Provided by: manpages-ja_0.5.0.0.20110915-1_all bug

NAME

    Zebedee --- XXXoXXXeeXCXO~XeXXXCXXXXaaXXXEXEXoXIXeeXXXiXXXeXa

Xn~XX

    Server:
      zebedee -s [-dDtu] [-f file] [-k keybits] [-n name] [-o logfile]
      [-r ports] [-v level] [-x config] [-z level] [targethost]

    Client:
      zebedee [-dDmtu] [-e command] [-f file] [-k keybits] [-n name] [-o
      log] [-v level] [-x config] [-z level]
      [[clientports:]serverhost[:targetport]]

    Key generation:
      zebedee -p [-f file]

      zebedee -P [-p] [-f file]

    Hash generation:
      zebedee -h [file ...]

      zebedee -H string ...

    Windows Service:
      zebedee [-n name] -S [install[=file] | remove | run]

DESCRIPTION

    ZebedeeXIe2XAeXIXXXXXXaXOeXCXX
    XAaXaeXXXXXiXXXXXIXXXiXXTCP/IPXPXXXIeUDPXI"XEXoXIXee"XoXIIXXXXeeA~XXa~XEXXXiXXXeXaXCXXXeeXX
    XXXiXIeXXAea~AOXeXIXIXA~XEXieXXXXXaaXCXIXN~XO~XXXXXPXoXXXoXXXIXEeXeXeXpXaaXXXeeXAXXXCXEXXXX
    telnet, ftp Xae X XEXEXI TCP XUXXXXXI
    XEXeXO~XXXA~XXXoAa`AeXXXXeEeEXaeXXXeeXXXEXaXAeCXXEeXXXeeXX
    XPXXXXXAaXaeXXXIIIXXEeXXXXXieXeXXXCXXXXXXXIXoXEIN~XXXeeXXXEXCXX
    A~UXXXIXA~XEXieXXXXXCIEXXXEXN~XO~XXXXXPXoXXXoAXeeXXXEXaXAeCXXCXXXeeXX

    Zebedee XIXcXEIUeAaXXIe:

    ·  UNIX XE Windows 95/98/NT
      XIA‐EyXEeXXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XXXIXXCXXoAeoXXXXXeeXX

    ·  XUXoXIXXXXXIAssAeeXXAXXXXIAssAeeIXXXXCXEA~XXEeXXXoXXXEXXXeeXXXEIN~XXEYXeXXXCX‐
      XeeXX

    ·  XXXXXIEO~XA~XCXXXXXEXXXXXEXXXXXiXEXXXeeXIXXXXX‐XOXA~XEXEeX-1AEXX
      XXXIXEeXeXeAXAcXEXEXeXO~XXXA~XXXIAea~XXXoXOXXXX

    ·  A~XoeXXXXXiXXXXEXXXXXXXPXXXIeA~XoeXIIXuXueXAXXAUXiXXXXeeXXXeeXXXeXXXaXIXssXoIN~XXXeeXX

    ·  GNU XiEIXoIXEIN~XoeAuXn~(GPL)XIXaXEXCXXIN~XXEoXXIN~XoIaeXieXX
      XXAXXEeXO~XeXXXEeXEIN~XXCUEUXXXCXXee ("CREDITS AND LEGALITIES"
      XoXXXe)XX

    XaXAXiXoXXZebedee XIeXeXaXXIXXXeeXXXIeIXXiXIIoIN~XAeCXXE XXX‐
    XaaXXXEXEXoXIXeeXXXiXXXeXaXCXIeXEXXXX XaXXCXXEXXXXIIXCXIe ssh Xae SSL
    XEXEXEXIeEaeXUEXXEeXaXEXeXEXXXXXX
    XaXXXXACAaXXXXA~XXa~XCXXXXAXXEeXO~XeXXXEXaXIXoXaXa
    XXXXeeXEXeXXXXXiXIeXOXA~XXXeXIXAeXXXeeXAXiXXXX

    XXXIEXXn~XIe Zebedee XeXeXXXX 2.0.0 XIXXCXXEeXAeXXXXXXXXXXee.

  IXAXXIIXIeXIe?(What's in a name?)
    XXXEXXXXXXIaeXoXyXEXXXXXyXAeXPXXXXXXZebedee XIeXXXI
    3XAeXIXcIXXEXXXoXYXX XIXoXEXXXeIXIXXXXiXXXX

    ·  Zlib XEeXeXeeXXXI

    ·  Blowfish XEeXeXeeXAaXaeXX

    ·  Diffie-Hellman XEeXeXeeCXXU

    XXXiXCXieXXXA~XXXeXI?

  Xd`EeUeAaXXEXEXXEy(Basic Usage)
    XiXXXXXeeXPXXXoXEXeXaXXXEXUXXXEXoXAAXXEeAUeAXXXXeeXEeXIeXX
    XPXXXeXaXXXEXUXXXEXIEyXCXXZebedee
    XoXXXXX‐XXXaXXXEXCXXXXXXeeEXIXXXXXXeeXX XiEOeXEA~XXEEyEeXXIeXX-s
    XXXXXXXcXoXoXEXXXXXEXAXX

    zebedee -s

    XXXPXXXXXXX‐(XXXXXIeXXXX)ZebedeeXIe
    A~XEeoe(windowsXCXIeXXXoXXXXXeeXXXXXoXEXX)XXXeAUXeIXXXXiXX‐XA~XXXXXeXXXoXEXCAoeXeeXX
    XXXXXXXXXXeXXXXXoXEXXXeXIAUeAXXoAOXAeXX

    XXXEeXXXeXXXXXoXEXPXXXoXCZebedeeXoXXXeXXXXXoXEXaXXXEXCXXXXXXeeXX
    XXXIXiXcXIeXXXeXaXXXEXUXXXEXIXUXXXEIXXEXEXoXIXeeXXXUX‐
    XXXXXOXXIXXXXYXXXEEOeXae
    (XXXXXCXIeXXXiXoXXXXXXXA~XEXYXXXEXEXXOeXXXEXEeXXXee)XoXOAeeXXXeeXX
    Ia~XXX‐XXXeXaXXXEXUXXXEXIIXAXXX"remhost"XC
    XAAXXEtelnetXXXA~XXXcXoXoAeXXeXXXXXEXXXXXeXXXXXXXEXeeXX

    zebedee remhost:telnet

    XAXYXEeXIeXXXYXXXEXIXCXO~XXXeeXEXXtelnetXEXIXC
    XXXIXXXXXXXCXIeXXXIXeXXXEeXEIXXXXXaXeXXXX

    zebedee remhost

    XXXIXXXPXoXEXoXAXOXXXeeXEXX
    XEXoXIXeeXIpXyXEeXEXee(XiXXXXXeeAXXI)XYXXXEXIEOeXaeXXEXXXXXXiXeeXX
    ZebedeeXIeA~XEeoeXXXeAUXeIXXXXiXX‐XA~XXXXXeXXXoXEXCAoeXeXX
    XXXIXiXXXXXeeAXXIXYXXXEXEeAUeAXXXXiXeeXIXoAOXAeXX
    Ia~XXX‐XX1234XEEXXXXXXiXXXeXX

    telnet localhost 1234

    XEXXXiX‐XX"remhost"XEeXAAXXEXEXoXIXeeX‐IXXCAUeAXXXXiXeeXX

    XCXO~XXXeeXEXCXIeXXZebedeeXIeXXXiXXXXXoXXIXXXXXXeeXPXCAUeAXXoAOXAAXXXX-1AEXX
    EXIXXXXXXiX‐XXpEXAXXXXeeEXXoXIXXXIXXXXXcXoXoXeIyXXXeeXX

    XpXEeXIeXXZebedeeXoXX-1AEXXXXX
    XXXIXaaXXXXXEeXXXIXYXXXEXEeAUeAXXXXeeXXXPXoXEXoXXXXXXXXXXXXEXaXXXeeXAXiXXXX
    XXXiXoXiEXXCXaeXeeXEeXIeXXXIXeXXXEeXXXeeXX

    zebedee -e "telnet localhost %d" remhost

    EXXuIoA~aeXI"%d"XXXiXXXXXeeXYXXXEEOeXaeXEA~OeXXXXXXeXiXeeXXXXXA~X-1AEXX
    ZebedeeXIeXYXXXEEOeXaeXoEXXXXXXEXX(XXXeeEXIXXXXEXX)XX
    XXXIXeXXXEeXXXPXoXEXoXOAeeXXXXXiXcXEeXIeXXXXXIXXXPXoXEXXAUeAXXoXXIXXXXeeXEXXpXEeXX
    XiXXXXXeeAXXIZebedeeXXXeXXXXXoXEXaXXIXXXXeeXX

    XXXeXXXXXoXEXXXEIN~XXXeeXiXXXXXeeXYXXXEEOeXaeXoXOAeeXXXXXX(XXXeeEXIXXXXXXee)XXXEXaXXXeeXAXiXXXX
    (EYXiXXXXXXAeIXXXoXOXEXX)XXXPXoXEXXXXA~AeeXIXYXXXEXEeAUeAXXXXeXXXEXXXeeXiXcXAXX
    XXXIXiXcXIeXXZebedeeXoXXXIXeXXXEeXXXXXXeeXXXEXCXX
    XiXXXXXeeXYXXXEXoXOAeeXXXeeXXXEXaXCXXeeXX

    zebedee clientport:hostname:targetport

    Ia~XXX‐XXXXXIXXXPXoXE:

    zebedee 8000:webhost:80

    XIeXXXXXeXXXXXoXEXI8000EOeXYXXXEX‐IXXCAUeAXXXXeeXX
    webhostXOXIAXXXIHTTPAUeAXXoEYXiXXXeeXX XUeXUXIeEXAMPLESXXXEXIXXXEXX

    XPXXXXZebedee XXXeXXXXXoXEXIe
    XXiXUXXXEaXIEXXoXIXXXXXXXA~XEXYXXXEXEeA‐XXX-1AEXX
    EXXoXIXEXoXIXeeXo(XXpEAXOAaXXEe)XXXXXXXEXaXCXXeeXX
    XXXIXiXcXIeXXXiXXXXXeeXEXeXaXXXEXIXYXXXEXIXOAeeXIeXYXXXEEOeXaeXIXeXXXEXEeXEXeeXX
    Ia~XXX‐

    zebedee 9001,9002,9003:somehost:daytime,telnet,ftp

    XXXiXIeXX9001EOeXIXXXeXXXXXoXEXYXXXEXOXIAeIXXXoXX
    XeXaXXXEXIXXXXXXXA~XEXXXXXXaXIdaytimeXYXXXEXOXEXEXoXIXeeXXXeeXX
    XIIXEeXX9002EOeXIetelnetXYXXXEXOXX9003EOeXIeftpXYXXXEXOXEXoXIXeeXXXeeXX

    XUeXUXIe clientportXE targetportXoXXXEXIXXXEXX

  UDPXEXoXIXeXoXX(UDP Tunnelling)
    ZebedeeXIeXaXEXaXEXIe TCP/IP
    XIXEXeXO~XXXA~XXXAXXXoXXXXXeXXXEeAssXXXXXiXXXXXX
    X‐XXXXXcXo2.0.0XXXeXIeXXXIXXXXXcXoXiXXXIUDPXIXCXXXXXaXXXXXeeXeXXXEeXEXA~XXXX
    XXXIXXCXXoIXuXEeXXXeeXEeXIeZebedeeXo -u XXXXXXXcXoEO~XXCXXXXXXee
    (XPXXXIeXXudpmode XXXXieXXXEXoXEIN~XXXee)XX Ia~XXX‐XXXXX‐AXXC

    zebedee -s -u

    XXXeXXXXXoXEAXXC

    zebedee -u 10000:somehost:echo

    XoXAXOXXXeeXXXEXXXXXOXEXAeXIXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XIeXXTCPXXUDPXIXEXAXeXXXoXXXXXX
    IXEyXXpXEeXXXXXXXEXIeXCXXEXXXXIXEyXIXXXXXXXoXEXoXIXeeXXXeeXEeXIeXX
    2XAeXIEIXXXXXXXXoXXXXXoXXXoXXXXXXeeXX
    TCPXaXXXEXEUDPXaXXXEXIXXXXX‐XIeXa~XXXYXXXEXoXEXXXIXCXX
    IXXOXoXXXXXXXXXaXCXXXXXXeeXXXEXIeXAAXXCXXXeeXX

    UDPXaXXXEXCXaZebedeeXIXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XOeXIXEXoXIXeeXIeTCP/IPXCAUeAXXXXeeXX
    XXXIAUeAXXIeIXAeIXXXXXiAeeXpXOeAXXXXEXXXXXaXXXXXEXXXeeXX
    XXXXXaXXXXXEXXXXXXeXXXeXEeXCXXXXXXIeXeeXEXEXoXIXeeXIXAUeAXXoXOXXEXIXXXXXXeeXIXCXX
    XXXXXeXXXXXXXcXoXIA~AXEeXeXA~XXIe
    UDPXaXXXEXIXN~XO~XXXXXPXoXXXXXeXXXEXXXeXXXEeXXXXXeeXXXEXaXXXeeXX
    XPXXXXXXXXXeeUDPXAXXXXXXXeXaXIXXXXXXXEeXaAXXAXXXXXeeXXXEXEeXaA~iXO~XXXeeXXXEXX

    XUeXUXIeXXmaxbufsizeXX udpmodeXX udptimeout XoXXXEXIXXXEXX

  XAIO~XIAeeXA(Some Terminology)
    AeIXieXIeXXZebedeeXoXEIN~XXXeeXiXcXXXOXXXXXeeXXXXXXaXIe2XAeXCXXXeeXX
    EOEyXCXXXeXXXXXoXEXoXXXXXXXXXiXXXXXeeXYXXXEXCXXXiXEAeIXXXXXeeXX
    EXA‐AXXCXIeXXXXX‐XoXXXXXXXXXXXIXXXXXXaXCXXiXXXXXXeeXXXXXOXXXEXn~IeA~XXXeeXX
    XXXXXXXEXXXeXXXXXIXeXXXEeXCAc4XAeXIXXXXXXa(XPXXXo)XXXOXXXXXeeXXXXXXXaXXXeXXXeeXX

