Provided by: inkscape_0.48.3.1-1ubuntu1_amd64 bug

ΟΝΟΜΑ

    Inkscape - ένα πρόγραμμα επεξεργασίας SVG (κλιμακώσιμων γραφικών διανυσμάτων)

ΣΥΝΟΨΗ

    "inkscape [επιλογές [όνομα_αρχείου ...]"

    επιλογές:

      -?, --help
        --usage
      -V, --version

      -f, --file=FILENAME

      -e, --export-png=FILENAME
      -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
      -C, --export-area-page
      -D, --export-area-drawing
        --export-area-snap
      -i, --export-id=ID
      -j, --export-id-only
      -t, --export-use-hints
      -b, --export-background=COLOR
      -y, --export-background-opacity=VALUE
      -d, --export-dpi=DPI
      -w, --export-width=WIDTH
      -h, --export-height=HEIGHT

      -P, --export-ps=FILENAME
      -E, --export-eps=FILENAME
      -A, --export-pdf=FILENAME
        --export-latex

      -T, --export-text-to-path
        --export-ignore-filters

      -l, --export-plain-svg=FILENAME

      -p, --print=PRINTER

      -I, --query-id=ID
      -X, --query-x
      -Y, --query-y
      -W, --query-width
      -H, --query-height
      -S, --query-all

      -x, --extension-directory

        --verb-list
        --verb=VERB-ID
        --select=OBJECT-ID

        --shell

      -g, --with-gui
      -z, --without-gui

        --vacuum-defs

        --g-fatal-warnings

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Inkscape είναι ένας επεξεργαστής GUI για αρχεία σχεδίασης τύπου Scalable Vector Graphics
    (SVG), με δυνατότητες παρόμοιες με Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara Xtreme, κλ.
    χαρακτηριστικά Inkscape που περιλαμβάνουν εύχρηστα σχήματα, μονοπάτια bezier, ελεύθερη
    σχεδίαση, κείμενο πολλαπλής γραμμής, κείμενο σε μονοπάτι, ανάμειξη άλφα, μετασχηματισμούς
    ελεύθερου συσχετισμού, διαβαθμίσεις και γεμίσματα μοτίβων, επεξεργασία κόμβου, πολλές
    μορφές εξαγωγής και εισαγωγής περιλαμβάνοντας PNG και PDF, ομαδοποίηση, στρώσεις,
    ζωντανούς κλώνους και πολλά άλλα. Η διεπαφή σχεδιάστηκε να είναι άνετη και αποτελεσματική
    για έμπειρους χρήστες, ενώ παραμένει συμβατή με πρότυπα GNOME, έτσι ώστε χρήστες
    εξοικειωμένοι με άλλες εφαρμογές GNOME να μπορούν να μάθουν τη διεπαφή της γρήγορα.

    SVG είναι ένα πρότυπο W3C τύπου XML για δισδιάστατη σχεδίαση διανύσματος. Επιτρέπει ορισμό
    αντικειμένων στη σχεδίαση χρησιμοποιώντας σημεία, μονοπάτια και αρχέτυπα σχήματα. Χρώματα,
    γραμματοσειρές, πλάτη πινελιάς κ.ο.κ καθορίζονται ως γνωρίσματα `μορφοποίησης' σε αυτά τα
    αντικείμενα. Ο σκοπός είναι ότι αφού SVG είναι ένα πρότυπο και αφού τα αρχεία του είναι
    κείμενο/xml, θα είναι δυνατή η χρήση αρχείων SVG σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό
    προγραμμάτων και για μεγάλο εύρος χρήσεων.

    Το Inkscape χρησιμοποιεί SVG ως εγγενή του τύπο αρχείων και έχει το σκοπό να γίνει το πιο
    πλήρως συμβατό πρόγραμμα σχεδίασης για αρχεία SVG διαθέσιμα στην κοινότητα ανοικτού
    κώδικα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

    -?, --help
        Προβολή μηνύματος βοήθειας

    -V, --version
        Προβολή έκδοσης Inkscape και ημερομηνία μεταγλώττισης.

    -a x0:y0:x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
        Στην εξαγωγή PNG, ορίστε την εξαγόμενη περιοχή σε μονάδες χρήστη SVG (μονάδες
        ανώνυμου μήκους κανονικά χρησιμοποιούνται στο Inkscape SVG). Η προεπιλογή είναι η
        εξαγωγή της συνολικής σελίδας εγγράφου. Το σημείο (0,0) είναι η κάτω αριστερή
        γωνία.

    -C, --export-area-page
        Στην εξαγωγή PNG, PDF, PS και EPS, η εξαγόμενη περιοχή είναι η σελίδα. Αυτή είναι
        η προεπιλογή για PNG, PDF και PS, έτσι δεν χρειάζεται να το καθορίσετε εκτός και
        χρησιμοποιείτε --export-id για εξαγωγή ενός ειδικού αντικειμένου. Στο EPS, όμως,
        αυτό δεν είναι προεπιλεγμένο. Επιπλέον για EPS, η προδιαγραφή του τύπου δεν
        επιτρέπει το οριακό του πλαίσιο να επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο του. Αυτό
        σημαίνει ότι όταν --export-area-page χρησιμοποιείται με εξαγωγή EPS, το οριακό
        πλαίσιο της σελίδας θα περικοπεί προς τα μέσα του οριακού πλαισίου του
        περιεχομένου εάν είναι μικρότερο.

