Provided by: libhunspell-dev_1.3.2-4_i386 bug

NÉV

    hunspell - a Hunspell állományainak formátuma

LEÍRÁS

    A  Hunspell(1)  két állományt igényel egy adott nyelven történő
    helyesírás-ellenőrzéshez. Az első állomány egy szótárállomány, ami az
    adott nyelv szavait, és ezek kapcsolóit (attribútumait) tartalmazza. A
    második állomány egy ragozási (affixum) állomány, ami meghatározza az
    említett kapcsolók jelentését.

SZÓTÁRÁLLOMÁNY

    Egy hunspell szótárállomány (*.dic) első sora a szótárállományban lévő
    szavak közelítő számát tartalmazza (az optimális méretű memóriaterület
    lefoglalásához). A többi sor soronként egy szót tartalmaz. Minden szó
    után nem kötelezően egy perjel, és egy, vagy több kapcsoló következhet.
    A kapcsolók egybetűsek, és meghatározzák, hogy milyen toldalékokat
    kaphat a tőszó, illetve milyen egyéb speciális  tulajdonságokkal
    rendelkezik. Például a

       1
       hunspellezik/EeX

    szótár egy szót tartalmaz (hunspell), ami a magyar ragozási állomány
    alapján alanyi és tárgyas igeragozást is vonz (E és e kapcsolók),
    valamint igekötő prefixumokat is kaphat. A példa szótárállomány és a
    magyar ragozási állomány alapján a meghunspellezttek helyes szóként
    kerülne felismerésre.

    A szótári szavak perjelet is tartalmazhatnak, ha az fordított perjellel
    van bevezetve: "". A kapcsolók alapértelmezésként egy karakteresek, de
    ha több ragozási osztályt szeretnénk használni, ez több karakteresre
    vagy számra is módosítható.

    A  Hunspell  szótárállományok  sorai  kiegészítő  adatmezőket  is
    tartalmazhatnak,  amelyek  szóközökkel  vagy tabulátorokkal vannak
    elválasztva (l. kiegészítő adatmezők).

    A személyes szótárak egyszerű  szólisták.  Megadhatunk  perjellel
    elválasztott példaszavakat is a toldalékolás engedélyezésére:

       Obama/Tamara

    A példában a Tamara szó toldalékolását a személyes szótár Obama szavára
    is alkalmazza az ellenőrző, elfogadva az Obamáról, Obamáékat stb.
    alakokat is.

RAGOZÁSI ÁLLOMÁNY

    A ragozási állomány rendszerint kisebb méretű. Különféle definíciókat
    és ragozási szabályokat ad meg meghatározott kulcsszóival. Például a
    SET a karakterkódolás, a TRY javaslattevésnél módosítot betűk, a REP a
    javaslattevésnél módosított szórészletek, a PFX és az SFX pedig a szó
    elejére és végére illesztendő toldalékok megadására szolgál.

    A következő példa egy UTF-8-as kódolású szótár affixumállományának
    definíciója. A  TRY  felsorolja  a  magyar  betűket  gyakorisági
    sorrendjükben, a LANG beállítja a magyar nyelvet, a WORDCHARS megadja
    azokat a karaktereket, amelyeket a parancssori Hunspell a szavak
    részeként fog kezelni.

       SET UTF-8
       TRY íóúÍÓÚtaeslzánorhgkiédmyőpvöbucfjüűxwqTAESLZÁNORHGKIÉDMYŐPVÖBUCFJÜŰXWQ-.
       LANG hu_HU
       WORDCHARS -.§%‰°0123456789

       REP 2
       REP j ly
       REP ly j

       PFX X Y 3
       PFX X  0  meg     .
       PFX X  0  rá      .
       PFX X  0  össze    .

