, amelyek nem hagyományos fájlok illetve könyvtárak.
       (Ezért lehetséges és voltaképp támogatott a  -r  opció  használata  a  -R
       szinonimájaként, de nem lehet kizárni, hogy a cp jelenlegi GNU verziója (lásd
       lentebb) ostobán viselkedik az ilyen esetekben.)

    --   Lezárja az opciók listáját.

GNU LEÍRÁS

    Általában véve, a fájlok rögtön az olvasás után írásra kerülnek. A kivételek tekintetében
    lásd alább a --sparse opciót.

    Alapértelmezésben a `cp' nem másol könyvtárakat (lásd alább az -r opciót).

    A cp általában visszautasítja a fájl önmagába való másolását, a következő kivétellel: ha a
    --force és a --backup opció van megadva, a forrás és a cél azonos és egy szokványos fájlra
    utal, a cp a megszokott módon egy mentésfájlt (backup) készít (a megadottak szerint
    egyszerűt vagy számozottat). Ez akkor hasznos, ha egyszerűen másolatot akarunk készíteni
    egy fájlról a módosítása elott.

GNU OPCIÓK

    -a, --archive
       Amennyire csak lehetséges, megőrzi az eredeti fájlok struktúráját és jellemzőit
       (attributes) a másolatban. Ugyanaz, mint -dpR.

    -d, --no-dereference
       A szimbolikus csatolásokat (symbolic link) szimbolikus csatolásként  másolja
       ahelyett, hogy az általuk mutatott fájlokat másolná, továbbá megőrzi az erős
       csatolás (hard link) kapcsolatokat a forrásfájlok között a másolatban.

    -f, --force
       A létező célfájlok törlése, rákérdezés nélkül.

    -i, --interactive
       A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok.

    -l, --link
       Erős csatolások (hard link) létrehozása a nem könyvtár állományok másolása helyett.

    -p, --preserve
       Megőrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját, jogosultságait és időbélyegeit.

    -P, --parents
       A célfájlok nevének kialakítása a következőképpen történik: a célkönyvtár neve egy
       perjellel (/), majd a forrásfájl(ok) nevével lesz kiegészítve. A cp-nek átadott
       utolsó argumentum egy létező könyvtár neve kell legyen. Például a `cp --parents
       a/b/c  existing_dir' parancs az a/b/c fájlt existing_dir/a/b/c -be másolja,
       létrehozva az összes hiányzó köztes könyvtárat.

    -r   A könyvtárak rekurzív másolása. A nem könytár és nem szimbolikus link fájlokat (pl.
       FIFO-k és speciális fájlok) reguláris fájlként másolja. Ez azt jelenti, hogy minden
       forrásból megpróbálja olvasni az adatokat és a célba írni. Így, ezzel az opcióval
       a `cp' nem meghatározható módon elakadhat egy FIFO vagy a /dev/tty olvasásakor. (Ez
       egy hiba. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a -r használatát és a -R-et érdemes
       választani akkor, amikor a másolt struktúra tartalmával nem vagyunk tisztában. Egy
       ismeretlen eszközfájl (például scanner) megnyitása váratlan hatással lehet a
       hardverre.)

    -R, --recursive
       A könyvtárakat rekurzívan másolja, megőrizve a nem könyvtár fájlokat (lásd fentebb
       a -r opciót).

    --sparse= MIKOR
       Egy `ritka fájl' `lyukakat' tartalmaz - nulla bájtok sorozatát, amelyek nem
       foglalnak fizikai diszk-blokkokat; a `read' rendszerhívás ezeket nullaként olvassa.
       Ez egyrészt jelentős helyet takaríthat meg, másrészt növeli a sebességet, mivel
       számos bináris állomány tartalmaz sok folyamatos nulla bájtot. Alapértelmezésben a
       cp egy durva heurisztikus módszerrel megtalálja a lyukakat a bemeneti fájlokban és
       a megfelelő kimeneti állományt is ritkává teszi.

       A MIKOR érték a következő lehet:

       auto  Ez az alapviselkedés: a kimeneti fájl ritka, ha a bemeneti is az.

       always A kimeneti fájl mindig ritka. Ez olyankor hasznos, ha az inputfájlt
           tartalmazó fájlrendszer nem támogatja a ritka állományokat, a fogadó
           fájlrendszer azonban igen.

       never A kimeneti fájl sohasem ritka. Ha találsz alkalmazást erre az opcióra,
           szóljál nekünk is.

    -s, --symbolic-link
       A nem-könytár fájlokról másolat helyett szimbolikus csatolást hoz létre.  Minden
       forrásfájlnév abszolút kell legyen (azaz `/'-rel kezdődjön) hacsak nem a célfájlok
       az aktuális könyvtárban vannak. Ez az opció hibaüzenetet eredményez  olyan
       rendszerekben, amelyek nem támogatják az szimbolikus csatolásokat.

    -u, --update
       Nem másolja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb módosítási
       idővel rendelkező célfájlja létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja minden fájl nevét, mielőtt másolná.

    -x, --one-file-system
       Átlépi azokat az alkönytárakat, amelyek más fájlrendszerekben vannak, mint az,
       amelyben a másolás elkezdődött.

GNU MENTÉSI (BACKUP) OPCIÓK

    Szükség esetén az olyan programok GNU verziói, mint pl. a cp, mv, ln, install és patch,
    mentést fognak végezni az olyan fájlokról, amelyek felülíródnak, megváltoznak vagy
    törlődnek. A mentés szükségességét a -b opció jelzi. Azt, hogy a mentésfájlok nevét
    hogyan kell képezni, a -V opció adja meg. Abban az esetben, ha a mentésfájl nevét az
    eredeti névhez egy utótag toldásával kell képezni, a -S kapcsolóval lehet kijelölni az
    utótagot.

    -b, --backup
       Mentést készít azokról a fájlokról, amelyek felülíródnak vagy törlődnek.

    -S UTÓTAG, --suffix=UTÓTAG
       Minden mentésfájl nevének végéhez hozzáfűzi a UTÓTAG-ot. Ha ez az opció nincsen
       megadva, a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó értékét használja. Amennyiben a
       környezeti változó sem adott, a végződés `~' lesz.

    -V MÓD, --version-control=MÓD
       Megadja, hogy a mentések hogyan lesznek elnevezve. A MÓD argumentum lehet
       `numbered' (vagy `t'), `existing' (vagy `nil') vagy `never' (vagy 'simple'). Ha ez
       az opció nincsen megadva, akkor a VERSION_CONTROL környezeti változó értékét
       használja. Ha VERSION_CONTROL/-nak nincs értéke, az alapértelmezett mentési típus
       az `existing'.

       Ez az opció megfelel az Emacs `version-control' változójának.  A MÓD lehetséges
       értékei (egyértelmű rövidítések elfogadva):

       `t'vagy`numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil'vagy`existing'
           Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már
           van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

       `never'vagy`simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE és LC_MESSAGES környezeti változók a szokásos
    jelentéssel rendelkeznek. A GNU verzióban a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX és a VERSION_CONTROL
    változók a fent leírt módon szabályozzák a mentésfájlok elnevezését.

MEGFELELŐSÉG

    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉSEK

    Ez az oldal azt a cp-t írja le, ami a fileutils-4.0 csomagban található; más változatok
    némileg eltérhetnek.
    Javításokat és kiegészítéseket az aeb@cwi.nl címre lehet küldeni (angolul).
    A hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet jelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>