    [XXXXXX] <===> [XXXeXXXXXoXE] <=====> [XXXXX‐] <===> [XXXXXXXA~XE]
          |           |        |
          +- XAAXXCXEXX     |        + XAAXXCXEXX
           AUeAX        |         AUeAX
                     +- XAAXXEXEXoXIXee

    ZebedeeXIXXXeXXXXXoXEXIeXOeXXXeXXXXXoXEXXXXXXXXaXCXX
    XXXXX‐XIeXOeXXXXX‐XXXXXXXXaXCXXXiXXXiXXiXXXXXXeeXX
    XEXoXIXeeAssAeeXIXAXXXEXEXeeXCXeXIAUeAXXIeXOeXXXXXXXXXPXXXoXXXeEXAXXXXeeXX
    XOeXXXXXXXXXEXOeXXXeXXXXXoXEXXXIeXa~XXXXXXXXaXCXXXA~XXaXXXPXieXEXXXXXX
    AeIXieXIeXXiXIXXXXXXaXCXXXeeXX
    XXXXX‐XIeXCXaaXEeXOeXXXXXXXA~XEXXXXXXXXaXEAeIXXXXXeeXX
    XXXXXXXA~XEXaEaAeIXIeXXXXXXXEXXXXPXXXoXEeXEXeeXXXXXa~XXXPXXXoXCXXXA~XXaAXXXIaeAeXIeXEXXXX

    XUXEXoXEXIXiXcXXXOeXXXXXXXXXEXOeXXXeXXXXXoXEXXXX
    XOeXXXXX‐XXXEXOeXXXXXXXA~XEXXXIXa~XXXoXXXEeXXXeeEXIXXIeXEXXXX
    XXXXXXXXXXXIIN~XiXIXeEIXXXEXXXEeXOXUXeeXXXXieXXXEXEeAXXXEXXCXXXXXXeeXX
    X‐
    XXXieXXXEXIAaIAXoEXaXpXEeXIeXXXXXIXXXEXoXXEepXiXXXXXXXXUXXXXXXXXXAXiXXXX

    ZebedeeXIXEXoXIXeeXEeXOXXXXXeeXXXI4XAeXXXXXXaXIIaeAeXEEIXEeXX
    XAAXXEeAUeAXXXXeeXXXaXEeXXXXXXXAeXXXIAXXXXa~XXXXXXXXXIXOeX‐
    XX(key)XXXXXEXieXiXeeXX XXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XIeprivate
    key(EeeIXXX)XEXXXXA~IXoEXIXXEXXXee (XXEXXCAXAXXXXeeXiXcXaXXXee)XX
    XXXIXXXXXXeXIeXXpublic values XXXXXXXXXiXoXXXXXiXX XXXiXEeXeXeshared
    secret key XXXXX‐XXXiXee (XXXIXpXEeDiffie-Hellman key agreement
    mechanism XXXEIN~XXXiXee)XX XXXIX‐
    XXXXXeXIeXXAUeAXXIXXXOXEeXaeXEeXXXXXEsession keyXXXXX‐XXXiXX
    XCXXAaXXEeXXXIXXXXCXAaXaeXXXXXOXEXieXiXeeXX

  AssAeeXO~XXXXXee(Configuration File)
    Zebedee XIXXiXoXXXoXEXiXXXeeXXXeeXEeXIeXX
    AssAeeXO~XXXXXeeXoXEXXXIXXXXXXXeXXXiEOeXeXXXXAssAeeXO~XXXXXeeXoXOAeeXXXeeXEeXIe
    XXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXC -fXoXEXXXXXO~XXXXXeeXIe(-f)XXXXXXXcXoXIXI
    A~OeXCXeIyXXXiXeeXXXXXA~XXXXXXiXEXssXIXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXCXO~XXXXXeeXIa
    IXoXaaXn~XXXXeeXXXEXXXCXXeeXX

    XOXIXAXXXIeXEXXXIXEXXXeXX

    key value # optional comment

    keyXIeXOXEXAeXIA~XXiXCXXXeAcEXXuXXEXXuXIeIXXeeXXXiXeeXXvalueXIeA~XXiXXEXXu
    IoXXXEXAXeXXXCXXXeeXX
    EXXuIoXIeXAXOeXeeXXXXXXXE("XXXoXEEXXEe")XXXXXoXXXeeXXXXXXXE
    ('XXXoXEEXXEe')XCXXXXXeXiXeeXXXAXOeXeeXXXXXXXE " XIA~aeXEe
    XXXoXXXeeXXXXXXXE ' XXXXXA~XXaXeXXXX("here's an
    example")XXXXXIXO~XaXAXXXeeXX value
    XCXIeAcEXXuXXEXXuXIXa~XXXIeXeEIXXXiXeeXX

    Xo~CoXOXE""#""XCXIeXXXPXeeXO(XXXIAXXEeXo~CoXXXXXA~XXa-1AEXXX)XIeIXXeeXXXiXeeXX
    AeXXXEXXuIoXIe ""\""XCXXXIXOXEeXN~AXXXXeeXXXEXaXCXXeeXX
    XXXIEXXuXIeXueXiXXXiXXXXXIXOXXXXXIXOXEeAUeAXXXXiXeeXX
    1XOXIAeXXXXIeXN~AXXOXaXPXa 1024 EXXuXEeAXXAXXXiXXXXeeXXXEXEeA~iXO~XX
    XOXIAUeAXXIeXXXaXoXEXICXXXXoXPXaXXXUXXIXeIyXEeAeXAXA~XXOXieXiXeeXX
    XXXIXXXaXEXXXIIa~

    server false
    # This comment continues on the next line \
    server true

    XCXIeXXserverXIA~IXIe falseXEeXEXeeXX

    XXXXieXXXEXEXXXIXO~IXXIeXEXXXEeXOXUXeeXX XUXEXoXEXIX‐
    XXXieXXXEXIeA‐XpXXXeeXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXXXXXeeXXXX
    XEXXXEeXIeA‐XpXXXeeXXXXXXXcXoXXXEXXXaXIXaXXXeeXX
    A‐XpXXXeeXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXXXXXeeXaXIXEeXAeXXXXIeXXXiXaEXX‐
    XXXXXXeeXX XO~XEeXXXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXIA~aeXEeXIe
    AssAeeXO~XXXXXeeaXIXXXXieXXXEXEeA‐XpXXXeeXaXIXXXEXXXaXIXaXXXeeXX
    XXXiXeXIeXXXIXXXXXXXcXoXIXCXaaXEeXOXUXeeXX

    XXXXieXXXEXXXXXXA~I(boolean)XEXn~XXXiXXXXXXeXX XXXIA~IXIe"true" XPXXXIe
    "false"XCXEXXXiX‐XEXeXEXXXX

    XXXXieXXXEXIA~aeXEeXIeXYXXXEXIXeXXXEXoXOAeeXXXeeXaXIXXXXXeeXX
    XXXIXiXcXIeXXXYXXXEIX(XXXXXOXXIX)XXXYXXXEEOeXaeXXEOeXaeXIEIeXIeXo
    XXXoXPXXXo~CoXCXeAUXA~XXXaXIXoXOAeeXXXeeXX Ia~XXX‐XX""telnet, ftp
    5900-5903""XIe ""23,21,5900,5901,5902,5903""XEAauXXXXXX

    XPXXXXXXXeXXXXXoXEXAXXXEeXOAeeXXXeeXXXXieXXXEXaXXXeeXXXX
    XXXXX‐XAXXXEeXOAeeXXXeeXXXXieXXXEXaXXXeeXX XOXEXAeXI Zebedee
    XXXiXXXeXaXIeXXXXX‐XXXXXeXXXXXoXEXXXEXAXeXXXOXEXAeXIXXCXXoXAXOXXXX
    XXXIXpXIIN~AaOXEXa~XXIN~AaOXpXXXIXXXXXXXcXoXIeIXXeeXXXeeXX
    XXXeXXXaXA~XXXXXXXaEXXXXXXEXXXX
    XXXXX‐XEeXEXeeXXXXXeXXXXXoXEXEeXEXeeXXXIeXX server X‐
    XXXieXXXEXCXeXPXeeXX

    server (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -s)
      XXXiXIeXXXXXeXXXXXoXEXEeXEXeeXXXXXXX‐XEeXEXeeXXXoXeXaXeeXXXXA~IXIX‐
      XXXieXXXEXCXXXeeXX
      XXXiXXXOAeeXXXiXEXXXA~XXXiXcXIeXXXXXeXXXXXoXEXEXXXXXiXXXeeXX
      XXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI -s
      XXXXXXXcXoXIeXXXIA~IXotrueXEeXXXeeXIXEAauXXXXXX

    XXXeXXXXXoXEAiIN~XXXXieXXXE(Client-Only Keywords)

    XEXXXIXXXXieXXXEXIeXXXeXXXXXoXEXAXXXEeAaXIN~XXXiXeeXX

    command (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -e)
      XXXeXXXXXoXEXEXXXXXiXXXXXXeeXpXEeXO~IXXoXyXAeXX
      XXXiXIeXXXEXoXIXeeXOAUeAXXXXXXaaXEeXXXXXXiXeeXXXPXoXEXoXXXXXX
      XXXIA~IXX "%d"
      XEXXXXEXXuIoXoXPXoXCXXXXXeXXXAXOXpXEeXiXXXXXeeXYXXXEEOeXaeXEA~OeX‐
      EN~XXXeXiXee (clientport XXXE)XX
      XXXIXeIyXIesprintfXOXoXoXEIN~XXXXOXEXXXIXCXX
      ""%""XEeXeXeeXXXXXXXXXXXeIyXXAaXIN~XXXiXee (XXXEXieXAXX""%"" Xo 1
      EXXuAXAXXXXeeXXXaXEeXIe ""%%"" XoXEXX)XX XXXeXEeXX"%d"
      XooXAeXEXaaXOAeeXXXXXe "%d" XEXXXIXO~XXXXXPXA~XEXOAeeXO
      XoXOAeeXXXeeXEXXXXXXXeXXXXXiXXXeXaXIeXXXeXA~XXXaaXXXeeXAXiXXXX

      XXXPXoXEXXAUeAXXoEAeXXXXXeXXZebedeeXaXXIXXXXeeXX XXXIX‐
      XXXieXXXEXXXeXOXXXXXXXcXoXoXEIN~XXXeeXEXXXAaIUXIXXXAXEeXPXeeXAXaeXXXXXaXXXEXXOFFXEeXEXee
      (multiuseXXXE)XX Zebedee XXXeXXXXXoXEXXEXXoXIAUeAXXoXXXXXiXc
      (multiuse)XaeXYXXXEXIXeXXXEXX
      clientportXCXOAeeXXXiXXXiXcXIeXXXXXPXoXEXIXXXXXXXIe
      XEIN~XXXeeXXXEXXXCXXEXXXX

    clientport
      XXXiXIeZebedee XXXeXXXXXoXEXXXiXXXXXeeAUeAXXIXXXaXEelistenXXXUXXX
      XOXEXAeXIXYXXXEEOeXaeXXXYXXXEEOeXaeXIXeXXXEXCXXXeeXX

      XaXXXXXeXXXXXoXEXXXEXoXIXeeXXXeeXIXXA~XEXIXeXaXXXEXYXXXEXEXeX‐XX
      XXXiXIeXEIXXCXXeeXX
      XXXIXiXcXIeXYXXXEXIeXXXAaXXEeXaeXeAaoeXXeXiX-1AEXX
      A~XEeoeXEeXYXXXEEOeXaeXoXXXXXaXA~XXXXXXXXEXXXXXXiXeeXX

      XYXXXEEOeXaeXIXeXXXEXoXOAeeXXXeeXpXIeXXXeXaXXXEXYXXXEXXXXXPXoXEXeXXXoXCXOAeeXXXiXXXIXCXXXiXX
      targetport XXXXieXXXEXCXOAeeXXXiXXXIXCXXXiXX
      XYXXXEXIXoXIeAXXIXEeXeXaXXXEXYXXXEXIXoXEXiA~XXXXEXXXiX‐XEXeXEXXXX

      2.0.0XeXeAXXIX‐XXXXXcXoXCXIeXXXXXXO~IXXClocalportXEXXXXX‐
      XXXieXXXEXXXEIN~XXXiX-1AEXXXXXX XaaEyXssXXAXIXXXaXEeXXXXXIX‐
      XXXieXXXEXIeXXX‐XXXXXcXoXCXaCXXXXXXiXeeXX

    localsource
      XXXIA~IXXtrueXAXEXXXXXeXXXXXoXEXIeXiXXXXXeeXPXXXoXCEXAXXXXXAUeAXXAXXXoXo~XXXAeXXXeeXX
      EIXIXAIO~XCXAXXXEXXXOeXXXXXXXXXEXOeXXXeXXXXXoXEXXXXXXiXIXXXXXXaXCXXXeeEXIXXXXXXeeXX

      XXXIA~IXIeXCXO~XXXeeXEXIefalseXCXXXeXXXEXIXPXXXoXXXXXXXXXEXEXA~XXaAUeAXXoXo~XXXAeXXXeeXX

    multiuse (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -m)
      XXXIA~IXXtrueXAXE(XCXO~XXXeeXEXCXIeXXXXXEXA~XXXXeeXX)XX
      ZebedeeXIXXXeXXXXXoXEXIeEXXoXIAUeAXIXXa(XXpEAXOAaXXEeEXAXXXXXaXeXX)XoXXXXXX
      IXXaXOXEXAeXOXEXAeXEeA‐XXXXXXXXXXXXEXoXIXeeXoAssA~OeXXXeeXX
      A~IXXfalseXAXEXXXXXeXXXXXoXEXIeXXXoXXXeeXaeXXXXXaXXXEXCXXiXXXX
      XCXeXIAUeAXXXEAeXXXeXiXXAeXXaaXEeXXIXXXXeeXX