       SFX e Y 6
       SFX e  ik  tük     e[dz]ik
       SFX e  ik  tétek    e[dz]ik
       SFX e  ik  ték     e[dz]ik
       SFX e  0  tük     e[dzt]
       SFX e  0  tétek    e[dzt]
       SFX e  0  ték     e[dzt]

       SFX f Y 2
       SFX f  ik  het/e    e[dz]ik
       SFX f  ik  tet/e    e[dz]ik

    A REP a j és ly felcserélése esetén ad jó és elöl rangsorolt
    javaslatokat. A PFX-ek pár igekötőt definiálnak, az SFX-ek pedig pár
    igeragot. Ezek nagyobb részénél a szó végi ik is levágásra kerül a
    toldalék illesztése előtt. Itt az illesztés feltétele, hogy az igék
    -edik vagy -ezik karaktersorozatra végződjenek, különben pedig az -ed,
    -ez vagy -et betűkre. Az f jelű toldalékolási osztály érdekessége, hogy
    a -het és -tet illesztése után még folytatódhat a toldalékolás az e
    jelű toldalékolási osztállyal (ezt a het/e ls tet/e határozza meg), így
    kaphat  -hettük,  -hettétek, -hették, -tettük, -tettétek, -tették
    toldalékokat a szótárban szereplő levelezik szó:

       1
       levelezik/e

ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK

    A Hunspell forrás több mint 80 példát tartalmaz a  paraméterek
    használatára vonatkozóan. A következő leírás nem teljes, l. még az
    angol kézikönyvoldalt is.

    SET karakterkód
       A szótár és affixumállomány karakterkódolásának beállítása.  A
       lehetséges  értékek:  UTF-8,  ISO8859-1-től  ISO8859-10-ig,
       ISO8859-13-ISO8859-15, KOI8-R, KOI8-U, microsoft-cp1251, ISCII-
       DEVANAGARI.

    FLAG érték
       A kapcsolók 1 karakteres alapbeállításának módosítása.  (A
       ragozási osztályokat és egyéb  tulajdonságokat  jelölik  a
       kapcsolók, amelyek alapértelmezés szerint 1 karakteresek, a
       pékdákban legtöbbször nagybetűvel szerepelnek). Az  `UTF-8'
       értékkel Unicode karaktereket használhatunk kapcsolóként (UTF-8
       kódolással és maximum 65 ezres karakterkódig), a `long' értékkel
       két  karakteres  kapcsolókat  (több  kapcsoló esetén sincs
       elválasztójel, a `num' értékkel vesszővel elválasztott decimális
       számokat 1-től 65 ezerig.

    COMPLEXPREFIXES
       Kétszeres  prefixumillesztést  állít be (de csak egyszeres
       szuffixumokat az alapértelmezett kettő helyett.) Jobbról balra
       író ragasztó nyelveknél hasznos.

    LANG nyelvkód
       Nyelv megadása (nyelvfüggő programrészek bekapcsolásához) az ISO
       nyelv- és régiókóddal (pl. hu_HU).

    IGNORE karakterek
       A felsorolt karaktereket törli  a  szótári  szavakból  és
       toldalékokból,  valamint  a bemeneti szavakból. Hasznos az
       opcionális írásjelek, mint az arab vagy a héber mellékjelek
       kezelésére.

    AF a_következő_AF_sorok_száma

    AF kapcsolók
       A Hunspell program képes a kapcsolóhalmazokat egy természetes
       számmal helyettesíteni a szótárállományban és a többszörös
       toldalékásnál  az  affixumállományban  (alias  tömörítés),
       felgyorsítva ezzel a szótár betöltődését és csökkentve a program
       memóriaigényét. Egy rövid példa:

       3
       hello
       try/1
       work/2

    És a kapcsolódó AF definíciók az affixumállományban:

       SET UTF-8
       TRY esianrtolcdugmphbyfvkwzESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWZ'
       AF 2
       AF A
       AF AB

    Ami megfelel a következő szótárállománynak:

       3
       hello
       try/A
       work/AB

    Lásd még a tests/alias* példát a forrásban.

    Megjegyzés: az AF sorok nem előzhetik meg a FLAG paramétert. Alias
    tömörítésre szolgál a Hunspell makealias segédprogramja.

    AM a_következő_AM_sorok_száma

    AM morfológiai_és_egyéb_adatmezők
       A Hunspell program képes  a  kiegészítő  adatmezőket  egy
       természetes  számmal  helyettesíteni,  az  AF  paraméterhez
       hasonlóan. Lásd még a tests/alias* példát a forrásban.

JAVÍTÁSI PARAMÉTEREK

    Az alapértelmezett n-gram, illetve betűcserén és -törlésen alapuló
    javaslatokat kiegészíthetjük a javítási paraméterekkel. A REP segít a
    tipikus hibák és javításuk megadásában. A PHONE a kiejtést kevésbé
    követő írásrendszereknél nyújt segítséget.

