Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sort - szövegfile sorainak rendezése

ÁTTEKINTÉS

    sort [-cmus] [-t elválasztó] [-o kimeneti-fájl] [-T átmeneti könyvtár] [-bdfiMnr] [+POS1
    [-POS2]] [-k POS1[,POS2]] [fájl...]
    sort {--help,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal a sort parancs GNU verzióját írja le. A sort parancs rendezi,
    összefűzi vagy összehasonlítja a megadott szövegfájlok, vagy ha nincs file megadva, a
    szabványos bemenet minden sorát. A '-' filenév a standard inputot jelenti. Alapértelmezés
    szerint a sort a szabványos kimenetre írja az eredményt.

    A sort -nak 3 működési módja van: rendezés (ez az alapértelmezés), összefűzés és a
    rendezettség vizsgálata. A működést a következő opciók változtatják meg:

    -c   Ellenőrzi, hogy a megadott fileok rendezve vannak-e már: ha nincs mindegyik
       rendezve, akkor hibaüzenetet ír ki és 1-es állapottal kilép.

    -m   Úgy fűzi össze a megadott fileokat, hogy egy filenak tekinti öket, és annak sorait
       rendezi. Minden megadott filenak már önmagában rendezettnek kell lennie. A
       rendezés mindig működik az összefűzés helyett, az összefűzés azért van mégis, mert
       sokkal gyorsabb a rendezésnél, ahol működik.

    Két sor összefűzése a következőképpen működik: ha bármilyen kulcsmezőt kap, akkor a sort a
    parancssorban megadott sorrendben összehasonlítja a mezőket a megadott rendezési opciók
    szerint, s mindaddig megy, amíg különbséget nem talál, vagy nem marad több mező.

    Ha az Mbdfinr globális opciók közül bármelyik meg van adva, de nincs megadott kulcsmező,
    akkor teljes sorokat hasonlít össze az opcióknak megfelelően.

    Végül pedig, ha minden kulcs azonos (vagy semmilyen rendezési opció nincs megadva), végső
    megoldásként byteonként mechanikusan összehasonlítja a sorokat. Ez az összehasonlítás
    elfogadja a -r opciót. A -s opció letiltja ezt az utolsó összehasonlítást, így ha egy
    sorban minden mező azonos, akkor a sorok az eredeti sorrendben maradnak. Ha nincs mező,
    vagy globális opció megadva, akkor a -s opciónak nincs semmilyen hatása.

    A GNU sort parancsának nincsenek megkötései a sorhosszakra vagy a sorokban használható
    karakterekre vonatkozóan. Egyébként ha az input file utolsó byteja nem az új sor jele,
    akkor a GNU sort automatikusan hozzátold egy sorvégjelet.

    Ha a TMPDIR környezeti változó be van állítva, a sort ezt a megadott könyvtárat fogja
    használni az átmeneti fileok tárolására az alapértelmezés szerinti /tmp könyvtár helyett.
    A -T könyvtár opció egy másik módja az átmeneti könyvtár beállításának, ez az opció
    felülírja az előbbi környezeti változót.

    A következő opciók a kimeneti sorok rendezését befolyásolják. Globálisan is megadhatóak,
    vagy egy speciális kulcsmező részeként. Ha nincs kulcsmező megadva, akkor a globális
    opciók teljes sorok összehasonlítására vonatkoznak, egyébként a globális opciókat azok a
    mező öröklik, melyekre nincsenek külön opciók megadva.

    -b   Figyelmen kívül hagyja a sor elején levő sorközöket, ha mindkét sorban talál egyéb
       karaktereket is.

    -d   "Telefonköny  szerinti  sorrendbe" rendez, vagyis csak betűket, számokat és
       szóközöket vesz figyelembe.

    -f   Rendezés közben a kis- és nagybetűket nem különbözteti meg, így pl. a `b' és a `B'
       azonos helyre lesznek rendezve.

    -i   Figyelmen kícül hagyja az ASCII-kód szerinti 32-126 intervallumon kívül eső
       karaktereket.

    -M   Egy tetszőleges kezdőstringet (ami bármennyi "white" szoközt tartalmazhat) követő,
       hónapneveket jelölő hárombetűs rövidítéseket nagybetűs szavakként kezeli, és a
       hagyományos időrendi sorrendben hasonlítja össze őket:

    -n   Kezdeti numerikus szöveg értéke szerinti összehasonlítás. Ez  állhat  fehér
       szóközökből, egy esetleges - előjelből és 0 vagy több számjegyből, amit egy
       tizedespont után további számjegyek követhetnek.