      XXXPXoXEXeXXXoXI-mXXXXXXXcXoXIeXXXiXotrueXEeAssAeeXXXeeXIXEAauXXXXXX
      XXXssXIX‐XXXXXcXoXIZebedeeXIeXXXiXXXCXO~XXXeeXEXAXX
      (XAXXXeXXXXXIXXXXXXXcXoXoAssAeeXXXeeEXIXXIeXEXXXX)XX
      XaaEyXssXXAXIXXXaXEeXAeXXXiXXXXeeXX

      XXXeXXXXXoXEXXEXXoXIXYXXXEXoAOXAXo~XXXeeXiXcXIeXX
      XXXEXXXXXiXXfalseXEeAssAeeXXXiXXXXXaXX XXXAaXXEe
      XPXeeXAXaeXXXXXaXXXEXEeXEXeeXX (clientport XXXE)

    serverhost
      XXXiXIeXEXoXIXeeXoAUeAXXXXUXXeXaXXXEXUXXXEXIIXAXXCXXXeeXX
      XUXXXEXIIXXIXEeXIeXCXO~XXXeeXEXIeXEXXXIXCXX
      AssAeeXO~XXXXXeeXXXXXPXoXEXeXXXoXIXEXAXeXXXCXX
      EXXXXXXiXoXOAeeXXXEXXXiX‐XEXeXEXXXX

      2.0.0XeXeAXXIX‐XXXXXcXoXCXIeXXXXXXO~IXXCremotehostXEXXXXX‐
      XXXieXXXEXXXEIN~XXXiX-1AEXXXXXX XaaEyXssXXAXIXXXaXEeXXXXXIX‐
      XXXieXXXEXIeXXX‐XXXXXcXoXCXaCXXXXXXiXeeXX

    targetport
      XXXXXEeXOAeeXXXXXYXXXEEOeXae(XeXXXEXaXAe)XCXXXXXXXA~XEXUXXXEXEeAUeAXXXXeeXeXXXEeXX
      ZebedeeXXXeXXXXXoXEXXZebedeeXXXXX‐XEeIXXaXXXeeXX
      XXXiXXXOAeeXXXiXEXXXpXIXCXO~XXXeeXEXIe"telnet" (XYXXXEEOeXae
      23)XCXXXeeXX

      XYXXXEEOeXaeXIXeXXXEXoXOAeeXXXeeXpXIeXX
      XiXXXXXeeXYXXXEXXXXXPXoXEXeXXXoXCXOAeeXXXiXXXIXCXXXiXX clientport
      XXXXieXXXEXCXOAeeXXXiXXXIXCXXXiXX
      XYXXXEXIXoXIeAXXIXEeXiXXXXXeeXYXXXEXIXoXEXiA~XXXXEXXXiX‐XEXeXEXXXX

      2.0.0XeXeAXXIX‐XXXXXcXoXCXIeXXXXXXO~IXXCremoteportXEXXXXX‐
      XXXieXXXEXXXEIN~XXXiX-1AEXXXXXX XaaEyXssXXAXIXXXaXEeXXXXXIX‐
      XXXieXXXEXIeXXX‐XXXXXcXoXCXaCXXXXXXiXeeXX

    XXXXXDAiIN~XXXXieXXXE(Server-Only Keywords)

    XEXXXIXXXXieXXXEXIeXXXXX‐XEXXXXXiXXXeeXpXEeAaXIN~XXXeeXX

    redirect (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -r)
      XXXIXXXXieXXXEXIeXXXXX‐XXXeXAXXXiXXXEXXXeeXYXXXEXIXeXXXEXCXXXeeXX
      (Ia~ ""telnet,ftp, 5900-5910"") XaXX redirect X‐
      XXXieXXXEXXXOAeeXXXiXEXXXiXcXIeXX
      XEXIXYXXXEXOXIXEXoXIXeeAUeAXIXXaXaXo~XXEO~XXXeXiXeeXX
      XXXIEyEeX(redirectXoXOAeeXXXEXXXXXE)XIeXXXXEA~aeXEeXIeEOIoXAXXXX
      XXXXaaXeXXXXXIIXCXIXeXXXXXXXXXeeXIXCXX XaXXXAeCXXEXeX‐(XXXIX‐
      XXXieXXXEXC)IAXXAaXXEeXoeXAeXXXeeXYXXXEXoXOAeeXXXUXXCXXXeeXX

      XXXIX‐
      XXXieXXXE(XPXXXIe-rXXXXXXXcXo)XIeEXXoXOAeeXXXiXXaXeXXXXXXXIXiXcXIeXX
      XXXIXXXAXEXiXXXIXYXXXEXEeXOAeeXXXiXXXXiX‐XeXAXXXiXXXEXXXoeXAeXXXiXeeXX

    targethost
      XCXO~XXXeeXEXCXIeZebedee XXXXX‐XIe
      AXXXIXEXoXIXeeXoXiXXXXXeeXPXXXoXIXYXXXEXEeXeXAXXXiXXXEXXXeeXX
      XaXXXXXXXIXXXXieXXXEXXXOAeeXXXiXeeXEXX
      AXXXIAUeAXXIeXXXIIXXIXIXUXXXEXOXEXeXAXXXiXXXEXXXiXeeXX
      XEXoXIXeeXoXAAXXEXIXA~XEXieXXXXXIA~aeXEeXPXCXaeAeXXXXeeXIXIeIXAIXCXXXeeXXXX
      XXXIXXCXXoXEIN~XXXeeXEXXXXXIXXXXX‐XXXOXA~XEXoXEXXXXXEXXXCX‐
      XEOIoXCXXXeeXX XPXX ftp
      XIXEXeXO~XXXA~XXXoXEXoXIXeeXXXeeXpXEeXaXEXXXeeXX
      (XUeXUXIeEXAMPLESXXXE)

      ZebedeeXXXXXXX‐XaXXXEXCXXiXXXeeXpXIeXX AeIXXXoXeXAXXXiXXXEXXXUX‐
      XUXXXEXIIXXIXIeXX
      XXXPXoXEXeXXXoXIXCXaaXIEO~XA~AaXXEXN~XeXaXXXXXEXXXXOAeeXXXeeXXXEXaXCX‐
      XeeXX

      2.0.0XeXeAXXIX‐XXXXXcXoXCXIeXXXXXXO~IXXCredirecthostXEXXXXX‐
      XXXieXXXEXXXEIN~XXXiX-1AEXXXXXX XaaEyXssXXAXIXXXaXEeXXXXXIX‐
      XXXieXXXEXIeXXX‐XXXXXcXoXCXaCXXXXXXiXeeXX

    XXXIXEXAaXaeXXXOIeXXIXXXXieXXXE(Compression and Encryption Keywords)

    XEXXXIX‐
    XXXieXXXEXIeXXXEXoXIXeeaXoIXXiXeeXCXXXXXIXXXIXEXAaXaeXXXoAXXaeXXXeeXX
    XXXiXeXIeXXXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XEXAXeXCXaXEIN~XXXiXeeXX

    compression (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -z)
      Zebedee XIeXXXIEyXXXEXXX-1AE zlib XoXXXYXXXEXXXeeXX
      XXXXXXXXaXXXXXoXN~XXXeeXpXEeIXuXEeXEXA~XXXXiX‐bzip2XaXXXYXXXEXXXeeXX
      XXXIXXXXieXXXEXCXXXIXIEyXXXEXXXIXiXUXeeXoXOAeeXXXeeXX
      XXXIA~IXIXAXXXIe type:level XCXXXeeXXtype XIe ""zlib"" XE
      ""bzip2""XIXEXAXeXXXXlevel XIe0XXXe9XIAXXoXCXXXeeXX
      XXXiXO~XXXA~XXXXXEXXXCAXXoXAXXXIXiXcXIeXXzlibXXAXAoXXXiXeeXX

      level XIeXEIN~XAeCXXEXCAcXIXXXIXiXUXeeXoAssAeeXXXee
      (9XXXCAcXC0XXXXXIXEXX)XX
      XAXYXEeXEIN~XXXiXeeXXXIXiXUXeeXIeXXXXXeXXXXXoXEXIA~IXEXXXXX‐XIA~IXIXCXXA~IXCXXXeeXX
      XXXIIUeAaXXCXIeXX(0XEXXXI)bzip2XiXUXeeXIeXXXXXEXeezlibXiXUXeeXIA~IXeXeXaaXCXXXeeXEXssXEXXXiXeeXX
      XXXA~XXXXXXXX‐XEXXXeXXXXXoXEXIXXXXXiXXXXbzip2XiXUXeeXoXXXYXXXEXXXXXXEXXXiX‐XX
      XXXiXEXXXeeXIezlibXoAXAoXXXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIXXXIXiXUXeeXIe""zlib:6""XCXXXeeXX

      bzip2XXXIXIXXiEyXXXEX‐XA~XO~XXXXXXXXXXXIXXXaXEeXX
      bzip2XIeIeXAXAaXXEXCXXXXXIXXXEXeXXXaXXIXXiXeeXiXcXEeXAXXXEXXXO~IXXXXXXeeXX
      AeIXieXItelnetXXXA~XXXcXoXIXeXXXEXXXXXXXEAaXAXXCXIezlibXIEyXXACXXXXeXXXX
      XEXAXeXXXXXEXXXEeXEXA~XXeXXXXXXXXIeXXXAXXXXXXssXEXXXEXieXXXeXEXXXAXiXXXX
      XA~XXXXXX‐XA~XO~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXCXXbzip2XI1XeXeXaaXXXeXIeAXeeXaXIXXXEXXXX
      ZebedeeXIeXXXiXeXeXaaXIA~IXIeXXXIA~IXEeEN~XXXXXeeXX

      verbosity levelXo2XEXaaXEeXXXiX‐XX
      AUeAXXXXXIXXXXXXpXEeX`EeUeAaXXEAayXXA~IXXXXXeXoXEXXXXXEXXXiXeeXIXCXX
      XEXiXAXXXXXIXXIXuXAXA~XXXXAXXIXEeA~IXeeXXXEXXXCXXeeXX Ia~XXX‐XX

      zebedee(232/210):  read 166 bytes (265 expanded) in 3 messages
      zebedee(232/210):  wrote 20969 bytes (30499 expanded) in 247 messages

    generator
      XXXiXIeXXDiffie-HellmanX‐
      XXXoXXXI"generator"XCXX16XEXoXIEXXuIoXCXOAeeXXXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIe"2"XCXXXeeXX XEXoXIXXXEXXXieXXXeXEXXXiX‐XX
      XXXeXEeXXXXXeXEXXEyXXXXXXXAXiXXXX

    keygencommand
      XXXIXXXXieXXXEXXXOAeeXXXiXeeXEXX
      XXXIA~I(XXXPXoXEEXXuIo)XXEeeIXXXXoAXAXXXXeeXXXaXEeXEIN~XXXiXeeXX
      XXXIXXXPXoXEXIeEXXaX‐IIeXEe1XOXI16XEXoXoX‐IIeXXXEXXXXIeXEXeXEXXXX
      XXXIXOXIeXXXXXEXa10XaaXI16XEXoXCXXXeeXXXEXX

    keygenlevel
      XXXiXIe0XE2XIXOeXIAXXoXCXXZebedeeXCXEIN~XXXeeEeeIXXXAXAXXIXXAaUXoXeAeeXXXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIe2(XCXX)XCXXXeeXXAUeAXXpXIXN~XO~XXXXXPXoXXXXAN~XXXXXXXXXiXcXEXXXEeXIeXX
      XiEIAaXXEeXIeXXXiXoEN~XXXXXEXXXUXXXXXeXXXX

      XEA~XXEeXAXA~XXXUNXIXIeXIXXXXXXaXCXIeXiXUXee2XIX‐
      XXAXAXXIXaXXXEeXXXaXIeXX XAeCXXCXXXiX‐ "/dev/random" XoXEIN~XXXeeXX
      XXXXXXXEXXXeXXXXXPXeXEeXaAXXXXIIXXaXoIeXAXAaXXEeXXXIXCX‐XXXXXEeA‐XXXXOXXXEXX
      XXXXXIXeeXXEXIXXE"XXXoXEXiXOXX"XoXXXXXXaXeeXOeXX
      XXXiXXXXXXXOeXiXA~XXXXXiXeeXAeCXAXXXXXee(XXXiXXXoEA~XEeXEXeeXXXEXaXXXee)XX
      "/dev/random"XXXEIN~XCXXEXXXiXcXae
      XiXUXeeXX1XEeXXXA~XEXXXiXXXiXcXIeXX
      "/proc"XO~XXXXXeeXXXXXXaXIXXXssXIaI-1AEXX(XaXXXXXiX‐)XEIN~XXXiXeeXX
      XiXUXee0XCXIeXXXssXIXXXiXXXXXEeXXXeeX`EoXAXXXXXEIN~XXXiXeeXX

      WindowsXaaXIXXXXXXaXCXIeXXXXXssXIXEXXXiXX X‐
      XXAXAXXXAaUXIXiXUXeeXXXEXIXa~XXXIeXEXXXX XXXIX‐
      XXXieXXXEXIeXAXYXEeXIeIXXeeXXXiXeeXX

    keylength (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -k)
      XXXiXIeXXBlowfishXAaXaeXXXIXXXXIXOXA~XEAeXXIXCAcA~IXIAXXoXCXXXeeXX
      XXXIA~IXIe4XXXe576XIXOeXI4XICUeXoXCXEXXXiX‐XEXeXEXXXX
      XEIN~XXXiXeeX‐
      XXAeXXIeXXXeXXXXXoXEXIA~IXEXXXXX‐XIA~IXIXCXXA~IXEeXEXeeXX
      (minkeylengthXXXE)