    KEY szomszédos_karakterek_opcionálisan_függőleges_vonallal_elválasztva
       A nyelv alapértelmezett billentyűzetkiosztását adhatjuk meg a
       KEY paraméterrel, hogy a javaslatoknál a szomszédos betűk
       elütését  felismerje  a program. A nem szomszédos betűket
       függőleges vonallal választhatjuk el:

       KEY öüó|qwertzuiopőú|asdfghjkléáű|íyxcvbnm

    TRY karakterek
       A javaslattevésnél az 1 karakteres próbálkozásoknál az itt
       felsorolt karakterekre cserél, illetve bővít. A paraméternél a
       kis- és nagybetűket külön kell megadni.

    NOSUGGEST kapcsoló
       Az itt definiált kapcsolóval jelölt szavakat a program nem
       javasolja a hibajavításnál. Vulgáris és obszcén szavak esetében
       hasznos.

    MAXNGRAMSUGS
       Az n-gram (n  hosszú  szórészletek  megegyezősége  alapján
       súlyozott)  javaslatok  maximális  számának  beállítása.
       Alapértelmezetten 5. A  0  érték  kikapcsolja  az  n-gram
       javaslatokat.

    NOSPLITSUGS
       Nem javasol szófelbontást a Hunspell ezzel a beállítással.
       Hiányzó összetettszó-kezelés esetén hasznos a hibás különírási
       javaslatok tiltására.

    SUGSWITHDOTS
       Ha a hibás szó pont(ok)ra végződik, ezeket a javaslatok esetében
       is feltünteti. Az OpenOffice.org szótárak számára nem szükséges
       ez a beállítás.

    REP szám

    REP mit mire
       A javítási cseretáblázat megadására szolgáló definíciók. Az
       első REP után adjuk meg a többi REP sor számát.  Ezek a sorok
       már két paramétert várnak: először megadjuk a felismerendő
       mintát  (hibás  szórészletet),  utána  pedig  azt  a
       karaktersorozatot, amire a felismert mintát javítani szeretnénk.
       A helyesírás-ellenőrző a cseretáblázat  révén  tud  helyes
       javaslatot tenni többkarakteres eltérés (pl. j-ly) esetén.

       A szóköz aláhúzásjellel helyettesítendő a javaslatokban:

       REP 1
       REP végülis végül_is

    A szervíz, szintű és a hasonló hibás összetett szavak letiltásában
    szintén a REP táblázat segít a CHECKCOMPOUNDREP megadásával (l. ott).

    MAP a_MAP_definíciók_száma

    MAP karakterek
       Rokon karaktereket adhatunk meg több sorban. A javaslattevésnél
       több rokon karakter cseréje is lehetséges, így például ékezet
       nélküli szavakat is képes ékezetesíteni a Hunspell a következő
       definíció mellett:

       MAP 5
       MAP aá
       MAP eé
       MAP ií
       MAP oóöő
       MAP uúüű

    PHONE a_PHONE_definíciók_száma

    PHONE karakterek
       A PHONE egy táblázattal megadható fonetikus átírási algoritmust
       használ a kiejtési hasonlóság kiszámítására. Különösen hasznos
       azoknál a nyelveknél, ahol az írás nem tükrözi a kiejtést. A
       részletes dokumentáció az Aspell helyesírás-ellenőrző oldalán
       érhető el angol nyelven: http://aspell.net/man-html/Phonetic-
       Code.html.

       Megjegyzés: a szabályokban szereplő kapcsos zárójelek  nem
       tartalmazhatnak még több byte-os UTF-8 karaktereket, ahogy a
       kötőjeles kifejezések is byte-ot jelölnek, nem karaktert Unicode
       szótár esetén is.

SZÓ-ÖSSZETÉTELEZÉSI PARAMÉTEREK

    BREAK a_BREAK_definíciók_száma

    BREAK karakter_vagy_karaktersorozat
       Ha a keresett szó nincs a szótárban, a felsorolt karaktereknél
       vagy karaktersorozatoknál felbontja és részenként ellenőrzi.
       Hasznos például a kis- és nagykötőjeles szavaknál a magyarban.

    COMPOUNDRULE
       Reguláris kifejezésekhez hasonló összetételi szabályok megadása.

