Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    od - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában

ÁTTEKINTÉS

    od [-abcdfhiloxv] [-s[bytes]] [-w[bytes]] [-A radix] [-j bytes] [-N bytes] [-t type]
    [--skip-bytes=bytes]  [--address-radix=radix]  [--read-bytes=bytes]  [--format=type]
    [--output-duplicates]  [--strings[=bytes]]  [--width[=bytes]] [--traditional] [--help]
    [--version] [file...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az od GNU változatát dokumentálja.

    Az od program a szabványos kimenetre írja a megadott fájlok, illetve `-' fájlnév esetén a
    szabványos bemenet tartalmát. A kimenet minden sora a bemeneti fájl offsetjét tartalmazza
    a baloldali oszlopban, utána egy vagy több oszlopnyi adat követi az opciók által megadott
    formátumban. (Offset = hány bájttal van az első bájt után az adott rész.) Alapértelmezés
    szerint od a fájl offsetjeit oktálisan, az adatokat kétbájtos oktális számok formájában
    adja meg.

OPCIÓK

    -A, --address-radix=radix
       Az kiírt offsetek számrendszerének alapszámát adja meg. A radix az alábbiak
       valamelyike lehet:

       d   decimális (10-es alapú)

       o   oktális (8-as alapú)

       x   hexadecimális (16-os alapú)

       n   semmilyen: nem nyomtat offseteket.

    Az alapértelmezés az oktális.

    -j, --skip-bytes=bytes
       Átugrik bytes számú bájtot a bemenetből, mielőtt formázni és írni kezdene.
       Amennyiben bytes `0x' vagy `0X'-szel kezdődik, hexadecimálisként kezeli; különben
       ha `0'-val kezdődik, oktálisnak; másképpen decimálisnak veszi. Egy hozzáfűzött `b'
       512-es szorzót, egy `k' 1024-es szorzót, és az `m' 1048576-eset jelent.

    -N, --read-bytes=bytes
       Legfeljebb bytes bájtot ír ki minden bemeneti fájlból. Minden, a bytes értékhez
       fűzött elő- és utótagot ugyanúgy értelmez, mint a -j opciónál.

    -t, --format=type
       A kimeneti formátumot választja meg. A type egy string, amely az alábbi típusjelző
       karakterek közül egyből vagy többől áll. Egynél több típusjező karakter, vagy ezen
       opció többszöri használata esetén az od program minden kimeneti sort minden
       típusnak megfelelően kiír a típusjelző karakterek megadásának sorrendjében.

       a   megnevezett karakter (named character)

       c   ASCII karakter vagy fordított törtvonalas escape-sorozat (backslash escape)

       d   előjeles decimális

       f   lebegőpontos

       o   oktális

       u   előjel nélküli decimális

       x   hexadecimális

    Az `a' és `c' típusok kivételével megadható azon bájtok száma, amelyet az od az egyes
    számok értelmezésekor felhasznál. Ezt a számot decimálisan a típusjelző karakter mögé írva
    kell megadnunk. Lehetőség van ezen kívül a méret megadására a C fordító  belső
    adatméreteinek megfelelő karakterek használatával. Egészekre (d, o, u, x):

       C   karakter (char)

       S   rövid (short)

       I   egész (int)

       L   hosszú (long)

    Lebegőpontos értékre (f):

       F   lebegőpontos (float)

       D   duplapontos (double)

       L   hosszú duplapontos (long double)

    -v, --output-duplicates
       Kijelzi az egymást követő azonos sorokat is. Alapértelmezés szerint ugyanis ha két
       vagy több azonos kimeneti sor keletkezne, az od program csak az elsőt írja ki, és
       csak egy csillagjelet (`*') tesz ki a következő sorba, jelezvén, hogy azonos sorok
       következnek.

    -s, --strings[=bytes]
       A szokásos kimenet helyett csak a bemenet string konstansait írja ki. Stringnek a
       legalább bytes hosszúságú, ASCII grafikus (vagy formázó) karakterekből álló, NUL
       végződésű bájtsorozatokat veszi. A bytes elhagyásakor az alapértelemezett érték: 3.

    -w, --width[=bytes]
       Az egy sorba kiírandó bemeneti bájtok számát adja meg. Ez többszöröse kell legyen a
       megadott kimeneti formátumhoz tartozó méretek legkisebb közös többszörösének.
       bytes alapértelmezett értéke az opció megadása esetén 32, az opció nélkül pedig 16.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

    A következő néhány opciótérkép megadja a régi pre-POSIX formátum és a megfelelő POSIX-
    formátum közti kapcsolatokat. A GNU od elfogadja a régi és új stílusú megadási módok
    tetszőleges kombinációját is. A formátummegadó opciók felgyülemlenek.

    -a   Karakteres kimenet. Egyenértékű -t a -val.

    -b   Oktális bájt kimenet. Egyenértékű -t oC -vel.

    -c   ASCII karakter vagy fordított törtvonalas escape-sorozat (backslash  escape)
       kimenet. Egyenértékű -t c -vel.

    -d   Előjel nélküli rövid decimális kimenet. Egyenértékű -t u2 -vel.

    -f   Lebegőpontos kimenet. Egyenértékű -t fF -fel.

    -h   Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékű -t x2 -vel.

    -i   Rövid decimális kiemenet. Egyenértékű -t d2 -vel.

    -l   Hosszú decimális kimenet. Egyenértékű -t d4 -vel.

    -o   Rövid oktális kimenet. Egyenértékű -t o2 -vel.

    -x   Rövid hexadecimális kiemenet. Egyenértékű -t x2 -vel.

    --traditional
       Felismeri azokat az opciókat, amelyeket az od néhány régi, POSIX előtti változata
       értelmezett. Az
       od --traditional [file] [[+]offset[.][b] [[+]label[.][b]]]
       szintaxis használható legfeljebb egy fájl és opcionális argumentumok megadásával,
       melyek egy offsetet és a label ál-kezdő címet határozzák meg. Alapértelmezés
       szerint offset egy oktális számként kerül értelmezésre, amely azt adja meg hány
       bemeneti bájtot kell a formázás és az írás előtt átugorni. Az esetleges követő
       tizedespont az offset értelmezését decimális számra módosítja. Ha nincs ez a
       decimális módosítás, de az offset `0x' vagy `0X'-szel kezdődik, hexadecimálisként
       értelmezi. Követő `b' pedig 512-vel szorozza az offset értékét. A label argumentum
       ugyanúgy kerül értelmezésre, mint az offset, csak ez a kezdeti ál-címet adja meg.
       Az ál-címek a normális címek után zárójelben kerülnek kijelzésre.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>