      XCXO~XXXeeXEXIe128XCXXXeeXX
      A~EIXEXXXXXXXEXXXXXXXXIA~IXX0XEeAssAeeXXXiXeeXEXX X‐
      XXXIXIXXXXXXXXXXXcXoXEXAaXaeXXXIeIXXuXEeXXXiXeeXX

    keylifetime
      XXXIXN~XeXaXXXXXIA~IXX0XEXXXEeAssAeeXXXiXeeXEXXXXXiXEXssXIAUeAXXEeXXXXX-1AEXX
      XXXeXXXXXoXEXIeXXXA~XXXcXoXXXXIXX‐XIXXXaXEeXXXEAXAssAeeXXXiXXshared
      secret keyXo XIoIN~XXXeeXeXXXEeIXXaXXXeeXX
      XAeXPXeZebedeeXIXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XIeXX
      XCXeXIAUeAXXEeXXXXXXIXssXXXXoXXXIA‐IeA~XoAXXXOXEXXXX
      XXXiXEXssXIAUeAXXCXIeXXXXXXIIXuXueXAXXAUXiXeeXPXCXIeXXXXXsecret
      keyXXXIoIN~XXXiXX XXXIXXXXXXesession keyXXXX‐XXXiXeeXX X‐
      XXXIIXuXueXAXXAUXiXeeXEXXXXXAaXXEeXXXXXXXXXXIXoXXXXXOXEXieXiXeeXX

      XXXXXXXXXXIXXXXieXXXEXXXXshared secret
      keyXXIXuXEXueXOeXoXOAeeXXXeeXX
      XXXiXIeXXXuXEeAUeAXXXXiXXAUeAXXEeXIeXXAXXXEXXXCXXXXXXXXAUeAXXAXXXEeXXAXXXeeXX

      XXXIX‐
      XXXieXXXEXIA~IXIA~XXIXIeEA~XCXXXeXX65535(Io18XpXOe)XEXXXCXEXXXiX‐XEXeXEXXXX
      XCXO~XXXeeXEXIe3600EA~(1XpXOe)XCXXXeeXX XXXIX‐
      XXXieXXXEXIA~IXo0XEeAssAeeXXXeeXEXXX‐
      XXXIXIoIN~XIeXOXEXieXiXEXXXEXeXX AUeAXXIAaUXEeXXXXAXXEshared
      keyXIXoXXXeAXXXXXOXEXieXiXeeXX
      XAeXPXeXXXXXeXXXXXoXEXaXXXXX‐XaEeeXoEeeIXXXXoXXXXXXAXAXXXXeeXEXssXEXXXX
      XXXAXXXXXXXIEyEeXXIeXN~XO~XXXXXPXoXXXEeAXAcXEXXAXXXXXeeXIXCXX
      E‐XXXXAaXXEeXaAaUXEXAAXAXoEXIXXEXXXeeXiXcXEXXXEeXIeXXXaXeXiXEXXXX

    minkeylength
      XXXiXIeXXXXXeXXXXXoXEXPXXXIeXXXXX‐XCXoeIXXXiXeeXCXXXIX‐
      XXAeXXoXOAeeXXXeeXX
      XXXeXXXXXoXEXXXXXXX‐XIXiXUXeeXeXeXXXXXXA~IXoIXXaXXXeeXEXX
      XXXXX‐XIeXXXXXCXOAeeXXXXXCXXA~IXoEOeAauXXXeeXX
      XXXXX‐XXXXXeXXXXXoXEXIXCXXA~IXeXeXXXIXiXUXeeXoEOeAauXXXeeXEXX
      XXXeXXXXXoXEXIeAUeAXXoXXIXXXXeeXX

      XCXO~XXXeeXEXIe0XCXXXeeXX

    modulus
      XXXIXXXXieXXXEXIA~IXIeXXDiffie-HellmanX‐
      XXXoXXXIXeIXA~IXoEXXX16XEXoXIEXXuIoXCXXXeeXX
      XXXiXXXXXXXieXXXeeXIXCXoXOXXXXXXXIXIXEXXXIeXXXXXA~XAXa~XAXaXX

      XCXO~XXXeeXEXIA~IXIeXXXXI1024XOXA~XEXIACXoXCXXXeeXX

      f488fd584e49dbcd 20b49de49107366b 336c380d451d0f7c 88b31c7c5b2d8ef6
      f3c923c043f0a55b 188d8ebb558cb85d 38d334fd7c175743 a31d186cde33212c
      b52aff3ce1b12940 18118d7c84a70a72 d686c40319c80729 7aca950cd9969fab
      d00a509b0246d308 3d66a45d419f9c7c bd894b221926baab a25ec355e92f78c7

      XXXiXIe Peter Gutman XI CryptLib XIA~aeXI testdh.h
      XEXXXXXO~XXXXXeeXXXe XEXeXiXXXX XXXXXEeXIeXXXXXIA~IXX "generated by
      Colin Plumb for SKIP"XAXEXXXaXoXEXXXXXeeXX XXXiXXXe "these values
      were chosen as representative well-known public values to allay
      fears of possible trapdoors in self-generated values. The
      generation method and actual values can be checked against the SKIP
      standards document." XAXEXXXX

    privatekey
      XCXO~XXXeeXEXCXIeXXZebedeeXIeXXXA~XXXcXoXXXEXEeXXXXXXEeeIXXXXoAXAXXXXeeXX
      XXXXXXXXXaXXXXXEXXXXEeeXoXXXXXXXoXEXXXXXXXiXcXIeXX
      16XEXoXIEXXuIoXEXXXXXXiXoXOAeeXXXiX‐XXXXXX
      XaXXXoXXXXXAaXaeXEeXeXeeCXXU(identitychecking)XoXEIN~XXXXXXXiXcXIeXX
      EXXXXXXiXoAssAeeXXXEXXXXIeXXXXXEXXXX X‐
      XXXXXXXXXEXa10XaaXIeEXIXXEXXXEXEeA~iXO~XXXeeXXXEXX

    IIXXXEXXXXieXXXE(Miscellaneous Keywords)

    XEXXXIXXXXieXXXEXIeXXXeXXXXXoXEXEeXaXXXXX‐XEeXaAauXXXXAaXIN~XXXiXeeXX

    checkidfile
      XXXiXIeXXAUeAXXoXoeXAeXXXeeAXXEeXAXXXA~XXXXXeeXXXXXCXoXXXXXXXoEXXoX‐
      XOXXXXXO~XXXXXeeXIIXXIXCXXXeeXX XXXiXEeXAeXXXXIeidentity
      checkingXCXUeXXXXXOXUXeeXX XXXIXO~XXXXXeeXIeXOXEXAeXXXXXOAeeXCX‐
      XEXXXXXaXXEXXoX‐XXXXXXXeXX XCXaaXIA~IXXXEIN~XXXiXeeXX

      XaXXXXkeylengthXX0XCXXXeeXXXEXEe
      (XXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XX)XXO~XXXXXiXcXIeXXXXXXXCXoXXXXXXXIXAXXXA~XXXIeXOXEXieXiXEXXXX

    debug (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -D)
      XXXiXIeZebedeeXX "debug"
      XaXXXEXCXXiXXXeeXXXoXOAeeXXXeeXXXXA~IXCXXXeeXX "debug"
      XaXXXEXCXIeXXXXX‐XIe (multiuseXaXXXEXIXXXeXXXXXoXE)XIe
      XiAaUXEeXiXAeXIAUeAXXXXXXo~XXEO~XXXEXXXX
      XXXXXXXEIXXXiXXXXXaeEIXXXiXA~XEXoAXAXXXXeeXXXEXEXX "inline"
      XCXXiXXXeeXX
      XXXiXIeXCX‐XA~XXXaaXCXXXiXXXeXaXoXXXXXXpXEeEOIoXCXXXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIefalseXCXXXeeXXXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI -D XIe
      XXXiXo true XEeAssAeeXXXeeXIXEXXXXCXXXeeXX

      A~iXXXXXIAssAeeXIeXXUDPXaXXXEXCXIeAXXXXXXXiXXXEXXXIXCXXXiXXXEXXXUXXXXXXXXXX

    detached (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -d)
      XXXiXIeXXXiXXXXXXAXXaeA~XEeoeXXXeXXEXXXXEXoAUIXXXXX‐XA~XXXXXeXXXoXEXC
      (UNIXIN~XiXCXIeXCXXXaXoXEXXX-1AE)XXiXXXeeXXXEXXXXXOAeeXXXeeXXXXA~IXCXXXeeXX
      XXXiXIeXXXeXXXXXoXEXCXaXXXXX‐XCXaIXuXCXXXeXX XCXO~XXXeeXEXIe true
      XCXXXeeXXXXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI-dXIe XXXiXo false
      XEeAssAeeXXXeeXIXEXXXXCXXXeeXX

      A~iXXWindowsXIXXXPXoXEXXXiXoXXXEXCXIeXXXiXXXXXPXXXXiXXXEXXXXXEXaXXXeeXeXXXAXX
      XXXIAeXXo~XIeXXXXXoXXXXXeeXXXXXoXEXXXOXIX‐IIeXXXssXPXeXaeXpXssXIsignalXXIXXeeXXXiXeeXXXX
      XXXoXXXXXeeXIXXXiXoXXXEXXZebedeeXXXXIXXXXeeXPXCEXXXXXXiXEXXXXXEXAXX
      XXXiXoXoEoXXXeeXEeXIeXXXEXXXIXeXXXEe "start"
      XXXPXoXEXoXEIN~XXXiX‐XeXXXX

      DOS> start zebedee -f server.zbd

      XXXiXIeZebedeeXoXXXXXXXXXoXXXXXeeXXXA~XXXcXoXCXXXXXXXXXXXXXXeAUXeIXXXXX
      AUXeIXXXAXXEeXiXOeXAXXXAXeXeXEXXXIXXXoXXXXXeeXXXXXXXeeXXXXXXXiXXXA~XXXXa
      ZebedeeXIeX‐XA~XXXXXeXXXoXEXCXXiXXXXXXeeXX

    include
      XXXiXIeEIXIAssAeeXO~XXXXXeeXIIXAXXoXOAeeXXXeeXX
      XXXIXO~XXXXXeeXIeXXXIXO~XXXXXeeXIXAeXeXoXeIyXXXeeAXXX
      XXXIXpAaAXCXeIyXXXiXeeXX Ia~XXX‐XXEeeIXXXXoXaXA~XEX‐
      XA~XAXeXXXXXEXXXXXO~XXXXXeeXEeEXIXXXXEYAXXXXXXiXcXEeXX
      XXXIXO~XXXXXeeXoXeXeXpXaXXXaXEeXEIN~XXXiXeeXX
      includeXIe5XiXUXeeXIXXXXXPXCXEeXAAeeXXXiXee(XCXeXIXO~XXXXXeeXoXiXUXee1XEXXX-1AE)XX
      XXXiXIeXXXA~XXXeIXXAXeeXXXXXoXiXeXEXXXXXaXCXXXeeXX

    maxbufsize
      XXXiXIeXX Zebedee
      XXXXXXXeXXXXXXXcXoXXXeXCXXXXXoEXaXXXaXEeXEIN~XXXeeX‐XA~XO~XXXIAeXXX(X‐XXXEA~XXI)XoXOAeeXXXeeXX
      XAXYXEeXEIN~XXXiXeeX‐XA~XO~XXXIAeXXXXIeXXXXX‐XIA~IXEXXXeXXXXXoXEXIA~IXIXCXXA~IXEeXEXeeXX

      XCXO~XXXeeXEXCXIeXXZebedeeXIeXEXoXIXeeXIIXA~XXC
      XXXXX‐XXXiXXXeXaXXXXXeXXXXXoXEXXXiXXXeXaXXXe8192X‐XXXEA~XXIXCEXssX‐XXXX
      Ia~XXX‐XXXXXXXXA‐IeA~AaXXEXXXXXeXXXXXXXcXoXXXXXA~X-1AEXX AcX‐
      XEXCXXXXAaXAXXoAOXAeXXXaXEeXOXEXXXiXXXYXoXXXAXA~XXXeXXXXXpXEXEXX
      XXXiXoXXXXXXXXXXXXXXXEXaXXXeeXAXiXXXX
      X‐XA~XO~XXXXXXXXXIe1X‐XXXEXPXCXIXaXeeXXXEXXXCXXeeXXXX XXXXXXXEXX‐
      XoXCX‐XA~XXXXXeXXXEXXXXXXeeXIXXXpXOeXoIXAIXEeXXXXXXXIXCXEXXXiX‐XX
      XXXiXIeXXXXXaXCXXEXXXX XO~XEeXXAcIIXIXCXXXXXIAaXAXXXXXXA~X-1AEXX
      XXXIXoXaXXXA~XN~XXXuXXXXXXXXXiXcXIeXX16383X‐XXXEXPXCAcX‐
      XXXXXXaXeXXXX A~iXXmaxbufsize XIe Zebedee
      XXXEIN~XXXeeXaXaXeIIXEeXIeXOXXXEXXXX
      XiAaUXEeEXssXXXaXCXXXXXIXXXXXPXeXIXXXXXXXAXXXEeXXAXXXeeXX