    COMPOUNDMIN szám
       A legkisebb szóhossz, ami még összetett szóban szerepelhet.
       Alapértelmezés szerint 3 karakter.

    COMPOUNDFLAG kapcsoló
       Itt adható meg a szóösszetételben való szereplést engedélyező
       kapcsoló.

    COMPOUNDBEGIN kapcsoló
       A kapcsoló az összetett szavak első tagjaként engedélyezi a
       megjelölt szavakat.

    COMPOUNDLAST kapcsoló
       A kapcsoló az összetett szavak utolsó tagjaként engedélyezi a
       megjelölt szavakat. Kombinálható az előző kapcsolóval.

    COMPOUNDMIDDLE kapcsoló
       A kapcsoló az összetett szavak közbenső tagjaként engedélyezi a
       megjelölt szavakat. Kombinálható a két előző kapcsolóval.

    ONLYINCOMPOUND kapcsoló
       Csak az összetett szavakban megjelenő  ragozás  jelölésére
       szolgáló kapcsoló (germán nyelvek esetében tipikus).

    CIRCUMFIX kapcsoló
       Ezzel a kapcsolóval jelölt szuffixum csak ugyanilyen kapcsolóval
       jelölt prefixummal jelenhet meg egy tövön. (Pl. leg-édes-ebb).

    COMPOUNDPERMITFLAG kapcsoló
       Alapértelmezés szerint a  prefixumok  és  szuffixumok  nem
       fordulhatnak  elő  az  összetett  szavak  belsejében.  A
       COMPOUNDPERMITFLAG kapcsolóval rendelkező affixumok viszont itt
       is megjelenhetnek.

    COMPOUNDFORBIDFLAG kapcsoló
       Toldalékolt  szavak szóösszetételben való szereplését tiltó
       kapcsoló. A tiltáshoz az  adott  SFX  szabály  folytatási
       osztályaként (l. később) adjuk meg ezt a kapcsolót.

    COMPOUNDROOT kapcsoló
       A  szótárba  közvetlenül felvett összetett szavakat jelölő
       kapcsoló. A COMPOUNDWORDMAX, és így a magyar esetében a 6–3-as
       szabály  működését befolyásolja azzal, hogy a COMPOUNDROOT
       kapcsolóval összetettnek jelölt szavak két szónak számítanak.

    COMPOUNDWORDMAX szám
       A szóösszetételekben szereplő egyszerű tövek maximális száma. A
       magyar esetében 2 az érték, e fölötti szószámnál már életbe lép
       a 6–3-as szabály.

    COMPOUNDSYLLABLE szám karakterek
       Két paramétert vár. Az első megadja az összetett szavak tövének
       maximális szótagszámát, ami a magyar helyesírás 6–3-as szabálya
       szerint 6. A második mező felsorolja a magánhangzókat, ami a
       szótagszám  megállapításához  szükséges.  Ha hiányzik ez a
       definíció, akkor nincsen korlátozás az összetett szavak tövének
       szótagszámára vonatkozóan.

    SYLLABLENUM kapcsolók
       Egy paramétert vár. A paraméterben megadhatóak azok a ragozási
       osztályok, amelyek ragozás esetén eggyel növelik az összetett
       szavak tövénél kiszámított szótagszámot. A magyarban ezek a
       melléknévképzők: kerékpárjavításainkról, de kerékpár-javítási.
       A

    FORBIDDENWORD kapcsoló
       A  tiltott  szavakat  jelölő kapcsoló. A tiltott szótövek
       toldalékolt alakjai is letiltásra kerülnek. A tiltott szavak
       akár  toldalékolási,  vagy szóösszetételi szinonimaként sem
       kerülnek elfogadásra.

    PSEUDOROOT kapcsoló
       A kapcsolóval jelölt szavak toldalékolt alakjai kerülnek csak
       elfogadásra. Fiktív tövek megadására szolgáló kapcsoló. A tő
       lehet még helyes szó, ha érvényes szinonimaként előáll vagy
       szerepel a szótárban.