    -D, --export-area-drawing
        Στην εξαγωγή PNG, PDF, PS και EPS, εξαγόμενη περιοχή είναι το σχέδιο (όχι η
        σελίδα), δηλαδή το οριακό πλαίσιο όλων των αντικειμένων του εγγράφου (ή του
        εξαγόμενου αντικειμένου εάν --export-id χρησιμοποιείται). Με αυτήν την επιλογή, η
        εξαγόμενη εικόνα θα εμφανίσει όλα τα ορατά αντικείμενα του εγγράφου χωρίς
        περιθώρια ή περικοπή. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής για EPS. Για
        PNG, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με --export-use-hints.

    --export-area-snap
        Για εξαγωγή PNG, προσαρμογή της περιοχής εξαγωγής προς τα έξω στον πλησιέστερο
        ακέραιο SVG τιμών μονάδας χρήστη (px). Εάν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη
        ανάλυση εξαγωγής των 90 dpi και τα γραφικά σας προσαρμόζονται στα εικονοστοιχεία
        για ελαχιστοποίηση εξομάλυνσης, αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να διατηρήσετε
        αυτή την ευθυγράμμιση ακόμα κι αν εξάγετε μερικά οριακά πλαίσια αντικειμένου (με
        --export-id ή --export-area-drawing) που είναι το ίδιο μη ευθυγραμμιζόμενο με
        εικονοστοιχεία.

    -b COLOR, --export-background=COLOR
        Το χρώμα παρασκηνίου του εξαγόμενου PNG. Αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε
        αλφαριθμητικό υποστηριζόμενου χρώματος SVG, π.χ. "#ff007f" ή "rgb(255, 0, 128)".
        Εάν δεν οριστεί, τότε το χρώμα της σελίδας που ορίστηκε στο Inkscape στο διάλογο
        επιλογών εγγράφου θα χρησιμοποιηθεί (καταχωρημένο στο pagecolor= attribute of
        sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
        Η χρησιμοποιούμενη ανάλυση για εξαγωγή PNG. Χρησιμοποιείται επίσης για τη στάθμη
        εικονογραφικοποίησης των φιλτραρισμένων αντικειμένων όταν εξάγονται σε PS, EPS, ή
        PDF (εκτός και καθορίσετε --export-ignore-filters για να καταργήσετε την
        εικονογραφικοποίηση). Η προεπιλογή είναι 90 dpi, που αντιστοιχεί σε 1 μονάδα
        χρήστη SVG (px, που λέγεται επίσης "μονάδα χρήστη") εξαγωγής ανά 1 εικονοστοιχείο
        ψηφιογραφίας. Αυτή η τιμή υπερισχύει της υπόδειξης DPI εάν χρησιμοποιηθεί με
        --export-use-hints.

    -e FILENAME, --export-png=FILENAME
        Καθορισμός του ονόματος αρχείου για εξαγωγή PNG. Εάν ήδη υπάρχει, το αρχείο θα
        αντικατασταθεί χωρίς ερώτηση.

    -f FILENAME, --file=FILENAME
        Άνοιγμα καθορισμένων εγγράφων. Το αλφαριθμητικό επιλογής μπορεί να παραληφθεί,
        δηλαδή μπορείτε να καταγράψετε τα ονόματα αρχείου χωρίς -f.

    -g, --with-gui
        Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το GUI (σε Unix, χρησιμοποιήστε τον εξυπηρετητή X
        ακόμα κι αν το $DISPLAY δεν καθορίζεται).

    -h HEIGHT, --export-height=HEIGHT
        Το ύψος της δημιουργημένης ψηφιογραφίας σε εικονοστοιχεία. Αυτή η τιμή υπερισχύει
        του ορισμού --export-dpi (ή της υπόδειξης DPI, εάν χρησιμοποιείται με
        --export-use-hints).

    -i ID, --export-id=ID
        Για εξαγωγή PNG, PS, EPS και PDF, η τιμή γνωρίσματος id του αντικειμένου που
        θέλετε να εξάγετε από το έγγραφο. Όλα τα άλλα αντικείμενα δεν εξάγονται. Από
        προεπιλογή η εξαγόμενη περιοχή είναι το οριακό πλαίσιο του αντικειμένου. Μπορείτε
        να το παρακάμψετε χρησιμοποιώντας --export-area (μόνο PNG) ή --export-area-page.