      UDPXaXXXEXCXIeXXX‐XA~XO~XXXXXXXXXIeXXXXXeeXCXXXXXXXeXaXIXCAcAeXXEeXaXXAXXXeeXX
      XXXssXIX‐XA~XO~XXXXXXXXXeXeAcXXEXCXXXXXXXeXaXIeEXA~CXXXiXX
      XXXiXoXo~XXXXXeeXXXXXeXXXXXXXcXoXXIiXAXeeXXXEXEeXEXeXXXAXAXX
      16383X‐XXXEXEXaaXIXCXXXXXXXeXaXIeXXXXXXXEXXXCXXEXXXX

    message
      verbosity level
      XX1XEXeX‐XXAssAeeXO~XXXXXeeXIXXXIEoEXXoXeIyXXXXXpXEeXX
      XXXIXaXA~XXXXXXXXXiXXXEeXIeXXXXiXeeXX

    name (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -n)
      XXXiXIeXXXAXOXO~XXXXXeeXIXO~XXXXXeeIXXIAaaXieXeXEeXX
      XaXA~XXXXXXXIA~aeXCXEXieXiXeeXXXiXXXeXaIXXIXEeXEXeeXX WindowsXAeX‐
      XCXIeXXXXXoXXXEXXXeeXXXeeXXXIeXieXueXXXiXeeXXXXXOXXXIIXAXXEXXXXaIN~XXXeXiXeeXX

    logfile (command-line -o)
      XXXiXIeXaXA~XXXXXXXXX‐IIeXXXiXeeXO~XXXXXeeXIIXAXXCXXXeeXX
      XaXXXEIXXXXiXeeXEXaXA~XXXXXXXIeEXXaXXXeXXXEeX‐IIeXXXiXeeXX

      2XAeXIA~XiXEXO~XXXXXeeIXXaAXXXXXIXAXXEXXXCXXXXXXiXeeXX
      XaXXXXIXXIXXNULLXAXEXXAXXXIXaXA~XXXXXXX‐IIeXIeXssXaXeXiXeeXX
      SYSLOGXAXEXXXaXA~XXXXXXXIeXUXXXEXIXXXXXXaXiXXXEeX‐IIeXXXiXeeXX
      WindowsXXXXXXaXCXIeXXXXXXXeXXXXXXXcXoXXXUXoXEXiXXXoXO~IXXXXeeXX
      AXXIXXXXXXaXCXIeXXXaXA~XXXXXXXIesyslog XXXXXOXXXEeX‐IIeXXXiXeeXX

    serverport
      XXXiXIeXXZebedee XXXXX‐XXAUeAXXoAOXAXo~XXXeeXYXXXEXCXXXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIeTCPXaXXXEXCXIe11965
      (0x2EBD)XXUDPXaXXXEXCXIe11230(0x2BDE)XCXXXeeXX
      XXXXX‐XCXXXiXoXOAeeXXXeeXEXXXXXXX‐XIeXXXIXYXXXEXClistenXXXeeXX
      XXXeXXXXXoXEXCXXXiXoXOAeeXXXeeXEXXXXXeXXXXXoXEXIe
      XXXXX‐XIXXXIEOeXaeXIXYXXXEXEeAUeAXXXXeeXXXEXEeXEXeeXX

    timestamplog (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -t)
      XXXiXIeXXXiXXXaXA~XXXXXXXEeXXXXXaXXXXXoXXXoXPXaXeeXXXEXXXXXoXXXXXXXXA~IXCXXXeeXX
      XXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI -t
      XIeXXXiXotrueXEeAssAeeXXXeeXIXEXXXXCXXXeeXX

    udpmode (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -u)
      XCXO~XXXeeXEXCXIeZebedeeXIeXXXXXIXXXXXcXoXUXXXXXITCP/IPXIAeIXXXoXXXXXX
      XaXXXXXXXIX‐
      XXXieXXXEXXXOAeeXXXiXeeXEXXXXXieXeXEeXXXIXXXXXcXoXiXXXIUDP/IPXIAeIXXXoXXXXXX

      XXXIXiXcXCXaXXZebedeeXIXXXeXXXXXoXEXEXXXXX‐XOeXIXEXoXIXeeXIeTCP/IPAUeAXXoXEIN~XXXeeXX
      UDPXIXXAeXXXEXEeEIXXXIAUeAXXXXEIN~XXXiXeeXX
      UDPXIeXXXIXXXXXcXoXiXXXEXIXCXXAeIXXXXXXIXXXXXXXXEXoXEA~XXEeA~IXeeXXXEXIeXCX‐
      XEXXXX
      XXXIIyIXXCXXZebedeeXIAUeAXXIeXiAeeXIXpXOeAeIXXXXIXXXXiXcXEeXXXXXaXXXXXEXXXeeEXIXXXXXXeeXX
      XXXIXpXOeXIeudptimeoutXIA~IXCAXXaeXXXiXeeXX

      XXXCXEeXXXXXaXXXXXEXXXXXXPXA~XXXEXoXIXeeXEeXpXXXXXCXXXXXXAapA~aaXXXXXiXcXX
      AUeAXXoXXIIXXXXeeEXIXXXXXXeeXX
      XXXIXXXaXEeXXXXXXXeXXXXXXXcXoXIA~AXEeXeXA~XXIeXX
      UDPXaXXXEXIXN~XO~XXXXXPXoXXXXXeXXXEXXXeXXXEeXXXXXeeXXXEXaXXXeeXX
      keylifetimeXIA~IXoEN~XXXXX-1AEXX
      AUeAXXIXXXA~XEXXXA~XXXIXpXOeXoXCXXXEeXXXiX‐XXXN~XO~XXXXXPXoXXXoXpXaaXXXXXeeXXXEXXXCX‐
      XeeXX udptimeout XIA~IXoEN~XXXXXeeXXXEXaXIIXEeIoXEeIXXAeXX

      XXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI-uXIeXXXXXIA~IXotrueXEeAssAeeXXXeeXIXEXXXXCXXXeeXX

    udptimeout
      XCXO~XXXeeXEXCXIeXXUDPXaXXXEXIXEXoXIXeeXIeXX300EA~AeIXXXXIXXXXEEAeXXXeXiXeeXX
      XXXIXXXXieXXXEXCXXXIXpXOeXoEN~XXXCXXee(A~XXIXIeEA~)XX
      XXXIA~IXIe65535XeXeAcXXXXEXA~XXIeXXXXXEXXXX
      XXXiXo0XEeXXXeeXEXiAUAeIXXXXXOXEXieXiXEXX(XXXXXXXXAssAeeXaXCX‐
      XeeXXXEXAe)XX

    verbosity (XXXPXoXEXeXXXoXCXIe -v)
      XXXiXIeXXXiXXXXXeeXaXA~XXXXXXXIXiXUXeeXoXXXXAXXoA~IXCXXXeeXX
      0XAXEXXXeXXXaXA~XXXXXXXAXXXX
      5XEeXXXeeXEXaXA~XXXXXXXEXeXO~XXXA~XXXIEoXieXEeXUXXXXXCXXXXXXeeXPXCXPXaXeeXX
      XCXO~XXXeeXEXIe1XCXXXeXXAeIXieXIeXXXiXXXCXaXEXXXaeXXXXXX

      XaXA~XXXXXXXIe stderr
      XEeX‐IIeXXXiXee(XXXPXoXEXeXXXoXXXXXXXcXoXI-oXX logfile X‐
      XXXieXXXEXCXeXAXXXiXXXEXXXiXEXXXAXe)
      XiEIAaXXEXaXA~XXXXXXXIeXXXoXEXXXXXCXXXee:

      zebedee(54/119): Listening on local port 1172

      XXXA~XXXIA~aeXIXoXuXIeXaXA~XXXXXXXoX‐IIeXXXXXXXiXXXXXEXXXiXA~XEXIIDXoEXXXXXXXeeXX
      AXXXIXXXeXXXaXA~XXXXXXXIeXiXUXee0XCXaXiXXXXXeXeXiXX
      XEXXXIIIXEeXXAe-1AEXXX "ERROR" XEXXXXA~XXiXXXeXIeXPXeeXX

      zebedee(54/119): ERROR: failed to connect to localhost:11965

      XaXA~XXXXXXXIeXiXXXXXeXeXiXXXiXUXeeXEeXXXA~XXXXoXCXoXEXXXiXeeXX

    XXXIAXXIXXXXXXXcXo(Other Options)

    AssAeeXO~XXXXXeeXEeA‐XpXXXeeXaXIXoXyXXXEXXXXXPXoXEXXXXXXXcXo
    XXXXXXXAeXXXXXeeXIXCXXXXXiXEeXAeXXXXXXXXCAaIAXXXeeXX

    -p XXXIXXXXXXXcXoXC Zebedee XIeEeeIXXXXIA~IXoEXXaX‐IIeXEeX‐IIeXXXeeXX
      XXXIX‐IIeXIeAssAeeXO~XXXXXeeXCXXXIXPXPXEIN~XCXXeeXAXXXCXXXeeXX
      Ia~XXX‐XX

      privatekey "c480bd48f707c69dec54c9e7b6e22dd04cac659e"

      XIIIXEXAXCXXXeeXX

    -P XXXIXXXXXXXcXoXC Zebedee XIeidentity checking XC XEIN~XCX‐
      XeeXN~XOeXeXA~XXXXXXXCXoXXXXXXXoAXAXXXXeeXXXeeXIXIeEXXaX‐IIeXEeXn~XXXiXeeXX
      Ia~XXX‐XX

      ef8153a0e392df005f67321ca2f0ace5bb8c5a1f myhostname

      XIIIXEXAXCXXXeeXX

      XXXIXXXXXXXcXoXIeEeeIXXXXoXPXaAssAeeXEXXXEeXOAeeXXXeeXXXX -p
      XEXXXEeIN~XXXEeeIXXXXEXoXXXXXoIXEyXXpXEeAXAXXXXEXXXXIeXXXXXEXXXX

    -h XXXIXXXXXXXcXoXIeXEXssXIXuXoXoXO~XXXXXeeIXXEXssXEXXXX
      XXXXXXXXXXiXXXiXIXO~XXXXXeeXIe8192X‐XXXEXIXXXXXPXeXEXXXEXssXXXPXiXX
      SHAXIeXA~XXXaaXXXXXXXXXiXeeXX
      XuXoXXXEXXXiXcXaeXuXoXX""-""XCXXXA~XXXiXcXIeEXXapIIeXIXIeXA~XXXaaXXXXXXXXXiXeeXX
      Ia~XXX‐XX

      $ zebedee -h /etc/passwd
      bb1e734aeffd2111417761f5938dea3b53759598 /etc/passwd
      $ zebedee -h < /etc/passwd
      bb1e734aeffd2111417761f5938dea3b53759598 -

      XIIIXEXAXCXXXeeXX

    -H XXXAXeXIe-hXEXXXXXXeeXXXXXuXoXXEXXuIoXEXXXXXXieXiXX
      XXXIEXXuIoXISHAXIeXA~XXXaaXXXXXXXXXiEXXXXXXiXeeXX

      $ zebedee -H hello world
      ac62a630ca850b4ea07eda664eaecf9480843152 hello
      86bf25ecb8a40b40b885c097c683b6e236fc8085 world

    -S (Windows only)
      WindowsXXXXXXaXCXIe Zebedee Xo
      XXXXXOXX(XOeXXXEXpXEeXXXAaXXEeXXXXXXiEIXXXXXXXXXXiXXXX)XEXXX-1AE
      XXXoXXXEXXXeeXXXeeXXXEXaXCXXeeXX

      ZebedeeXIeinstallXN~XeXaXXXXXEAssAeeXO~XXXXXeeXIIXAXXoXOAeeXXXeeXXXEXC
      XXXXXOXXXEXXXXXXoXXXEXXXeeXXXiXeeXXIa~XXX‐XX

      zebedee -Sinstall=c:\zebedee\service.zbd

      XIIIXEXAXCXXXeeXX

      XieXEeXXAssAeeXO~XXXXXeeXIXO~XeeXN~XXXoXOAeeXXXEXXXiX‐XEXeXEXXXX
      XXXIXO~XXXXXeeXIeXXXXXXXEXXXA~XXXpXEeEXssXXXPXiXX
      XXXXXOXXXXXXiXXXeeXXXaXEeEXIXXEXN~XeXaXXXXXoAXXXPXoXCXXXEXXXiX‐XEXeXEXXXX

      XCXO~XXXeeXEXCXIeXX
      XXXoXXXEXXXeeXXXiXeeXXXXXOXXXIIXAXXIeXXXiXXXeXaXO~XXXXXeeXIIXAXXXXeXeXeXiXeeXX
      XXXA~XAeIXieXIeZebedeeXEeXEXeeXX
      XXXXXXXX-nXXXXXXXcXoXoXEIN~XXXEN~XXXXXeeXXXEXaXCXXeeXX

      zebedee -n "Zebedee Client Service" -Sinstall=c:\zebedee\clientsvc.zbd

      XiA~XXXXXXXXOXXXXXXXoXXXEXXXeeXXXiXeeXEXXXXXIXXXXXXaXXXXXXXeXXXAaXXEeXXXXXXiXeeXX
      XaXXXXXIe(Windows
      NTXIXiXc)XXXXXOXXXXXoXEXiXXXeeXN~XIXeeXCXeXXXXXXXeeXXXEXaXCXXeeXX

      XXXXXOXXXoXieXueXXXeeXEeXIeXPXXXXXXXOXXXoXXIXXXXXXXeXX-SXXXXXXXcXoXE
      remove XN~XeXaXXXXXoXEXXXX
      XXXXXXXXaXXEXIXXEXeX‐-nXXXXXXXcXoXCXXXXXOXXXIIXXIXoXOAeeXXXeeXX
      Ia~XXX‐XX

      zebedee -n "Zebedee Client Service" -Sremove

      XIIIXEXAXCXXXeeXX

      -SXIXN~XeXaXXXXXIeAXXEe run XXXXXeeXXXXXiXIeaEoXC Zebedee XI
      XXXXXOXXXXXXXXXEXXXA~XXXXXXXEXoXXXXXXeeXXXaXEeXEXXXaXIXCXX
      XaeXXXXXXAeXAUeXEIN~XXXXIeXEXeXEXXXX

    -x XXXPXoXEXeXXXoXCXOAeeXCXXEXXAssAeeXO~XXXXXeeXIXN~XeXaXXXXXo
      XOAeeXXXeeXXXaXEeXXXXXIXXXXXXXcXoXoXEIN~XXXeeXXXEXaXCXXeeXX
      XXXiXEeEXXuIoXIXuXoXoXAeXXXeeXEXX
      XXXiXXXXXXXXXaAssAeeXO~XXXXXeeXI1XOXCXXXeeXXXIXeXXXEeXeIyXXXiXeeXX
      XXXaXoXEXIeCXXXXXXiXeeXXXX"\"XIXN~AXXOXIeXEIN~XCXXEXXXX Ia~XXX‐XX

      zebedee -x " server true # It's a server!"