    WORDCHARS karakterek
       Paramétere azok a karakterek, amelyek a beállított kódolás (pl.
       a magyar esetében az ISO-8859-2) betűi mellett még az adott
       nyelv szavaiban előfordulhatnak. Ilyen például a magyarban a
       kötőjel, pont, százalékjel,  fokjel,  paragrafusjel  és  a
       nagykötőjel.  Az  utóbbi csak UTF-8, vagy microsoft-cp1250
       karakterkészlet mellett lesz használható a magyar szótárban.

    PFX kapcsoló keresztkombinálódás szám

    PFX kapcsoló levágás prefixum feltétel morfológia
       Prefixum  megadására  szolgáló  definíciók.  A  prefixumok
       egykarakteres  névvel jelölt osztályokba vannak sorolva. A
       példában az X osztály definíciója látható. Az egyes osztályokra
       vonatkozó PFX fejléc tartalmazza a következőket:

       (1) az osztály betűjelét (a példában X)

       (2) a keresztbe való kombinálás engedélyezése, illetve tiltása
       (Y/N). Engedélyezés esetén az  adott  prefixum  akkor  is
       alkalmazható, ha a tőszó toldalékolt alakban fordul elő. Ehhez
       az is szükséges, hogy a toldalék (affixum) ragozási osztályában
       is legyen engedélyezve a kombinálás.

       (3) az osztályba tartozó bejegyzések számát

       A PFX fejlécet követő sorokban a PFX paraméterek jelentése a
       következő:

       (1) az osztály betűjele

       (2) a ragozásnál a szó elejéről leválasztandó karaktersorozat.
       Ha nem kell leválasztani, akkor 0.

       (3) a prefixum (például igekötő, vagy a leg-, legesleg- a
       mellékneveknél).  Perjellel  elválasztva  kapcsolókat  is
       megadhatunk (l. többszörös toldalékolás).

       (4) a minta, ami ha illeszkedik, alkalmazható a szabály.
       Például ha itt kutya szerepelne, akkor csak a kutya kezdetű
       szavak elé lehetne tenni az ebben a sorban megadott prefixumot.
       A minta megadásánál a pont (.)  speciális jelentéssel bír:
       minden  karakterre  illeszkedik.  Megadhatunk csak bizonyos
       karakterekre  illeszkedő  mintát  is  szögletes  zárójelek
       segítségével. Például az [abcd] illeszkedik az a, b, c, illetve
       d karakterekre is. Ellentétben az Ispell-lel, a kötőjel szerepe
       a szögletes zárójelek között nem speciális, vagyis kötőjelet
       jelent, és nem karaktertartományt. Ha a nyitó szögletes zárójel
       után  kalap  (^)  karakter  található, a karaktertartomány
       komplementerére illeszkedik a minta, hasonlóan a reguláris
       kifejezésekhez (l. regex(7)).

       (5) Morfológiai leírás. Szóközzel vagy tabulátorral elválasztott
       mezők. A mezőnevek és használatuk az angol kézikönyvoldalon
       található.

    SFX kapcsoló keresztkombinálódás szám

    SFX kapcsoló szuffixum feltétel mofológiai_leírás
       A PFX-szel megegyező paramétereket kap, csak nem a szó eleji,
       hanem a szó végi toldalékok leírására szolgál. A példában
       szereplő  definíciók jelentése: az -edik, vagy -ezik végű
       szavakra alkalmazható a három szabály. A rag illesztésénél
       levesszük a szó végi -ik karaktersorozatot, és szabálytól
       függően illesztjük  a  -tük,  -tétek,  -ték  toldalékokat,
       végeredményben  -edtük,  -edtétek,  -edték, illetve -eztük,
       -eztétek, -ezték végű szavakat kapva.

    Többszörös toldalékolás
       A PFX és az SFX szabályokban a toldalék perjellel elválasztva
       kapcsolókat is kaphat, hasonlóan a szótárállomány töveihez. A
       kapcsolók a következőek lehetnek:

       (1) SFX szabályban az SFX folytatás jelentése, hogy a toldalék
       még  tovább ragozódhat a megadott kapcsolókkal (többszörös
       affixumleválasztás).  A Hunspell esetében csak a kétszeres
       affixumleválasztás lett megvalósítva, tehát a folytatási osztály
       folytatását már nem veszi figyelembe a program.

       (2) SFX szabályban a PFX folytatás jelentése, hogy az adott
       prefixum is hozzájárulhat a tőhöz, feltéve, ha az SFX szabály is
       él.