    -j, --export-id-only
        Εξαγωγή μόνο σε PNG του αντικειμένου του οποίου το id δίνεται στο --export-id. Όλα
        τα άλλα αντικείμενα κρύβονται και δεν θα εμφανιστούν στην εξαγωγή ακόμα κι αν
        επικαλύπτουν το εξαγόμενο αντικείμενο. Χωρίς --export-id, αυτή η επιλογή
        αγνοείται. Για εξαγωγή PDF, αυτό είναι η προεπιλογή, έτσι αυτή η επιλογή δεν έχει
        επίδραση.

    -l, --export-plain-svg=FILENAME
        Εξαγωγή αντικειμένων σε απλή μορφή SVG, χωρίς κενά ονόματος sodipodi: ή inkscape
        και χωρίς μεταδεδομένα RDF.

    -x, --extension-directory
        Καταγράφει τον τρέχοντα κατάλογο επέκτασης που το Inkscape ρύθμισε για χρήση και
        εξέρχεται. Αυτό χρησιμοποιείται για εξωτερική επέκταση για να χρησιμοποιηθεί η
        ίδια ρύθμιση όπως η αρχική εγκατάσταση του Inkscape.

    --verb-list
        Καταγράφει όλα τα διαθέσιμα ρήματα στο Inkscape με ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα
        μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμό χαρτογράφησης πλήκτρων ή μενού. Μπορεί επίσης
        να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή γραμμής εντολής --verb.

    --verb=VERB-ID, --select=OBJECT-ID
        Αυτές οι δύο επιλογές δουλεύουν μαζί για να δώσουν κάποια βασικά σενάρια για το
        Inkscape από τη γραμμή εντολών. Και οι δύο μπορούν να συμβούν όσες φορές
        χρειάζονται στη γραμμή εντολών και εκτελούνται με τη σειρά σε κάθε έγγραφο που
        καθορίζεται.

        Η εντολή --verb θα εκτελέσει ένα ειδικό ρήμα σαν να καλέστηκε από ένα μενού ή
        κουμπί. Οι διάλογοι θα εμφανιστούν, εάν αυτό είναι τμήμα του ρήματος. Για λήψη
        μιας λίστας των διαθέσιμων ταυτοτήτων ρημάτων, χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής
        εντολής --verb-list.

        Η εντολή --select θα προκαλέσει τα αντικείμενα που έχουν τις καθορισμένες
        ταυτότητες να επιλεγούν. Αυτό επιτρέπει ποικίλα ρήματα να επενεργήσουν σε αυτά.
        Για να αφαιρέσετε όλες τις επιλογές χρησιμοποιήστε --verb=EditDeselect. Οι
        διαθέσιμες ταυτότητες αντικειμένων εξαρτώνται από το καθοριζόμενο έγγραφο για
        φόρτωση.

    -p PRINTER, --print=PRINTER
        Εκτύπωση εγγράφων στον καθορισμένο εκτυπωτή χρησιμοποιώντας `lpr -P ΕΚΤΥΠ-ΤΗΣ'.
        Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε `| COMMAND' για να καθορίσετε μια διαφορετική εντολή
        διοχέτευσης, ή χρησιμοποιήστε `> ΟΝΟΜΑΑΡΧΕΙΟΥ' για να γράψετε την έξοδο PostScript
        σε ένα αρχείο αντί για εκτύπωση. Να θυμόσαστε να βάλετε κατάλληλα εισαγωγικά για
        το κέλυφος σας, π.χ.

        inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
        Χρησιμοποιήστε όνομα αρχείου και υποδείξεις DPI αποθηκευμένες στο εξαγόμενο
        αντικείμενο (μόνο με --export-id). Αυτές οι υποδείξεις ορίζονται αυτόματα, όταν
        εξάγετε επιλογή μες το Inkscape. Έτσι, για παράδειγμα, εάν εξάγετε ένα σχήμα με
        id="path231" ως /home/me/shape.png στα 300 dpi από document.svg χρησιμοποιώντας
        Inkscape GUI και αποθηκεύσετε το έγγραφο, έπειτα αργότερα θα μπορείτε να το
        επανεξάγετε αυτό το σχήμα στο ίδιο αρχείο με την ίδια ανάλυση απλά με

        inkscape -i path231 -t document.svg

        Εάν χρησιμοποιήσετε --export-dpi, --export-width ή --export-height με αυτήν την
        επιλογή, έπειτα η υπόδειξη DPI θα αγνοηθεί και η τιμή από τη γραμμή εντολής θα
        χρησιμοποιηθεί. Εάν χρησιμοποιήσετε --export-png με αυτήν την επιλογή, τότε η
        υπόδειξη ονόματος αρχείου θα αγνοηθεί και το όνομα αρχείου από τη γραμμή εντολών
        θα χρησιμοποιηθεί.

    -w WIDTH, --export-width=WIDTH
        Το πλάτος της δημιουργούμενης ψηφιογραφίας σε εικονοστοιχεία. Αυτή η τιμή
        υπερισχύει της ρύθμισης --export-dpi (ή της υπόδειξης DPI εάν χρησιμοποιείται με
        --export-use-hints).