      XEXXXXXPXieXeXXXEXXXaeXeXXXXXCXaXXXIXXXPXoXE

      zebedee -s

      XEXXXXuXIXoAXeeXXXEXXXCXXeeXX

  Identity Checking
    Zebedee
    XIeXCXO~XXXeeXEXCXIeXX2AaAXOeXEeXAaXaeXXXAXa~XIXeeXoAXAXXXXeeXEeXaXXXEXXXX
    XXXXA~IXIAeIXeXXXCXXXXXIe "on the wire (AeIXXApXaa)"
    XCXIAa`AeXXXXeXIeXeXeXiXeeXXXX
    XXXEXXXXAUAeeXXXXXXeeAeXeXEeAUeAXXXXiXXXXeeXXEYXXXIeEYXUXXXiXEXXXX
    XXXiXIeXX"man-in-the-middle (AeXXXOXEeXeXeeXXXeXe)"
    XXXXXA~XXXEeA‐XXXXIeIXEeEEXXCXXXeeXX
    XaXXXXXXXEXXXXXCXXXXXIXXXIXEXXAa`AeXXXXeXeXeeXXXEXoAeXiXEeXXCUXXXXXXeeXEXeXX
    XXXEXXXIeXXXIXoXieXEeEepAXXXeeXAXiXXXX
    XXXXXXXXXXXEXXXIAeIXXXXAeXXXOXEeXXXeXeXXXiXXXXEXXXXXEXEeA‐XXXeeEYXUXoXaXaXeeXEXeXX
    Zebedee XIeXXXiXoXOXXXXXaXIEOXXXoAeoXXXXXeeXX

    XaXXXXXXiXIACXoXEXXXIeXXXEEeeIXXXXXIN~XXXeXiXeeXEXeXXXXXiXeXIe Diffie-
    Hellman
    XIXXXoXXXXXiXEXXXeeXIXXXaXEeXXXieXEeXXXXoXXXXXoAXAXXXXeeXAXiXXXX
    XaXXXXXXXEXXXX(AssAeeXO~XXXXXeeXIprivatekeyXXXXieXXXEXEeXAssAeeXXXiXX)
    XCAeeXXXiXXEeeIXXXXoIN~XXXeeXEXeXX Zebedee
    XIeACXoXEXXXIeXXXEEeeIXXXXIA~IXIAXXXoXIeXA~XXXaaXXX-1AE "fingerprint
    (XOIae)" XoAXAXXXXeeXXXEXXXCXXeeXX XXXiXIeXX-P
    XXXXXXXcXoXEeXeXeXOXieXiXeeXX Ia~XXX‐XXserver.key XO~XXXXXeeXXXXXIA~I

    privatekey "1e34d6769502bae1087c18d2e8c8776e4a17ddaf"

    XCXXXeeXEXXX

    XXXIXXXPXoXE

    $ zebedee -P -f server.key > server.id

    XoXAXOXXXeeXEXX

    XXXIXeXXXEX‐IIe

    135f04050961d37553731250d5c6f7495f088b32 myhostname

    XXAXeXiXeeXX

    XXXIXCXeXI16XEXoXX "fingerprint (XOIae)" XCXXXeeXX
    XOA~aeXIAXXIEXXuIoXIeXXXXXIXXXXXCXoXXXXXXXIXeIXOXoEXXXXXXaXoXEXCXXXeeXX
    XCXO~XXXeeXEXCXIeXXXXXiXIeXXXXXCXoXXXXXXXXAXAXXXXiXXXPXXXoXIXUXXXEIXXCXXXeeXX

    AssAeeXO~XXXXXeeXEeXXXXX-1AE checkidfile X‐
    XXXieXXXEXXAssAeeXXXiXXXiXcXXXXXIA~IXIe "fingerprint (XOIae)" XOXoX‐
    XOXXXXXO~XXXXXeeXIXO~XXXXXeeIXXCXXXeeXX XaXXXXAUeAX
    AeXIXXXXXCXoXXXXXXXXXO~XXXXXeeA~aeXIXXXXXEXeeA~IXEXaXiA~XXXXEXXXiXcXX
    AUeAXXIeAUA~CXXXiXeeXX

  XXXIAXXIXXXXaaXeXXXXOIeXXIA~iX(Notes on Other Security Issues)
    Message Integrity
      XXXiXEXXXeeXIXXXXX‐XXXOXA~XEXoXAeCXXEXAXeXXXXXXXXXeeXXXaXEeXX
      Zebedee
      XIeAaAAXXXXiXXXCXXXXXIAXXXXXXEeA‐XXXeeXICXXIeXXXaXOXA~XXXXEXXXX
      XXXIXXXaXXXXXXXA~XXXXXIeAaOA~aeXCXCXXXXXN~XXXA~XEXoXpEN~XXXeeXXXEXXXCX‐
      XeeXX
      XXXXXXXXXAaXaeXIXEIN~XIeXCXXXXXoCXXO~XEeEN~XXXXXeeXXXEXoXEeXaXXXn~XEeXXXXXXeeXIXCXIeXEXXXX
      (Ia~XXX‐XX""ls -l""Xo""rm -f""XEeXn~XXXXXXeXiXeeXXXXXX) XX
      XXXXXXXXZebedee XIeXeXoXAXaXEXCXXXXXXAXXeXiXXXXXEXEeXeXeeXXAXXXe
      XXXXXeXXXXXXXcXoXoXeXeeXXXEXIeXOXieXEXXXX

    Replay and Insertion Attacks
      AXXXXIXIXA~XEXieXXXXXXXXXXaXEeXXXXXIXeAXeeXXXaXIXiXAeXIe XCXXXXXIX‐
      Xa~XXXAXa~XeXoXXXCXXXeXXIEXXA~IXeXiXXXuXIXoXUXUeXX
      (Ia~XXX‐XXXEIyXOXI telnet
      XXXA~XXXcXoXEeXIeXXXeeXieXI"XiXXXE"AaXiXXEXXXXX
      XXXIAaXiXoXaaXEeXXXeEOeXXXiXXXeXEXXXEXeeXX)XX
      XXXiXoXOXXXEeXIeXXXAaXaeXXXXXiXXXCXXXXXXXEXeXXXaXoXpEN~XXXeeEXIXXIeIXXXXXXX
      XXXXX‐XEeAXXeXiXXXXXXIXA~XEXieXXXXXN~XXXA~XEXIeXXXXXXiXXXYXoXXXoXuX‐
      X‐XXXAXiXXXX

      Zebedee XX "anonymous" XaXXXEXCXXiXXXXXXeeXEXXX
      XXXA~XXXcXoEeeXEeXUXEXeeXXXXAXAXXXXiXeeXXXaXX
      XXXIXeXXXEXXXXXA~XXXXAXXuXXXeeXiXXXIeEoXieXEeXXXXXXXX
      XXXXXXXXidentity checkingXIXXCXXXXEXieXiXXXXeeXEXXEeXIe
      XXXIeXCAeeXXXiXXXXeeXIXCXXXAXXIeXAXYXEeXAeCXAXXXXXeeXX
      ZebedeeXIeXXXiXAeXiXAeXIAUeAXEeeXEeXaeXEeXXXXXEXXXA~XXXcXoX‐
      XXXoAXAXXXXeeXXXEXCXX XXXIIaeAeXEeA‐XeXXXXXXeeXX
      XXXIEyEeXXCXIeXXAUeAXXIXXXA~XEXXXA~XXXIXCXaaXEeXXXAXa~XiXoXX-XiXXXYXoXXXIXoXXXXXOXEXieXiXX
      AeXeAXXIXXXXXXaXXshared secret keyXoEYXyXXXXXXeXX XEAXXEeX‐
      IeXXXXiXXXCXXXXXoXXXXXaEOeXXXXXXXXeeXieXXXCXIeXEXXXXXEXXXX
      XICXXXXiXeeXX

      XA~XXX-1AEXXZebedee XIe Blowfish XAaXaeEeXXo "cipher feedback"
      XaXXXEXCIN~XXXXXXeXX XCXXXXXIXXXeXaeXeeEoEXXIEXXaeXIeXX
      XXXiXEAXXIAXXXIXCXXXXXN~XXXA~XEXIEXXaeXXAXXuXXXXXXeeXXXEXXXXXEeXIAXXXXeeXX
      XAXa~XiXoXXXXXiXXXYXoXXXIeXCXXXXXXXEXeXXXaXI "salts"
      XoXoXXXXXeeXIXCXX XEXoXIXeeXXXXXiXXXXXiXEXXXeeXEe "known plain-
      text" XXXXXA~XX(XXn~XXXa)XoXA~XXXeeXIXIe XeXeXXn~XEeXEXeeXX

    Key Generation
      IEXXXEXXXXXIXEIN~XIeXXXCXXXIXAaXaeXXXaXXXEeXXXaXoXaXoXXXXXEXXXCX‐
      XeeXX XXXoAXAXXXXeeXEXXXZebedee
      XIeXAeCXXEXAXeXaeAXXXXXn~XEXCXXXXXoXXXXXXaX-1AEXX XXXiXo SHA
      XIeXA~XXXaaXXXeeXXXeXXXaXEeXeXe "XXX-1AEXX (XXXXXXXXee)" XXXeeXX

      WindowsXIXiXcXXXXXXXA~XXXXXXXuXEeXXXXXXaXEeXXXXXXXXXXXXXXiX‐XX
      XeAXAeCXXEXXXeXaeXeeXCXXXXXIeIXAXXXXeeXXXEXXXCXXeeXX
      XXXXXXXuXEeXAXUXXXXXeXXXEeXX
      XUXEXoXEXIIN~AaOXEeXXXXXXXXiXIeXoeIXCXXeeXAXiXXXX
      XXIXXXXXXeeXEXeX‐XXXXXiXXXeXaA~aeXIXXXaXoXEXEeXUeXUXXAaIAXXXiXXXXeeXIXCXX
      XXXEXXXiXXXXXX

      XaXXXXXXXIAXAXXaXXXEeXXXaXEeEOEepXXXXXeeXEXeXX
      AssAeeXO~XXXXXeeA~aeXIkeygencommand XXXXXXXcXoXoIN~XXX-1AEXX
      XXEoXIXXAXAXXXXiXXXeXaXoXXUX‐IEXXXX
      AEXssXpXPXiXXXXeeACXXoXpAXXXXeeAeoXXIeAcXXXPXA!

XEXeXOeXeeXXXaaXXXXXXoXX(TROUBLESHOOTING)

    Zebedee XIeXOeEXXXXeX‐XXXXXXXXXXIXPXPXXXXXXUXXAXXXXXXXEXXXIeXEXeXOeXee
    XEeXXXXXXXaXXXiXEXXXXXUXEXoXEXIXEXeXOeXeeXIeAUeAXXIXIIXXpXEeXXXXXee
    (AUeAXXXXXXXXPXXXXXXX‐XXXCXXXXAaXAXXIeXXXaXXXXXEeXXXXXXXEXXAXXX)XX
    (AUeAXXI)XXXA~XEXXXA~XXXIXeXcXEeXXXXXXXXXA~XXXXeeXXXEA~XXEeXXXeeXEeXIe-vXXXXXXXcXoXo
    XEXXX‐XeXXXX-d -D XaXXXA~XXXcXEeXEXA~X-1AEXXZebedeeXoA~XEeoeXXXeXXIXXCX
    XeeXeXXXEeXXXXXXiAaUXEeXiXAeXIAUeAXXXXXXeIyXXXEXXXeXXXEeXXXXXUXXXXXX
    XXXXXaXXXiXEXXXXXAXXXeXXXXXoXEXXXXXEeXEXeeXAXiXXXX

    zebedee -dD -v 3 -s

    XiXXXoXXXiXUXeeXo3XEeAssAeeXXXeeXXXEXCXX
    AUeAXXIXXXA~XEXXXA~XXXIXcXEXaeXeXEXeXoXXXeeXXXEXXXCXXeeXX
    IaeAeXXXXXIXaaXEeXXXXXeeXEXIXXXXXyXXeeXEXeX‐XX XiXUXeeXo4XX5XEeXXXiX‐XX
    (AUeAXXpXAXXXCXEXX)XAXYXIAeIXXXCXXXXXaeXeXEXeXXXiXXXXeeXXXaXXXeeXXXEXXXCX‐
    XeeXX

EXAMPLES

    Zebedee
    XIXN~XA~XXXXXXXEeXIeXXXXXXXXXoXIXXXoXXXeeXIAssAeeXO~XXXXXeeXXXPXPXiXXXXeeXX
    XXXXXCXIeXXXXXiXeXIXEIN~EeXXE Zebedee Xo
    A~AeeXIXXXXXAeXXXIXXXiXEXXXeeXCXEIN~XXXeeXn~AIAaXXEEyEeXXoXOXUXeeXX

  XXXXXDAssAeeXIIa~(Example Server Configuration)
    ZebedeeXIXN~XA~XXXXXXXEeXPXPXiXee server.zbd
    XEXXXXAssAeeXO~XXXXXeeXXXXXeeXX
    XXXiXEeXIeXeXXXEXieXiXeeXUXEXoXEXIXXXXXXXcXoXIAssAeeIa~XXXXXeeXX

    #
    # Sample Zebedee server configuration file
    #
    # This shows the use of many, but not all, of the configuration file
    # options available for use by a server.
    #

    verbosity 2      # Slightly more than basic messages

    server true      # Yes, it's a server!
    detached true     # Run detached from terminal
    udpmode false     # Are we operating in UDP mode?