    -r   Fordított sorrendű rendezés. Ez lehetővé teszi, hogy a nagyobb kulcsértékű sorok
       előbb szerepeljenek a kimeneten, mint a kisebbek.

    További kapcsolók (Opciók):

    -o kimeneti állomány
       Az eredményt a kimeneti állományba írja az alapértelmezés szerinti kimenet helyett.
       Ha a kimeneti állomány valamelyik bemeneti állomány, akkor a munka megkezdése előtt
       a  sort  azt  egy  ideiglenes  állományba  másolja,  majd  az eredményt a
       kimenetiállományba írja.

    -t elválasztó
       Az  elválasztó  karaktert  használja  mezőelválasztónak,  mikor  a  sorokban
       kulcskaraktereket  keres. Alapértelmezés szerint a mezőket üres karakterlánc
       választja el egymástól, mely egy nem szóköz és egy fehér szóköz karakter között
       helyezkedik el. Például adott a ` foo bar' bemenő sor, amit a sort ` foo' és ` bar'
       mezőkre tördel. A mezőelválasztó nem feltétlenül része a megelőzött vagy a
       rákövetkező mezőnek.

    -u   Az alapételmezés szerinti esetben, és a -m opciónál csak az első sort írja ki azon
       egymás után következő sorok közül, amelyek egyformának bizonyultak.  A -c opció
       esetén ellenőrzi, hogy nincs-e két egymás után következő egyforma sor.

    +POS1 [-POS2]
       Egy mezőt határoz meg, melyet rendezési kulcsnak használ minden sorban. A mező a
       sor POS1. karakterével kezdődő és POS2.-re végződő részét tartalmazza. A POS1. még
       része, de a POS2. vagy a sor vége (ha a POS2-t nem adták meg) már nem. A mezők és a
       karakterpozíciók számozása 0-val kezdődik.

    -k POS1[,POS2]
       Másik módja a rendezési kulcs megadásának. A mezők és a karakterpozíciók számozása
       1-gyel kezdődik.

    A pozíciót f. c formában adhatjuk meg, ahol az f a használandó mező, a c pedig +pos
    esetben a mező eleje utáni első, -pos esetben pedig az előző mező vége utáni első
    használható karakter.  A .c részt akkor hagyhatjuk el, ha az a mező első karakterére
    mutat. Ha a -b opciót is megadtuk, akkor a .c a +pos esetben az mező, a -pos esetben pedig
    az előző mező utáni első nem üres karakterre mutat.

    A +pos és a -pos paraméterek melett az Mbdfinr opciók bármelyike szerepelhet, és ez
    esetben a globális rendezési opciók nem használhatóak erre a különleges mezőre. A -b opció
    mind a +pos mind a -pos paraméter része is lehet. Ha ezt a globális opcióktól örökli,
    akkor mindkettőhöz tartozik. A -n vagy a -M opció használata a -b opció használatát is
    magával vonja. Ekkor a -b a +pos és a -pos kulcsnak is része lesz. A kulcsok akár több
    mezőt is áthidalhatnak.

    Továbbá, ha a sort -ot pontosan egy paraméterrel hívják meg, akkor a következő opciók is
    használhatóak:

    --help Használati utasítást ír ki az alapértelmezés szerinti kimenetre (standard output),
       majd sikeresen kilép.

    --version
       Kiírja a verziójára vonatkozó információkat az alapértelmezés szerinti kimenetre
       (standard output), majd sikeresen kilép.

KOMPATIBILITÁS

    A sort régebbi változatainak (BSD és a System V) néhány opciója különbözik, különösen a
    -b, -f és -n. A GNU sort a POSIX viselkedését követi, amely gyakran olyan (de nem
    mindig), mint a System V viselkedése. POSIX következtében a -n már nem vonja magával a -b
    opciót. Az egységesség miatt már a -M is ugyanígy viselkedik. Ez bonyolultabb esetekben
    hatással lehet a mezőn belüli karakterpozíció-definiálás jelentésére. Ha ez zavarja önt,
    akkor adjon meg egy -b opciót is.

ISMERT HIBÁK

    A -k következtében megjelenő mezőszámozási különbség zavaró lehet. Ez mind a POSIX hibája.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>