Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedő sorokat nyomtat

ÁTTEKINTÉS

    grep [ -[[AB] ]num ] [ -[CEFGVBchilnsvwx] ] [ -e ] minta | -ffile ] [ fájlok... ]

LEÍRÁS

    Grep a megnevezett bemeneti fájlok -ban a megadott mintá -hoz illeszkedő sorokat keres.
    Amennyiben nincs bemenő fájlnév megadva, vagy az a - jel, a szabványos bemenetet olvassa.
    Alapértelmezés szerint grep a mintához illeszkedő sorokat kinyomtatja.

    Három fő változata van a grep -nek, melyeket a következő opciókkal szabályozhatunk:
    -G   A mintá -t alap szabályos kifejezésként (basic regular expression) kezeli.
       Részletesebben lásd lentebb. Ez az alapértelmezett.
    -E   A mintá -t bővített szabályos kifejezésként (extended regular expression) kezeli.
       Részletesebben lásd lentebb.
    -F   A mintá -t fix stringekből álló listának veszi, melyek újsor-jelekkel vannak
       elválasztva, és amelyekből bármelyikhez való illeszkedést keressük.
    Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep .  Egrep hasonló, de nem azonos
    grep -E, -vel és kompatíbilis a történelmi Unix egrep -pel. Fgrep azonos grep -F -fel.

    A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:
    -num  Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek kinyomatatva, azaz ezen
       sorok előtt és utáni num számú sor is nyomtatásra kerül. Eközben a grep program
       sosem fog egy sort többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a környezetek
       átfedik egymást.
    -A num Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra kerül.
    -B num Az illeszkedést mutató sorok előtti num sor is nyomtatásra kerül.
    -C   Azonos -2 -vel.
    -V   Kinyomtatja a grep verziószámát a szabványos hibakimenetre. Ezt a verziószámot
       célszerű csatolni minden hibajelentéshez. (Lásd lent.)
    -b   A kimeneti sorok előtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli offset értéket. (Azaz
       azt, hogy a sor hányadik bájttal kezdődik a fájl kezdete után.)
    -c   Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést mutató sorok számát írja ki
       minden fájl esetére. A -v opcióval (lásd lent), a nem illeszkedő sorokat számolja.
    -e minta
       A mintá -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel kezdődik.
    -f fájl
       A mintát a fájl -ból veszi.
    -h   Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a fájlnevek sor eleji kiírását.
    -i   Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mintá -ban, sem a bemeneti
       fájlban.
    -L   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből nem
       származna kimenet.
    -l   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből
       származna kimenet.
    -n   A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli számát.
    -q   Csendes (quiet) üzemmód: elhagyja a normális kimenetet. (Ilyenkor a grep -nek csak
       a visszatérési értéke ad információt.)
    -s   Elhagyja a nemlétező vagy olvashatatlan fájlokról szóló hibajelentéseket.
    -v   Megfordítja az illeszkedés értelmét: a mintához nem illeszkedő sorokat választja
       ki.
    -w   Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés teljes szavakból
       származik. Azaz az illeszkedést mutató szövegrész előtt és után nem állhat betű,
       szám vagy aláhúzásjel.
    -x   Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.

SZABÁLYOS KIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS)

    A szabályos kifejezés egy minta, amely a stringeknek egy halmazát írja le. A szabályos
    kifejezések  az aritmetikai kifejezésekhez hasonlóan konstruálhatók, azaz különböző
    operátorokkal kisebb kifejezésekből építhetők fel.

    Grep kétféle változatát érti a szabályos kifejezések nyelvtanának (syntax): az ``alap''
    (basic) és a ``bővített'' (extended) változatot.  A GNU grep -ben nincs különbség a
    kétféle nyelvtan által elérhető funkciókban. Más megvalósításokban az alap szabályos
    kifejezések kevésbé hatékonyak. A következő leírás a bővített szabályos kifejezésekre
    vonatkozik; az alap reguláris kifejezéseknek ettől való különbségeit ezután összegezzük.

    Az elemi építőkövek olyan szabályos kifejezések, melyek egyetlen karakterhez illeszkednek.
    A legtöbb karakter (pl. a betűk és a számok) szabályos kifejezések, melyek önmagukhoz
    illeszkednek. A speciális jelentéssel rendelkező metakarakterek (pl. a ., *, [ karakterek)
    elé  backslash-t kell írni, hogy speciális jelentésük helyett a karakterhez való
    illeszkedést vizsgálhassuk. (Pl. a mintában levő \[ fog illeszkedik a szövegbeli nyitó
    szögletes zárójellel.)

    A [ és ] jelek közé írt karakterlista illeszkedik a listában szereplő bármely karakterhez.
    Amennyiben a lista a ^ jellel kezdődik, az illeszkedés a listában nem szereplő
    karakterekkel áll fenn.  Például a [0123456789] szabályos kifejezés bármely számjegyhez
    illeszkedik.

    ASCII karakterek tartománya az első és utolsó karakterek megadásával adható meg, ha ezeket
    `-' jel választja el. (Pl. [a-f] ugyanaz, mint [abcdef].)