    # Uncomment the following line to log messages to a file
    #
    # logfile './server.log'
    #
    # Or to log to the system logging facility uncomment this:
    #
    # logfile SYSLOG

    # Uncomment the following line if you want to use a fixed private
    # key stored in a static file. The file should contain a line of
    # the form "privatekey hexadecimal-key-string"
    #
    # include './server.key'

    keygenlevel 2     # Generate maximum strength private keys

    # To validate the identity of clients uncomment the following
    # line:
    #
    # checkidfile './clients.id'

    # Set up allowed redirection ports.
    # These should be pretty safe -- but it's not a good idea
    # to open up all ports.

    redirect "telnet ftp"     # Basic services
    redirect 5900-5999       # VNC traffic
    redirect 6000-6010       # X Window System
    redirect "daytime chargen"   # Ports useful for testing

    targethost localhost      # Redirection is to the local machine

    compression zlib:9       # Allow maximum zlib compression
    keylength 256         # Allow keys up to 256 bits
    keylifetime 36000       # Shared keys last 10 hours
    maxbufsize 16383        # Allow maximum possible buffer size

    CXXUXIXXCXXoXXXXEXXXeeXXXaXEeXIeXX checkidfileXIXOXoXXXaXoXEXXXXXEXXXX
    XN~XA~XXXXXXXEeXPXPXiXeeclient1.keyXXclient2.keyXEXXXXXO~XXXXXeeXoXXXeXXXXXoXEAXXCXEIN~XXXiX‐XeXXXX

  VNCXIXEIN~Ia~(Use with VNC)
    ZebedeeXoXiXA~XXIyIXXIXiXAeXEXXXXXXAXXXXXeeXXXA~XXXCVNCXoXEXXXEXXXXXXXEXXXXXeeXX
    VNCXIeXOeXeXaXXXEXO~XiXXXaX‐XA~XO~XXXXXoXXXXXEXXXoXEXXXX
    XeXaXXXEXCXXXXXXXiXXXoAeoXXXXXeeXO~XeXXXIXXXXXXaXCXXXeeXX
    WindowsXIXCXXXXXEXA~XXXoIXXiXXXeXEeEXXXXXXeeXXXEXaXCXXeeXXXX
    "Xvnc"XXXXX‐XoXEXA~X-1AE X XIXCXXXXXEXA~XXXo
    VNCXXXeXXXXXoXEXPXXXoXXXeAaXiXXXeeXXXEXaXCXXeeXXXX
    JavaXoXEXXXeeXOeXeXXXXXXXIA~aeXXXeAaXiXXXeeXXXEXaXCXXeeXX
    XUeXXXXXIehttp://www.uk.research.att.com/vnc/XoXXXEXIXXXEXX

    AeoXXXXXiXeeXXXXX‐XIAssAeeIa~XCXXXeeserver.zbd XIe 5900-5999 XYXXXEXo
    XeXAXXXiXXXEXXXVNCXXXA~XXXcXoXoXEXoXIXeXoXXXXXeeXX
    XXXIXO~XXXXXeeXIeUNIXXCXaWindowsXCXaXEIN~XCXXeeXXXX
    WindowsXCXEXXXXXaXEeXIeXXXiXXXXXEXeXI"AllowLoopback"XO~XeXXXo
    XXXA~XEXXXeeEXIXXXXXXeeXIXCA~iXO~XX
    XEXXXIA~CEOXo(AeXXIXXXUXXXXXoXeXeXueXXXXXXe)XO~XXXXXeeXEeEYAXXXX-1AE
    regedit XEeEXPXXXiX‐XXXXXIXEXeXA~XXXoXAXOXXXeeXX

    REGEDIT4

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORL\WinVNC3]
    "AllowLoopback"=dword:00000001

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORL\WinVNC3\Default]

    XXXIaIXIe Zebedee XN~XA~XXXXXXXIA~aeXI vncloopback.reg
    XEeXaXPXPXiXXXXeeXX
    XXXIXiXXXXXEXeXoAssAeeXXXiX‐XXXXXPXoXEXeXXXoXCIXXXXeXiXXXUXXXEXEeXEXoXIXeXoXXXXXiXXVNC
    XOXaaXXXieXo vncviewer.zbd XCXXXXXXeeXXXEXXXCXXeeXX
    XCXO~XXXeeXEXCXIeXXXXXXX‐XI(WinVNCXIXCXO~XXXeeXEXCXXXee)5900XYXXXEXEeXEXoXIXeeXXXeeXXXX
    XXXPXoXEXeXXXoXCXOAeeXXXXaaXn~XXXXeeXXXEXaXCXXeeXX XEXXXEe
    vncviewer.zbd XIaIXoXXXXXX

    #
    # Zebedee configuration file to start up a tunnelled VNC session
    #
    # Usage: zebedee -f vncviewer.zbd remote-host[:vnc-port]
    #

    verbosity 1     # Basic messages only

    server false    # It's a client
    detached true    # Detach from terminal

    message "Starting VNC viewer on localhost:99"

    # On Windows systems you might use the following:

    command '"c:\Program Files\ORL\VNC\vncviewer.exe" localhost:99'

    # On UNIX systems you might use the following:

    # command 'vncviewer localhost:99'

    targetport 5900   # Remote VNC server on port 5900 unless overridden
              # by a value specified on the command-line

    clientport 5999   # Local connection on 5999 -- i.e. localhost:99

    compression 6    # Request normal Zlib compression

    XEXXXIXeXXXEeXXXIXO~XXXXXeeXoXEIN~XXXeeXEXX

    zebedee -f vncviewer.zbd somehost:5901

    somehostXI5901EOeXYXXXEXIVNCXXXXX‐XEeXEXoXIXeeXXXXVNCXOXaaXXXieXoXXXXXXeeXX
    XOXaaXXXieXIeXiXXXXXeeXUXXXEXI5999EOeXYXXXEXEeAUeAXXXXeeXX

    VNCXIeJavaXIXOXaaXXXieXaXXXYXXXEXXXXXXeeXX
    XaXXXXXXX‐XXXYXXXE59xxXCXXiXXXXXXXXeXX
    XOXaaXXXieXo58xxXXXeXAXXXoXiXXXEXXXeeXXXEXXXCXXeeXX XXXXXXXEXXXeXX
    XEXXXaJavaXOXaaXXXieXIeXXXeXXXXXoXEXOXIXaXXXoXIVNCXYXXXEEOeXaeXCAeIXXXXXXXXeeXeXXXAXX
    XXXIXXXaXXJavaXOXaaXXXieXCXXXiXoXEXoXIXeeXXXeeXEeXIeXX
    XiXXXXXeeXEXeXaXXXEXCXXXXYXXXEEOeXaeXoXEXXEXIXXXXXXeeXX
    XXXIXXXaXXIa~XXX‐XX5901EOeXIXYXXXEXoXEXA~XXXXeeVNCXXXXX‐XOXIXEXeXO~XXXA~XXXo
    XEXoXIXeeXXXeeXEeXIeXXXXXIXeXXXEeXXXeeXX

    zebedee 5801,5901:remotehost:5801,5901

    XaXXXiXXXXXeeXPXXXoXCXa5901EOeXYXXXEXoXEXA~XXVNCXXXXX‐XXXXXXXXXeeXEXX
    XXXiXIeXXXPXXXXXXXEXXXX
    XXXXXXXXXYXXXEXXXXIXXXEXXXeXXXEeIXXOXoAeXAXXXXeeXXXEXIeXAeCXXCXXXeeXX

    XaXXXOXEXAeXAXXXAXA~XXXXXXXXEXXXXXeeXX
    VNCXoXCXXXXXXXIXEXEXaXEeXEXXXXXEXXXXXXeeXEXeXX VNCXIprotocol
    encodingXEeXOXXXXAXXXXXXXUXXXXXeXXXX XaeXIeXX"raw" encoding
    XXXXXIXIXuXIXXXaXXXX
    A~UXXXoApXaaXCXIeXeXeXeXXXN~XO~XXXXXPXoXXXoXXXXXXXEXoEXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXEXXXIXiXcXIeXa~XXXeeXIXEXEXeeXXXaXXXiXEXXXX

  X Window SystemXIXEIN~Ia~(Use with the X Window System)
    X Window SystemXIe6000EOeXEXaaXIXYXXXEXoXEXXXX

    xlocal XEXXXXXiXXXXXeeXPXXXoXIXYXXXE6000XCX
    XXXXX‐XXXXiXXXXXXeeXEXXXeeXX XXXiXIeAeIXieXXxlocal:0
    XEXXXXXCXXXXXXXiXXXCXEXieXiXXXXeeXYXXXEXCXXXeeXX
    XXXXX-1AEXXxremoteXEXXXX(XeXaXXXE)XPXXXoXXXeXX
    XiXXXXXeeXIXCXXXXXXXiXXXEeXAAXXE xterm
    XIXXXA~XXXcXoXoAXXeEOeXXXXXXXaXIXEXXXeeXX
    XXXiXoXOXEXXXEeXIeXXXEXXXIXXXPXoXEXo xlocal XCXAXOXXXeeXX

    zebedee -r 6000 -s

    XXXXX-1AEXXxremote XCXIe

    zebedee 6001:xlocal:6000

    XoXAXOXXXeeXX

    XXXIXXXEXIeXXxremoteXaaXCXXXAeX‐
    EN~XoXIDISPLAYXX"localhost:1"XEeAssAeeXXXiXXXXiX‐XX
    XXIXEXeXO~XXXA~XXXIexlocalXEeAapA~aaXXXeeXXXEXoXO~IXXXXeeXX
    XXXIXXXaXXIa~XXX‐xtermXoXAAXXEexremoteXXXeAXXiXXXEXXXeeXEXeXX
    xremoteXaaXCXXXIXXXPXoXEXoXAXOXXXeeEXIXXXXXXeeXX

    xterm -display localhost:1

    XXXiXXAXXXXXXXiXXXeeXXXaXEeXIeXX
    xremoteXIXXXXXX‐XIXXXXXXXXXXXoXEXiXXXeeXeXXXEXEelocalhostXIXXXoXEXeXXXo
    AeEXA~XXXEXXXXIeXEXeXEXXXX XXXiXoXOXXXEeXIeXXXIXXXPXoXEXoXAXOXXXeeXX

    xhost +localhost

  HTTPXIAeIXXXoXAAXXEeXXXee(Securing HTTP traffic)
    ZebedeeXXXeXXXXXoXEXo"multi-use"XaXXXEXCXXiXXXXXeeXXXEXCXX
    AXXXIWebXXXXX‐XOXIAeIXXXoXAAXXEeXXXeeXXXEXXXCXXeeXX XaXXXXWebXXXXX‐XX
    webhost XIXYXXXE80XCXXiXXXXXXeXX XXXIXXXXX‐XPXXXoXC Zebedee
    XXXXX‐XaXXiXXXXXXeeXEXXXXXeXX
    XXXIXXXPXoXEXXXiXXXXXeeXPXXXoXI8000EOeXYXXXEX‐IXXIXEXoXIXeeXoAssAeeXXXeeXX

    zebedee 8000:webhost:80

    will set up a tunnel via port 8000 on the client host. Now any URLs
    that previously were addressed via webhost, for example:

    http://webhost/private/index.html

    XIeXXXXXIXo~AOeXCXIeXXXIURLXCXAAXXEeXXXXXXXXXCXXeeXX

    http://localhost:8000/private/index.html

    ""localhost:8000""XoXXXEXXXIXXXiXXXXXXEXXXAssAeeXXXeeXXXEXCXX
    AXXXIHTTPXIXEXeXO~XXXA~XXXoXAAXXEXEXoXIXeeX‐IXXEeXXXeeXXXEXaXCXXeeXX
    XXXXXXXXA~iXO~XXXUXXXXEXIeXXHTTPXIXXXiX‐
    XXXXAssAeeXEXXXEeXXXIAssAeeXoXXXXIeXXXXXEXXXX Secure
    HTTPXoXPXaAXXIXXXiXEXXXeeXIeAXXIEyEeXXCXeXAXXXiXXXEXXXeeEXIXXXXXXeeXX
    XUXEXoXEXIXOeXeXXXXXIeXa~XXXEXaXXXoXEeXa~XXXXXiX‐
    XXXXXoXaeXeXXXXeeAssAeeXaXAeCXXCXXXeeXX
    XXXIXXXaXXEXIXXEXaXIXAXXAXXoXCXXXXXEXXXeeXXXEXaXCXXeeXX
    XXXiXoXOXEXXEyEeXXEeXAeXXXXIeXOeXeXXXXXIXPXEeXaaXXXeeXoXXXEXXXiXXXXXX

  FTPXIAeIXXXoXAAXXEeXXXee(Securing FTP traffic)
    XEXXXIXeA~EXCXX
    ZebedeeXoXEXXAXXXXIFTPXXXXX‐XOXIFTPXXXoXEXiXXXeeXXXIXXXXXcXo
    (XaeXXXXIXXEXN~XXXieXXXEXXAXXeXiXeeXXXIXXXXXcXo)XoXeXeeXXXEXXXCXXeeXX
    XXXeXEeXXZebedeeXN~XA~XXXXXXXEeXPXPXiXee ftpgw.tcl
    XXXXXeXXXEXEeXeXA~X-1AEXX
    XN~XA~XXXOeXaXXXEXIXCXXXXXXXIXXXXXcXoXXXXXaXeXeeXXXEXXXCXXeeXX