    -y VALUE, --export-background-opacity=VALUE
        Η αδιαφάνεια του παρασκηνίου του εξαγόμενου PNG. Αυτό μπορεί να είναι η τιμή είτε
        μεταξύ 0 και 1 (0 σημαίνει πλήρη διαφάνεια και 1 πλήρη αδιαφάνεια) ή μεγαλύτερη
        από 1 μέχρι 255 (255 σημαίνει πλήρης αδιαφάνεια). Εάν δεν οριστεί και η επιλογή -b
        δεν χρησιμοποιηθεί, τότε η αδιαφάνεια της σελίδας που ορίζεται στο Inkscape στο
        διάλογο επιλογών εγγράφου θα χρησιμοποιηθεί (καταχωρημένη στο γνώρισμα
        inkscape:pageopacity= attribute του sodipodi:namedview). Εάν δεν οριστεί αλλά
        χρησιμοποιηθεί η επιλογή -b, τότε η τιμή 255 (πλήρης αδιαφάνεια) θα
        χρησιμοποιηθεί.

    -P FILENAME, --export-ps=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράφων σε μορφή PostScript. Σημειώστε ότι το PostScript δεν υποστηρίζει
        διαφάνεια, έτσι οποιαδήποτε διαφανή αντικείμενα στο αρχικό SVG θα
        εικονογραφικοποιηθούν αυτόματα. Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές είναι
        υποσύνολο και ενσωματωμένες. Η προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής είναι σελίδα.
        Μπορείτε να την ορίσετε στο σχέδιο με --export-area-drawing. Μπορείτε να
        καθορίσετε --export-id για εξαγωγή ενός μονού αντικειμένου (όλα τα άλλα
        κρύβονται). Στην περίπτωση αυτή η περιοχή εξαγωγής είναι το οριακό πλαίσιο αυτού
        του αντικειμένου, αλλά μπορεί να οριστεί σε σελίδα με --export-area-page.

    -E FILENAME, --export-eps=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράφων σε μορφή ενσωματωμένου PostScript. Σημειώστε ότι το PostScript
        δεν υποστηρίζει διαφάνεια, έτσι οποιαδήποτε διαφανή αντικείμενα στο αρχικό SVG θα
        εικονογραφικοποιηθούν αυτόματα. Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές είναι
        υποσύνολο και ενσωματωμένες. Η προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής είναι σχέδιο.
        Μπορείτε να το ορίσετε στη σελίδα, όμως δείτε --export-area-page για
        εφαρμοζόμενους περιορισμούς. Μπορείτε να καθορίσετε --export-id για να εξάγετε ένα
        μονό αντικείμενο (όλα τα άλλα κρύβονται).

    -A FILENAME, --export-pdf=FILENAME
        Εξαγωγή εγγράφων σε μορφή PDF. Αυτή η μορφή διατηρεί τη διαφάνεια στο αρχικό SVG.
        Οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές είναι υποσύνολο και ενσωματωμένες. Η
        προεπιλεγμένη περιοχή εξαγωγής είναι σελίδα. Μπορείτε να το ορίσετε σε σχέδιο, με
        --export-area-drawing. Μπορείτε να καθορίσετε --export-id για να εξάγετε ένα μονό
        αντικείμενο (όλα τα άλλα κρύβονται). Σε αυτή την περίπτωση περιοχή εξαγωγής είναι
        αυτή του οριακού πλαισίου αντικειμένου, αλλά μπορεί να οριστεί σε σελίδα με
        --export-area-page.

    --export-latex
        (για εξαγωγή PS, EPS και PDF) Χρησιμοποιείται για δημιουργία εικόνων για έγγραφα
        LaTeX, όπου το κείμενο της εικόνας στοιχειοθετείται από LaTeX. Όταν εξάγετε σε
        μορφή PDF/PS/EPS, αυτή η επιλογή διαιρεί την έξοδο σε ένα αρχείο PDF/PS/EPS (π.χ.
        όπως ορίζεται από --export-pdf) και ένα αρχείο LaTeX. Το κείμενο δεν εξάγεται σε
        αρχείο PDF/PS/EPS, αλλά αντίθετα θα εμφανιστεί στο αρχείο LaTeX. Αυτό το αρχείο
        LaTeX συμπεριλαμβάνει το PDF/PS/EPS. Είσοδος του αρχείου LaTeX (\input{image.tex})
        στο έγγραφό σας LaTeX θα εμφανίσει την εικόνα και όλο το κείμενο θα
        στοιχειοθετείται από LaTeX. Δείτε το τελικό αρχείο LaTeX για περισσότερες
        πληροφορίες. Επίσης δείτε την έξοδο τερματικού GNUPlot's `epslatex'.

    -T, --export-text-to-path
        Μετατροπή αντικειμένων κειμένου σε μονοπάτια στην εξαγωγή, όπου μπορεί να
        εφαρμοστεί (για εξαγωγή PS, EPS και PDF).