       (3) PFX szabályban az SFX szabály jelentése, hogy a megjelölt
       SFX szabály a tőhöz járulhat, ha a PFX szabály is él.

       (4) ONLYINCOMPOUND kapcsoló megadásával az adott PFX vagy SFX
       toldalék csak szóösszetételben jelentkezhet.

       (5) CIRCUMFIX kapcsoló megadásával az adott SFX csak  az
       ugyanilyen toldalékot kapó PFX-szel együtt fordulhat csak elő.

       (6) Az összetételi kapcsolók megadásával engedélyezhetjük vagy
       letilthatjuk  (COMPOUNDFORBIDFLAG)  az  összetételben  való
       szereplést. A összetett szavak utolsó tagja alapértelmezés
       szerint minden affixumot felvehet. A közbenső szavaknál viszont
       explixit módon engedélyezni kell ezt.

    A ragozási állomány ezeken kívül még megjegyzéseket is tartalmazhat,
    ezért az adott szótár változatát, szerzőjét, felhasználási engedélyeit
    itt keressük.

SAJÁT SZÓTÁR

    A  saját  szótár  formátuma  közel  megegyezik  a szótárállomány
    formátumával. A különbségek a következőek:

    (1) Nem kell megadni az első sorban az állományban lévő szavak méretét.

    (2) A szóhoz nem kapcsolókat, hanem egy mintaszót adhatunk meg, ami
    alapján az ellenőrző a szó toldalékolt alakjait is felismeri. Például a
    Patyomkin/Ádám azt jelenti, hogy a Patyomkin szót az Ádáméval megegyező
    ragozással is el kell fogadni.

    (3) A csillag tiltást jelent: a csillaggal jelölt szavakat az ellenőrző
    akkor sem ismeri fel, ha az alapszótárban szerepelnek, pl. *kóricál.

    (4) Az állomány kézzel módosítható, és ezt időnként javasolt is
    megtenni, ha esetleg hibásan vettünk fel szavakat.

LÁSD MÉG

    angol nyelvű hunspell (4), hunspell (1), ispell (1), ispell (4), Magyar
    Ispell dokumentáció.

TÖRTÉNET

    A MySpell szótár-, illetve ragozási állományának formátumát Kevin
    Hendricks készítette olyan céllal, hogy lehetővé tegye ezen állományok
    gyors, futás idejű feldolgozását.

    A COMPOUNDFLAG és a Hunspell formátumbővítést, valamint  a  REP
    többkarakteres cseretáblázatot Németh László készítette elsősorban a
    jobb magyar nyelvű helyesírás-ellenőrzés  céljából.  A  minimális
    összetettszó-kezelést lehetővé tevő COMPOUNDMIN, COMPOUNDFLAG, és a REP
    többkarakteres  cseretáblázat  része  a   hivatalos   MySpell
    függvénykönyvtárnak is.

    A  Hunspell  szótárállományának  formátuma  megegyezik  a MySpell
    függvénykönyvtáréval, a ragozási táblázat pedig a fentiekben felsorolt
    bővítéseket tartalmazza.  A bővített formátumú affixum állomány gond
    nélkül együttműködik az eredeti MySpell függvénykönyvtárral is, de a
    bővítések nem fognak működni. Sőt, mivel a hivatalos MySpell egy
    megengedőbb összetettszó-kezelést valósít meg, mint a magyar változat,
    az összetett szavakon belüli toldalékolt alakok is elfogadásra kerülnek
    (ez különösen sok hibás összetétel elfogadását eredményezi a magyar
    nyelv esetében).

    Ebből   fakad,   hogy  a  hivatalos  Magyar  OpenOffice.org
    (http://office.fsf.hu) - mivel a Magyar MySpell függvénykönyvtárat
    tartalmazza - jobban támogatja a magyar nyelvet, mint más változatok.
    Egyszerűen meggyőződhetünk arról, hogy melyik változattal van dolgunk:
    írjuk be, hogy helyesrsellenrz az OOo szövegszerkesztőjébe. Ha
    hibásnak jelzi,  és  helyesrs-ellenrzt  javasol  helyette,  a
    Hunspell-lel van dolgunk. Ha helyesnek fogadja el, akkor pedig az
    eredeti MySpell-lel.

                2008. április 11.          hunspell(4)