    FTPXXXXX‐XoXXXXXCXaA~XXa~XEEyEeXXIeXXXEXXXIXeXXXEe Zebedee
    XoXXXXXXeeXXXEXAXX

    zebedee -s -r ftp ftpserverhost

    FTPXXXXX‐XEXXXXPXXXoXC Zebedee XoXXiXXXXXXXXXaXXXXXPXoXEXeXXXoXC
    IAXXAaXXEeXUXXXEIXXoXOAeeXXXeeEXIXXXXXXee(XPXXXIe redirecthostX‐
    XXXieXXXEXoXEIN~)XXXXXiXo
    localhostXEXXXXXXEXXXXIeXXXXXEXXXXXXXeXXXXXoXEXXXXXXaXCXIe
    ZebedeeXoXXXIXeXXXEeXXXXXXXXXYXXXE10000EOeX‐IXXIXPXeeXAXaeXXXXXEXoXIXee
    XoXXA~UXXXeeXX

    zebedee 10000:ftpserverhost:ftp

    FTPXXXXX‐XEeAUeAXXXXeeXEeXIeXXXXXIXeXXXEXXXPXoXEXoXEIN~XXXeeXX

    ftp clienthost 10000

    XXXEXXXeXXXAXXXXlocalhost
    XCXEXXXiXXXXXeeXXXeXXXXXoXEXIXUXXXEIXXoXEXXXXXEXX
    XaXXXXwindowsXIEXXaFTPXXXeXXXXXoXEXIXeXXXEeXX
    XXXEXXXIFTPXXXeXXXXXoXEXXXXXPXoXEXeXXXoXCXYXXXEXoXOAeeXCXXEXXXpXIeXX
    XXXiXXXeXaXIA~aeXC(FTPXXXA~XXXcXoXIA~aeXC) ""open clienthost 10000""
    XEXXXXXXXPXoXEXoXEXXXXXEXXXCXXeeXX
    XaXXXXXXXeXXXXXoXEXPXXXoXCFTPXXXXX‐XXIXXAXaaXXXA~XXXXEXXXiX‐XX Zebedee
    XoXXXIXeXXXEeXXXXXXXaXeXXXX

    zebedee ftp:ftpserverhost:ftp

    XXXiXAXEFTPXXXeXXXXXoXEXXXiXXXeXaXIeXXXIXeXXXEeXXXXCXXeeXX

    ftp clienthost

    FTPXIXXXoXEXiXXXeeXXXIXXXXXcXoXEXCXXXXXXXIXXXXXcXoXXXXXXeXXXeIeXXXXeeXX
    XEXXXXXAXXXA~XXXXXeeFTPXXXXX‐XXXXXeeXXXXXXXXXXXXXXXXX‐XEeA‐XXXXIeXaaX‐
    XIXeEeXXIe XXXPXXXXXXXEXXXXwu-ftpd
    XIXeXXXEXaXXXa~XXXEFTPXXXXX‐XIeXXXIAaAXEe
    XAeXXXXXXXXXXAXXXA~XXXopXiXee(XXX‐
    XaaXeXXXIIXXXeXIeEeXXPXXXXXXXEXAXXXAe)XX
    XaXXXXXXXXX‐XOXIAUeAXXIeIAXeXXXEeXXXPXXXXXXXIXEeXX
    XO~XXXXXeeXIXeXXXEXaeEXssX‐XXXCXXCOXXXXXeXIeXoXXXXXA~XXXXXeeXEXeXX
    XXXIXXXXX‐XXXXXXXoXXXXXXXAXXXA~XXXXXeeXXXXXXXAXA~XXXXXEXXXXXXXEXAXX

    XXXIIaeAeXoXiEpXXXeeXIXoXo~XXXeeXXXaXEeXXftpgw.tcl
    XEXXXXFTPXXXXXEXXXXXXXI XXXXXeXXXEXX Zebedee
    XN~XA~XXXXXXXEeXIeXPXPXiXXXXeeXX
    XXXIXXXiXXXeXaXIeXO~XeXXXEepXeXAeCXXCXXXeeTclXXXXXeXXXXXXoXXXAXi
    (http://www.scriptics.comXXXE)XCXn~XXXiXXXX-1AEXX
    FTPXIXeXXXXXXXEXoA~aeXN~XXXXAXXXXXXXXXXXX‐XXXeZebedee XIAXXssXoXXXXXX
    XXXiXIe Zebedee XXXXX‐XEXXXXPXXXoXCAoeXeXXXeeEXIXXXXXXeeXX
    FTPXXXXX‐XaXXXXPXXXoXCXXXXXXXeeXEXeXXA~XXEeXXXXXXXXXXiX‐XeXXXX

    tclsh ftpgw.tcl

    XXXiXCXXXXXEXXXXXXXIeXYXXXE2121XCAOXAXo~XXXeeXXIAXeXXXEeXXXAXYXIXEIN~XCXIeXXXi
    XoX‐XA~XXXXXeXXXoXEXCXXXXXXXXXXAXiXXXXXXXiXXXeXXZebedeeXXXXX‐Xo

    zebedee -s -r 2121

    XEXXXXXXXXXeeXX

    XXXIXXXXXXXCXIeXiXXXXXeeXUXXXEIXXoXOAeeXXXeeEXIXXIeXEXX
    (XXXXXXXiX‐XXXXaXXXPXieXEXXXX)XX XXXeXXXXXoXEAXXCXIeXXXXXXXeeXX

    zebedee 2121:ftpserverhost:2121

    XXXiXXXeXXXXXXXeeXX

    ftp clienthost 2121

    XXXAXeXCXIeXXXXXIXiXcXCXaXXXeXXXXXoXEXUXXXEIXXoXEXXXX

    XXXIAssAeeXCXIeXXFTPXIXXXoXEXiXXXeeXXXIXXXXXcXoXIeXEXoXIXeeXXXiXeeXXXX
    XCXXXXXXXIXXXXXcXoXEeXIeXiAUXXAXoIXXXXEXXXX
    XaXXXXXXXEXXXIFTPXXXeXXXXXoXEXXXN~XA~XXXOeXaXXXEXoXXXYXXXEXXXXXXiX‐XX
    ftpgw.tcl XCXCXXXXXAXa~XoXIXeeXaXAAXXEeXXXeeXXXEXXXCXXeeXX Netscape
    Navigator Xae WindowsIN~XIWS_FTPXEXEXIeXXXiXoXXXYXXXEXXXXXXeeXX

    XN~XA~XXXOeXaXXXEXIXCXXXXXXXIXXXXXcXoXoXAAXXEeXXXeeXXXaXEeXIeXX
    XPXXXCXXXXXXXIXXXXXcXoXEeXEXXXYXXXEEOeXaeXIEIeXIeXoAXX‐XEXXXXIeXXXXXEXXXX
    XXXIIa~XCXIeXX30000XXXe30100EOeXoXEXXXaXIXEXXXeeXX XPXXXXftpgw.tcl Xo
    XXXXXXeeXpXEeXXXXXIXYXXXEEIeXIeXoXOAeeXXXeeXXXaXEeXX
    -pXXXXXXXcXoXoXEIN~XXXeeXX

    tclsh ftpgw.tcl -p 30000-30100

    ZebedeeXXXXX‐XIeXXXIXeXXXEeXXXXXXeeXX

    zebedee -s -r 2121,30000-30100

    XXXeXXXXXoXEXIeXXXXXAXX

    zebedee 2121,30000-30100:ftpserverhost:2121,30000-30100

    NetscapeXoXEXA~XXXXoXEXiXXXeeXXXIXXXXXcXoXEXCXXXXXXXIXXXXXcXoXo
    IXEyXAAXXEeXXXXXXXXXXXeeXEeXIeXXXXXIXeXXXEURLXopIIeXXXeeXX

    ftp://username@clienthost:2121/

    XXXXXCusernameXIeFTPXXXXX‐XCXIXaeXXXXIXXCXXXeeXX

CREDITS AND LEGALITIES

    The following information can also be found in the file LICENCE.txt in
    the Zebedee distribution.

    Copyright (c) 1999, 2000 by Neil Winton. All Rights Reserved.

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
    USA.

    A copy of the GNU General Public License can be found in the file
    GPL2.txt.

    You may obtain the latest copy of Zebedee, including full source code
    from http://www.winton.org.uk/zebedee/ and other enquiries about
    Zebedee can be e-mailed to the author at zebedee@winton.org.uk

    Zebedee would not have been possible without the use of a large amount
    of freely-available software to do all the really hard stuff. I
    gratefully acknowledge the contributions made by the authors of the
    following software packages.

    Zebedee uses the "Blowfish" encryption algorithm devised by Bruce
    Schneier. For more information on Blowfish see
    http://www.counterpane.com/blowfish.html . The implementation used is
    by Eric Young and is covered by the following copyright:

    Copyright (C) 1995-1997 Eric Young (eay@mincom.oz.au)
    All rights reserved.

    This package is an Blowfish implementation written
    by Eric Young (eay@mincom.oz.au).

    This library is free for commercial and non-commercial use as long as
    the following conditions are aheared to. The following conditions
    apply to all code found in this distribution.

    Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
    the code are not to be removed.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions
    are met:
    1. Redistributions of source code must retain the copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    documentation and/or other materials provided with the distribution.
    3. All advertising materials mentioning features or use of this software
    must display the following acknowledgement:
    This product includes software developed by Eric Young (eay@mincom.oz.au)

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
    ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
    IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
    ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
    FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
    DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
    OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
    LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
    OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.

    The license and distribution terms for any publically available version or
    derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
    copied and put under another distrubution license
    [including the GNU Public License.]

    The reason behind this being stated in this direct manner is past
    experience in code simply being copied and the attribution removed
    from it and then being distributed as part of other packages. This
    implementation was a non-trivial and unpaid effort.

    Zebedee uses the zlib compression library by Jean-loup Gailly and Mark
    Adler. It is covered by the following copyright notice:

    (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

    This software is provided 'as-is', without any express or implied
    warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
    arising from the use of this software.

    Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
    including commercial applications, and to alter it and redistribute it
    freely, subject to the following restrictions:

    1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
    claim that you wrote the original software. If you use this software
    in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
    appreciated but is not required.
    2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
    misrepresented as being the original software.
    3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

    Jean-loup Gailly    Mark Adler
    jloup@gzip.org     madler@alumni.caltech.edu

    Zebedee may use the bzip2 compression library by Julian Seward which is
    covered by the following licence:

    This program, "bzip2" and associated library "libbzip2", are
    copyright (C) 1996-1999 Julian R Seward. All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions
    are met:

    1. Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.

    2. The origin of this software must not be misrepresented; you must
      not claim that you wrote the original software. If you use this
      software in a product, an acknowledgment in the product
      documentation would be appreciated but is not required.

    3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
      not be misrepresented as being the original software.

    4. The name of the author may not be used to endorse or promote
      products derived from this software without specific prior written
      permission.

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS
    OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
    ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
    DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
    DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
    GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
    INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
    NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
    SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

    Julian Seward, Cambridge, UK.
    jseward@acm.org
    bzip2/libbzip2 version 0.9.5 of 24 May 1999

    By default Zebedee is built using an aribtrary precision integer
    arithmetic library derived from the sources to "mirrordir-0.10.49"
    which in turn derived this from the Python sources. The copyright is as
    follows:

    huge-number.c: arbitrary precision integer library from Python sources
    This has nothing to do with cryptography.
    Copyright (C) 1998 Paul Sheer

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

    This file was taken from the Python source for `long' type
    integers. I have changed it to compile independently of the
    Python source, and added the optimisation that GNU C can
    use 31 bit digits instead of Python's 15 bit. You can download
    the original from www.python.org. This file bears little
    resemblance to the original though - paul

    Copyright 1991-1995 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam,
    The Netherlands.

                All Rights Reserved

    Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
    documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
    provided that the above copyright notice appear in all copies and that
    both that copyright notice and this permission notice appear in
    supporting documentation, and that the names of Stichting Mathematisch
    Centrum or CWI or Corporation for National Research Initiatives or
    CNRI not be used in advertising or publicity pertaining to
    distribution of the software without specific, written prior
    permission.

    While CWI is the initial source for this software, a modified version
    is made available by the Corporation for National Research Initiatives
    (CNRI) at the Internet address ftp://ftp.python.org.

    STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM AND CNRI DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH
    REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
    MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH
    CENTRUM OR CNRI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
    DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
    PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
    TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
    PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

    Zebedee uses the Secure Hash Algorith (SHA) the code for which was
    derived from Uwe Hollerbach's SHA module for perl. The code contains
    the following statement:

    NIST Secure Hash Algorithm
    heavily modified by Uwe Hollerbach <uh@alumni.caltech edu>
    from Peter C. Gutmann's implementation as found in
    Applied Cryptography by Bruce Schneier

    This code is in the public domain

    Under Windows, Zebedee uses an implementation of the getopt function
    covered by the following copyright:

    Copyright (c) 1987, 1993, 1994
        The Regents of the University of California. All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions
    are met:
    1. Redistributions of source code must retain the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    documentation and/or other materials provided with the distribution.
    3. All advertising materials mentioning features or use of this software
    must display the following acknowledgement:
        This product includes software developed by the University of
        California, Berkeley and its contributors.
    4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
    may be used to endorse or promote products derived from this software
    without specific prior written permission.

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
    ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
    IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
    ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
    FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
    DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
    OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
    LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
    OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.

  Thanks
    Special thanks go to those people who have taken the trouble to give me
    feedback and suggestions for improvement!

    $Id: zebedee.pod,v 1.1 2000/07/18 02:05:04 tnaka Exp $