    --export-ignore-filters
        Εξαγωγή φιλτραρισμένων αντικειμένων (π.χ. αυτά με θόλωση) όπως διανύσματα,
        αγνοώντας τα φίλτρα (για εξαγωγή PS, EPS και PDF). Από προεπιλογή, όλα τα
        φιλτραρισμένα αντικείμενα εικονογραφικοποιούνται στο --export-dpi (προεπιλογή 90
        dpi), διατηρώντας την εμφάνιση.

    -I, --query-id
        Ορισμός της ταυτότητας του αντικειμένου του οποίου οι διαστάσεις αναζητούνται. Εάν
        δεν οριστεί, οι επιλογές ερωτήματος θα επιστρέψουν τις διαστάσεις του σχεδίου
        (δηλαδή όλα τα αντικείμενα εγγράφου), όχι τη σελίδα ή το πλαίσιο θέασης

    -X, --query-x
        Ερώτημα της συντεταγμένης Χ του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του αντικειμένου με
        --query-id. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι σε px (μονάδες χρήστη SVG).

    -Y, --query-y
        Ερώτημα της συντεταγμένης Υ του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του αντικειμένου με
        --query-id. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι σε px (μονάδες χρήστη SVG).

    -W, --query-width
        Ερώτημα του πλάτους του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του αντικειμένου με --query-id.
        Η επιστρεφόμενη τιμή είναι σε px (μονάδες χρήστη SVG).

    -H, --query-height
        Ερώτημα του ύψους Ερώτημα της συντεταγμένης Χ του σχεδίου ή, εάν καθοριστεί, του
        αντικειμένου με --query-id. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι σε px (μονάδες χρήστη SVG).

    -S, --query-all
        Εκτυπώνει μια λίστα όλων των αντικειμένων που είναι οριοθετημένοι με κόμμα στο
        έγγραφο SVG με καθορισμένες ταυτότητες, μαζί με τις τιμές τους x, y, πλάτους και
        ύψους.

    --shell Με αυτήν την παράμετρο, το Inkscape θα εισάγει μια κατάσταση κελύφους διαδραστικής
        γραμμής εντολής. Σε αυτήν την κατάσταση, πληκτρολογήστε εντολές στην προτροπή και
        το Inkscape τις εκτελεί, χωρίς να πρέπει να τρέξετε ένα νέο αντίγραφο του Inkscape
        για κάθε εντολή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήσεις
        σεναρίου και εξυπηρετητή: δεν προσθέτει νέες δυνατότητες, αλλά σας επιτρέπει να
        βελτιώσετε τις απαιτήσεις ταχύτητας και μνήμης οποιουδήποτε σεναρίου που καλεί
        επανειλημμένα το Inkscape να εκτελέσει εργασίες γραμμής εντολών (όπως εξαγωγή ή
        συζητήσεις). Κάθε εντολή σε κατάσταση κελύφους πρέπει να είναι μια πλήρως έγκυρη
        γραμμή εντολής Inkscape, αλλά χωρίς το όνομα προγράμματος Inkscape, π.χ. "file.svg
        --export-pdf=file.pdf".

    --vacuum-defs
        Αφαιρεί όλα τα αχρησιμοποίητα στοιχεία από την ενότητα <lt>defs<gt> του αρχείου
        SVG. Εάν αυτή η επιλογή κληθεί σε συνδυασμό με την --export-plain-svg, μόνο το
        εξαγόμενο αρχείο θα επηρεαστεί. Εάν χρησιμοποιηθεί μόνη, το καθορισμένο αρχείο θα
        τροποποιηθεί επιτόπου.

    -z, --without-gui
        Μην ανοίγετε το GUI (σε Unix, μην χρησιμοποιείτε εξυπηρετητή X). Μόνο επεξεργασία
        των αρχείων από την κονσόλα. Αυτό αναλαμβάνεται για επιλογές -p, -e, -l και
        --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
        Αυτή η πρότυπη επιλογή GTK εξαναγκάζει οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις, συνήθως
        αβλαβείς, να προκαλέσουν εγκατάλειψη του Inkscape (χρήσιμο για αποσφαλμάτωση).

    --usage Προβολή ενός σύντομου μηνύματος χρήσης.

ΔΙΑΜΟΡΦ-ΣΗ

    Το κυρίως αρχείο διαμόρφωσης είναι τοποθετημένο στο ~/.config/inkscape/preferences.xml.
    Αποθηκεύει μια ποικιλία ρυθμίσεων διαμόρφωσης που μπορείτε να αλλάξετε στο Inkscape
    (συνήθως στο διάλογο προτιμήσεων του Inkscape). Επίσης στους υποκαταλόγους εκεί, μπορείτε
    να τοποθετήσετε το δικό σας:

    $HOME/.config/inkscape/extensions/ - εφέ επέκτασης.

    $HOME/.config/inkscape/icons/ - εικονίδια.

    $HOME/.config/inkscape/keys/ - χάρτες πληκτρολογίου.

    $HOME/.config/inkscape/templates/ - πρότυπα νέων αρχείων.