    Végül a karakterek néhány speciális osztálya előre definiált névvel rendelkezik. (Ezen
    nevek jelentése angolul magától értetődő, itt kifejtjük őket.)
    [:alnum:]
       betű vagy szám
    [:alpha:]
       betű
    [:cntrl:]
       vezérlőkarakter
    [:digit:]
       számjegy
    [:graph:]
       grafikus karakter
    [:lower:]
       kisbetű
    [:print:]
       nyomtatható karakter
    [:punct:]
       elválasztó, központozó jel (.,;?!)
    [:space:]
       szóköz
    [:upper:]
       nagybetű
    [:xdigit:]
       hexadecimális szám

    Pédául [[:alnum:]] jelentése: [0-9A-Za-z], azzal a kitétellel, hogy az utóbbi forma az
    ASCII kódolástól függ, míg az előbbi nem, így átvihető. (Megjegyzés: ezen osztálynevekben
    szereplő zárójelek a szimbolikus nevek részei, és a zárójeles listákat határoló zárójelek
    mellett ezeket is meg kell adni.)

    A legtöbb metakarakter elveszti speciális jelentését egy listán belül. Egy ] jelet a minta
    első elemeként szerepeltetve csatolhatunk a listához.  Hasonlóan a ^ jel az első
    kivételével bármely helyre kerülve a `^' jelet fogja jelenteni. Végül a `-' jelet a lista
    utolsó elemeként kell írni, ha nem metakarakterként akarjuk értelmezni.

    A pont ( . ) minden karakterhez illeszkedik. A \w szimbólum az [[:alnum:]] szinonímája,
    míg \W ugyanaz, mint [^[:alnum:]].

    A ^ és a $ jelek metakarakterek, melyek rendre a sorkezdő és -záró üres srtingekhez
    illeszkednek. Hasonlóan a \< és \> szimbólumok a szavak elejénél illetve végénél
    található üres stringhez illeszkednek. A \b a szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik,
    míg \B a nem szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik.

    Az egy karakterhez illeszkedő szabályos kifejezéseket a következő ismétlési operátorok
    egyike követheti:
    ?   Az előző tag opcionális, és legfeljebb egyszer illeszkedik.
    *   Az előző tag nulla vagy több alkalommal illeszkedik.
    +   Az előző tag egy vagy több alkalommal illeszkedik.
    {n}  Az előző tag pontosan n alkalommal illeszkedik.
    {n,}  Az előző tag n vagy több alkalommal illeszkedik.
    {,m}  Az előző tag legfeljebb m alkalommal illeszkedik.
    {n,m} Az előző tag legalább n de legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

    Két szabályos kifejezés összefűzhető; a kapott szabályos kifejezés minden olyan stringhez
    illeszkedik, amely a két szabályos kifejezéshez illeszkedő két részstringből állítható
    össze a sorrend megtartása mellett.

    Két szabályos kifejezés összekapcsolható a | infix operátorral; a kapott szabályos
    kifejezés minden stringhez illeszkedik, amelyikhez valamelyik részkifejezés illeszkedik.

    Az ismétlés nagyobb precedenciájú, mint az összefűzés, ami viszont a választóoperátornál
    (azaz |-nál) nagyobb precedenciájú. Egy részkifejezés zárójelbe tehető, hogy felülbíráljuk
    a precedenciát.

    A \n visszahivatkozást (backreference) jelöl, ahol n egy számjegy. Ez illeszkedik ahhoz a
    stringhez, amely a szabályos kifejezés ezt megelőző n -edik zárójeles alkifejezéshez
    illeszkedett.

    Az alap szabályos kifejezésekben a ?, +, {, |, (, és ) metakarakterek elvesztik speciális
    jelentésüket; helyettük a backslash-es változatukat kell használni: \?, \+, \{, \|, \(, és
    \).

    Az egrep programban a { metakarakter elveszti speciális jelentését, helyette a \{
    használható.

DIAGNOSZTIKA

    Általában a kilépési állapot (exit status) 0, ha volt illeszkedés és 1, ha nem volt
    egyetlen illeszkedés sem. A -v opció megfordítja ennek értelmét.

    A 2 kilépési állapot hibát jelez: nyelvtani hiba volt a mintában vagy elérhetetlen a
    bemeneti fájl, esetleg más rendszerhiba történt.

HIBÁK

    A hibajelentések e-mail-en a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu. címre küldendők. Győződjön
    meg róla, hogy a ``grep'' szó szerepel valahol a ``Subject:'' mezőben.

    Nagy ismétlési számok a  {m,n}  ismétlési  operátorban  nagy  memóriafelhasználást
    eredményezhetnek.  Továbbá néhány más bonyolult szabályos kifejezés exponenciálisan növő
    időt és tárhelyet követelhet, és azt eredményezheti, hogy a grep kifut a memóriából.

    A visszahivatkozások nagyon lassúak és exponenciálisan növő futásidőt igényelnek.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>