ΔΙΑΓΝ-ΣΤΙΚΑ

    Το πρόγραμμα επιστρέφει μηδέν σε επιτυχία ή μη μηδέν σε αποτυχία.

    Μια ποικιλία μηνυμάτων λαθών και προειδοποιήσεων μπορεί να τυπωθεί στο STDERR ή STDOUT.
    Εάν το πρόγραμμα συμπεριφέρεται ακανόνιστα με ένα συγκεκριμένο αρχείο SVG ή καταρρέει,
    είναι χρήσιμο να κοιτάξετε σε αυτή την έξοδο για στοιχεία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

    Αν και προφανώς το Inkscape σκοπεύει κυρίως ως μια εφαρμογή GUI, μπορεί επίσης να
    χρησιμοποιηθεί για να κάνει επεξεργασία SVG στη γραμμή εντολών επίσης.

    Άνοιγμα ενός αρχείου SVG στο GUI:

      inkscape filename.svg

    Εκτύπωση ενός αρχείου SVG από τη γραμμή εντολών:

      inkscape filename.svg -p '| lpr'

    Εξαγωγή ενός αρχείου SVG σε PNG με την προκαθορισμένη ανάλυση των 90dpi (μια μονάδα χρήστη
    SVG μεταφράζει σε ένα εικονοστοιχείο ψηφιογραφίας):

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png

    Το ίδιο, αλλά εξαναγκάζει το αρχείο PNG να είναι 600x400 εικονοστοιχεία:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png -w600 -h400

    Το ίδιο, αλλά εξάγει το σχέδιο (οριακά πλαίσια όλων των αντικειμένων), όχι τη σελίδα:

      inkscape filename.svg --export-png=filename.png --export-area-drawing

    Εξαγωγή σε PNG του αντικειμένου με id="text1555", χρησιμοποιώντας το όνομα αρχείου εξόδου
    και την ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το αντικείμενο την τελευταία φορά, όταν
    εξάχθηκε από το GUI:

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    Το ίδιο, αλλά χρήση της επιλεγμένης ανάλυσης 90 dpi, καθορισμός του ονόματος αρχείου και
    προσαρμογή της εξαγόμενης περιοχής προς τα έξω στις πιο κοντινές ακέραιες τιμές μονάδας
    χρήστη SVG (για να διατηρηθεί η ευθυγράμμιση εικονοστοιχείου των αντικειμένων και έτσι να
    ελαχιστοποιηθεί η εξομάλυνση):

      inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Μετατροπή ενός εγγράφου Inkscape SVG σε απλό SVG:

      inkscape filename1.svg --export-plain-svg=filename2.svg

    Μετατροπή ενός εγγράφου SVG σε EPS, μετατρέποντας όλα τα κείμενα σε μονοπάτια:

      inkscape filename.svg --export-eps=filename.eps --export-text-to-path

    Ερώτημα πλάτους του αντικειμένου με id="text1555":

      inkscape filename.svg --query-width --query-id text1555

    Διπλασιασμός του αντικειμένου με id="path1555", περιστροφή του διπλότυπου κατά 90 μοίρες,
    αποθήκευση SVG και έξοδος:

      inkscape filename.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    DISPLAY για λήψη του προεπιλεγμένου αριθμού υποδοχής και εμφάνισης.

    TMPDIR για ορισμό του προεπιλεγμένου μονοπατιού του καταλόγου για χρήση των προσωρινών
    αρχείων. Ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει.

ΘΕΜΑΤΑ

    Για φόρτωση διαφορετικών εικονιδίων καθορίζει αντί για το προεπιλεγμένο αρχείο
    $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, χρησιμοποιείται ο κατάλογος
    $HOME/.config/inkscape/icons/. Τα εικονίδια φορτώνονται κατ' όνομα (π.χ. fill_none.svg), ή
    εάν δεν βρεθεί τότε από icons.svg. Εάν το εικονίδιο δεν φορτωθεί από κάποια από αυτές τις
    θέσεις, επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θέση του συστήματος.

    Τα απαιτούμενα εικονίδια φορτώνονται από αρχεία SVG αναζητώντας για την ταυτότητα SVG με
    το όνομα εικονιδίου που ταιριάζει. (Π.χ., για φόρτωμα του εικονιδίου "fill_none" από ένα
    αρχείο, το οριακό πλαίσιο που αναζητήθηκε για ταυτότητα SVG "fill_none" αποδίδεται ως
    εικονίδιο, είτε έρχεται από fill_none.svgicons.svg.)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Η κανονική θέση για εύρεση των πληροφοριών Inkscape είναι στο http://www.inkscape.org/. Η
    ιστοσελίδα έχει νέα, τεκμηρίωση, μαθήματα, παραδείγματα, αρχείο λίστας αλληλογραφίας, την
    τελευταία έκδοση του προγράμματος, βάσεις δεδομένων ερωτημάτων για σφάλματα και
    χαρακτηριστικά και άλλα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

    πακέτο ελέγχου συμβατότητας SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

    Επικυρωτής SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 14 January 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13 November 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

    SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002
    <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors, W3C
    http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/ <http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>

ΣΗΜΕΙ-ΣΕΙΣ GUI

    Για να μάθετε για τη λειτουργία Inkscape's GUI, διαβάστε τα μαθήματα στο Βοήθεια >
    Μαθήματα.

    Πέρα από SVG, το Inkscape μπορεί να εισάγει (Αρχείο > Εισαγωγή) τις περισσότερες μορφές
    ψηφιογραφίας (PNG, BMP, JPG, XPM, GIF, κλ.), απλό κείμενο (απαιτεί Perl), PS και EPS
    (απαιτεί Ghostscript), PDF και μορφή AI (AI έκδοση 9.0 ή νεότερη).

    Το Inkscape εξάγει εικόνες PNG 32-δυαδικών (Αρχείο > Εξαγωγή) καθώς και AI, PS, EPS, PDF,
    DXF και πολλές άλλες μορφές μέσα από Αρχείο > Αποθήκευση ως.

    Το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιήσει την πίεση και κλίση μιας πένας γραφικής πινακίδας για
    πλάτος, γωνία και εξαναγκασμό της επενέργειας πολλών εργαλείων, συμπεριλαμβανόμενης της
    καλλιγραφικής πένας.

    Το Inkscape περιλαμβάνει ένα GUI σύστημα επικοινωνίας στη μηχανή ανίχνευσης ψηφιογραφίας
    Potrace (http://potrace.sf.net) που ενσωματώνεται στο Inkscape.

    Το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωτερικά σενάρια (φίλτρα stdin-to-stdout) που
    αναπαριστάνονται από εντολές στο μενού επεκτάσεων. Ένα σενάριο μπορεί να έχει ένα διάλογο
    GUI για ορισμό ποικίλων παραμέτρων και μπορεί να λάβει τις ταυτότητες των επιλεγμένων
    αντικειμένων στα οποία δρα μέσω της γραμμής εντολών. Το Inkscape έρχεται με μια ταξινόμηση
    εφέ γραμμένη σε Python.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡ-Ν

    Για λήψη μιας πλήρους λίστας των συντομεύσεων πληκτρολογίου και ποντικιού, δείτε
    doc/keys.html ή χρησιμοποιήστε την εντολή πλήκτρα και ποντίκι στο μενού βοήθειας.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

    Πολλά σφάλματα είναι γνωστά. Παρακαλώ κοιτάξτε στον ιστότοπο (inkscape.org) για να δείτε
    τα αναφερθέντα σφάλματα και να αναφέρετε νεοευρεθέντα θέματα. Δείτε επίσης την ενότητα
    γνωστών θεμάτων στις σημειώσεις έκδοσης για την έκδοσή σας (αρχείο`NEWS').

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

    Αυτή η βάση κώδικα χρωστάει την ύπαρξη της σε ένα μεγάλο αριθμό συντελεστών μέσα από τις
    ποικίλες τους μεταμορφώσεις. Η ακόλουθη λίστα είναι σίγουρα ατελής, αλλά εξυπηρετεί στην
    αναγνώριση ότι αυτή η εφαρμογή κάθεται σε πολλούς ώμους:

    Maximilian Albert, Josh Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-François Barraud,
    Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro, Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher,
    Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel Borgmann, Bastien Bouclet, Gustav Broberg, Christopher
    Brown, Hans Breuer, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak, Pierre Caclin,
    Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Johan Ceuppens, Zbigniew Chyla,
    Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben Cromwell, Robert Crosbie, Jon Cruz, Aurélie
    De-Cooman, Milosz Derezynski, Daniel Díaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle, Tim Dwyer, Maxim
    V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noé Falzon, Frank Felfe,
    Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben Fowler, Cedric Gemy, Steren
    Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould, Toine de Greef, Michael Grosberg, Bryce Harrington,
    Dale Harvey, Aurélio Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth, Hannes Hochreiner, Thomas
    Holder, Joel Holdsworth, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer, Richard Hughes, Nathan Hurst,
    inductiveload, Thomas Ingham, Jean-Olivier Irisson, Bob Jamison, jEsuSdA, Lauris
    Kaplinski, Lynn Kerby, Niko Kiirala, James Kilfiger, Jason Kivlighn, Adrian Knoth,
    Krzysztof Kosiński, Petr Kovar, Benoît Lavorata, Alex Leone, Julien Leray, Raph Levien,
    Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan Louette, Pierre-Antoine Marc,
    Aurel-Aimé Marmion, Colin Marquardt, Dmitry G. Mastrukov, Matiphas, Michael Meeks,
    Federico Mena, MenTaLguY, Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney, Derek P. Moore,
    Peter Moulder, Jörg Müller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian Neumair, Andreas
    Nilsson, Mitsuru Oka, Marten Owens, Alvin Penner, Jon Phillips, Zdenko Podobny, Alexandre
    Prokoudine, Jean-René Reinhard, Alexey Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo Rodrigues, Juarez
    Rudsatz, Xavier Conde Rueda, Felipe Corrêa da Silva Sanches, Aurélio A. Heckert, Christian
    Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Shivaken, Michael Sloan, Danilo Šegan,
    Boštjan Špetič, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf Stephan, Dariusz Stojek, Martin
    Sucha, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre Twupack,
    Aleksandar Urošević, Lucas Vieites, Michael Wybrow, Daniel Yacob, David Yip, Masatake
    Yamato

    Αυτή η σελίδα του εγχειριδίου έγινε από Bryce Harrington <brycehar@bryceharrington.com>.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Ο βασικός κώδικας που θα γινόταν Inkscape ξεκίνησε τη ζωή της στο 1999 όπως το πρόγραμμα
    Gill, η εφαρμογή GNOME Illustrator, δημιουργημένη από τον Raph Levien. Ο δηλωμένος σκοπός
    για το Gill ήταν να υποστηρίξει τελικά όλο το SVG. Ο Raph υποστήριξε το πρότυπο εικόνας
    bezier PostScript, συμπεριλαμβάνοντας πινελιά και γέμισμα, μορφοποίηση γραμμής τέλους,
    μορφοποίηση ενωμένης γραμμής, κειμένου κλ. Η ιστοσελίδα του Raph Gill είναι στο
    http://www.levien.com/svg/. Η δουλειά στο Gill φαίνεται να επιβραδύνθηκε ή να σταμάτησε το
    2000.

    Η επόμενη μεταμόρφωση του βασικού κώδικα ήταν να γίνει το πολύ δημοφιλές πρόγραμμα
    Sodipodi, καθοδηγούμενο από Lauris Kaplinski. Ο βασικός κώδικας μετατράπηκε σε ένα ισχυρό
    πρόγραμμα εικονογράφησης κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων δουλειάς, προσθέτοντας πολλά
    καινούργια χαρακτηριστικά, πολυγλωσσική υποστήριξη, μεταφορά σε Windows και άλλα
    λειτουργικά συστήματα και αφαίρεση των εξαρτήσεων.

    Το Inkscape σχεδιάστηκε το 2003 από τέσσερις ενεργούς προγραμματιστές του Sodipodi Bryce
    Harrington, MenTaLguY, Nathan Hurst και Ted Gould που ήθελαν να πάρουν μια διαφορετική
    κατεύθυνση με το βασικό κώδικα σε όρους εστίασης της συμβατότητας SVG, εμφάνισης και
    αίσθησης διεπαφής και μια επιθυμία ανοίγματος των ευκαιριών ανάπτυξης σε περισσότερους
    συμμετέχοντες. Το σχέδιο προόδευσε γρήγορα, κερδίζοντας έναν αριθμό πολύ ενεργών
    συντελεστών και χαρακτηριστικών.

    Πολλή δουλειά τον πρώτο καιρό του σχεδίου εστιάστηκε στη σταθεροποίηση του κώδικα και στην
    διεθνοποίηση. Η αρχική σχεδίαση που κληρονομήθηκε από το Sodipodi διανθίστηκε με έναν
    αριθμό μαθηματικών περιπτώσεων που οδήγησε σε αναπάντεχες καταρρεύσεις, όταν το πρόγραμμα
    σπρώχτηκε πέρα από τις χρήσεις ρουτίνας. Αυτή η σχεδίαση αντικαταστάθηκε από το Livarot
    που ενώ δεν τελειοποίησε καμιά από τις δυο, ήταν σημαντικά λιγότερα επιρρεπής σε σφάλματα.
    Το σχέδιο υιοθέτησε επίσης μια πρακτική υποβολής κώδικα συχνά και ενεθάρρυνε τους χρήστες
    να τρέχουν εξελικτικά στιγμιότυπα του προγράμματος. Αυτό βοήθησε την ταυτοποίηση νέων
    σφαλμάτων γρήγορα και επιβεβαίωσε ότι ήταν εύκολο για χρήστες να επιβεβαιώνουν τις
    διορθώσεις. -ς αποτέλεσμα, οι εκδόσεις του Inkscape κέρδισαν γενικά μια φήμη ευρωστίας
    και αξιοπιστίας.

    Παρόμοια, έγιναν προσπάθειες για διεθνοποίηση και τοπικοποίηση της διεπαφής, που βοήθησε
    το πρόγραμμα να κερδίσει συντελεστές παγκόσμια.

    Το Inkscape είχε μια ευεργετική επίδραση στην οπτική έλξη του ανοιχτού λογισμικού γενικά,
    παρέχοντας ένα εργαλείο για δημιουργία και διανομή εικονιδίων, αρχικών εικόνων, τεχνών
    ιστότοπων κλ. Κατά κάποιο τρόπο, παρά το ότι είναι "μόνο ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα", το
    Inkscape έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ανοιχτού κώδικα περισσότερο οπτικά
    διεγερτικού σε μεγαλύτερα ακροατήρια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙ-ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ

    Copyright (C) 1999–2010 από τους συγγραφείς.

    Inkscape είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε
    με τους όρους του GPL.